EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ТА ДИНАМІКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Джоанна Стуглик, В. М. Семцов, Є. О. Мороз, С. Ф. Цуркан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.44

УДК: 330.341.4

Джоанна Стуглик, В. М. Семцов, Є. О. Мороз, С. Ф. Цуркан

МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ТА ДИНАМІКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Анотація

Метою статті є дослідження взаємозв'язку між процесами формування ринкової економіки і соціально-економічним станом на рівні регіонів України (на прикладі Вінницької області). В статті тестуються гіпотези про наявність впливу ринкової трансформації на соціально-економічні, екологічні та ін. показники регіону. Математичний вираз такої залежності представляється доцільним на основі нечітко-множинного підходу до оцінювання сукупності відносно великої кількості різних за змістом критеріїв і показників. Аналізування здійснювалося на основі даних Державної служби статистики у Вінницькій області за 1990—2019 роки. Підтверджено негативні ефекти дисфункцій економіки регіону на початковому етапі формування ринкових відносин. Водночас проведений аналіз засвідчив з початку 2000-х рр. тенденції покращення економічного стану бізнесу, підприємств; активізації підприємництва і зовнішньоторговельної діяльності; росту безробіття і злочинності; зростання ролі сфери послуг в економіці регіону; зменшення чисельності населення та зростання майнового стану загалом; кількісного згортання наукового і медичного забезпечення; стабілізації або ж навіть покращення екологічної ситуації. Зроблено висновок про те, що реалізація системи ринкових відносин за останні 20 років виявилася значно меншою від потенційно можливої. Причини цього полягають у відсутності коректної державної економічної політики управління процесами ринкових трансформацій, у т. ч. і на регіональному рівні. На підставі аналізу динаміки основних соціально-економічних показників по мірі формування ринкової економіки в Україні, авторами зроблено висновок про те, що в умовах інституційної нестійкості офіційні інформаційні масиви не дають повноцінної можливості однозначно оцінити результати ринкових трансформацій. Встановлено, що сучасне регулювання економікою характеризується недостатньо ефективними ринковими методами та інструментами управління. Підкреслено ризик відсутності системи державного контролю у ряді сфер економічної діяльності вже по мірі формування повноцінної системи ринкових відносин.

Ключові слова: трансформації; ринкова економіка; регіон; соціально-економічний стан; динаміка; оцінювання.

Література

1. Статистичний щорічник Вінниччини за 2002 рік: Державний комітет статистики України, Головне управління статистики у Вінницькій області. — Вінниця: ГУС, 2003. 652 с.
2. Агропромисловий комплекс Вінницької області в 2009—2018 роках. Головне управління агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації. Вінниця. 2019. 154 с.
3. Ротштейн О.П., Ракитянська Г.Б. Діагностика на базі нечітких відношень в умовах невизначеності. Вінниця: Універсум, 2006. 276 с.
4. Kuznets Simon Modern Economic Growth. New Haven: Yale University press. 1967. 546 p.
5. Kaldor, Nicholas. Strategic Factors in Economic Development. Ithaca: New York State School of Industrial and Labor Relations, Cornell University, 1967. 83 p.
6. Szirmai A., Verspagen B. Manufacturing and economic growth in developing countries, 1950—2005. Structural Change and Economic Dynamics. 2015. Vol. 34, P. 46—59.
7. Rodrik D. Premature Deindustrialization. Journal of Economic Growth. 2016, Vol. 21. P. 1—33.
8. Dasgupta S., Singh A. Manufacturing, Services and Premature Deindustrialization in Developing Countries: A Kaldorian Analysis. Working Papers RP2006/49, World Institute for Development Economic Research (UNU-WIDER). 2006. 20 p.
9. Hausmann R., Hidalgo C. The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity. The MIT Press, 2014. 368 p.
10. Регіональний розвиток та державна регіональна політика в Україні: стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів політики. Аналітичний звіт. Київ: Проект ЄС "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні", 2014. 341 с.
11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року" від 06.08.2014 р. № 385 (із мінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
12. Небава М.І., Мартьянов М.П. Аналіз впливу секторально-галузевої структури економіки на розвиток регіонів України. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 4. С. 22—30.
13. Мартьянов М.П. Структурні деформації як фактор стримування економічного розвитку Вінницького регіону. Регіональна економіка. 2012. № 4 (66). С. 39—44.
14. Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток: наукова доповідь / [Шинкарук Л.В., Бевз І.А., Барановська І.В. та ін.] Київ, 2015. 304 с.
15. Саблук П.Т., Лузан Ю.Я. Аграрна політика та чинники її реалізації. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 6—17.
16. Лупенко Ю.О., Шолойко А.С. Перспективні способи фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 44—50.
17. Данкевич В.Є., Данкевич Є. М. Моніторинг сільськогосподарських угідь із застосуванням систем дистаційного зондування земель. Економіка АПК. 2019. № 8. С. 27—36.
18. Радченко О.Д. Фінансовий потенціал сталого розвитку аграрного сектору. Економіка АПК. 2019. № 1. С. 27—38.
19. Ільчук О.М. Державна підтримка сільського господарства в Україні / О.М. Ільчук // Економіка АПК. 2019. № 2. С. 93—98.
20. Захарчук О.В. Сучасний стан та перспективи розвитку основних виробничих засобів сільського господарства. Економіка АПК. 2019. № 11. С. 49—57.

Joanna Stuglik, V. Semtsov, Y. Moroz, S. Tsurkan

MODELING THE RELATIONSHIP OF MARKET TRANSFORMATIONS AND THE DYNAMICS OF SOCIO-ECONOMIC INDICATORS IN UKRAINE: A REGIONAL ASPECT

Summary

The purpose of the article is to investigate the relationship between the processes of market economy formation and socio-economic status at the level of regions of Ukraine (on the example of Vinnytsia region). The article tests hypotheses about the impact of market transformation on socio-economic, environmental, and others. regional indicators. The mathematical expression of this dependence seems appropriate on the basis of a fuzzy set approach to assessing a set of relatively large numbers of different criteria and indicators. The analysis was carried out on the basis of data of the State Statistics Service in Vinnytsia region for the years 1990—2019. The negative effects of the dysfunction of the region's economy at the initial stage of the formation of market relations were confirmed. At the same time, the analysis showed that since the early 2000s there has been a tendency to improve the economic condition of businesses and enterprises; activation of entrepreneurship and foreign trade activity; rising unemployment and crime; growing role of services in the region's economy; decrease in population and growth of property condition as a whole; quantitative curtailment of scientific and medical support; stabilization or even improvement of the environmental situation. It is concluded that the implementation of the system of market relations over the past 20 years has been much smaller than the potential. The reasons for this are the lack of a correct state economic policy to manage market transformation processes, including at the regional level. Based on the analysis of the dynamics of the main socio-economic indicators as the market economy in Ukraine is formed, the authors conclude that in the context of institutional instability official information arrays do not give a complete opportunity to evaluate the results of market transformations unambiguously. It is established that modern regulation of the economy is characterized by insufficiently effective market methods and management tools. The risk of absence of the system of state control in a number of spheres of economic activity is emphasized as the formation of a full-fledged system of market relations.

Keywords: transformations; market economy; region; socio-economic status; dynamics; valuation.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2003), Statystychnyj schorichnyk Vinnychchyny za 2002 rik [The Vinnytsia Region Statistical Yearbook for 2002], Derzhavnyj komitet statystyky Ukrainy, Holovne upravlinnia statystyky u Vinnyts'kij oblasti, Vinnytsia, Ukraine.
2. Main Department of Agroindustrial Development of Vinnytsia Regional State Administration (2019), Ahropromyslovyj kompleks Vinnyts'koi oblasti v 2009—2018 rokakh [Agroindustrial complex of Vinnytsia region in 2009—2018], Holovne upravlinnia ahropromyslovoho rozvytku Vinnyts'koi oblasnoi derzhavnoi administratsii, Vinnytsia, Ukraine.
3. Rotshtejn, O.P. and Rakytians'ka, H.B. (2006), Diahnostyka na bazi nechitkykh vidnoshen' v umovakh nevyznachenosti [Diagnosis based on fuzzy relationships under uncertainty], Universum, Vinnytsia, Ukraine.
4. Kuznets, S. (1967), Modern Economic Growth, Yale University press, New Haven, USA.
5. Kaldor, N. (1967), Strategic Factors in Economic Development, New York State School of Industrial and Labor Relations, Cornell University, Ithaca, USA.
6. Szirmai, A. and Verspagen, B. (2015), "Manufacturing and economic growth in developing countries, 1950—2005", Structural Change and Economic Dynamics, vol. 34, pp. 46—59.
7. Rodrik, D. (2016), "Premature Deindustrialization", Journal of Economic Growth, vol. 21, pp. 1—33.
8. Dasgupta, S. and Singh, A. (2006), Manufacturing, Services and Premature Deindustrialization in Developing Countries: A Kaldorian Analysis. Working Papers RP2006/49, World Institute for Development Economic Research (UNU-WIDER), Helsinki, Finland.
9. Hausmann, R. and Hidalgo, C. (2014), The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity, The MIT Press, Cambridge, USA.
10. Support to Ukraine's Regional Development Policy (2014), Rehional'nyj rozvytok ta derzhavna rehional'na polityka v Ukraini: stan i perspektyvy zmin u konteksti hlobal'nykh vyklykiv ta ievropejs'kykh standartiv polityky. Analitychnyj zvit [Regional development and national regional policy in Ukraine: the state and prospects of change in the context of global challenges and European policy standards], Support to Ukraine's Regional Development Policy, Kyiv, Ukraine.
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On approval of the State Regional Development Strategy for the period up to 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (Accessed 25 Jan 2020).
12. Nebava, M.I. and Mart'ianov, M.P. (2014), "Analysis of the impact of the sectoral-sectoral structure of the economy on the development of the regions of Ukraine", Visnyk Vinnyts'koho politekhnichnoho instytutu, vol. 4, pp. 22—30.
13. Mart'ianov, M.P. (2012), "Structural deformations as a factor in holding back the economic development of the Vinnytsia region", Rehional'na ekonomika, vol. 4 (66), pp. 39—44.
14. Shynkaruk, L.V. Bevz, I.A. and Baranovs'ka, I.V. (2015), Strukturni transformatsii v ekonomitsi Ukrainy: dynamika, superechnosti ta vplyv na ekonomichnyj rozvytok: naukova dopovid' [Structural Transformations in the Ukrainian Economy: Dynamics, Controversies and Impact on Economic Development: Scientific Report], Kyiv, Kyiv, Ukraine.
15. Sabluk, P.T. and Luzan, Yu.Ya. (2019), "Agrarian policy and factors for its implementation", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 6—17.
16. Lupenko, Yu.O. and Sholojko, A.S. (2019), "Promising ways of financing catastrophic agricultural risks", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 44—50.
17. Dankevych, V.Ye. and Dankevych, Ye.M. (2019), "Monitoring of agricultural lands with the use of systems of remote sensing of land", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 27—36.
18. Radchenko, O.D. (2019), "Financial potential for sustainable development of the agricultural sector", Ekonomika APK, vol. 1, pp. 27—38.
19. Il'chuk, O.M. (2019), "State support for agriculture in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 2, pp. 93—98.
20. Zakharchuk, O.V. (2019), "Current status and prospects of development of basic agricultural production facilities", Ekonomika APK, vol. 11, pp. 49—57.

№ 4 2020, стор. 44 - 51

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 980

Відомості про авторів

Джоанна Стуглик

к. е. н., здобувач ступеня доктора економічних наук кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Joanna Stuglik

PhD in Economics, Department of Management, Marketing and Economics of Vinnytsia national technical university, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-3726-9452


В. М. Семцов

д. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

V. Semtsov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Department of finance, banking and insurance Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0001-8981-8850


Є. О. Мороз

к. соц. н., асистент кафедри теорії та історії соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

Y. Moroz

PhD in Sociology, assistant, Department of Theory and History of Sociology, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-2618-3541


С. Ф. Цуркан

викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

S. Tsurkan

lecturer at the Department of finance, banking and insurance Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-9391-6135

Як цитувати статтю

Стуглик Джоанна, Семцов В. М., Мороз Є. О., Цуркан С. Ф. Моделювання взаємозв'язку ринкових трансформацій та динаміки соціально-економічних показників в Україні: регіональний аспект. Агросвіт. 2020. № 4. С. 44–51. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.44

Stuglik, Joanna, Semtsov, V., Moroz, Y. and Tsurkan, S. (2020), “Modeling the relationship of market transformations and the dynamics of socio-economic indicators in Ukraine: a regional aspect”, Agrosvit, vol. 4, pp. 44–51. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.