EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ПОРТФЕЛЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СИНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСАДАХ
С. М. Судомир

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.3

УДК: 330.3

С. М. Судомир

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ПОРТФЕЛЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СИНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСАДАХ

Анотація

У процесі дослідження використано сучасні філософські, загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, а саме: загальнотеоретичного спрямування; монографічний метод (аналіз еволюції наукових здобутків українських й іноземних учених щодо формування портфеля стратегій розвитку підприємств з урахуванням вимог синергетичної методології) системний підхід (визначення реального рівня збалансованості (адекватності)); метод кластерного аналізу (виділення територіально виробничих кластерів); діалектичний та абстрактно-логічний (для узагальнення та формування висновків).
У процесі дослідження: розроблено схему побудови результативного портфеля стратегій стратегічного розвитку підприємств; запропоновано загальний алгоритм дослідження розвитку ринку економічних ресурсів АПК; встановлено взаємозв'язок принципів формування результативної системи управління стратегічним розвитком підприємств та загальної цільової спрямованості організації та менеджменту; розроблено алгоритм формування системи управління стратегічним розвитком підприємств.
Елементи наукової новизни. Удосконалено наукові засади формування портфеля стратегій розвитку підприємств з урахуванням вимог синергетичної методології, принципи управління їх стратегічним розвитком, складові управління як системної цілісності, що дасть змогу встановити раціональний баланс їх пріоритетів на різних ієрархічних рівнях управління.
Практична цінність полягає у тому, що розроблена системна методологія формування результативного портфеля стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств на синергетичних засадах дозволить встановити раціональний баланс їх пріоритетів на різних ієрархічних рівнях управління та задіяти комплексний підхід у процесі обгрунтування пріоритетних і перспективних напрямів розвитку.

Ключові слова: синергізм; портфель стратегій; розвиток; управління; підприємство.

Література

1. Гудзинський О.Д., Судомир С.М., Гуренко Т.О. Теоретико-методологічні засади результативного управління розвитком підприємств): [монографія]. К.: ЦП "Компринт", 2017. 411 с.
2. Єрмаков О.Ю., Судомир М.Р. Організаційно-економічний механізм зростання конкурентостійкості сільськогосподарських підприємств: [монографія]. К.: ЦП "Компринт", 2019. 180 с.
3. Строкович Г.В. Стратегія підприємства. Х.: Вид-во НУА, 2011. 180 с.
4. Судомир С.М. Формування системи управління розвитком сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія: [монографія]. К.: ЦП "Компринт", 2015. 483 с.
5. Школьний О.О. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств: [монографія]. Умань: УДАУ, 2007. 308 с.
6. Hudzyns'kyi O. Sudomyr S. Hudzyns'ka Yu. and Zhukovskyy, M. (2019), "Intelectual and creative management potential of business social and economic systems", International Journal of Recent Technology and Engineering. vol. 8, issue 3. Р. 150—154.

S. Sudomyr

METHODOLOGY FOR FORMING EFFECTIVE PORTFOLIO OF AGRICULTURAL ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGIES ON SYNERGISTIC BASIS

Summary

To justify the scientific principles of forming a portfolio of development strategies of enterprises taking into account the synergetic methodology.
In the process of research modern philosophical, general scientific and special methods of researches are used, namely: general theoretical direction; The Monographic method (analysis of the evolution of scientific achievements of Ukrainian and foreign scientists on the formation of portfolio of enterprise development strategies taking into account the synergetic methodology) The systematic approach (determination of the real level of balance ( adequacy)); Cluster analysis Method (allocation of territorial production clusters); Dialectical and abstract logic (for generalization and formation of conclusions).
During the research: the scheme of building a successful portfolio of strategies for strategic development of enterprises was developed; Proposed general algorithm of research of the market economic resources of AIC; The relationship between the principles of the effective management control system strategic development of enterprises and the overall targeted target organization and management is established; The algorithm of forming the management system for strategic development of enterprises is developed.
Elements of scientific novelty. The scientific principles of forming a portfolio of enterprise development strategies are improved taking into account the synergetic methodology, the principles of management of their strategic development, components of management as systemic integrity, which will enable to establish Rational balance of their priorities at various hierarchical levels of management.
The practical value. It lies in the fact that the developed system methodology of the effective portfolio of agricultural enterprise development strategies on synergetic principles will allow to establish rational balance of their priorities on different Hierarchical levels of management and to employ a comprehensive approach in the process of justification of priority and prospective development directions.

Keywords: synergism; portfolio of strategies; development; management; enterprise.

References

1. Hudzynskyi, O. D. Sudomyr, S. M. and Gurenko, T. O. (2017), Teoretyko-metodolohichni zasady rezul'tatyvnoho upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv [Theoretical and methodological foundations of effective management of enterprise Development], CB "Komprint", Kyiv, Ukraine.
2. Yermakov, O. Yu. and Sudomyr, M. R. (2019), Orhanizatsijno-ekonomichnyj mekhanizm zrostannia konkurentostijkosti sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv [Organizational and economic mechanism of growth of competitive resistance of agricultural enterprises], CB "Komprint", Kyiv, Ukraine.
3. Strokovych, H. V. (2011), Stratehiia pidpryiemstva [Strategy of the company], Vyd-vo NUA, Kharkiv, Ukraine.
4. Sudomyr, S. M. (2015), Formuvannia systemy upravlinnia rozvytkom sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia [Formation of agricultural enterprise development management system: theory, methodology], CB "Komprint", Kyiv, Ukraine.
5. Shkol'nyj, O. O. (2007), Orhanizatsijno-ekonomichnyj mekhanizm upravlinnia konkurentospromozhnistiu ahrarnykh pidpryiemstv [Organizational-economic mechanism of competitiveness management of agrarian Enterprises], UDA, Uman, Ukraine.
6. Hudzyns'kyi, O. Sudomyr, S. Hudzyns'ka, Yu. and Zhukovskyy, M. (2019), "Intelectual and creative management potential of business social and economic systems", International Journal of Recent Technology and Engineering. vol. 8, no. 3C, pp. 150—154.

№ 4 2020, стор. 3 - 8

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 556

Відомості про авторів

С. М. Судомир

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства,ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут", м. Бережани

S. Sudomyr

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Enterprise Economics Department Separated unit of the National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine "Berezhany Agricultural Institute", Berezhany

ORCID:

0000-0002-2574-1724

Як цитувати статтю

Судомир С. М. Методологія формування результативного портфеля стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств на синергетичних засадах. Агросвіт. 2020. № 4. С. 3–8. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.3

Sudomyr, S. (2020), “Methodology for forming effective portfolio of agricultural enterprise development strategies on synergistic basis”, Agrosvit, vol. 4, pp. 3–8. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.