EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
К. М. Дідур, С. П. Дмитрюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.43

УДК: 674:658.382.3

К. М. Дідур, С. П. Дмитрюк

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Анотація

За останні роки на підприємствах України умови праці значно погіршилися. У сфері матеріального виробництва кожен третій, а на окремих підприємствах кожен другий працівник працює в несприятливих умовах, що веде до негативних наслідків.
Гострота проблеми поліпшення умов праці зростатиме, якщо не будуть прийняті заходи щодо створення сприятливих умов їх формування.
Серед працівників сільського господарства в небезпечних умовах працюють 20%, у сфері послуг — 14%, у бюджетній сфері — 10%
Низькі темпи вдосконалення умов праці на виробництві потребують докорінної перебудови системи управління умовами праці.
Реалізація заходів з охорони праці дає можливість визначити соціально-економічні наслідки, що можуть бути визначені соціально-економічним ефектом.
Економічний ефект — це матеріальна основа соціального, а соціальний — створення кращих умов для росту економічного.
Ефективність заходів з поліпшення умов та охорони праці оцінюється такими групами показників: зміна стану умов праці; соціальне значення охорони праці; соціально-економічне значення; економічне значення.
Економічна ефективність розраховується для вирішення таких завдань: економічного обгрунтування планових заходів, необхідних для вибору оптимальних варіантів технологічних, ергономічних та організаційних рішень; визначення фактичної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці; оцінки результатів управління виробництвом на різних рівнях; розрахунку необхідних витрат для приведення умов праці на робочих місцях у відповідність до нормативних вимог; визначення раціональних розмірів матеріального стимулювання працівників.
Економічне значення охорони праці визначається ефективністю заходів з покращення умов і підвищення безпеки праці, і є економічним вираженням соціальної значущості охорони праці. Тобто економічне значення охорони праці оцінюється за результатами, отриманими під час зміни соціальних показників шляхом впровадження заходів з покращення умов праці: підвищення продуктивності праці; зниження непродуктивних витрат часу і праці; збільшення фонду робочого часу; зниження витрат, пов'язаних з плинністю кадрів через умови праці, тощо.
Ефективність заходів щодо поліпшення умов і охорони праці оцінюється, передусім, за показниками соціальної ефективності, які передбачають створення умов праці, що відповідають санітарним нормам і вимогам правил безпеки.

Ключові слова: економічна ефективність; економічний ефект; соціально-економічне значення; охорона праці.

Література

1. Бедрій Я.І., Дещинскький Ю.Л., Мурін О.С. та ін. Основи охорони праці: навчальний посібник / За ред. Я.І. Бедрія. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Львів: "Магнолія 2006", 2007. — 240 с.
2. Беликов А.С., Дмитрюк С.П., Годяев С.Г. Охрана труда в агропромышленном комплексе Украины. — Черкассы, 2014. — 645 с.
3. Беликов А.С., Касьянов А.И., Дмитрюк С.П. Основы охраны труда. Учебник для студентов высших учебных заведений Украины III—IV уровня аккредитации. — Днепропетровск, "Журфонд", 2007. — 494 с.
4. Гандзюк М.П. Основи охорони праці: підруч. для студ. вищих навч. закладів (за ред. М.П. Гандзюка). — К.: Каравела, 2004.
5. Дементій Л.В., Юсіна Г.Л., Чижиков Г.І. Охорона праці в галузі. — Краматорськ: ДДМА, 2006. — 296 с.
6. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І.М. Основи охорони праці: підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 264 с.
7. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: навч. посіб. — Суми: Університетська книга, 2009. — 540 с.
8. Следь О. Економічні та соціальні аспекти поліпшення умов та охорони праці в ринковій системі господарювання / Олександра Следь, Євгенія Землякова // Економічний аналіз. — 2011. — Вип. 9. — Ч. 2.
9. Сомар Г.В. Економічна ефективність здійснення заходів з охорони праці / Г.В. Сомар, М.В. Падюка // Науковий вісник НЛТУ. — 2007.
10. Яремко З.М., Тимощук С.В., Третяк О.І., Ковтун Р.М. Охорона праці: навч. посіб. / За ред. проф. З.М. Яремка. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. — 374 с.

K. Didur, S. Dmitryuk

ECONOMIC EFFICIENCY OF IMPLEMENTING WORKING MEASURES

Summary

In recent years, working conditions in Ukraine's enterprises have deteriorated significantly. In the field of material production, one in three, and in some enterprises, every second worker works in unfavorable conditions, which leads to negative consequences.
The severity of the problem of improving working conditions will increase unless steps are taken to create favorable conditions for their formation.
Among agricultural workers, 20% work in hazardous conditions, 14% in the services sector, and 10% in the budget sector.
Low rates of improvement of working conditions at work require a radical restructuring of the system of management of working conditions.
The implementation of labor protection measures makes it possible to determine the socio-economic consequences that can be determined by the socio-economic effect. Economic effect is the material basis of social, and social — creating better conditions for economic growth.
The effectiveness of measures to improve conditions and labor protection is assessed by the following groups of indicators: changes in the state of working conditions; social importance of labor protection; socio-economic importance; economic importance.
Economic efficiency is calculated to solve the following tasks: economic justification of the planned measures necessary for the choice of optimal options for technological, ergonomic and organizational decisions; determining the effective effectiveness of measures to improve conditions and labor protection; assessing the results of production management at different levels; calculation of the necessary expenses for bringing the working conditions in the workplace in compliance with the regulatory requirements; determining the rational size of material incentives for employees.
The economic importance of occupational safety and health is determined by the effectiveness of measures to improve conditions and improve occupational safety, and is an economic expression of the social importance of occupational safety. That is, the economic importance of labor protection is assessed by the results obtained by changing social indicators through the implementation of measures to improve working conditions: improving productivity; reducing unproductive costs of time and labor; increase in working time fund; reducing the costs associated with staff turnover due to working conditions, etc.
The effectiveness of measures to improve conditions and protection of labor is evaluated, first of all, by the indicators of social efficiency, which provide the creation of working conditions that meet the health and safety requirements.

Keywords: economic efficiency; economic effect; socio-economic importance; labor protection.

References

1. Bedrij, Ya.I. Deschynsk'kyj, Yu.L. and Murin, O.S. (2007), Osnovy okhorony pratsi [Fundamentals of labor protection], "Magnolia 2006", Lviv, Ukraine.
2. Belikov, A.S. Dmitrjuk, S.P. and Godjaev, S.G. (2014), Ohrana truda v agropromyshlennom komplekse Ukrainy [Labor protection in the agro-industrial complex of Ukraine], Cherkasy, Ukraine.
3. Belikov, A.S. Kas'janov, A.I. and Dmitrjuk, S.P. (2007), Osnovy ohrany truda. Uchebnik dlja studentov vysshih uchebnyh zavedenij Ukrainy Sh-IY urovnja akkreditacii [Fundamentals of Occupational Safety. Textbook for students of higher education institutions of Ukraine Sh-IY level of accreditation], "Zhurfond", Dnepropetrovsk, Ukraine.
4. Handziuk, M.P. (2004), Osnovy okhorony pratsi [Fundamentals of occupational safety], Karavela, Kyiv, Ukraine.
5. Dementij, L.V. Yusina, H.L. and Chyzhykov, H.I. (2006), Okhorona pratsi v haluzi [Labor protection in the industry], DDMA, Kramatorsk, Ukraine.
6. Zaporozhets', O.I. Protoierejs'kyj, O.S. Franchuk, H.M. and Borovyk, I.M. (2009), Osnovy okhorony pratsi [Fundamentals of labor protection], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
7. Katrenko, L.A. Kit, Yu.V. and Pistun, I.P. (2009), Okhorona pratsi [Labor protection], Universytets'ka knyha, Sumy, Ukraine.
8. Sled', O. and Zemliakova, Y. (2011), "Economic and social aspects of improving conditions and labor protection in a market economy", Ekonomichnyj analiz, vol. 9, no. 2.
9. Somar, H.V. and Padiuka, M.V. (2007), "Cost-effectiveness of implementing safety measures", Naukovyj visnyk NLTU, vol. 17.5, pp. 77—79.
10. Yaremko, Z.M. Tymoschuk, S.V. Tretiak, O.I. and Kovtun, R.M. (2010), Okhorona pratsi [Labor protection], Vydavnychyj tsentr LNU imeni Ivana Franka, Lviv, Ukraine.

№ 5 2020, стор. 43 - 49

Дата публікації: 2020-03-17

Кількість переглядів: 2036

Відомості про авторів

К. М. Дідур

к. е. н., доцент кафедри економіки, Державний вищий навчальний заклад "Дніпровський державний аграрно-економічний університет"

K. Didur

PhD in Economics, associate professor of department of economics, State Higher Educational Institution "Dnipro State Agrarian and Economic University"

ORCID:

0000-0002-8489-0308


С. П. Дмитрюк

старший викладач кафедри експлуатації машинно-тракторного парку, Державний вищий навчальний заклад "Дніпровський державний аграрно-економічний університет

S. Dmitryuk

senior teacher Department of safety of vital functions, State higher educational establishment "Dneprovsk state agrarno-economic university"

ORCID:

0000-0002-2627-0557

Як цитувати статтю

Дідур К. М., Дмитрюк С. П. Економічна ефективність впровадження заходів з охорони праці. Агросвіт. 2020. № 5. С. 43–49. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.43

Didur, K. and Dmitryuk, S. (2020), “Economic efficiency of implementing working measures”, Agrosvit, vol. 5, pp. 43–49. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.