EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
К. О. Утенкова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.80

УДК: 332.1:658

К. О. Утенкова

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Анотація

Метою статті є дослідження економічної безпеки аграрного сектору як системи, визначення основних принципів її функціонування, обгрунтування їх змісту.
Методологічною базою наукового дослідження є системний підхід до вивчення економічної безпеки аграрного сектору економіки України. Для вирішення визначених завдань у процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: діалектичний метод пізнання економічних явищ, принципи економічної теорії щодо економічної безпеки; методи теоретичного узагальнення та порівняння використовувались у процесі опрацювання літературних джерел та вивчення поставлених питань; абстрактно-логічний для теоретичного узагальнення висновків та аналізу результатів дослідження.
У статті проаналізовано сутність категорії "принципи економічної безпеки". Досліджено поліфонію поглядів щодо принципів системи економічної безпеки, які викладено у наукових працях провідних учених. Аналіз двадцяти наукових праць дозволив виділити сорок три принципи системи економічної безпеки, які у певних комбінаціях розглядаються різними авторами досліджень. Проведено класифікацію принципів. Досліджено зміст принципів системи економічної безпеки. Проведено аналіз сукупності принципів економічної безпеки з токи зору їх сутності та доречності застосування. Це стало підгрунтям для окреслення кола принципів економічної безпеки для аграрного сектору економіки, уточнення їх сутності та змісту.

Ключові слова: економічна безпека; система; принципи; аграрний сектор; класифікація; сутність.

Література

1. Утенкова К.О. Економічна безпека аграрного сектору: сутність та функціональні складові. Агросвіт. 2018. №17. С. 42—47.
2. Фоміченко І.П., Баркова С.О. Формування системи управління економічної безпеки на підприємствах України. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2013. № 3 (23). С. 57—66.
3. Тищенко В.В. Система економічної безпеки підприємства: сутність, структура, функціонування. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2015. № 4 (221). С. 261—271.
4. Берлач А.І. Безпека бізнесу: Навч. посіб. К.: Університет "Україна", 2007. 280 с.
5. Васильєв О.В., Мейта В.І. Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств. Економічний аналіз. 2013. Т. 14. № 2. С. 138—145.
6. Білошкурська Н.В. Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки підприємства: принципи побудови, функції, структура. Економіка та держава. 2003. №12. С. 24—29.
7. Живко З.Б., Бльок Н.В., Живко М.О. Комплексна система економічної безпеки підприємства як чинник убезпечення підприємництва. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2012. Вип. 8. С. 127—134.
8. Лубенець I.О. Концептуальні підходи до формування системи економічної безпеки підприємства. Вісник ЖДТУ. 2012. № 4 (62). С. 324—327.
9. Прус Н.В. Система економічної безпеки підприємства: поняття, сутність, принципи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Вип. 2. С. 675—679.
10. Сисоліна Н. П. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник. Кіровоград: КНТУ, 2014. 226 с.
11. Ткачук В.І., Прокопчук О.А., Яремова М.І. Економічна безпека та стійкість сільськогосподарських підприємств: монографія. Житомир: "Видавництво "Волинь", 2013. 276 с.
12. Сухонос В.В. Концептуальні організаційно-правові засади функціонування системи економічної безпеки банків. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2011. №1. С. 64—66.
13. Якубович З. Формування системи економічної безпеки машинобудівного підприємства. Вісник ТНЕУ. 2010. №1. С. 81—86.
14. Чередниченко А.Ю. Система економічної безпеки підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 51. С. 67—72.
15. Франчук В.І. Особливості організації системи економічної безпеки вітчизняних акціонерних товариств в умовах трансформаційної економіки: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. 440 с.
16. Суходоля О.М. Енергоефективність економіки в контексті національної безпеки: методологія та механізми реалізації. Київ: Вид-во НАДУ, 2006. 424 с.
17. Мак-Мак В.П. Служба безопасности предприятия (организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности). М.: Мир безопасности, 1999. 65 с.
18. Локотецька О.В. Використання системного підходу при дослідженні економічної безпеки підприємства. Вісник НТУ "ХПІ". Тем. вип. Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2011. №8. С. 197—202.
19. Квасницька Р.С., Доценко І.О. Деякі методичні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 2. T. 1. С. 34—38.
20. Мойсеєнко І.П., Марченко О.М. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посіб. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. 380 с.
21. Хринюк О.С., Корчовна М.Р. Система забезпечення економічної безпеки підприємства: основні елементи. Ефективна економіка. 2015. №3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3927
22. Принцип. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Принцип
23. Академічний словник тлумачний української мови. URL: http://sum.in.ua/s/Pryncyp

K. Utenkova

SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR: PRINCIPLES OF FUNCTIONING

Summary

The purpose of the article is a study of the economic security in the agricultural sector as a system, determination the basic principles of its operation, substantiation of their contents.
The methodological basis of the scientific research is a systematic approach to studying the economic security in the agrarian sector of the Ukrainian economy. To solve the defined problems in the process of research general scientific and special methods, namely: dialectical method of knowledge of economic phenomena, principles of economic theory as to the economic security were used; methods of theoretical generalization and comparison were applied in the process of elaborating literary sources and studying the raised questions; abstract-logical was used for theoretical generalization of conclusions and analysis of research results.
The article analyzes the essence of the category "principles of economic security". The polyphony of views as to the principles of the economic security system, which are presented in the scientific works of leading scientists, is investigated. The analysis of twenty scientific works has allowed to distinguish forty-three principles of the economic security system, which are considered by different authors of research in certain combinations. Сlassification of principles has been carried out. The content of the principles of the economic security system has been investigated. The analysis of the set of economic security principles from the point of view of their essence and appropriateness has been applied. This has become the basis for outlining the range of economic security principles for the agricultural sector of the economy, clarifying their nature and content.
Among the whole set of principles of the economic security system, taking into account the frequency of mentioning in the works of different authors, three groups of principles have been determined: defining (basic) principles, situational principles, specific principles. Complex adherence to these principles will help to create an effective system of economic security for the agricultural sector, capable of counteracting real and potential unfavourable factors and ensuring its sustainable development.

Keywords: economic security; system; principles; agrarian sector; classification; essence.

References

1. Utenkova, K.O. (2018), "Economic security of agrarian sector: nature and functional components". Ahrosvit, vol. 17, pp. 42—47.
2. Fomichenko, I.P., Barkova, S.O. (2013), "Formation of economic security management system at Ukrainian enterprises". Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky, vol. 3 (23), pp. 57—66.
3. Tyshhenko, V.V. (2015), "System of economic security of the enterprise: essence, structure, functioning". Visnyk Skhidnoukrajinsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Volodymyra Dalja, vol. 4 (221), pp. 261—271.
4. Berlach, A. I. (2007), Bezpeka biznesu [Business security]. Universytet "Ukraina", Kyiv, Ukraine.
5. Vasyliev, O.V. Meita, V.I. (2013), "Formation of the economic security management system of industrial enterprises". Ekonomichnyi analiz, vol.14, no. 2, pp. 138—145.
6. Biloshkurska, N.V. (2003), "Economic and organizational mechanism of formation of economic security of the enterprise: principles of construction, functions, structure". Ekonomika ta derzhava, vol.12, pp. 24—29.
7. Zhyvko, Z.B. Blok, N.V. Zhyvko, M.O. (2012), "The complex system of economic security of the enterprise as a factor of business security". Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, vol. 8, pp. 127—134.
8. Lubenets, I.O. (2012). "Conceptual approaches to the formation of the enterprise economic security system". Visnyk ZhDTU, vol. 4 (62), pp. 324—327.
9. Prus, N.V. (2014), "System of economic security of the enterprise: concept, essence, principles". Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 2, pp. 675—679.
10. Sysolina, N. P. (2014), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva [Economic security of the enterprise], Kirovohrad, KNTU, Ukraine.
11. Tkachuk, V.I. Prokopchuk, O.A. Yaremova, M.I. (2013), Ekonomichna bezpeka ta stiikist silskohospodarskykh pidpryiemstv [Economic security and sustainability of agricultural enterprises], "Vydavnytstvo "Volyn", Zhytomyr, Ukraine.
12. Sukhonos, V.V. (2011), "Conceptual organizational and legal principles of functioning of the system of economic security of banks". Pravovyi visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy, vol.1, pp. 64—66.
13. Yakubovych, Z. (2010), "Formation of system of economic safety of machine-building enterprise". Visnyk TNEU, vol. 1, pp. 81—86.
14. Cherednychenko, A.Iu. (2015), "System of economic security of railway enterprises". Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 51, pp. 67—72.
15. Franchuk, V.I. (2010), Osoblyvosti orhanizatsii systemy ekonomichnoi bezpeky vitchyznianykh aktsionernykh tovarystv v umovakh transformatsiinoi ekonomiky [Features of organization of the system of economic security of domestic joint-stock companies in the conditions of transformation economy], Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, Lviv, Ukraine.
16. Sukhodolia, O.M. (2006), Enerhoefektyvnist ekonomiky v konteksti natsionalnoi bezpeky: metodolohiia ta mekhanizmy realizatsii [Energy efficiency of the economy in the context of national security: methodology and mechanisms for implementation], NADU, Kyiv, Ukraine.
17. Mak-Mak, V.P. (1999), Sluzhba bezopasnosty predpryiatyia (orhanyzatsyonno-upravlencheskye y pravovыe aspektы deiatelnosty) [Enterprise security service (organizational, managerial and legal aspects of activity)], Myr bezopasnosty, Moscow, Russia.
18. Lokotetska, O.V. (2011), "The use of a systematic approach in the study of the economic security of the enterprise". Visnyk NTU "KhPI". Tem. vyp. Tekhnichnyi prohres ta efektyvnist vyrobnytstva, vol. 8, pp. 197—202.
19. Kvasnytska, R.S. Dotsenko, I.O. (2009), "Some methodological aspects of formation of the economic security system of the enterprise". Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 2, no. 1, pp. 34—38.
20. Moiseienko, I.P. Marchenko, O.M. (2011), Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Management of financial and economic security of the enterprise], Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, Lviv, Ukraine.
21. Khryniuk, O.S. Korchovna, M.R. (2015), "The system of ensuring economic security of the enterprise: the main elements". Efektyvna ekonomika, vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3927
22. Vikipediia (2019), Principles, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Pryntsyp
23. Academic Dictionary Interpretative of Ukrainian (2019), Principles, available at: http://sum.in.ua/s/Pryncyp

№ 3 2020, стор. 80 - 89

Дата публікації: 2020-02-21

Кількість переглядів: 1604

Відомості про авторів

К. О. Утенкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

K. Utenkova

PhD in Economics, assistant professor of the chair of accounting and audit of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev, Kharkiv

ORCID:

0000-0001-9097-5431

Як цитувати статтю

Утенкова К. О. Система економічної безпеки аграрного сектору: принципи функціонування. Агросвіт. 2020. № 3. С. 80–89. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.80

Utenkova, K. (2020), “System of economic security in the agricultural sector: principles of functioning”, Agrosvit, vol. 3, pp. 80–89. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.