EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ "ЗЕЛЕНОЇ" ЕКОНОМІКИ ЯК ОСОБЛИВИЙ ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
Н. С. Пугачова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.130

УДК: 351:338.2

Н. С. Пугачова

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ "ЗЕЛЕНОЇ" ЕКОНОМІКИ ЯК ОСОБЛИВИЙ ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Нами було досліджено та доведено необхідність формування принципово нової, ефективної системи державного управління "зеленої економіки", враховуючи тенденції сучасного економічного розвитку; також було визначено суб'єкти, які створювались в Україні протягом останніх десятиліть з метою впровадження засад сталого розвитку в різні сфери суспільного життя. Визначено "зелену" економіку в якості одного з найбільш серйозних векторів сучасного соціально-економічного розвитку та важливого чинника при прийнятті політичних рішень як на рівні окремих держав та урядів, так і в світі загалом. У статті також наведено "бар'єри", що виникають у разі переходу до "зеленої" економіки й розвитку, і виявлено їх політико-управлінську природу. Обгрунтовано, що основні зусилля держави як головного творця політики розвитку "зеленої" економіки повинні бути сконцентровані на зламі сформованої традиції економічної експортно-сировинної моделі та розвитку громадянського суспільства, що призведе до створення нових інституційних контурів економіки, заснованої на принципах "зеленого" зростання.

Ключові слова: державна політика; "зелена економіка"; державне регулювання; суб'єкт державної влади; об'єкт державного регулювання; стратегія.

Література

1. Перспективы развития мировой экономики: бюллетень "Более благоприятные перспективы, оптимизм участников рынка, предстоящие задачи", 22 января 2018 г. URL: https://www.imf.org/ru/253Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018
2. Lima Declaration: Towards inclusive and sustainable industrial development. Fifteenth Session of the Unido General Conference. Lima, Peru, 2 December 2013. Resolution GC.15/Res.1. URL: https://www.unido.org/sites/default/files/2014-04/Lima_Declaration_EN_web_0.pdf
3. Пріоритети інвестиційної політики в контексті модернізації економіки України / А.П. Павлюк та ін.; за ред. Я.А. Жаліла. Київ: НІСД, 2013. 80 с.
4. Schwab, K. Global Competitiveness Report 2018. World Economic Forum Cologny / Geneva Switzerland. URL: https://www.weforum.org/reports/theglobal-competitveness-report-2018
5. "Державна політика сталого розвитку на засадах "зеленої" економіки". Аналітична записка [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень. — 2013. — Режим доступу до ресурсу: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/derzhavna-politika-stalogo-rozvitku-na-zasadakh-zelenoi-ekonomiki
6. Що таке сталий розвиток? [Електронний ресурс] // UN House in Ukraine. — 2012. — Режим доступу до ресурсу: http://www.un.org.ua/en/45-temp/1484-2012-06-11-14-41-36
7. Кумачова А.С. Проблеми державного управління сталим розвитком в Україні на сучасному етапі. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. 2015. №1. С. 132—138.
8. Потапенко В.Г. Трансформація системи природокористування України на засадах "зеленої" економіки: теорія, методологія, практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.00.06. Суми, 2014. 39 с.
9. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17/page
10. Більшість українців не бачать реальних реформ в Україні — опитування Інституту Горшеніна. Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news/27568973.html
11. Маркевич К. "Зелені" інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст. Аналітична доповідь. Київ. 2019. 316 с.

N. Puhachova

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE "GREEN" ECONOMY AS A SPECIAL OBJECT OF STATE POLICY

Summary

We have investigated and proved the need to create a fundamentally new, effective system of public administration of the "green economy", taking into account the trends of modern economic development.we also identified the subjects that were created in Ukraine over the past decades in order to implement the principles of sustainable development in various spheres of public life. The "green" economy is identified as one of the most serious vectors of modern socio-economic development and an important factor in making political decisions both at the level of individual States and governments, and in the world as a whole. The article also presents the "barriers" that arise during the transition to a "green" economy and development, and reveals their political and managerial nature. It is proved that the main efforts of the state as the main Creator of the "green" economy development policy should be focused on breaking the established tradition of the economic export-raw material model of civil society development, which will lead to the creation of new institutional contours of the economy based on the principles of "green" growth.
Definition of the subjective structure of the state policy of development of "green economy" carried out the essential analysis of the definition of "green economy" as an object of state regulation; the proposed definition of state regulation in the field of "green economy"; determined that the diversity goals of green growth of state regulation in the sphere of "green economy" covers a number of policy directions and their combinations; the classification of areas and tools within the objectives of state regulation in the field of "green economy".
We cannot stop the development of the "green" economy through any restrictions, but there should also be no decisive attempts to grow it, accompanied by environmental slogans such as saving the Earth from climate change. Instead, its development should be considered, varied and gradual, and should take into account the production and technological, socio-economic, and natural-geographical aspects of different countries and regions.

Keywords: state policy; "green economy"; state regulation; subject of state power; object of state regulation; strategy.

References

1. International Monetary Fund (2018), "Prospects for the world economy : Bulletin "More favorable prospects, optimism of market participants, upcoming tasks", available at: https://www.imf.org/ru/253Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018 (Accessed 25 January 2020).
2. Lima Declaration (2013), "Towards inclusive and sustainable industrial development", available at: https://www.unido.org/sites/default/files/2014-04/Lima_Declaration_EN_web_0.pdf (Accessed 25 January 2020).
3. Pavliuk, A. P. and Zhalila, Ya. A. (2013), Priorytety investytsijnoi polityky v konteksti modernizatsii ekonomiky Ukrainy [Priorities of investment policy in the context of modernization of the Ukrainian economy], NISD, Kyiv, Ukraine.
4. Schwab, K. (2018), Global Competitiveness Report 2018, World Economic Forum Cologny, Geneva, Switzerland.
5. National Institute for strategic studies (2013), "State policy of sustainable development based on the principles of "green" economy", available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/derzhavna-politika-stalogo-rozvitku-na-zasadakh-zelenoi-ekonomiki (Accessed 29 January 2020).
6. UN House in Ukraine (2012), "State policy of sustainable development based on the principles of "green" economy", available at: http://www.un.org.ua/en/45-temp/1484-2012-06-11-14-41-36 (Accessed 29 January 2020).
7. Kumachova, A. S. (2015) "Problems of state management of sustainable development in Ukraine at the present stage", Menedzher. Visnyk Donets'koho derzhavnoho universytetu upravlinnia, vol. 1. pp. 132—138.
8. Potapenko, V. H. (2014) "Transformation of the natural resource management system of Ukraine on the principles of "green" economy: theory, methodology, practice", Ph.D. Thesis, Economy, Economics of nature management and environmental protection, Sumy, Ukraine.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "About the Main principles (strategy) of the state environmental policy of Ukraine for the period up to 2020", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17/page (Accessed 29 January 2020).
10. Radio Liberty (2016), "Most Ukrainians do not see real reforms in Ukraine", available at: https://www.radiosvoboda.org/a/news/27568973.html Accessed 29 January 2020).
11. Markevych, K. (2019), "Zeleni" investytsii u stalomu rozvytku: svitovyj dosvid ta ukrains'kyj kontekst ["Green" Investments in Sustainable Development: World Experience and the Ukrainian Context], Tsentr Razumkova, Kyiv, Ukraina.

№ 3 2020, стор. 130 - 136

Дата публікації: 2020-02-21

Кількість переглядів: 1422

Відомості про авторів

Н. С. Пугачова

асистент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

N. Puhachova

Ph.D. postgraduate student of the Chair of economics theory and intellectual property Zhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0002-9101-1148

Як цитувати статтю

Пугачова Н. С. Формування та реалізації "зеленої" економіки як особливий об'єкт державної політики. Агросвіт. 2020. № 3. С. 130–136. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.130

Puhachova, N. (2020), “Formation and implementation of the "green" economy as a special object of state policy”, Agrosvit, vol. 3, pp. 130–136. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.130

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.