EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВІ ЗАХОДИ ЯК СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН
Ю. О. Головчук, Л. П. Середницька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.91

УДК: 338.46

Ю. О. Головчук, Л. П. Середницька

ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВІ ЗАХОДИ ЯК СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН

Анотація

У статті проведено дослідження організаційної роботи на підприємстві щодо участі у виставках та ярмарках. Для подальшої вдосконаленої роботи підприємства у виставково-ярмарковій діяльності необхідно оцінити всі позитивні та негативні сторони організації на цьому підприємстві та визначити основні аспекти організаційної політики у виставковій діяльності. Особлива увага звернена на шляхи покращення розробки комунікаційної політики та важливі напрями роботи персоналу для формування довгострокових партнерських відносин.
Також у статті обгрунтовано основні завдання роботи підприємства на виставках для пошуку потенційних партнерів. Розглянуто головні методи комунікаційної політики підприємства із засобами масової інформації перед та після виставкової діяльності. Аргументовано, що виставково-ярмаркова діяльність сприяє зміцненню конкурентних позицій підприємства на ринку, створенню тривалих взаємовигідних партнерських відносин, збільшенню внутрішньої та зовнішньої торгівлі підприємства та просуванню товарів на інші сегменти ринку.

Ключові слова: виставково-ярмаркова діяльність; партнерські відносини; комунікаційна політика; експозиція; система маркетингових комунікацій; комунікативна взаємодія; суб'єкти виставково-ярмаркових заходів.

Література

1. Gonchar O., Polishchuk I. (2019), "Integration factors of today as a prerequisite for forming a mechanism for managing the marketing potential of the enterprise." Journal of European economy, P. 213-225, available at: http://jeej.tneu.edu.ua/index.php/enjee/article/view/1378
2. Tanasiichuk A., Hromova О., Abdullaieva А., Holovchuk Y., Sokoliuk K. (2020), "Strategy of Internationalization by Ukrainian Meat Producers' Implementation." European journal of sustainable development. European center sustainable development. Italy. Vol. 9. No 1, P. 339—363, available at: http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/990/986
3. Бойчук І.В., Семак Б.Б. (2018), "Реклама та PR у системі маркетингових комунікацій на виставках і ярмарках." Підприємництво і торгівля. №23. С. 50—55. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2018_23_11.
4. Бойчук І.В. (2018) "Особливості комунікаційних складових виставково-ярмаркової діяльності." Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. № 3. С. 101—107. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2018_3_13
5. Бугас В.В., Саричев А.О. (2018), "Управління виставковою діяльністю на підприємстві." Ефективна економіка. №11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6664
6. Вовчанська О.М., Іванова Л.О., Дайновський Ю.А. (2018) "Виставково-ярмаркові заходи як складові інтегрованих маркетингових комунікацій на ринку туристичних послуг". Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. №5 (2). С. 40—47. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_5(2)__11.
7. Головчук Ю.О., Довгань Ю.В. (2019), "Врахування ефекту невизначеності при формуванні ефективної бізнес-стратегії підприємства." Ефективна економіка. №12, available at: http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/efektyvna-ekonomika/article/view/2271
8. Дибчук Л.В., Пчелянська Г.О. (2019), "Маркетингового-логістична модель дистрибуції на продовольчому ринку." Проблеми економіки. №3. C. 54—60. available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2019-3_0-pages-54_60.pdf
9. Ковінько О.М., Середницька Л.П. (2019), "Науково-практичні підходи до управління маркетинговими витратами в міжнародній діяльності підприємств." Причорноморські економічні студії. Т. 39 (1). № 49. С. 89—93. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_39(1)__19
10. Мозгова Г.В., Смоляга А.О. (2018), "Інноваційний вплив міжнародних галузевих виставок на розвиток ринку гнучкої упаковки в Україні." Ефективна економіка. № 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=6691
11. П'ятницька Г.Т. (2016), "Перспективи розвитку виставкової діяльності в Україні: кластерний підхід." Ефективна економіка. № 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5139
12. Стадник В.В., Йохна М.А., Соколюк Г.О. (2013), "Стратегія диверсифікації в управлінні міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: монографія." Хмельницький: ПП Гонта А.С., 200 с.
13. Стадник В., Соколюк Г., Головчук Ю. Функція маркетингу в мінімізації ризиків партнерської взаємодії в бізнес-системах індустрії туризму. Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2 (21). С. 132—145. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19svvbit.pdf
14. Стадник В.В., Головчук Ю.О. (2019), "Маркетингові підходи до аналізу чинників макросередовища в контексті економічної безпеки бізнес-стратегій підприємств туристичної індустрії." Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 5. С. 224—232. available at: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8502
15. Стефанишин О.В. (2019), "Правове регулювання виставкової діяльності в Україні." Соціально-гуманітарний вісник. №29—30. С. 82—83. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2019_29-30_42

Y. Holovchuk, L. Serednytska

EXHIBITION AND FAIRY ACTIVITY AS COMPONENTS OF PARTNERSHIP FORMATION

Summary

In modern conditions, more and more companies and organizations begin to consider exhibition and fair activities as a platform for creating mutually beneficial partnerships.
The object of the article is to determine the main aspects and objectives of exhibition activities of enterprises organization, analysis of the theoretical aspects of the exhibition and fair activities organization, research of exhibition and fair activities in the system of marketing communications for the formation of strong and long-term partnerships.
The article covers the study of enterprise organizational work on participation in exhibitions and fairs. For further improvement of the company's work in the exhibition and fair activity, it is necessary to evaluate all the positive and negative aspects of the organization at this enterprise and determine the main aspects of the organizational policy in the exhibition activity. Special attention is paid to ways of improvement the development of communication policy and important areas of staff work for the formation of long-term partnerships.
The article also outlines the main tasks of the company's work at exhibitions to find potential partners. The main methods of the company's communication policy with the mass media before and after the exhibition activity are considered. It is proved, that the exhibition and fair activity helps to strengthen the competitive position of the company in the market, create long-term mutually beneficial partnerships, increase the internal and external trade of the company and promote products to other market segments.
Summerizing, we shall note that exhibition activities play an important role in the social development of the country. It should be noted that the exhibition event has the opportunity to gather manufacturers and experts from the same industry on the same site, thereby attracting the target audience and increase the popularity and image of not only the exhibition, but also the industry as a whole, and this is especially important when forming competitive advantages of partnerships.

Keywords: exhibition and fair activities; partnerships; communication policy; exposition; system of marketing communications; communicative interaction; the subject of exhibition and fairy events.

References

1. Gonchar, O. and Polishchuk, I. (2019), "Integration factors of today as a prerequisite for forming a mechanism for managing the marketing potential of the enterprise", Journal of European economy, P. 213—225, available at: http://jeej.tneu.edu.ua/index.php/enjee/article/view/1378 (Accessed 06 Feb 2020).
2. Tanasiichuk, A. Hromova, О. Abdullaieva, А. Holovchuk, Y. and Sokoliuk, K. (2020), "Strategy of Internationalization by Ukrainian Meat Producers' Implementation", European journal of sustainable development. European center sustainable development, vol. 9, No 1, pp. 339—363, available at: http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/990/986 (Accessed 06 Feb 2020).
3. Bojchuk, I.V. and Semak, B.B. (2018), "Advertising and PR in the marketing communications system at exhibitions and fairs", Pidpryiemnytstvo i torhivlia, vol. 23, pp. 50—55. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2018_23_11 (Accessed 06 Feb 2020).
4. Bojchuk, I.V. (2018), "Features of communication components of the exhibition and fair activities", Visnyk Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 101—107. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2018_3_13 (Accessed 06 Feb 2020).
5. Buhas, V.V. and Sarychev, A.O. (2015), "Management of exhibition activity at the enterprise", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6664 (Accessed 06 Feb 2020).
6. Vovchans'ka, O.M. Ivanova, L.O. and Dajnovs'kyj, Yu.A. (2018), "Exhibition and fair events as components of integrated marketing communications in the tourist services market", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 5 (2), pp. 40—47, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_5(2)__11 (Accessed 06 Feb 2020).
7. Holovchuk, Yu.O. and Dovhan', Yu.V. (2019), "Taking into account the effect of uncertainty in the formation of effective business strategy of the enterprise", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/efektyvna-ekonomika/article/view/2271 (Accessed 06 Feb 2020).
8. Dybchuk, L.V. and Pchelians'ka, H.O. (2019), "Marketing and logistics model of distribution in the food market", Problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 54—60, available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2019-3_0-pages-54_60.pdf. (Accessed 06 Feb 2020)
9. Kovin'ko, O.M. and Serednyts'ka, L.P. (2019), "Scientific and practical approaches to the management of marketing expenses in the international activity of enterprises", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 39 (1), no. 49, pp. 89-93. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_39(1)__19 (Accessed 06 Feb 2020).
10. Mozghova, H.V. and Smoliaha, A.O. (2018), "Innovative impact of international industry exhibitions on the development of the flexible packaging market in Ukraine", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=6691 (Accessed 06 Feb 2020).
11. P'iatnyts'ka, H.T. (2016), "Prospects for Exhibition Development in Ukraine: A Cluster Approach", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5139 (Accessed 06 Feb 2020).
12. Stadnyk, V.V. Yokhna М.А. and Sokoliuk, G.О. (2013), Stratehiia dyversyfikatsii v upravlinni mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Diversification strategy in managing the international competitiveness of the enterprise], PE Honta А.S., Khmelnitskyi, Ukraine.
13. Stadnyk, V.V. Sokoliuk, G.О. and Holovchuk, Y.O. (2019), "The function of marketing in minimizing the risks of partnership interaction in the business systems of the tourism industry", Socio-economic problems and the state, vol. 2 (21), pp. 132—145, available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19svvbit.pdf (Accessed 06 Feb 2020).
14. Stadnyk, V.V. and Holovchuk, Y.O. (2018), "Marketing selections for analysis in the context of macroeconomic activity in the conditions of break-even and strategic situation in the field of tourism", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 5, pp. 224—232, available at: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8502 (Accessed 06 Feb 2020).
15. Stefanyshyn, O.V. (2019), "Legal regulation of exhibition activity in Ukraine", Sotsial'no-humanitarnyj visnyk, vol. 29—30, pp. 82—83, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2019_29-30_42 (Accessed 06 Feb 2020).

№ 4 2020, стор. 91 - 98

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 995

Відомості про авторів

Ю. О. Головчук

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Y. Holovchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Marketing and Advertising Department,Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

ORCID:

0000-0002-4516-109X


Л. П. Середницька

старший викладач кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

L. Serednytska

Senior Lecturer of the Marketing and Advertising Department,Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

ORCID:

0000-0002-7730-0963

Як цитувати статтю

Головчук Ю. О., Середницька Л. П. Виставково-ярмаркові заходи як складові формування партнерських відносин. Агросвіт. 2020. № 4. С. 91–98. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.91

Holovchuk, Y. and Serednytska, L. (2020), “Exhibition and fairy activity as components of partnership formation”, Agrosvit, vol. 4, pp. 91–98. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.