EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ СИСТЕМНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Ю. В. Негода

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.17

УДК: 336.1:330.322.1

Ю. В. Негода

КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ СИСТЕМНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розроблено та обгрунтовано концепцію програмно-цільового управління аграрним сектором економіки як методологічна основа формування механізму реалізації комплексної системи виробничо-економічного й соціального розвитку аграрної сфери економіки, що включає систему органів державного та регіонального управління, які розробляють та реалізують цільові програми; сукупність державних, регіональних й відомчих цільових програм та механізм їх реалізації; підсистеми нормативно-правового, організаційно-методичного та інформаційно-технічного забезпечення; об'єкти програмно-цільового регулювання; взаємозв'язку між програмами різного виду; міжпрограмну координацію, яка зумовлює результативність реалізації спеціалізованих цільових програм у галузях аграрного сектору. Виходячи з проведеного аналізу програмно-цільового управління аграрним сектором економіки, можна дійти загального висновку, що програмно-цільовий підхід посідає важливе місце в розвитку аграрного сектору економіки. В умовах застосування програмно-цільового методу регулювання аграрного сектору розглядається не тільки головна мета, але вся система, ієрархія супідрядних цілей і пов'язана з нею сукупність цільових завдань, на підставі яких виробляється програма дій, спрямованих на їх вирішення.

Ключові слова: аграрний сектор; концепція; механізм; програмно-цільове управління; трансформація.

Література

1. Васільєва Л.М. Інституціональні основи розвитку аграрного сектору економіки. Університетські наукові записки. 2011. № 40. С. 97—101.
2. Діброва А.Д. Удосконалення державного регулювання сільськогосподарського виробництва в Україні. Економіка АПК. 2009. № 7. С. 44—48.
3. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: монографія. Київ: НІСД, 2003. 368 с.
4. Зілгалова О.А. Особливості розвитку трансформаційних економік. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. Вип. 18. № 9. С. 48—53.
5. Карасик Ю. Ефективність програм держпідтримки не можна оцінювати за кількістю використаних коштів. URL: https://censor.net.ua/news/3089804/effektivnost_programm_gospodderjki_nelzya_otsenivat_po_kolichestvu_ispolzovannyh_sredstv_eksministr
6. Крупка М. Програмно-цільовий метод бюджетування в Україні. Вісник Львів. ун-ту. Економіка. 2009. Вип. 41. С. 16—34.
7. Могильний О.М. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки. Київ: ІАЕ УААН, 2002. 430 с.
8. Наумов С.В. Институциональная организация экономики и методологические подходы к ее исследованию. Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2003. Т. 1. № 2. С. 30—32.
9. Шлафман Н.Л. Методичні засади формування регіональних програм підтримки підприємництва. Вісник економічної науки України. 2010. № 2. С. 171—177.

Yu. Nehoda

CONCEPT OF PROGRAM-TARGET MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN SYSTEM TRANSFORMATION OF THE AGRARIAN ECONOMY SECTOR

Summary

The article elaborates and substantiates the concept of programmatic and targeted management of the agricultural sector of the economy as a methodological basis for the formation of a mechanism for the implementation of a complex system of industrial, economic and social development of the agricultural sector of the economy, including the system of state and regional government bodies that develop and implement targeted programs. The set of state, regional and departmental target programs and the mechanism of their implementation, as well as subsystems of normative-legal, organizational-methodical and information-technical support are determined.
The various views and practices of program development are summarized, its main elements and, therefore, the programmatic approach to the management of the agricultural sector of the economy are highlighted. The disadvantages and advantages of the programs have been identified. The main components of the program-targeted method of development of the agricultural sector are characterized and the main components and tasks are highlighted.
The experience of application of software-targeted methods of agro-production management was analyzed, which made it possible to identify a number of features and problems of theoretical, methodological, normative and implementation character that arise in their implementation.
Based on the analysis of the programmatic and targeted management of the agrarian sector of the economy, it can be concluded that the programmatic and targeted approach occupies an important place in the development of the agrarian sector of the economy. The essence of the programmatic planning of the agricultural sector is to select the main goals of social, economic and scientific and technical development of the industry, to develop interconnected measures to achieve them in a timely manner with a balanced provision of resources and efficient development of production. In the application of the programmatic method of regulation of the agrarian sector, not only the main goal is considered, but the whole system, the hierarchy of subordinate goals and the set of objectives connected with it, based on which the program of actions aimed at solving them is developed.

Keywords: agrarian sector; concept; mechanism; program-target management; transformation.

References

1. Vasileva, L.M. (2011), "Institutional bases of development of agrarian sector of economy", Universytets'ki naukovi zapysky, vol. 40, рр. 97—101.
2. Dibrova, A.D. (2009), "Improvement of state regulation of agricultural production in Ukraine", APK Economy, vol. 7, pp. 44—48.
3. Zhalilo, Ya. A. (2003), Ekonomichna stratehiia derzhavy: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Economic strategy of the state: theory, methodology, practice: monograph], NISЕ, Kyiv, Ukraine.
4. Zilgalova, O.A. (2008), "Features of development of transformation economies", Scientific Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 18, no. 9, рр. 48—53.
5. Karasik, Y. (2018), "The effectiveness of government support programs cannot be assessed by the amount of funds used", available at: https://censor.net.ua/news/3089804/effektivnost_programm_gospodderjki_nelzya_otsenivat_po_kolichestvu_ispolzovannyh_sredstv_eksministr (Accessed 14 January 2020).
6. Krupka, M. (2009), "Program-target budgeting method in Ukraine",Visnyk L'viv. un-tu. Ekonomika, vol. 41, рр. 16—34.
7. Mohylny, O. M. (2002), Derzhavne rehuliuvannia ahrarnoho vyrobnytstva v period transformatsii ekonomiky [State regulation of agricultural production in the period of economic transformation], UAE UAAS, Kyiv, Ukraine.
8. Naumov, S. V. (2003), "Institutional organization of economics and methodological approaches to its research", Ekonomycheskyj vestnyk Rostovskoho hosudarstvennoho unyversyteta, vol. 1, no. 2, pp. 30—32.
9. Shlafman, N. L. (2010), "Methodical bases of formation of regional programs of support of business", Bulletin of economic science of Ukraine, vol. 2, рр. 171—177.

№ 5 2020, стор. 17 - 24

Дата публікації: 2020-03-17

Кількість переглядів: 1076

Відомості про авторів

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Yu. Nehoda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9714-5438

Як цитувати статтю

Негода Ю. В. Концепція реалізації програмно-цільового управління при системній трансформації аграрного сектору економіки. Агросвіт. 2020. № 5. С. 17–24. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.17

Nehoda, Yu. (2020), “Concept of program-target management implementation in system transformation of the agrarian economy sector”, Agrosvit, vol. 5, pp. 17–24. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.5.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.