EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
О. О. Масляєва, І. О. Ганзюр

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.105

УДК: 338.242.2

О. О. Масляєва, І. О. Ганзюр

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Статтю присвячено формуванню організаційно-економічних відносин в агропромислових підприємствах. Проаналізовано поняття, зміст, досліджено походження, проведено огляд наукових підходів до визначення категорії і сутності "організаційно-економічні відносини". Визначено сферу впливу відносин на рівні мікросередовища та макросередовища. Встановлено взаємозв'язок суб'єктів економічної діяльності у процесі формування організаційно-економічних відносин, які безпосередньо проявляються у господарських системах галузей суспільного виробництва, в тому числі і агропромислових підприємствах.
Для суб'єкта конкуренції середовищем життєдіяльності є навколишній ринковий простір. Визначено характер впливу окремих факторів та системну взаємопов'язаність її компонентів, що формуються на рівні мікрозовнішнього середовища. Охарактеризовано фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які безпосередньо приймають участь у формуванні організаційно-економічних відносин, а також запропоновано узагальнену класифікацію рівнів та факторів ринкового середовища суб'єкта господарювання.

Ключові слова: економічний розвиток; організаційно-економічні відносини; фактори зовнішнього середовища; фактори внутрішнього середовища; суб'єкти господарювання; макрорівень; мікрорівень.

Література

1. Березіна Л.М. Роль місцевих ринків у розвитку організаційно-економічних відносин підприємств АПК / Л.М. Березіна // Економіка та підприємництво. — 2013. — № 4. — С. 110.
2. Березіна Л.М. Mетодика оцінки конкурентоспроможності переробних підприємств / Л.М. Березіна // Ефективна економіка. — 2015. — № 5.
3. Кормишкін Ю.А. Організаційно-економічні відносини аграрних підприємств субєктів ЗЕД / Ю.А. Кормишкін // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2015. — № 4. — С. 31—36.
4. Кремень В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підруч. / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. —К., 2005. — 530 с.
5. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. / С.В. Мочерний. — Львів: Світ, 2005. — 616 с.
6. Саблук П. Т. Економічні відносини як основа розвитку аграрного виробництва / П.Т. Саблук // Економіка АПК. — 2008. — № 8. — С. 147—153.
7. Сітковська А.О. Формування механізму управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства / А.О. Сітковська // Агросвіт. — 2016. — № 18. — С. 11.

O. Masliaieva, I. Hunzur

FORMATION OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC RELATIONS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The article is devoted to the formation of organizational and economic relations in agro-industrial enterprises. The essence of the concepts of "organizational-economic relations" is revealed. The sphere of influence of relations at the level of microenvironment and macroenvironment is determined. The interrelation of the subjects of economic activity in the process of forming organizational and economic relations has been established. Organizational-economic relations are directly manifested in the economic systems of the sectors of social production, including agro-industrial enterprises.
The ambiguous nature of the influence of individual factors and the high systemic interconnectedness of its components, which are formed at the level of the microenvironment, have been identified. The external and internal environment factors that directly participate in the formation of organizational and economic relations are characterized, as well as a generalized classification of levels and factors of the market environment of an entity that are not isolated from one another but interact in continuous development.
The Agroindustrial Complex of Ukraine is the largest national economic complex, which is an aggregate of branches of the national economy related to the development of agriculture, maintenance of its production and bringing produced products to the consumer. In the process of economic activity between enterprises arise organizational and economic relations. The most effective formation in the conditions of development helps to improve the competitive position of agro-industrial enterprises. Organizational and economic relations are manifested in the economic systems of the branches of social production — economics of industry, agriculture, trade.
General organizational and economic relations include forms and methods of management, which are characteristic of all sectors of the economy. Among the latter today stand out, first, the free market system or market system, in the center of which is commodity-money relations; second, entrepreneurship based on finding new opportunities, trying out new ones. General organizational-economic relations are relations in the sphere of money circulation, pricing, finance, credit, marketing, management.

Keywords: economic development; organizational and economic relations; environmental factors; internal environment factors; economic entities; macro level; micro level.

References

1. Berezina, L.M. (2013), "The role of local markets in the development of organizational and economic relations of agricultural enterprises", Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 4, p. 110.
2. Berezina, L.M. (2015), "Methods of assessing the competitiveness of processing plants", Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5056 (Accessed 01 Feb 2020).
3. Kormyshkin, Yu.A. (2015), "Organizational and economic relations of agricultural enterprises of the FEA subjects", Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor'ia, vol. 4, pp. 31—36.
4. Kremen', V.H. and Il'in, V.V. (2005), Filosofiia: myslyteli, idei, kontseptsii [Philosophy: thinkers, ideas, concepts], Kyiv, Ukraine.
5. Mochernyj, S.V. (2005), Ekonomichnyj entsyklopedychnyj slovnyk [Economic encyclopedic dictionary], Svit, Lviv, Ukraine.
6. Sabluk, P.T. (2008), "Economic relations as a basis for the development of agricultural production", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 147—153.
7. Sitkovs'ka, A.O. (2016), "Formation mechanism of competitiveness management of agricultural enterprises", Ahrosvit, vol. 18, pp. 9—13.

№ 4 2020, стор. 105 - 108

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 617

Відомості про авторів

О. О. Масляєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

O. Masliaieva

PhD in Economics, Associate Professor of Economics Department, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

ORCID:

0000-0001-5703-4680


І. О. Ганзюр

студентка групи МгЕКз-1-19,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

I. Hunzur

student group МгЕКз-1-19, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

ORCID:

0000-0001-6659-3628

Як цитувати статтю

Масляєва О. О., Ганзюр І. О. Формування організаційно-економічних відносин в агропромислових підприємствах. Агросвіт. 2020. № 4. С. 105–108. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.105

Masliaieva, O. and Hunzur, I. (2020), “Formation of organizational-economic relations in agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 4, pp. 105–108. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.