EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОМЕНЕДЖМЕНТУ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
О. В. Лазарєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.9

УДК: 332.33:502.13-047.8

О. В. Лазарєва

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОМЕНЕДЖМЕНТУ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Анотація

Викладено думку, що екологічний менеджмент є результативною діяльністю економічних суб'єктів, спрямованих на досягнення їхніх власних екологічних цілей на основі принципів екологічної ефективності.
Представлені основні задачі екологічного менеджменту, як-от: бізнес-планування екологічної діяльності суб'єктів господарювання на землі, обгрунтування політики екологізації діяльності, еколого-економічна гармонізація виробництва.
З'ясовано, що концепція екоменеджменту в практиці управління земельними ресурсами має будуватись за таким алгоритмом: проведення тактичного аналізу складових земельно-ресурсного потенціалу підприємства, розробка екологічної програми, визначення цілей екоменеджменту, впровадження окремих аспектів екологізації діяльності, розробка методів екоменеджменту, порівняльна оцінка відхилень фактичного стану об'єкта екологічного менеджменту від його ідеального стану.
Визначено, що екологічний підхід у практиці управління земельними ресурсами передбачає розробку теоретико-методологічної та методичної бази екологізації; узгодженість локальних реформ з процесом екологізації в країні; активізацію інноваційної діяльності та підвищення інвестиційної активності в екологізації господарської діяльності.

Ключові слова: землекористування; екологічний менеджмент; управління земельними ресурсами; бізнес-планування; екологізація діяльності; екологічна програма; аспекти екологізації; методи екоменеджменту; концепція екоменеджменту.

Література

1. Мишенин Є., Ярова І. Формування системи екологічного менеджменту лісогосподарських підприємств. Економіст. № 10. 2013. С. 21—26.
2. Олефіренко О.С. Екологічний менеджмент як основа сталого розвитку. Збірник наукових праць "Ефективність державного управління". Вип. 36. 2013. С. 82—89.
3. Тендюк А.О. Теоретичні проблеми екологічного менеджменту. Економічна науки. Серія "Економіка та менеджмент". Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Вип. 8 (30). Луцьк. 2011. С. 329—337.
4. Шкуратов О.І. Екологічний менеджмент в системі стратегічного управління сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). № 4 (24). 2013. С. 246—249.
5. Кочерга М. Ефективність екологічного менеджменту в сільському господарстві. Агросвіт. № 6. 2013. С. 29—33.
6. Акуленко В.Л., Мамчук І.В. Екологічний менеджмент в контексті забезпечення екологічної безпеки підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. № 5. Т. 1. 2009. С. 21—26.
7. Дудикова І.І. Становлення і розвиток екологічного менеджменту: теоретико-методологічний контекст. Гуманітарний вісник ЗДІА. № 58. 2014. С. 259—267.
8. Пасєка О.С. Правове забезпечення екологічного менеджменту. Екологічний менеджмент: збірник наукових праць. За ред. В.А. Гайченко. К., МАУП. 2006. С. 130.

О. Lazarieva

FORMING OF ECOMENEGEMENT CONCEPTION IS IN PRACTICE OF MAHAGEMENT THE LANDED RESOURCES

Summary

Analyzed labours of scientists that studied development of theory of ecological management in practice of management the landed resources. It s found out, when ecomanagement conception arose up.
As idea is expounded, that an ecological management is effective activity of the economic subjects sent to the achievement of their own ecological aims on the basis of principles of ecological efficiency.
Certainly, that in practice of management the landed resources expedient is forming of such conception of ecological management, that would assist the achievement of ecological of subjects of manage on the land by the decision of corresponding tasks that answer the aims of ecological politics, such as creation of preconditions or ecology and economical efficiency of the use of croplands, ecology and economical ground of system of crop rotations and ecological balanced of land-tenure.
Presented basic tasks of ecological management, such as business-planning of ecological activity of subjects of management the landed resources, ground of politics of ecologization of activity, ecology and economical harmonization of production.
It is found out, that ecological management aspects it is expedient to classify on such as informative, political and legal, ecology and economical, innovative.
It is found out, that ecological management conception in practice of management the landed resources must be built after such algorithm: realization of tactical analyze is of constituents of land recourses potential of enterprise, development of ecological program, determination of aim of ecological management, introductive of separate aspects of ecological of activity, development of ecological management methods, comparative estimation of rejections of the actual state of objects of ecological management from his ideal state.
Certainly, that ecological approach in practice of management the landed recourses envisages development of theoretical and methodological and methodical base of ecologization; coordination of local reforms is with the process of ecologization in a country; activation of innovative activity and increase of investment activity in the ecologization of economic activity.

Keywords: land-tenure; ecological management; management the landed resources; business-planning; ecologization of activity; ecological program; aspects of ecologization; ecological management methods; ecological management conception; the landed resources.

References

1. Mishenin, E. and Yarova, I. (2013), "Formation of the system of ecological management of forest enterprises", Ekonomist, vol. 10, pp. 21—26.
2. Olefirenko, O.S. (2013), "Ecological management as basis of steady development", Zbirnik naukovih praz "Efektivnist derjavnogo upravlinnya", vol. 36, pp. 82—89.
3. Tenduk, A.O. (2011), "Theoretical problems of ecological management", Ekonomichni nauky. Seria "Ekonomika ta menegement", Zbirnik naukovih prac, Lucky natinalny tehnichny universiteta, vol. 8 (30), pp. 329—337.
4. Shkuratov, O.I. (2013), "An ecological management is in the system of strategic management of agricultural enterprises", Zbirnik naukovih praz Tavriyskogo derjavnogo agrotehnologichnogo universiteta (ekonomichny nauky), vol. 4 (24), pp. 246—249.
5. Kocherga, M. (2013) "Efficiency of ecological management in agricultural", Agrosvit, vol. 6, pp. 29—33.
6. Akulenko, V.L. and Mamchuk, I.V. (2009), "An ecological management is in the context of providing of ecological safety of enterprise", Visnik Hmelnichkogo Nationalnogo Universitety, vol. 5, no. 1, pp. 21—26.
7. Dodnikova, I.I. (2014), "Becoming and development of ecological management: teoretico-metodologikal context", Gumanitarny visnyk ZDIA, vol. 58, pp. 259—267.
8. Gaycenko, V.A. and Paceka, O.S. (2006), "Legal providing of ecological management", Ekologichny management [Environmental management], MAUP, Kyiv, Ukraine.

№ 4 2020, стор. 9 - 14

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 557

Відомості про авторів

О. В. Лазарєва

д. е. н., доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

О. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, associate professor of management the landed resources department, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1050-7118

Як цитувати статтю

Лазарєва О. В. Формування концепції екоменеджменту в практиці управління земельними ресурсами. Агросвіт. 2020. № 4. С. 9–14. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.9

Lazarieva, О. (2020), “Forming of ecomenegement conception is in practice of mahagement the landed resources”, Agrosvit, vol. 4, pp. 9–14. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.