EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
С. В. Візіренко, І. О. Федоренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.100

УДК: 657.6

С. В. Візіренко, І. О. Федоренко

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті розглянуто та охарактеризовано організацію і методику внутрішнього аудиту на будівельних підприємствах.
Визначено складові системи внутрішнього аудиту на будівельному підприємстві: організаційну складову (організаційні процес і процедури (організація роботи) та методологічну (мета, функції, принципи, методичні прийоми, стандарти) для ефективності організації та функціонування служби внутрішнього аудиту.
Узагальнено роль і значення служби внутрішнього аудиту в системі управління підприємства, взаємозв'язки внутрішнього аудиту з іншими службами та підрозділами підприємства. Доведено доцільність введення служби внутрішнього аудиту у будівельному підприємстві. Взаємодія служби внутрішнього аудиту з іншими підрозділами будівельного підприємства дозволить ефективно виконувати функції контролю в інтересах власника.
З'ясовано, що внутрішній аудит у будівельних підприємствах проводиться, опираючись на нормативно-законодавчу базу України, загальні принципи та правила ведення обліку, враховуючи специфіку галузі. Запропоновано етапи проведення внутрішнього аудиту будівельного підприємства, які можуть бути підставою для формування на підприємстві ефективної системи внутрішнього контролю.
Основні положення цього дослідження у формі пропозицій та методичних рекомендацій може бути використано підприємствами, які займаються внутрішнім аудитом будівельних підприємств.

Ключові слова: внутрішній аудит; служба внутрішнього аудиту; аудит на будівельних підприємствах; система внутрішнього аудиту; етапи внутрішнього аудиту.

Література

1. Будівельні контракти: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. № 205. URL: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021484.html (дата звернення: 20.11.2019).
2. Бурдьо І.М. Особливості аудиту будівельних підприємств. Вісник Одеського національного університету. 2015. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_2%281%29__44 (дата звернення: 19.11.2019).
3. Витрати: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415. URL: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021482.html (дата звернення: 21.11.2019).
4. Дмитренко О.М. Формування системи внутрішнього аудиту на підприємстві. Таврійський державний агротехнологічний університет. 2013. № 2 (5). С. 116—126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2%285%29__17 (дата звернення: 18.11.2019).
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Міністерство фінансів України від 09.12.2002. № 1012. URL: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/plan-rah/instrukciya-pro-zastosuvannya-1021038.html (дата звернення: 18.11.2019).
6. Кричун П.М. Служба внутрішнього аудиту на будівельних підрядних підприємствах: проблеми та перспективи функціонування. Ефективна економіка. 2011. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_63 (дата звернення: 19.11.2019).
7. Кулик С.Б., Шишкова Н.Л. Особливості проведення аудиту витрат на підприємствах будівельної галузі. Вісник соціально-економічних досліджень. 2011. Вип. 3. С. 240—244. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ (дата звернення: 20.11.2019).
8. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (Стандарти): Інститут внутрішніх аудиторів України, 2017. 40 с. URL: https://www.iia.org.ua/wp-content/uploads/2013/08/IPPF-Standards-2017-Ukrainian.pdf (дата звернення: 17.11.2019).
9. Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1.-12000): Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 285 від 14.12.2000 р. URL: https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/stroitelnie-normi/7673-dbn-d-1-1-7-2000-pravila-viznachennya-vartost-proektno-vishukuvalnix-robt-dlya-budvnictva-shho-zdjsnyutsya-na-teritor-ukrani.html (дата звернення: 22.11.2019).
10. Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт: Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва № 573 від 31.12.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0573738-10(дата звернення: 20.11.2019).
11. Павелко О.В. Витрати у будівництві: ідентифікація економічної сутності, нормативно-правове регулювання обліку та відображення у звітності. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2016. № 4. С. 93—101. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2016_4_11 (дата звернення: 20.11.2019).
12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV — ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 20.11.2019).
13. Про затвердження та виконання договорів підряду в капітальному будівництві: Постанова Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-п (дата звернення: 19.11.2019).

S. Vizirenko, I. Fedorenko

AN IMPROVEMENT OF ORGANIZATION AND METHOD OF INTERNAL AUDIT IS ON BUILD ENTERPRISES

Summary

In the article organization and method of internal audit is considered and described on build enterprises.— Certainly component systems of internal audit on a build enterprise: organizational constituent (a process and procedures (organization of work) is organizational and methodological (purpose, functions, principles, methodical receptions, standards) for efficiency of organization and functioning of service of internal audit.
Generalized role and value of service of internal audit in control system enterprise, intercommunications of internal audit with other services and subsections of enterprise. Expedience of introduction of service of internal audit is well-proven in a build enterprise. Co-operating of service of internal audit with other subsections of a build enterprise will allow effectively to execute the functions of control in interests of proprietor.
It is found out, that an internal audit in build enterprises is conducted, leaning on normatively legislative base of Ukraine, general principles and rule conduct of account, taking into account the specific of industry. The stages are offered leadthroughs of internal audit of a build enterprise, which can be foundation for forming on the enterprise of the effective internal checking system: the preparatory stage is a study of the system of record-keeping; drafting of plan and check program.
The basic stage is determinations of basic legislative and normative acts, which regulate forming of charges in an account as one of constituents of process of pricing, that is the base of leadthrough of audit. Audit of charges. Verification of charges which form the prime price of buildings and installation works: the use of financial resources is in building; exploitations and liquidations of temporal houses (buildings); operations are from maintenance and exploitation of build machines and mechanisms; charges are on payment of labour; classification of charges; account of tailings of the uncompleted production; verification of calculations.
Audit of profits, financial results. Audit and estimation of risks of activity of a build enterprise. The finishing stage is generalization of results of activity of a build enterprise. Preparation of report: estimation of the state of account of charges; results of diagnostics of the system of account of charges; suggestions are in relation to bringing of korektiv in the system of charges and profits.
The substantive provisions of this research in form suggestions and methodical recommendations can be used enterprises which are engaged in the internal audit of build enterprises.

Keywords: an internal audit; service of internal audit; audit; is on build enterprises; system of internal audit; stages of internal audit.

References

1. Ministry of Finance of Ukraine , (2001), "Build contracts : Position (standard) of record-keeping 18", available at: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standartbuhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021484.html (Accessed 15 Jan 2020).
2. Burd'o, I.M. (2015), "Features of audit of build enterprises", Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_2%281%29__44 (Accessed 15 Jan 2020).
3. Ministry of Finance of Ukraine (2006), "Charges : Position (standard) of record-keeping", available at: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021484.html (Accessed 15 Jan 2020).
4. Dmytrenko, O.M. (2013), "Forming of the system of internal audit is on an enterprise", Tavrijs'kyj derzhavnyj ahrotekhnolohichnyj universytet, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2%285%29__17 (Accessed 15 Jan 2020).
5. Ministry of Finance of Ukraine (2002), "Instruction about application of Card of accounts of record-keeping of assets, capital, zobov''yazan' and economic operations of enterprises and organizations", available at: http://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/plan-rah/instrukciya-pro-zastosuvannya-1021038.html (Accessed 15 Jan 2020).
6. Krychun, P.M. (2011), "Service of internal audit is on build inferior enterprises: problems and prospects of functioning", Efektyvna ekonomika, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_63 (Accessed 15 Jan 2020).
7. Kulyk, S.B. and Shyshkova, N.L. (2011), "Features of leadthrough of audit of charges are on the enterprises of a build industry", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ (Accessed 15 Jan 2020).
8. Institute of internal public accountants of Ukraine (2017), "International standards of professional practice of internal audit (Standards)", available at: https://www.iia.org.ua/wp-content/uploads/2013/08/IPPF-Standards-2017-Ukrainian.pdf (Accessed 15 Jan 2020).
9. State committee of building, architecture and housing policy of Ukraine, (2000), Order "About claim of Rules of determination of building cost (DBN D.1.1.-12000)", available at: https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/stroitelnie-normi/7673-dbn-d-1-1-7-2000-pravila-viznachennya-vartost-proektno-vishukuvalnix-robt-dlya-budvnictva-shho-zdjsnyutsya-na-teritor-ukrani.html (Accessed 15 Jan 2020).
10. Ministry of regional development and building (2010), Order "About claim of new release of Methodical recommendations from forming of prime price of buildings and installation works", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0573738-10 (Accessed 15 Jan 2020).
11. Pavelko, O.V. (2016), "Charges are in building: authentication of economic essence, normatively legal adjusting of account and reflection in accounting", Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 4, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2016_4_11 (Accessed 15 Jan 2020).
12. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), "About a record-keeping and financial reporting in Ukraine: Law of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 15 Jan 2020).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2005), "About assertion and performing contract pidryadu in capital building", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-п (Accessed 15 Jan 2020).

№ 3 2020, стор. 100 - 107

Дата публікації: 2020-02-21

Кількість переглядів: 1585

Відомості про авторів

С. В. Візіренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,Національний університет "Запорізька політехніка"

S. Vizirenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-8163-7411


І. О. Федоренко

магістр з обліку і оподаткування,Національний університет "Запорізька політехніка"

I. Fedorenko

Master 6th year of the Department of Accounting and Taxation National University "Zaporizhzhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-3635-9643

Як цитувати статтю

Візіренко С. В., Федоренко І. О. Удосконалення організації і методики внутрішнього аудиту на будівельних підприємствах. Агросвіт. 2020. № 3. С. 100–107. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.100

Vizirenko, S. and Fedorenko, I. (2020), “An improvement of organization and method of internal audit is on build enterprises”, Agrosvit, vol. 3, pp. 100–107. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.