EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ М'ЯСОМ ТА М'ЯСНИМИ ПРОДУКТАМИ
О. В. Ляховська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.70

УДК: 330.35; 339.13

О. В. Ляховська

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ М'ЯСОМ ТА М'ЯСНИМИ ПРОДУКТАМИ

Анотація

У статті наведено основні показники зовнішньої торгівлі України м'ясом та м'ясними продуктами, зокрема, динаміку та структуру експорту та імпорту, коефіцієнт покриття. Виявлено, що конкурентні позиції на міжнародному ринку м'яса зайняла виключно Українська продукція з м'яса птиці, решту видів м'яса та м'ясних продуктів експортують у незначних обсягах. Найбільшу частину імпорту займав імпорт м'яса та їстівних субпродуктів птиці, сало, свинячий жир та жир птиці і свинина. Зазначено, що такі тенденції пов'язані із зменшенням обсягів виробництва свинини, сала та жиру в Україні, що може викликати імпортозалежність від цієї продукції у перспективі, а також імпортували більш дешеву продукцію, до прикладу, м'яса та їстівних субпродуктів птиці та свинини. Запропоновано розвивати зовнішню торгівлю м'ясом та м'ясними продуктами, з урахуванням попиту та вимог до якості на міжнародному ринку, а також зазначено необхідність застосування інструментів стимулювання виробництва цього виду харчової продукції.

Ключові слова: м'ясна промисловість; виробництво м'яса; експорт м'яса та м'ясних продуктів; імпорт м'яса; коефіцієнт покриття.

Література

1. Бочарова Ю.Г. Концентрація та конкуренція на світовому ринку м'яса. Бізнес Інформ, №3. 2016. С. 18—23.
2. Карп'як М.О. Ринок м'яса та м'ясопродуктів в Україні в умовах євроінтеграції: зовнішньоекономічні аспекти. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 2018. Вип. 3 (131). С. 18—21.
3. Голюк В.Я., Голець Н.І. Аналіз експорту м'яса курятини в Україні: стан та тенденції розвитку ринку. Економіка та управління підприємствами. Вип. 2. 2016. С. 131—134.
4. Сендецька С.В. Сучасний стан та перспективи розвитку світового ринку м'яса птиці. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. 2017, т. 19. № 76. С. 96—99.
5. Виробництво промислової продукції за видами. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/pr/ovp/xls/vpp_11_19_u.xlsx (Дата звернення: 05.02.2020).
6. Обсерваторія економічної складності. URL: https://oec.world/ru/rankings/product/sitc/ (Дата звернення: 05.02.2020).
7. Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій за кодами УКТЗЕД. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. URL: http://sfs.gov.ua/ms/f11 (Дата звернення: 05.02.2020).
8. Товарна структура зовнішньої торгівлі України. Офіційний сайт Державної служби статистик и України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1218_u.htm (Дата звернення: 05.02.2020).

O. Liahovska

MAIN TRENDS OF FOREIGN TRADE IN UKRAINE BY MEAT AND MEAT PRODUCTS

Summary

The article describes the main indicators of Ukraine's foreign trade in meat and meat products, in particular, the dynamics and structure of exports and imports, the coverage ratio. It is revealed that only Ukrainian poultry products have a competitive position in the international meat market. In addition, the dynamics of exports of these products was positive. The rest of the meat and meat products are exported in small quantities. Imports of meat and edible offal of poultry, lard, pork fat and poultry fat and pork accounted for the bulk of imports. It is noted that such tendencies are related to the decrease in production of pork, fat and fat in Ukraine, which can cause import dependence on these products in the long term, and also imported cheaper products, for example, meat and edible offal of poultry and pork. The coverage ratio of meat imports and meat products by export is investigated. Cattle, fresh or chilled, frozen, have been found to be frozen; mutton and goat meat and meat by-products this indicator had a positive value (exports exceeded imports). At the same time, imports exceeded exports of pork, cattle by-products, pigs, sheep, horses, other meat and edible by-products, fat, pork fat and poultry fat. Exports of meat products have been higher than imports in recent years, however, there has been a trend towards a decline. At the same time, the specified ratio increased for sausage and similar meat products and decreased for other prepared or canned meat products. It is noted that such trends indicate the need to develop deep meat processing, both in order to avoid import dependence on these products in the long term and to provide greater economic benefits from deep processing of raw materials. It is suggested that in order to promote the development of foreign trade in poultry meat, promote the formation of stable international trade relations, care for the quality of products, ensure compliance of Ukrainian production with the requirements of the international market. The need to stimulate the production of pork, fat, pig fat and poultry fat, in particular, through subsidies and preferential lending to farms, as well as to provide systematic material and information support in the fight against diseases, was noted. The need to stimulate deep meat processing (production of meat products) is indicated, which will increase the economic impact of production.

Keywords: meat industry; meat production; export of meat and meat products; meat imports; coverage ratio.

References

1. Bocharova, Y. (2016), "Concentration and competition in the global meat market", Business Inform, vol. 3, pp. 18—23.
2. Karpyak, M. O. (2018), "The Meat and Meat Market in Ukraine in the context of European Integration: Foreign Economic Aspects", Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, vol. 3 (131), pp. 18—21.
3. Holyuk, V. Yа. Holets', N. I. (2016), "Analysis of Chicken Meat Exports in Ukraine: Status and Trends of Market Development", Enterprise Economics and Management, vol. 2, pp. 131—134.
4. Sendets'ka, S. V. (2017), "The current state and prospects of development of the world poultry meat market", Scientific Bulletin of LNUVMBT them. S.Z. Zhitsky, vol. 19, no. 76. pp. 96—99.
5. Official site of the State Statistics Service and Ukraine (2020), "Production of industrial products by types", аvailable at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/pr/ovp/xls/vpp_11_19_u.xlsx (accessed 5 February 2020).
6. Economic Complexity Observatory (2020), аvailable at: https://oec.world/ru/rankings/product/sitc/ (accessed 5 February 2020).
7. Official site of the State Fiscal Service of Ukraine (2020), "The total volume of imports and exports by section of commodity items according to the codes of UKTZED", аvailable at: http://sfs.gov.ua/ms/f11 (accessed 5 February 2020).
8. Official site of the State Statistics Service and Ukraine (2020), "Commodity structure of Ukraine's foreign trade", аvailable at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1218_u.htm (accessed 5 February 2020).

№ 4 2020, стор. 70 - 75

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 717

Відомості про авторів

О. В. Ляховська

к. е. н., науковий співробітник відділу проблем реального сектору економіки регіонів,ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

O. Liahovska

PhD in Economics, researcher, Institute of Regional Studies named after M. I. Dolishniy of the National Academy of Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-4838-5619

Як цитувати статтю

Ляховська О. В. Основні тенденції зовнішньої торгівлі України м'ясом та м'ясними продуктами. Агросвіт. 2020. № 4. С. 70–75. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.70

Liahovska, O. (2020), “Main trends of foreign trade in Ukraine by meat and meat products”, Agrosvit, vol. 4, pp. 70–75. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.