EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТЕРМІНУ "ОРГАНІЧНА ПРОДУКЦІЯ" ТА НАПРЯМИ ЇЇ ОБЛІКУ
Л. С. Маркевич, О. А. Подолянчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.99

УДК: 657:631.147

Л. С. Маркевич, О. А. Подолянчук

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТЕРМІНУ "ОРГАНІЧНА ПРОДУКЦІЯ" ТА НАПРЯМИ ЇЇ ОБЛІКУ

Анотація

У статті проведено дослідження думок науковців з питань виробництва та обліку органічної продукції. Досліджено різні погляди вчених щодо визначення поняття "готова продукція" з метою визначення змісту досліджуваного терміну. Досліджено нормативно-правове регулювання органічного виробництва та визначено, що виробництво органічної продукції пов'язане з переходом від звичайного виробництва до виробничих процесів, які спрямовані на підтримку оптимального стану економіки на соціальному, екологічному та економічному рівнях. Розкрито пріоритетні напрями стратегії розвитку аграрного сектора економіки в сфері органічного виробництва. Представлено класифікацію органічної продукції. Розкрито завдання системи обліку органічної продукції сільськогосподарських підприємствах. Підтверджено необхідність розширення об'єктів обліку та системи формування даних щодо виробництва та реалізації органічної продукції для цілей управління різних груп користувачів інформації.

Ключові слова: органічна продукція; органічне виробництво; облік органічної продукції.

Література

1. Вінюкова О.Б. Реалії та перспективи розвитку виробництва органічної продукції в Україні. Регіональна економіка та управління. 2018. № 3 (21). С. 17—22.
2. Іонаш І.В., Мельник Т.А. Посилення обліково-інформаційного забезпечення — запорука ефективного розвитку органічного виробництва. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/6/33.pdf (дата звернення: 01.02.2020).
3. Зінчук Т. О. Витоки та підходи до формування категоріального апарату "Органічне виробництво": Європейський і світовий досвід. URL: http://znau.edu.ua/media/nauka_innovation/organic/Organic_20132.pdf (дата звернення: 01.02.2020).
4. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80 (дата звернення: 01.02.2020).
5. Лупенко Ю.О. Формування попиту та пропозиції на ринку органічної продукці. URL: http://znau.edu.ua/media/nauka_innovation/organic/Organic_20132.pdf (дата звернення: 01.02.2020).
6. Мельничук Я.П. Документальне оформлення витрат і виходу продукції рослинництва органічного походження. Вісник ЖДТУ. 2016. № 2 (76). С. 27—32.
7. Мороз Ю.Ю., Цаль-Цалко Ю.С. Облікове забезпечення господарської діяльності товаровиробників органічної продукції. URL: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8415/1/Organik_2017_289-297.pdf (дата звернення: 01.02.2020).
8. Мороз Ю.Ю. Становлення органічного сільського господарства в Україні: обліковий аспект та аудит. URL. http://znau.edu.ua/media/nauka_innovation/organic/Organic_20132.pdf (дата звернення: 01.02.2020).
9. Пасемко Г.М. Обліково-аналітичне забезпечення ведення органічного сільськогосподарського виробництва. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 1 (54). Т. 2. С. 190—197.
10. Подолянчук О.А. Сутність та основи обліку органічної продукції. Агросвіт. 2019. № 16. С. 51—57.
11. Подолянчук О.А., Захарчук І.С. Готова продукція як об'єкт обліку сільськогосподарських підприємств. Економіка, фінанси, право. 2014. № 2. С. 18—22.
12. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини: Закон України від 03.09.2013 р. № 425-VII. URL: http:/ /zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-18 (дата звернення: 01.02.2020).
13. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції: Закон України від 10.07.2018 р. № 2496-VIIІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (дата звернення: 01.02.2020).
14. Скидан О.В., Гринишин В.Є. Програмування розвитку органічного виробництва в регіоні. URL: http://znau.edu.ua/media/nauka_innovation/organic/Organic_20132.pdf (дата звернення: 01.02.2020).

L. Markevych, O. Podolyanchuk

THE CONCEPT OF "ORGANIC PRODUCTS" NOTION AND DIRECTIONS OF IT`S ACCOUNTING

Summary

The article examines the opinions of scientists on the production and accounting of organic products. Different views of scientists on the definition of the concept of "finished products" have been investigated in order to determine the content of the term under study. Regulation of organic production is investigated and it is determined that organic production is connected with the transition from normal production to production processes aimed at maintaining the optimal state of the economy at social, environmental and economic levels. It has been found that organic production is aimed at implementing new rules and methods in the field of food safety and quality. Priority directions of strategy of development of agrarian sector of economy in the sphere of organic production are revealed. The classification of organic products is presented: unprocessed organic products, processed organic products, services. The tasks of accounting system of organic products of agricultural enterprises are disclosed. The need to expand accounting facilities and data generation systems for the production and sale of organic products for the purposes of managing different groups of users of information has been confirmed.
It is confirmed that an organized system of accounting for the production of organic products will help to provide users with timely and reliable information on its production, storage and sale. The necessity to reflect accounting of production of organic products by the modified approach to data formation was noted: at cost with the separation of cost items, which will characterize the level of use of those resources that can be classified as ecological by standardization (invoice 23 "Production"); on the output of organic agricultural products (invoice 27 "Production of agricultural production"); output of organic food (invoice 28 "Goods"). It is determined that the organization of the system of accounting process of organic production is the implementation of quality control, which should be aimed at compliance with all the components that ensure the quality of organic products.

Keywords: organic production; organic products; accounting of organic production.

References

1. Viniukova, O.B. (2018), "Realities and prospects of development of organic production in Ukraine", Rehional'na ekonomika ta upravlinnia, vol. 3 (21), pp. 17—22.
2. Ionash, I.V. and Mel'nyk, T.A. (2014), "Strengthening accounting and information support is the key to effective development of organic production", available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/6/33.pdf (Accessed 01 Feb 2020).
3. Zinchuk, T.O. (2013), "Origins and approaches to the formation of the categorical apparatus "Organic production": European and world experience", available at: http://znau.edu.ua/media/nauka_innovation/organic/Organic_20132.pdf (Accessed 01 Feb 2020).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), "Strategy for the development of the agricultural sector of the economy until 2020", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80 (Accessed 01 Feb 2020).
5. Lupenko, Yu.O. (2013), "Formation of supply and demand in the organic market", available at: http://znau.edu.ua/media/nauka_innovation/organic/Organic_20132.pdf (Accessed 01 Feb 2020).
6. Mel'nychuk, Ya.P. (2016), "Documentation of costs and output of products of organic origin", Visnyk ZhDTU, vol. 2 (76), pp. 27—32.
7. Moroz, Yu.Yu. and Tsal'-Tsalko, Yu.S. (2017), "Accounting support for economic activities of organic producers", available at: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8415/1/Organik_2017_289-297.pdf (Accessed 01 Feb 2020).
8. Moroz, Yu.Yu. (2013), "Formation of organic agriculture in Ukraine: accounting aspect and audit", available at: http://znau.edu.ua/media/nauka_innovation/organic/Organic_20132.pdf (Accessed 01 Feb 2020).
9. Pasemko, H.M. (2016), "Accounting and analytical support for organic farming", Visnyk ZhNAEU, vol.1 (54), no. 2, pp. 190—197.
10. Podolianchuk, O.A. (2019), "The essence and basis of organic product accounting", Ahrosvit, vol. 16, pp. 51—57.
11. Podolianchuk, O.A. and Zakharchuk, I.S. (2014), "Finished goods as an object of accounting of agricultural enterprises", Ekonomika, finansy, pravo, vol. 2, pp. 18—22.
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine "On the production and circulation of organic agricultural products and raw materials", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-18 (Accessed 01 Feb 2020).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On the basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (Accessed 01 Feb 2020).
14. Skydan, O.V. and Hrynyshyn, V.Ye. (2013), "Programming the development of organic production in the region", available at: http://znau.edu.ua/media/nauka_innovation/organic/Organic_20132.pdf (Accessed 01 Feb 2020).

№ 4 2020, стор. 99 - 104

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 749

Відомості про авторів

Л. С. Маркевич

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

L. Markevych

postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-4694-9233


О. А. Подолянчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Podolyanchuk

PhD in Economics, associate professor, Head of Accounting and Taxation Department in Economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-0234-8943

Як цитувати статтю

Маркевич Л. С., Подолянчук О. А. Понятійний апарат терміну "органічна продукція" та напрями її обліку. Агросвіт. 2020. № 4. С. 99–104. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.99

Markevych, L. and Podolyanchuk, O. (2020), “The concept of "organic products" notion and directions of it`s accounting”, Agrosvit, vol. 4, pp. 99–104. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.