EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
М. М. Кривоберець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.70

УДК: 339.92

М. М. Кривоберець

ВПЛИВ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті описано проблеми, пов'язані з сьогоденням українського туристичного ринку та розвинутою конкуренцією, стимулюванням внутрішніх механізмів саморозвитку конкурентного середовища в туризмі. Для туристичного ринку важливість конкуренції визначається тим, що в результаті дії її механізмів здійснюється перерозподіл обмежених туристичних ресурсів в залежності від економічних переваг і потреб суб'єктів ринку, забезпечується виробництво і розподіл достатньої кількості якісних туристських продуктів, що реалізуються за рівноважною ціною. В умовах ринкової економіки конкуренція є головним регулятором суспільного виробництва. Конкуренція підпорядковує і спрямовує діяльність усіх суб'єктів ринку, виступає природним регулятором попиту і пропозиції на товари та послуги. Вона є об'єктивним законом, який примушує найефективніше використовувати задіяні у виробничому процесі економічні ресурси, що формує власник, і пропонувати на ринку більш дешеві та якісніші у порівнянні з конкурентами товари та послуги. З розвитком ринкових реформ та інтеграцією України у світовий економічний простір, виходом на міжнародний ринок туристичних послуг посилюється боротьба між суб'єктами господарювання, які пропонують туристичні послуги. Щоб забезпечити успіх на ринку, туристичне підприємство як і будь-яке інше, повинно прагнути до підвищення якості обслуговування при помірних цінах, підвищення продуктивності праці, удосконалення форм організації обслуговування споживачів і збільшення на цій основі прибутку. Питання конкуренції та конкурентоспроможності, що набули важливого практичного значення в умовах ринкової економіки, залишаються не дослідженими з точки зору галузевої специфіки в туризмі. На сучасному етапі не уточнено понятійний апарат теорії конкурентоспроможності в сфері туризму, не розроблено чіткої системи критеріїв, показників та методів оцінки конкурентоспроможності туристських підприємств, мало дослідженими залишаються питання розробки конкурентних стратегій, не визначені фактори впливу на конкурентоспроможність. Туристична індустрія являє собою цілісну відтворювальну систему, що володіє інтегральним ефектом. Тільки в сукупності і тісному взаємозв'язку підприємства, що входять до туристичної індустрії, можуть забезпечити існування такого явища, як туризм.

Ключові слова: конкурентоспроможність; маркетингова стратегія; сегментація; туристичне підприємство; туристичний ринок; цінова політика.

Література

1. Бабкин А.В. Специальные виды туризма / А.В. Бабкин [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://tourlib.net/books_tourism/babkin06.htm
2. Бігус М.М. Моніторинг основних складових туристичного бізнесу в контексті забезпечення його конкурентоспроможності /М.М. Бігус // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Серія економічна. — 2012. — Вип. 48. — С. 342—347.
3.The Travel & Tourism Competitiveness Report // World Economic Forum. — Geneva. — 2007. — 28 s.
4. The Travel & Tourism Competitiveness Report // World Economic Forum. — Geneva. — 2008. — 504 s.
5. The Travel & Tourism Competitiveness Report // World Economic Forum. — Geneva. — 2009. — 499 s.
6. The Travel & Tourism Competitiveness Report // World Economic Forum. — Geneva. — 2011. — 501 s.

M. Kryvoberets

THE INFLUENCE OF COMPETITIVE ENVIRONMENT ON MARKETING PLANNING OF TOURISM ENTERPRISE POTENTIAL

Summary

This article describes the problems associated with the current Ukrainian tourism market and the developed competition, stimulation of internal mechanisms of self-development of competitive environment in tourism. For the tourism market, the importance of competition is determined by the fact that as a result of its mechanisms, the redistribution of limited tourism resources is carried out depending on the economic preferences and needs of the market entities, production and distribution of a sufficient number of quality tourism products are realized, which are sold at an equilibrium price. In a market economy, competition is the main regulator of social production. Competition subordinates and directs the activities of all market actors, acts as a natural regulator of supply and demand for goods and services. It is an objective law that makes the most efficient use of the economic resources generated by the owner in the production process and offers cheaper and higher quality products and services than its competitors. With the development of market reforms and the integration of Ukraine into the world economic space, the entry into the international market of tourist services intensifies the struggle between business entities that offer tourist services. To ensure success in the market, a tourism company, like any other, should strive to improve the quality of service at reasonable prices, improve productivity, improve forms of consumer service organization and increase on this basis profits. values in a market economy remain unexplored in terms of industry specificity in tourism. At the present stage, the conceptual apparatus of the theory of competitiveness in tourism is not specified, a clear system of criteria, indicators and methods of assessing the competitiveness of tourism enterprises has not been developed, the issues of developing competitive strategies remain, the factors of influence on competitiveness have not been identified. The travel industry is a complete reproduction system with an integral effect. Only in the aggregate and close interconnection of enterprises that are part of the tourism industry can ensure the existence of such a phenomenon as tourism.

Keywords: competitiveness; marketing strategy; segmentation; tourism enterprise; tourism market; pricing policy.

References

1. Babkyn, A.V. (2008), "Special types of tourism", available at: http://tourlib.net/books_tourism/babkin06.htm (Accessed 20 Feb 2020).
2. Bihus, M.M. (2012), "Monitoring of the main components of the tourism business in the context of ensuring its competitiveness", Visnyk L'vivs'koho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia ekonomichna, vol. 48, pp. 342—347.
3. World Economic Forum (2007), The Travel & Tourism Competitiveness Report, World Economic Forum, Geneva.
4. World Economic Forum (2008), The Travel & Tourism Competitiveness Report, World Economic Forum, Geneva.
5. World Economic Forum (2009), The Travel & Tourism Competitiveness Report, World Economic Forum, Geneva.
6. World Economic Forum (2011), The Travel & Tourism Competitiveness Report, World Economic Forum, Geneva.

№ 5 2020, стор. 70 - 74

Дата публікації: 2020-03-17

Кількість переглядів: 1606

Відомості про авторів

М. М. Кривоберець

аспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

M. Kryvoberets

postgraduate student, Interregional Academy of personnel management, Kyiv

ORCID:

0000-0002-3082-6968

Як цитувати статтю

Кривоберець М. М. Вплив конкурентного середовища на маркетингове планування потенціалу туристичного підприємства. Агросвіт. 2020. № 5. С. 70–74. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.70

Kryvoberets, M. (2020), “The influence of competitive environment on marketing planning of tourism enterprise potential”, Agrosvit, vol. 5, pp. 70–74. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.