EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ЯКІСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
Ю. Л. Грінченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.36

УДК: 338.2:338.44+339.13

Ю. Л. Грінченко

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ЯКІСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У дослідженні проаналізовано темпи зростання підприємств літакобудування та ремонту України, а саме ДП "Антонов" та ПАТ "Моторсіч" за 2015—2018 рр., такі як власний капітал, оборотні фінансові активи, фінансові, нефінансові та економічні активи, індикатор фінансової стійкості та залучений капітал. Проведене узагальнення внутрішніх галузевих аналогій, які пропонується формувати в залежності від моніторингу фактичних та нормативних рангів темпів зростання та на базі висновків порівняльного аналізу, дозволяє розробляти проекти галузевого співробітництва, поширювати кластерні утворення в авіаційній галузі. Порушення встановлених пропорцій та нормативів призводить безпосередньо до погіршення фінансово-економічного стану, зростання напруженості і нестачі фінансових ресурсів в авіаційній галузі. І навпаки, дотримання закладених пропорцій (особливо достатності власного капіталу) гарантує поліпшення фінансово-економічного становища, досягнення зони фінансової стійкості й закріплення позитивних тенденцій якісного економічного зростання. Перспективами подальших досліджень є розробка організаційного механізму вдосконалення розвитку авіаційної галузі України з метою відновлення літакобудування та ремонту з подальшою експансією на міжнародні ринки.

Ключові слова: авіаційна галузь; якісне економічне зростання; літакобудування та ремонт; ренкінг.

Література

1. Про розвиток літакобудівної промисловості: Закон України від 12.07.2001 р. № 2660-ІІІ (із змін., редакція від 01.01.2017). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2660-14 (дата звернення: 17.02.2020).
2. Про затвердження переліку суб'єктів літакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасові заходи державної підтримки: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. № 405 (із змін., редакція від 27.04.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405-2010-п (дата звернення: 21.02.2020).
3. Sustainable Development Goals and Aviation. 2017. URL: https://aviationbenefits.org/un-sustainable-development-goals/sustainable-development-goals-and-aviation/ (дата звернення: 21.01.2020).
4. Голляк Ю.Б. Економічний механізм реалізації міжгалузевої взаємодії в авіаційній промисловості України: автореф. дис.… д-ра екон. наук: 08.00.03; Київський нац. ун-т технологій та дизайну. Київ, 2011. 40 с.
5. Бронова Ю.Г. Літакобудівна галузь як об'єкт господарсько-правового забезпечення. Юрист України. 2014. № 1. С. 67—74.
6. Капаруліна І.М., Ареф'єва О.В. Сучасні тенденції розвитку світового ринку цивільного авіабудування. Сталий розвиток економіки. 2013. № 2. С. 7—11.
7. Скібіцька Л.І. Аспекти виходу авіабудівних підприємств на зовнішній ринок в умовах кризи. Економіка розвитку. 2014. № 3 (71). С. 54—59.
8. Хохлова М.—Ю. Особливості міжнародного економічного співробітництва підприємств галузі літакобудування України. Управління розвитком. 2012. № 3 (169). С. 43—46.
9. Плахута В. Авіаційна промисловість України — на бриючому польоті… Цензор.НЕТ. 2019. 18 декабря. URL: https://censor.net.ua/resonance/3166008/ avatsyina_promislovst_ukrani_na_briyuchomu_polot (дата звернення: 06.02.2020).
10. Грачев А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия: учеб.-практ. пособие /А.В. Грачев. М., Финпресс, 2002. 208 с.

Yu. Hrinchenko

THE METHODICAL FOUNDATIONS FOR QUALITATIVE ECONOMIC GROWTH OF THE AVIATION INDUSTRY

Summary

The research analyses the growth rates for aircraft manufacturers and maintenance companies in Ukraine, notably SE "Antonov" and JSC "Motorsich" for period of 2015—2019. The analyses focused on figures of equity, working capital, financial, non-financial and economic assets, indicator for financial sustainability and raised capital. The goal of the research is to generalize methodical foundations for evaluation of qualitative economic growth considering agents of the aviation industry, using the examples of aircraft manufacturers and maintenance and repair companies. The article presents the generalization of analogy comparisons of industries. It proposes to build the analogy depending on monitoring of actual and normative ranks for growth rates. The conclusions driven from the comparative analysis allow to develop projects for cluster formations in the aviation industry. The ranks can be measured on both actual and normative values and then compared to each other. If values are different it signals about disproportions of economic growth of the agents in the industry. The higher actual ranks compared to normative levels in case of SE"Antonov" indicate that capital accumulation lags behind borrowing and raising of investment funds, leading to deterioration of financial stability. The comparison of actual and normative ranks in case of JSC "Motorsich" shows less disproportions but reveal a quick deterioration of working capital situation, which endanger prospects for sound economic growth of the enterprise. The violations of proportions and normative indicators directly lead to deteriorations of financial-economic performance of the industry, increase of financial instability and lack of financial resources. If the proportions are kept (especially in case of equity to asset ratio) the improvements of financial-economic performance can be achieved, the industry may move to the area of the financial sustainability and positive tendencies for economic growth of quality can be cemented. The perspectives of further research consist of formulation of organizational methods to support development of the aviation industry of Ukraine within goals to restore aircraft manufacturing maintenance and repair facilities and secure its expansion to international markets.

Keywords: aviation industry; qualitative economic growth; aircraft manufacturing and repair; ranking.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On the development of the aircraft industry", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2660-14 (Accessed 17 February 2020).
2. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "On approval of the list of subjects of aircraft construction for which temporary measures of state support are being introduced", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405-2010-п (Accessed 21 February 2020).
3. Aviation Benefits Beyond Borders (2017), "Sustainable Development Goals and Aviation", available at: https://aviationbenefits.org/un-sustainable-development-goals/sustainable-development-goals-and-aviation/ (Accessed 21 January 2020).
4. Holliak, Yu.B. (2011), "The economic mechanism of implementation of interbranch interaction in the aviation industry of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and Management of the National Economy, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv, Ukraine.
5. Bronova, Yu. H. (2014), "The aircraft industry as an object of economic and legal support", Yuryst Ukrainy, vol. 1, pp. 67—74.
6. Kaparulina, I. M. and Arefieva, O. V. (2013), "Current trends in the development of the world market of civil aviation", Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 2, pp. 7—11.
7. Skibitska, L. I. (2014), "Aspects of access of aviation construction enterprises to the foreign market in a crisis", Ekonomika rozvytku, No. 3, Vol. 71, pp. 54—59.
8. Khokhlova, M. Yu. (2012), "Features of international economic cooperation of enterprises of the aircraft industry of Ukraine", Upravlinnia rozvytkom, No. 3, Vol. 169, pp. 43—46.
9. Plakhuta, V. (2019), "The aviation industry of Ukraine — on a shaving flight", Censor.NET, [Online], available at: https://censor.net.ua/resonance/3166008/avatsyina_promislovst_ukrani_na_briyuchomu_polot (Accessed 06 February 2020).
10. Grachjov, A.V. (2002), Analiz i upravlenie finansovoj ustojchivost'ju predprijatija: ucheb.-prakt. posobie [Analysis and solvency management of an enterprize], Finpress, Moscow, Russia.

№ 5 2020, стор. 36 - 42

Дата публікації: 2020-03-17

Кількість переглядів: 1189

Відомості про авторів

Ю. Л. Грінченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування,Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Yu. Hrinchenko

PhD in Economics, associate professor of chair of marketing and business administration,Odesa Mechnikov National University

ORCID:

0000-0002-9439-5933

Як цитувати статтю

Грінченко Ю. Л. Формування методичних засад якісного економічного зростання авіаційної галузі. Агросвіт. 2020. № 5. С. 36–42. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.36

Hrinchenko, Yu. (2020), “The methodical foundations for qualitative economic growth of the aviation industry”, Agrosvit, vol. 5, pp. 36–42. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.