EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВИХ ХОЛДИНГІВ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
С. М. Дідух, А. К. Корікова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.90

УДК: 330.34:334.758.4(477)

С. М. Дідух, А. К. Корікова

СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВИХ ХОЛДИНГІВ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

Розглянуто сутність концепції сталого розвитку та етапи її становлення. Показано значення агропромислових холдингів у розвитку АПК на сучасному етапі. Досліджено особливості діяльності десяти провідних агропромислових холдингів України щодо забезпечення сталого розвитку, які формалізовані у вигляді стратегій, програм корпоративної соціальної відповідальності або ж не оформлені у вигляді окремих документів. Проведено систематизацію напрямів сталого розвитку провідних агропромислових холдингів. Представлено аналіз їх відповідності цілям сталого розвитку України на період до 2030 року, означеним в Указі Президента України. Визначено агропромислові холдинги, які найбільш системно та активно впроваджують принципи сталого розвитку. Показано напрями вдосконалення існуючих стратегій сталого розвитку агропромислових холдингів у тому числі за рахунок посилення інклюзивності.

Ключові слова: розвиток; сталий розвиток; агропромислові холдинги; цілі сталого розвитку України; соціальна відповідальність; інклюзивний розвиток.

Література

1. Буркинський Б.В., Купінець Л.Е., Харічков С.К. Економічний вектор стратегії сталого розвитку України // Екологія і природокористування. 2012. Вип. 15. С. 163—173.
2. Буряк Р.І. Сталий розвиток аграрних підприємств: методологія дослідження // Агроінком. 2013. Вип. 1-3. С. 88—92.
3. Васюткіна Н.В. Управління сталим розвитком підприємств: теоретико-методологічний аспект. К.: Ліра-К. 2014. 334 с.
4. Данилишин Б.М., Маслюківська О.П. Розроблення національних стратегій сталого розвитку: корисний досвід для України // Механізм регулювання економіки. 2008. №3 (2), Т. 1. С. 214—218.
5. Копитко В.І., Копитко О.В. Основні напрями стійкого розвитку аграрного сектору АПК // Бізнес-навігатор. 2013. № 2. С. 107—111.
6. Лопатинський Ю.М., Тодорюк С.І. Детермінанти сталого розвитку аграрних підприємств: монографія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. 220 с.
7. Малік М.Й., Хвесик М.А. Сталий розвиток сільських територій на засадах раціонального природокористування та еколого-безпечного агропромислового виробництва // Економіка АПК. 2010. №5. С. 3—12.
8. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери в умовах глобалізаційних викликів / О.І. Павлов, В.А. Самофатова [та ін.]; за ред. О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2012. 759 с.
9. Самофатова В.А. Сталий розвиток агропродовольчої сфери регіону: теорія, методологія, управління. Одеса: Астропринт, 2018. 312 с.
10. Хвесик М. Бистряков І. Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України // Економіка України. 2012. № 6. С. 4—12.
11. Черкаска В.В. Критерії сталого розвитку аграрного сектору // Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С. 44—48.
12. Шубравська О.В. Сталий розвиток агропродовольчої системи України: монографія. К., 2002. 203 с.
13. Ярмоленко Ю.О. Особливості сталого розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка та держава. 2015. № 11. С. 112—115.
14. Г. Дейлі Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку. К.: Видавництво "Інтелсфера", 2002. 321 с.
15. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J. and William W.B. The Limits to Growth // Universe Books, New York, NY. 1972, 203 p.
16. Що таке сталий розвиток? // Сталий розвиток для України: [Веб-сайт]. 2019. URL: http://www.sd4ua.org/shho-take-stalij-rozvitok/ (дата звернення: 30.09.2019).
17. Квятковська Л.А. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1. С. 85—89. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsed_2013_1_14.pdf
18. Дідух С.М. Стратегія сталого розвитку підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв // Ефективна економіка. 2015. № 11. URL:: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4588
19. Базові документи щодо сталого розвитку // Сталий розвиток для України: [Веб-сайт]. 2019. URL: http://www.sd4ua.org/shho-take-stalij-rozvitok/bazovi-dokumenti/ (дата звернення: 30.09.2019).
20. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.2019 р. №722/2019. Офіційний вісник України. 2019. № 79. С. 7.
21. Українські аграрії вийшли в лідери за обсягами експорту та валютної виручки — частка 39% // Agroportal: [Веб-сайт]. 2019. URL: http://agroportal.ua/ua/news/ukraina/ukrainskie-agrarii-vyshli-v-lidery-po-obemam-eksporta-i-valyutnoi-vyruchki/ (дата звернення: 05.01.2020).
22. Дідух С.М. Розвиток агрохолдингів України в сучасних умовах: здобутки і виклики // Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 11—13 жовтня 2018 р. Одеса: ОНАХТ. 2018. С. 109—111.
23. Агрохолдинги забезпечують третину експорту сільгоспкультур // Agroportal: [Веб-сайт]. 2019. URL: http://agroportal.ua/ua/news/ukraina/agrokhol dingi-obespechivayut-tret-eksporta-selkhozkultur/ (дата звернення: 07.01.2020).
24. Топ-10 агрохолдингів України. Основні акценти в інфографіці // AgroPortal. 2018.25 серп. URL: http://agroportal.ua/ua/publishing/infografika/top10-agrokholdingov-ukrainy-aktsenty-2017-v-infografike/ (дата звернення: 08.01.2020).
25. Андрійчук В.Г., Сас І.С. Концентрація в аграрній сфері економіки: проблемні аспекти: монографія. Київ: КНЕУ, 2017. 303 с.
26. Рейтинг 45 найбільших аграрних холдингів України // Landlord: [Веб-сайт]. 2019. URL: https://landlord.ua/reytingi/reyting-krupneyshih-agroholdingov/ (дата звернення: 09.01.2020).
27. Політика сталого розвитку і корпоративної соціальної відповідальності Кернел // Офіційний сайт Кернел: [Веб-сайт]. URL: https://www.kernel.ua/ua/sustainable-development/ (дата звернення: 09.01.2020).
28. Сталий розвиток // Офіційний сайт агропромислового холдингу "Укрлендфармінг": [Веб-сайт]. URL: http://www.ulf.com.ua/ua/sustainability/growth/ (дата звернення: 09.01.2020).
29. Сталий розвиток // Офіційний сайт агропромислового холдингу "Астарта-Київ": [Веб-сайт]. URL: https://astartaholding.com/uk/page/20 (дата звернення: 09.01.2020).
30. Сталий розвиток // Офіційний сайт агропромислового холдингу "МХП": [Веб-сайт]. URL: https://www.mhp.com.ua/uk/responsibility/stalij-rozvitok (дата звернення: 09.01.2020).
31. Соціально відповідальний бізнес // Офіційний сайт ТОВ СП "НІБУЛОН": [Веб-сайт]. URL: https://www.nibulon.com/data/ksv/socialno-vidpovidalnii-biznes.html (дата звернення: 09.01.2020).

S. Didukh, A. Korikova

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL HOLDINGS IN UKRAINE: FEATURES AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT

Summary

The article explains the essence of the concept of sustainable development and the stages of its formation. The importance of agro-industrial holdings in the development of agroindustrial complex, in the increasing of foreign exchange revenues, in the introduction of innovations and growth of agricultural production are considered.
The peculiarities of activities for ensuring sustainable development of the agro-food industry on the example of ten leading agro-industrial farms of Ukraine ("Nibulon", "Kernel", "MHP", "UkrLandFarming", "Astarta-Kyiv", "TBFruit", "Ukrprominvest", "Agroprosperis", "Allseeds Group", "ViOil") are investigated.
The directions of sustainable development of leading agro-industrial farms are systematized. It is found that some agro-industrial holdings have formulated and structured sustainable development strategies, which are posted on the official websites of the companies together with the annual reports on their implementation: "Astarta-Kyiv", "Kernel", "MHP", " UkrLandFarming ". The article identifies key principles for the sustainable development of these companies and directions for their implementation.
The activities of other agro-industrial holdings for sustainable development are formalized in the form of corporate social responsibility programs or are not formalized in separate documents.
It was analyzed the compliance of the directions of sustainable development of 10 agro-industrial holdings of Ukraine with the strategic goals of Ukraine until 2030 year. It has been found that agro-industrial holdings pay the most attention to the goals of "overcoming hunger, achieving food security, improving nutrition and promoting sustainable agriculture". Almost no attention is paid to such goals as overcoming poverty, inequality, shaping a healthy lifestyle, overcoming gender inequality, and caring for water resources.
It was emphasized that agro-industrial sustainability strategies should be complemented by an inclusive component (measures designed to tackle poverty and inequality at the company level) or separate strategic plans for inclusive development.

Keywords: development; sustainable development; agro-industrial holdings; sustainable development goals of Ukraine; social responsibility; inclusive development.

References

1. Burkyns'kyj, B. V. Kupinets', L. E. and Kharichkov, S. K. (2012), "Economic vector of sustainable development strategy of Ukraine", Ekolohiia i pryrodokorystuvannia, vol. 15, pp. 163—173.
2. Buriak, R. I. (2013), "Sustainable development of agricultural enterprises: research methodology", Ahroinkom, vol. 1—3, pp. 88—92.
3. Vasiutkina, N. V. (2014), Upravlinnia stalym rozvytkom pidpryiemstv: teoretyko-metodolohichnyj aspekt [Enterprise sustainability management: theoretical and methodological aspect], Lira-K, Kyiv, Ukraine.
4. Danylyshyn, B.M. and Masliukivs'ka, O.P. (2008), "The development of national strategies for sustainable development: a rewarding experience for Ukraine", Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 3 (2), no. 1, pp. 214—218.
5. Kopytko, V.I. and Kopytko, O.V. (2013), "The main directions of sustainable development of the agricultural sector of the agro-industrial complex", Biznes-navihator, vol. 2, pp. 107—111.
6. Lopatyns'kyj, Yu. M. and Todoriuk, S. I. (2015), Determinanty staloho rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv [Determinants of sustainable development of agricultural enterprises], Chernivets'kyj nats. un-t, Chernivtsi, Ukraine.
7. Malik, M.J. and Khvesyk, M.A. (2010), "Sustainable development of rural territories on the basis of rational environmental management and environmentally safe agro-industrial production", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 3—12.
8. Pavlov, O. I. Samofatova, V. A. and others (2012), Stalyj rozvytok ta bezpeka ahroprodovol'choi sfery v umovakh hlobalizatsijnykh vyklykiv [Sustainable development and security of the agro-food sector in the face of globalization challenges], Astroprynt, Odesa, Ukraine.
9. Samofatova, V. A. (2018), Stalyj rozvytok ahroprodovol'choi sfery rehionu: teoriia, metodolohiia, upravlinnia [Sustainable development of the agro-food sector of the region: theory, methodology, management], Astroprynt, Odesa, Ukraine.
10. Khvesyk, M. and Bystriakov, I. (2012), "A paradigmatic view of the concept of sustainable development of Ukraine", Ekonomika Ukrainy, vol. 6, pp. 4—12.
11. Cherkaska, V. V. (2018), "Criteria for sustainable development of the agricultural sector", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 44—48.
12. Shubravs'ka, O.V. (2002), Stalyj rozvytok ahroprodovol'choi systemy Ukrainy [Sustainable development of the agro-food system of Ukraine], Kyiv, Ukraine.
13. Yarmolenko, Yu. O. (2015), "Features sustainable development of the agricultural sector of Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 112—115.
14. Dejli, H. (2002), Poza zrostanniam. Ekonomichna teoriia staloho rozvytku [Out of growth. Economic theory of sustainable development], Intelsfera, Kyiv, Ukraine.
15. Meadows, D.H. Meadows, D.L. Randers, J. and William, W. B. (1972), The Limits to Growth, Universe Books, New York, USA.
16. The site Sustainable development for Ukraine (2019), "What is sustainable develoment?", available at: http://www.sd4ua.org/shho-take-stalij-rozvitok/ (Accessed 30 September 2019).
17. Kviatkovs'ka, L. A. (2013), "Implementation of the principles of the concept of sustainable development in the enterprise", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 1, pp. 85—89.
18. Didukh, S. M. (2015), "Sustainable development strategy for food and beverage companies", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4588 (Accessed 4 Dec 2019).
19. The site Sustainable development for Ukraine (2019), "Basic documents for sustainable development", available at: http://www.sd4ua.org/shho-take-stalij-rozvitok/bazovi-dokumenti/ (Accessed 30 September 2019).
20. President of Ukraine (2019), Decree "On the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 79, p. 7.
21. Agroportal (2019), "Ukrainian farmers took the leaders in terms of exports and foreign exchange earnings — the proportion of 39%", available at: http://agroportal.ua/ua/news/ukraina/ukrainskie-agrarii-vyshli-v-lidery-po-obemam-eksporta-i-valyutnoi-vyruchki (Accessed 5 January 2020).
22. Didukh, S.M. (2018), "Development of agro holdings of Ukraine in modern conditions: achievements and challenges", Materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Ekonomichni ta sotsial'ni aspekty rozvytku Ukrainy na pochatku ХХІ stolittia [Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference. Economic and social aspects of Ukraine's development at the beginning of the 21st century], ONAFT, Odesa, Ukraine, pp. 109—111.
23. Agroportal (2019), "Agroholdings account for one third of agricultural exports", available at: http://agroportal.ua/ua/news/ukraina/agrokholdingi-obespechivayut-tret-eksporta-selkhozkultur/ (Accessed 7 January 2020).
24. Agroportal (2019), "Top 10 agricultural holdings of Ukraine. The main highlights in the infographic", available at: http://agroportal.ua/ua/publishing/infografika/top10-agrokholdingov-ukrainy-aktsenty-2017-v-infografike/ (Accessed 8 January 2020).
25. Andrijchuk, V. H. and Sas, I. S. (2017), Kontsentratsiia v ahrarnij sferi ekonomiky: problemni aspekty [Concentration in the agricultural sphere of the economy: problematic aspects], KNEU, Kyiv, Ukraine.
26. Landlord (2019), "Rating of the 45 largest agricultural holdings in Ukraine", available at: https://landlord.ua/reytingi/reyting-krupneyshih-agroholdingov (Accessed 9 January 2020).
27. The official site of "Kernel" (2019), "Sustainable development and corporate social responsibility policy", available at: https://www.kernel.ua/ua/sustainable-development/ (Accessed 9 January 2020).
28. The official site of "Ukrlandfarming Group" (2019), "Sustainability. Industrial_safety", available at: http://www.ulf.com.ua/en/sustainability/industrial_safety/ (Accessed 9 January 2020).
29. The official site of "Astarta-Kyiv" (2019), "Sustainable Development", available at: https://astartaholding.com/en/page/19 (Accessed 9 January 2020).
30. The official site of "MHP" (2019), "Sustainable Development", available https://www.mhp.com.ua/en/responsibility/sustainable-development (Accessed 9 January 2020).
31. The official site of "Nibulon" (2019), "Socially responsible business", available at: https://www.nibulon.com/data/ksv/socialno-vidpovidalnii-biznes.html (Accessed 9 January 2020).

№ 3 2020, стор. 90 - 99

Дата публікації: 2020-02-21

Кількість переглядів: 1828

Відомості про авторів

С. М. Дідух

к. е. н., доцент кафедри економіки промисловості,Одеська національна академія харчової промисловості, м. Одеса

S. Didukh

PhD in Economics, Docent of the Department of Industrial Economics,Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

ORCID:

0000-0003-1534-0975


А. К. Корікова

здобувач вищої освіти спеціальності "Економіка",Одеська національна академія харчової промисловості, м. Одеса

A. Korikova

higher Education Degree in EconomicsOdessa National Academy of Food Technologies, Odessa

ORCID:

0000-0003-2251-526X

Як цитувати статтю

Дідух С. М., Корікова А. К. Сталий розвиток агропромислових холдингів України: особливості та напрямки вдосконалення. Агросвіт. 2020. № 3. С. 90–99. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.90

Didukh, S. and Korikova, A. (2020), “Sustainable development of agro-industrial holdings in Ukraine: features and directions of improvement”, Agrosvit, vol. 3, pp. 90–99. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.