EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
М. В. Заплатинський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.83

УДК: 330.3: 658.1

М. В. Заплатинський

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

Інновації є невід'ємною частиною економічного розвитку не тільки окремих підприємств, а й країни загалом. У зв'язку з цим важливо правильно розподіляти фінансові ресурси, спрямовані на підтримку і розвиток інноваційної діяльності. Пошук і вибір методів фінансування інновацій повинен здійснюватися з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів, нехтування якими веде до нестачі фінансових ресурсів і заморожування проектів на початкових стадіях для окремих компаній і технологічної, сировинної або фінансової залежності від іноземних інвесторів для країни.
Найважливішим стратегічним напрямом України на сучасному етапі є інноваційний розвиток економіки. Вирішення цього завдання забезпечить перехід економіки країни на більш високий технологічний рівень і підвищить її глобальну конкурентоспроможність. Процес зростання інноваційної активності вимагає значного фінансового забезпечення, тому розвиток національної інноваційної системи України вимагає вирішення проблеми фінансування інноваційної діяльності.

Ключові слова: інновації; інноваційна діяльність; венчурні інвестори; банківське кредитування; краудфандинг; інвестиційні ресурси.

Література

1. Глобальний інноваційний індекс 2019 р. До здорового способу життя — майбутнє медичних інновацій [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf
2. Васильєва Т.А. Банківське фінансування інноваційної діяльності: монографія. — Суми: Ділові перспективи. — 2006. — 60 с.
3. Венчурне фінансування інноваційної діяльності підприємств / В.М. Матієнко // Економічний вісник Донбасу. — 2008. — № 1 (11). — С. 156—158.
4. Дехтяр Н.А. Механізм управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності підприємств / Н.А. Дехтяр, Н.Г. Пігуль, О.В. Люта // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. — 2014. — Вип. 7. — Ч. 5. — С. 9—13.
5. Діамандіс П., Переможець: як досягти колосального успіху і вплинути на світ. Київ: 2016. 253 c.
6. Єпіфанова І.Ю. Власний капітал у системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств / І.Ю. Єпіфанова // Проблеми економіки. 2016. №3. C. 239—244.
7. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 7 липня 2002 р. № 40-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15
8. Зянько В.В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України: монографія / В.В. Зянько. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2015. 172 с.
9. Ковтуненко К.В., Нестеренко О.В. Стратегія вибору альтернативного джерела фінансування інноваційної діяльності підприємства / К.В. Ковтуненко, О.В. Нестеренко // Електронне наукове видання "Modern Economics". — 2017. — № 5. — С. 39.
10. Колодяжна І.В. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств України // Економіка і суспільство. 2017. № 9. С. 448—453.
11. Краудфандинг: як зібрати кошти на реалізацію своєї ідеї [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://inspired.com.ua/ideas/crowdfunding/
12. Кузнєцова А., Карпа Я. Банківський сектор України як джерело фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності // Вісник НБУ.— 2004. — № 1. — С. 60—63.
13. Кузьмін О.Є., Литвин І.В. Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — №1 (91). — С. 126—135.
14. Молибог М.А. Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів [Текст] / М.А. Молибог, Н.В. Івашова // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. — Суми: СумДУ, 2015. — С. 252—253.
15. Олейников А. Венчурні фонди в Україні: внутрішньокорпоративна оптимізація або високотехнологічний прорив? 2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://inventure.com.ua/analytics/formula/venchurnye-fondy-v-ukraine-vnutrikorporativnaya-optimizaciya-ili-vysokotehnologicheskij-proryv
16. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua
17. Панков А.В. Особливості ведення інноваційної діяльності в умовах впровадження парадигми відкритих інновацій / Андрій Панков // Актуальні проблеми економіки. — 2013. — № 9. — С. 113—118.
18. Попович Д.В., Савчин Н.В. Краудфандинг як новітній спосіб фінансування в Україні. Молодий вчений. 2018. №10. С. 873—875.
19. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 році: аналітична довідка / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша та ін. — К.: УкрІНТЕІ, 2018. — 98 с.
20. Ульяницька О.В., Ярошенко Т.В. "Бізнес-ангели як альтернативна форма фінансування підприємницького сектору в Україні" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mre/2009_2/1.2.2.pdf
21. Юхименко В.В., Юхименко Т.В. Проблеми венчурного фінансування в Україні // Фондовий ринок. — 2009. — № 27. — С. 28—32.
22. Ягольницький О.А., Сулій В.А. Міжнародний досвід залучення фінансових ресурсів підприємств / О.А. Ягольницький, В.А. Сулій // Електронний науково-практичний журнал "Інфраструктура ринку". — 2019. — № 31. — С. 425.

М. Zaplatynskyi

PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPORT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to research problems of financial support of innovative activity of enterprises in Ukraine. The subject of the research is analysis of the current state of financial support of innovative activity of enterprises in Ukraine, identifying existing issues, and developing suggestions for resolving them
The most important strategic direction of Ukraine at the present stage is an innovative development of the economy. Meeting this challenge will ensure the transition of the economy to a higher technological level and increase its global competitiveness. The growth process of innovation activity requires significant financial support, so the development of the national innovation system in Ukraine requires the solution of the problem of financing innovation. Established that the development of innovation has become an integral part of reforming the economy.
Innovating and innovations are a primary factor for the development of a national economy. As the innovation performance in Ukraine remains to be low, system studies focused on identifying its reasons and finding the ways for the performance enhancement are of great practical importance. The structure and dynamics of different sources of financing are analyzed. The main shortcomings of the Ukrainian system of financing of innovative activity are revealed. The features of various sources of financing are identified, including the own funds of enterprises, state budget funds, funds of foreign investors, bank loans, venture funds. Insufficiency of state financing of innovative activity is revealed. It is established that for successful conducting of innovative activity it is necessary to use different sources of financing of innovative activity of enterprises.
The legal component can be improved though adjusting the taxation system to the innovation-specific purposes, to the needs of domestic producers protection, stimulation of domestic investment in the Ukrainian economy, government guarantees to investors etc. Perpetual problems faced by the innovation sector in Ukraine (poor financing) are highlighted.
Practical value. Proposals that have been developed in article are aimed at increasing the level of financial support innovation enterprise.

Keywords: innovation; innovation activity; venture investors; bank lending; crowdfunding; investment resources.

References

1. Global innovation index (2019), "Creating Healthy Lives — The Future of Medical Innovation", available at: www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf (Accessed: 10 February 2020).
2. Vasilyeva, T.A (2006), Bankivs'ke finansuvannia innovatsijnoi diial'nosti [Bank financing of innovation], Dilovi perspektyvy, Sumy, Ukraine.
3. Matienko, V.M. (2008), "Venture financing of innovative activity of enterprises", Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 1, pp. 156—158.
4. Dekhtyar, N.A. Pigul, N.G. and Lyuta, O.V. (2014), "The Mechanism of financial management support of enterprises' innovative activity", Naukovyi visnyk Hersonskogo derzhavnogo universutety, vol. 5, pp. 9—13.
5. Diamandis, P. (2016), Peremozhets': iak dosiahty kolosal'noho uspikhu i vplynuty na svit [Winner: How to achieve enormous success and influence the world], FUND, Kyiv, Ukraine.
6. Yepifanova, I. Yu. (2016), "Equity Capital in the System of Financial Support of Enterprise Innovative Activity", Problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 239—244.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "About innovative activity", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (Accessed 12 February 2020).
8. Zyanko, V.V. Epifanova, I.Y. and Zyanko, V.V. (2015), Innovatsijna diial'nist' pidpryiemstv ta ii finansove zabezpechennia v umovakh transformatsijnykh zmin ekonomiky Ukrainy [Innovative activity of enterprises and its financial support in conditions of transitive changes of the Ukrainian economy], VNTU, Vinnytsya, Ukraine.
9. Kovtunenko, K.V. and Nesterenko, O.V. (2017), "The strategy of choosing an alternative sourse of financing for the enterprise innovative activity", Elektronne naukove vydannia "Modern Economics", vol. 5, p. 39.
10. Kolodaznaya, I.V. and Borblik, K.E. (2017), "Sources of financing of innovative activity of enterprises of Ukraine", Economy and society, vol. 9, pp. 448—453.
11. inspired.com.ua (2014), "Crowdfunding: how to raise money for your idea", available at: http://inspired.com.ua/ideas/crowdfunding/ (Accessed 12 February 2020).
12. Kuznietsova, A. and Karpa, Y. (2004), "Banking sector of Ukraine as a source of financing of investment and innovation activity", Visnyk NBU, vol. 1, pp. 60—63.
13. Kuzmin, O.E. and Lytvyn, I.V. (2009), "Venture Organizations in Mechanical Engineering: Types and Trends in Development", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 126—135.
14. Molibog, M.A. and Ivashov, N.V. (2015), "Crowdfunding as an innovative project financing tool", Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia imeni prof. Balats'koho O.F. Ekonomichni problemy staloho rozvytku [International Scientific and Practical Conference named after prof. Balatsky O.F. Economic problems of sustainable development], SumDU, Sumy, Ukraine, pp. 252—253.
15. Oleynikov, A. (2014), "Venture funds in Ukraine: intra-corporate optimization or high-tech breakthrough?", InVenture Investment Group [Online], available at: https://inventure.com.ua/analytics/formula/venchurnye-fondy-v-ukraine-vnutrikorporativnaya-optimizaciya-ili-vysokotehnologicheskij-proryv (Accessed 10 February 2020).
16. Official site State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 10 February 2020).
17. Pankov, A.V (2013), "Peculiarities of innovation activity in the context of open innovation paradigm", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 113—118.
18. Popovych, D.V. Nazar, N.V. and Savchyn, N.V. (2018), "Crowdfunding as the newest way of financing in Ukraine", Molodyj vchenyj, vol. 10 (2), pp. 873—876.
19. Pisarenko, T.V. and Kvasha, T.K. (2018), Stan іnnovacіjnoї dіjal'nostі ta dіjal'nostі u sferі transferu tehnologіj v Ukraїnі u 2017 rocі: analіtichna dovіdka [Status of innovation activities and activities in the field of technology transfer in Ukraine in 2017: analytical background], UkrISTEI, Kyiv, Ukraine.
20. Ulianytska, O.V. and Yaroshenk, T.V. (2009), "Business Angels as an Alternative Form of Financing the Entrepreneurial Sector in Ukraine", available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mre/2009_2/1.2.2.pdf (Accessed 8 February 2020).
21. Yukhimenko, V.V, and Yukhimenko, T.V. (2009), "Venture Financing Problems in Ukraine", Fondovyj rynok, vol. 27, pp. 28—32.
22. Yagolnitskiy, O. Sulii, V. (2019), "International experience of financial resources of enterprises", Electronic professional scientific and practical journal "Market infrastructure", vol. 31, p. 425.

№ 4 2020, стор. 83 - 90

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 683

Відомості про авторів

М. В. Заплатинський

к. е. н., доцент, доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук, Українська академія друкарства, м. Львів

М. Zaplatynskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Departmenof Social and Humanities sciences, Ukrainian Academy of Printing, Lviv

ORCID:

0000-0001-7842-3888

Як цитувати статтю

Заплатинський М. В. Проблеми фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств в Україні. Агросвіт. 2020. № 4. С. 83–90. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.83

Zaplatynskyi, М. (2020), “Problems of financial support of innovative activity of enterprises in Ukraine”, Agrosvit, vol. 4, pp. 83–90. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.