EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: СПЕЦИФІКА ОРГАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
В. А. Голян, Ю. Б. Заставний

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.27

УДК: 330.332

В. А. Голян, Ю. Б. Заставний

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: СПЕЦИФІКА ОРГАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Анотація

У статті розкриваються сутнісні ознаки фінансово-економічної підтримки сільського господарства в умовах поглиблення децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування. Встановлено, що фінансово-економічна підтримка сільськогосподарського виробництва має поєднувати як фінансові інструменти, так і методи організаційного та консультативного забезпечення процесів розвитку суб'єктів аграрного підприємництва, що дасть можливість більш ефективно використати ресурси публічних фінансових фондів для розширеного відтворення ресурсно-виробничого потенціалу сільського господарства. На основі аналізу динаміки видатків Зведеного бюджету України за 2007—2018 рр. на підтримку сільського господарства визначено, що незважаючи на зростання номінальної величини обсягів фінансування потреб сільського господарства, реального збільшення асигнувань на підтримку сільськогосподарських товаровиробників не відбулося. Встановлено, що суми видатків місцевих бюджетів на сільське господарство в умовах поглиблення децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування зростають уповільненими темпами, що не дає можливості забезпечити результативне відродження стратегічно важливих для територіальних громад видів сільськогосподарського виробництва. Обгрунтовано, що пріоритетним напрямом фінансування видатків місцевих бюджетів на сільське господарство має стати бюджетна підтримка виробників органічної сільськогосподарської сировини та переробно-харчових виробництв, які забезпечують виробництво екологічно безпечних харчових продуктів. Встановлено, що збільшення обсягів бюджетного фінансування виробників органічної сільськогосподарської продукції дасть можливість отримати конкурентні переваги навіть за умови дефіциту родючих орних земель та відсутності цілісних земельних масивів. Доведено, що найвищого рівня результативності підтримка місцевими бюджетами виробників органічної сільськогосподарської продукції досягне за умови, коли органи місцевого самоврядування будуть забезпечувати інтеграцію суб'єктів органічного землеробства та скотарства з переробно-харчовими виробництвами, які здійснюють переробку органічної сільськогосподарської сировини, на основі угод публічно-приватного партнерства. Визначено, що ефективна бюджетна підтримка проектів введення додаткових потужностей органічного сільськогосподарського виробництва дасть можливість зміцнити сектор малого та середнього аграрного підприємництва і сформувати передумови для підвищення рівня господарської самодостатності сільських територіальних громад.

Ключові слова: фінансово-економічна підтримка; місцеві бюджети; аграрне підприємництво; органічна сільськогосподарська продукція; угода публічно-приватного партнерства; органічне землеробство.

Література

1. Андрєєва Н., Козловцева В. Організаційно-економічне забезпечення екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері: форми, методи та інструменти. Економіст. 2018. № 9. С. 14—19.
2. Козловцева В.А. Формування сучасного концепту впровадження екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері України. Агросвіт. 2018. № 12. С. 88—96.
3. Кутаренко Н.Я. Проблема понятійно-змістового трактування сутності органічного агровиробництва. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. 2014. № 27. С. 391—397.
4. Латинін М.А., Заскалкіна О.М. Оцінювання механізмів державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2016. № 2 (16). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2016_2_15
5. Носко В.Л. Стан і розвиток органічного виробництва в Україні. Науковий журнал "Біологічні системи: теорія та інновації". 2015. № 214. C. 212—216.
6. Онисько С.М., Кіц М.В. Удосконалення організаційно-економічного механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств. Фінанси України. 2015. №4. С. 86—95.
7. Пономаренко С.В. Форми і методи регулювання розвитку сільського господарства: світовий досвід. Науковий вісник ЧДІЕУ. 2013. № 4 (20). C. 48—52.
8. Христенко Г.М., Герасимів З.М. Організаційно-економічний механізм ефективного розвитку органічного агровиробництва. Економічний форум. 2018. № 3. C. 65—71.

V. Golyan, Y. Zastavnyy

FINANCIAL AND ECONOMIC SUPPORT FOR AGRICULTURE: SPECIFICS OF ORGANIC PRODUCTION

Summary

The article reveals the essential features of financial and economic support for agriculture in the conditions of deepening decentralization of power and local government reform. It is established that financial and economic support for agricultural production should combine both financial instruments and methods of organizational and advisory support for the development of agricultural business entities, which will make it possible to more effectively use the resources of public financial funds for expanded reproduction of the resource and production potential of agriculture. Based on the analysis of the dynamics of expenditures of the Consolidated budget of Ukraine for 2007-2018 for support of agriculture, it was determined that despite the increase in the nominal amount of funding for agricultural needs, there was no real increase in allocations for support of agricultural producers. It is established that the amount of local budget expenditures on agriculture in the context of deepening decentralization and reform of local self-government grow at a slower pace, which makes it impossible to ensure the effective revival of strategically important for local communities of agricultural production. It is proved that the priority direction of financing the expenditures of local budgets on agriculture should be budget support for producers of organic agricultural raw materials and food processing production, ensuring the production of environmentally safe food products. It is established that increasing the volume of budget financing for producers of organic agricultural products will make it possible to obtain competitive advantages even in conditions of a shortage of fertile arable land and the lack of complete landmasses. It is proved that the highest level of effectiveness of local budget support for producers of organic agricultural products will be achieved if local governments ensure the integration of organic farming and cattle breeding entities with food processing industries that process organic agricultural raw materials, based on public-private partnership agreements. It is determined that effective budget support for projects to introduce additional capacities of organic agricultural production will make it possible to strengthen the sector of small and medium-sized agricultural entrepreneurship and create prerequisites for increasing the level of economic self-sufficiency of rural territorial communities.

Keywords: financial and economic support; local budgets; agricultural entrepreneurship; organic agricultural products; public and private partnership agreement; organic farming.

References

1. Andrieieva, N. and Kozlovtseva, V. (2018), "Organizational and economic support of environmentally friendly production in the agro-industrial sphere: forms, methods and tools", Ekonomist, vol. 9, pp. 14—19.
2. Kozlovtseva, V.A. (2018), "Formation of the modern concept of introduction of ecologically clean production in the agro-industrial sphere of Ukraine", Ahrosvit, vol. 12, pp. 88—96.
3. Kutarenko, N.Ya. (2014), "The problem of conceptual and semantic interpretation of the essence of organic agro-production", Naukovyj visnyk Bukovyns'koho derzhavnoho finansovo-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 27, pp. 391—397.
4. Latynin, M.A. and Zaskalkina, O.M. (2016), "Evaluation of mechanisms of state regulation of the institutional environment in the agrarian sector of the Ukrainian economy", Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, vol. 2 (16), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2016_2_15 (Accessed 25 Jan 2020).
5. Nosko, V.L. (2015), "The state and development of organic production in Ukraine", Naukovyj zhurnal "Biolohichni systemy: teoriia ta innovatsii", vol. 214, pp. 212—216.
6. Onys'ko, S.M. and Kits, M.V. (2015), "Improvement of the organizational and economic mechanism of state support of agricultural enterprises", Finansy Ukrainy, vol. 4, pp. 86—95.
7. Ponomarenko, S.V. (2013), "Forms and methods of regulation of agricultural development: world experience", Naukovyj visnyk ChDIEU, vol. 4 (20), pp. 48—52.
8. Khrystenko, H.M. and Herasymiv, Z.M. (2018), "Organizational and economic mechanism of effective development of organic agro-production", Ekonomichnyj forum, vol. 3, pp. 65—71.

№ 4 2020, стор. 27 - 34

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 730

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

ORCID:

0000-0002-2502-4573


Ю. Б. Заставний

аспірант, Луцький національний технічний університет

Y. Zastavnyy

postgraduate student, Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0002-9033-8018

Як цитувати статтю

Голян В. А., Заставний Ю. Б. Фінансово-економічна підтримка сільського господарства: специфіка органічних виробництв. Агросвіт. 2020. № 4. С. 27–34. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.27

Golyan, V. and Zastavnyy, Y. (2020), “Financial and economic support for agriculture: specifics of organic production”, Agrosvit, vol. 4, pp. 27–34. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.