EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ОБ'ЄМІВ ТОВАРНОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Н. А. Спринчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.76

УДК: 330.322:631.164

Н. А. Спринчук

АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ОБ'ЄМІВ ТОВАРНОГО КОРМОВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

У статті галузь кормовиробництва представлено товарною складовою, корми виступають як факт реалізації, що не призначені для внутрішнього споживання в межах господарства. Оскільки планування оптимальних об'ємів кормовиробництва, а відтак і оптимальних площ під вирощування кормових культур залежить передусім від спеціалізації фермерського господарства, встановлено особливості сівозмін у разі його орієнтування як на рослинництво так і на тваринництво.
Для вибору оптимальної структури використання земельних ресурсів у фермерських господарствах використані економічний та екологічний підходи. Розроблено методику розрахунку економії витрат на сівозміни з багаторічними бобовими травами для підприємств зі спеціалізацією "рослинництво" та алгоритм визначення оптимальних об'ємів товарного кормовиробництва для фермерського господарства, планові розрахунки щодо площі необхідних земельних ресурсів для вирощування кормових культур.

Ключові слова: товарне кормовиробництво; інвестування; економія витрат; структура посівних площ; фермерське господарство.

Література

1. Грабак Н.Х. Основи ведення сільського господарства та охорона земель. Програма для вищих навчальних закладів освіти ІІІ—IV рівнів акредитації / Н.Х. Грабак, В.Г. В'юн, В.М. Давиденко. — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. — 12 с.
2. Білецька Л.В., Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка). Навч. пос. 2-ге вид. перероб. та доп. / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич. — Київ: Центр учбової літератури, 2009. — 688 с.
3. Калінчик М.В. Оптимізація раціонів годівлі корів як основний чинник конкурентоспроможності галузі молочного скотарства [Електронний ресурс] / М.В. Калінчик, І.М. Алєксєєнко, К.О. Лисенко. — Режим доступу: http://www.winmixsoft.com/files/info/Cow_Ration_Optimization.pdf
4. Основи ведення сільського господарства та охорона земель: навчальний посібник / [ Грабак Н.Х., Топіха І.Н. та iн.]. — К., 2005. — 796 с. — С. 105.
5. Позняк В. Структура посівів [Електронний ресурс] / В. Позняк // Агробізнес сьогодні, травень 2011. — Вип. 10 (209). — Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/agronomiia-siogodni/414-struktura-posiviv.html (дата звернення 11.06.2017). — Назва. з екрана.
6. Первачук М.В. Симбіотична фіксація азоту та роль мікроорганізмів у грунтоутворенні / М.В. Первачук, О.І. Врадій // Сільське господарство та лісництво. — 2015. — № 1. — С. 102—113.
7. Зінченко, О.І. Рослинництво: Підручник / О.І. Зінченко, В.Н. Салатенко, М.А. Білоножко. — Київ: Аграрна освіта, 2001. — 591 с.

N. Sprynchuk

AN ALGORITHM FOR DETERMINING THE OPTIMAL VOLUME OF COMMODITY FEED PRODUCTION FOR A FARM

Summary

The algorithm of determination of optimal volumes of commodity fodder production for farms is developed in the article.
The fodder industry is represented by a commodity component, the fodder act as a fact of sale, not intended for internal consumption within the farm. It is found out that farms need effective advice on the prospects of implementing the principles of commodity fodder production in their work, justification of the need for investment, the problem of choosing the part of land resources that should be allocated for commodity fodder production is quite problematic.
It is found out that different approaches can be used to choose the optimal structure of land resources use in farms, and the article considers economic and environmental. As for the ecological approach, the company determines the optimal structure of crops on its land resources, based on the view that management should not be the depletion of land and reduction of soil fertility. The farm can plan the crop structure using the most efficient crop rotation. As a result, the economic effect will be achieved, as the cost of mineral fertilizers will decrease, the yield of cereals will increase, the level of their clogging will decrease, which will positively affect their quality and, accordingly, the price.
It is established that the planning of optimal volumes of forage production, and then of the optimal areas for the cultivation of forage crops depends, first of all, on the specialization of farming.
In cases where the farm combines crop production and animal husbandry, the volume of forage production should cover as much as possible the needs of its own animal husbandry in forage. If an enterprise specializes exclusively in crop production, it can develop commodity fodder production through the introduction of forage crops into the crop rotation. Depending on these options, different approaches to the selection of crop rotations are considered. In addition, the selection of crop rotations takes into account the specialization of animal husbandry.
In the article, based on the needs of crops in nitrogen and information on the introduction of nitrogen into the soil by perennial legumes, a method for calculating the cost savings in crop rotation with perennial legumes for enterprises with a specialization in "crop production" is formed and presented.

Keywords: commodity production of feed; investment; cost savings; crop structure; farming.

References

1. Grabak, N. H. V'un, V. G., and Davidenko, V. M. (2003), Osnovy vedennia sil's'koho hospodarstva ta okhorona zemel'. Prohrama dlia vyschykh navchal'nykh zakladiv osvity III-IV rivniv akredytatsii [Fundamentals of agriculture and land conservation. Program for higher education institutions of III-IV levels of accreditation], Vid-vo MDGU 'm. P. Mogili, Mykolaiv, Ukaine.
2. B'lec'ka, L. V. B'lec'kij, O. V. and Savich, V.І. (2009), Ekonomichna teoriia (Politekonomiia. Mikroekonomika. Makroekonomika), [Economic Theory (Political Economy. Microeconomics. Macroeconomics)], 2rd ed, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukaine.
3. Kalinchik, M. V. Alieksieienko, I. M. and Lysenko, K. O. (2014), "Optimization of diets for feeding cows as the main factor in the competitiveness of the dairy industry", available at: http://www.winmixsoft.com/files/info/Cow_Ration_Optimization.pdf opendocument (Accessed 10 Feb 2020).
4. Grabak, N. H. and Topіha, І.N. (2005), Osnovy vedennia sil's'koho hospodarstva ta okhorona zemel': navchal'nyj posibnyk [Fundamentals of Agriculture and Land Protection: A Training Manual], Kyiv, Ukaine.
5. Poznak, V. (2011), "Crop structure", Ahrobiznes s'ohodni, [Online], vol. 10 (209), available at: http://www.agro-business.com.ua/agronomiia-siogodni/414-struktura-posiviv.html opendocument (Accessed 11 Feb 2020).
6. Perva'uk, M.V. and Vrad'j, O. І. (2015), "Symbiotic fixation of nitrogen and the role of microorganisms in soil formation", Sil's'ke hospodarstvo ta lisnytstvo, vol. 1, pp. 102—113.
7. Z'ncenko, O.'. Salatenko, V. N. and B'lonozko, M. A. (2001), Roslynnytstvo: Pidruchnyk [Crop Production: A Textbook], Ahrarna osvita, Kyiv, Ukaine.

№ 4 2020, стор. 76 - 82

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 492

Відомості про авторів

Н. А. Спринчук

к. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень та маркетингу, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

N. Sprynchuk

PhD in Economics, s.r.w., senior research worker laboratory for economic research and marketing, Institute of feed research and agricultural of Podillya and feed use, Institute of feed research and agricultural of Podillya

ORCID:

0000-0002-3118-2009

Як цитувати статтю

Спринчук Н. А. Алгоритм визначення оптимальних об'ємів товарного кормовиробництва для фермерського господарства. Агросвіт. 2020. № 4. С. 76–82. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.76

Sprynchuk, N. (2020), “An algorithm for determining the optimal volume of commodity feed production for a farm”, Agrosvit, vol. 4, pp. 76–82. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.