EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЇ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВИРОБНИКІВ НА РИНКУ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ
Н. Я. Рожко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.73

УДК: 339.137:338.433

Н. Я. Рожко

СТРАТЕГІЇ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВИРОБНИКІВ НА РИНКУ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ

Анотація

У роботі встановлено, що виробники овочів та фруктів пропонують свої товари споживачам різних сегментів ринку, і обгрунтування стратегій досягнення їх конкурентних переваг повинно передбачати передусім дослідження споживчих уподобань. Якщо такі виробники зорієнтовані на масовий ринок, то для нього важливу роль буде відігравати ціна товару та використання стратегії лідерства за витратами. Визначено, що її успішна реалізація можлива насамперед за рахунок виробничих та інформаційних конкурентних переваг, формування партнерських відносин виробника з посередниками.
Проведене дослідження свідчить також, що підприємствам необхідно врахувати і світові споживчі мегатренди. Це призводить до того, що деякі українські виробники овочів та фруктів сьогодні уже використовують стратегію диференціації. Її досягнення можливе за рахунок пропозицій на ринку органічної продукції, високого іміджу товарної марки чи вирощування екзотичних овочів та фруктів, поставки на ринок товарів високої якості.

Ключові слова: ринок овочів та фруктів; конкурентні переваги; стратегія лідерства за витратами; стратегія диференціації; органічна продукція.

Література

1. Маркова О.В. Формування маркетингової конкурентної стратегії аграрних підприємств на плодоовочевому ринку: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua›cgi-bin›irbis_nbuv›cgiirbis_64 (дата звернення: 30.01.2020).
2. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005. 454 с.
3. Ліщинська В.В. Формування конкурентної стратегії підприємств із виробництва товарів повсякденного попиту. Агросвіт. 2018. № 9. С. 41—47.
4. Діденко Є.О., Даніленко А.К. Процес досягнення підприємством конкурентних переваг. Ефективна економіка. 2016. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5265 (дата звернення: 02.02.2020).
5. Троян А.В. Класифікація та можливості досягнення конкурентних переваг підприємством. Ефективна економіка. 2013. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2498 (дата звернення: 02.02.2020).
6. Бондаренко С. М., Лісовський М. Ю. Конкурентні переваги — унікальні особливості сучасних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Випуск 15, частина 1. С. 42—45.
7. Ільїн В.Ю., Ільїна О.В. Конкурентоспроможність аграрних підприємств на інвестиційно-інноваційних засадах в умовах глобалізації: монографія. Київ: ННЦ "ІАЕ", 2016. 497 с.
8. Аграрний бізнес у цифрову епоху — українські реалії. URL: http:// www.nachasi.com/2018/10/02/it-zemlerobstvo (дата звернення: 03.02.2020).
9. Світові тренди, що вплинуть на український агросектор у 2020 році. URL: https://www.infoindustria.com.ua/svitovi-trendi-shho-vplinut-na-ukra%D1%97 nskij-agrosektor-u-2020-roczi (дата звернення: 03.02.2020).
10. Органічна Україна в інфографіці. URL: https://www.agroportal.ua/ua/publishing/infografika/organicheskaya-ukraina-v-infografike (дата звернення: 03.02.2020).
11. Органічне виробництво в Україні. URL: https://www.eridon.ua/organichne-virobnictvo-v-ukrayini (дата звернення: 05.02.2020).
12. Стан органічного виробництва в Україні (аналіз 5.11.2018). URL: https://www.agrarii-razom.com.ua/news-agro/stan-organichnogo-virobnictva-v-ukraini-analiz-5-11-2018 (дата звернення: 05.02.2020).
13. Трофімцева О. П'ять кроків до успішного експорту органічної продукції. URL: https:// www.buyorganic.in.ua/2019 (дата звернення: 04.02.2020).
14. Косар Н.С., Кузьо Н.Є. Дослідження ринку органічних продуктів харчування України та напрями підвищення їх конкурентоспроможності // Ефективна економіка. 2016. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=4777 (дата звернення 30.01.2020).
15. Крикавський Є.В., Третьякова Л.І., Косар Н.С. Стратегічний маркетинг: навч. посіб. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 256 с.
16. Кубрак Н.Р., Крикавський Є.В., Косар Н.С. Потенціал еластичності у формуванні конкурентоспроможності промислових підприємств: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 204 с.
17. Чверть врожаю овочевих втрачається через нестачу сховищ. URL: https://www.agroreview.com/news/chvert-vrozhayu-ovochevyh-vtrachayetsya-cherez-nestachu-shovyshch (дата звернення: 04.02.2020).

N. Rozhko

STRATEGY OF ACHIEVEMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF PRODUCERS IN THE FRUIT AND VEGETABLES MARKET

Summary

The growth in demand for vegetables and fruits in the world, the ability to order these products online in the near future opens new opportunities to increase sales volumes of these products by domestic producers in the world market. Simultaneouslythere is increasing competition for domestic producers from foreign in the Ukrainian market. The first and second factors actualize for domestic producers search strategies to achieve competitive advantages and directions of their implementation.
Found that as fruit and vegetables producers offer their goods to consumers in various market segments, the rationale for strategies to achieve competitive advantage must focus on the exploration of consumer preferences and capabilities, the choice of strategies of market coverage. If these manufacturers are targeted at the mass market, then it is important role to play the price of goods and the use of leadership strategies on costs. Product price is often the decisive factor when purchasing vegetables and fruit for processing.
It is determined that successful implementation of a cost leadership strategy is sole if the establishment of a partnership manufacturer with intermediaries in the distribution of fruit and vegetables in the market, agreeing with them the value of the trade margin, assisting in the warehousing and transportation of goods.
Internal competitive advantages are found to be at the heart of the enterprise's use of a cost leadership strategy. Although some of them, such as enterprise market culture, qualifications, organizational, managerial, consequential, economic, innovative, are at the same time a prerequisite for the enterprise to implement both cost leadership and differentiation strategies. Cost leadership strategies primarily contribute to the productive competitive advantage of an enterprise in the market, to its active use of digital technologies.
The conducted research also shows that the formation of a strategy of achieving competitive advantages of producers in the market of vegetables and fruit should take into account the world consumer megatrends, namely healthy nutrition, veganism, vegetable alternatives to animal protein, etc. This leads to the fact that some Ukrainian fruit and vegetable producers are already using a differentiation strategy, focusing on organic market offerings, brand image or the cultivation of exotic fruits and vegetables. The quality of goods plays an important role in providing a differentiation strategy. It largely depends on the existing system of storing vegetables and fruits and delivering them to consumers.

Keywords: fruit and vegetable market; competitive advantage; cost leadership strategy; differentiation strategy; organic produce.

References

1. Markova, O. V. (2011), "Forming of marketing competition strategy of agrarian enterprises at the fruit and vegetable market", available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua›cgi-bin›irbis_nbuv›cgiirbis_64 (accessed 30 January 2020).
2. Porter, M. (2005), Konkurentnaia stratehyia: metodyka analyza otraslei y konkurentov [Competitive strategy: methods of analysis of industries and competitors], Alpyna Byznes Buks, Moscow, Russia.
3. Lishchynska, V. V. (2018), "Formation of competitive strategy of enterprises for the production of goods of everyday demand", Ahrosvit, vol. 9, pp. 41—47.
4. Didenko, Ye. O. and Danilenko, A. K. (2016), "The process of achieving competitive advantages of an enterprise"], Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5265 (accessed 02 February 2020).
5. Troian, A. V. (2013), "Classification of competitive advantages and company's opportunities for their achievement", Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=2498 (accessed 02 February 2020).
6. Bondarenko, S. M. and Lisovskyi, M. Yu. (2017), "Сompetitive advantages — unique features of the modern enterprises", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 15, no. 1, рр. 42—45.
7. Ilin, V. Yu. and Ilina, O. V. (2016), Konkurentospromozhnist ahrarnykh pidpryiemstv na investytsiino-innovatsiinykh zasadakh v umovakh hlobalizatsii [Competitiveness of agrarian enterprises on investment and innovation basis in the conditions of globalization]. NNTs "IAE", Kyiv, Ukraine.
8. Klischuk, L. (2018), "The agrarian business in the digital age is Ukrainian realities", available at: http://www.nachasi.com/2018/10/02/it-zemlerobstvo (accessed 03 February 2020).
9. IA "Infoindustriia" (2019), ""Global trends that will affect the Ukrainian agricultural sector in 2020, available at: https://www.infoindustria.com.ua/svitovi-trendi-shho-vplinut-na-ukra%D1%97nskij-agrosektor-u-2020-roczi (accessed 03 February 2020).
10. AgroPortal (2019), "Organic Ukraine in infographic", available at: https://www.agroportal.ua/ua/publishing/infografika/organicheskaya-ukraina-v-infografike (accessed 03 February 2020).
11. ERIDON (2019), "Organic production in Ukraine", available at: https://www.eridon.ua/organichne-virobnictvo-v-ukrayini (accessed 05 February 2020).
12. IAS Ahrarii razom (2018), "State of organic production in Ukraine (analysis 5.11.2018)", available at: https://www.agrarii-razom.com.ua/news-agro/stan-organichnogo-virobnictva-v-ukraini-analiz-5-11-2018 (accessed 05 February 2020).
13. Trofimtseva, O. (2019), "Five steps to successfully exporting organic products", available at: https:// www.buyorganic.in.ua/2019 (accessed 04 February 2020).
14. Kosar, N.S. and Kuzo, N.Ye. (2016), "The research of the market of the organic food in Ukraine and means of their competitiveness increase", Efektyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4777 (accessed 30 January 2020).
15. Krykavskyi, Ye. V. Tretiakova, L. I. and Kosar, N. S. (2013), Stratehichnyi marketynh [Strategic Marketing], Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, Lviv, Ukraine.
16. Kubrak, N. R. Krykavskyi, Ye. V. and Kosar, N. S. (2013), Potentsial elastychnosti u formuvanni konkurentospromozhnosti promyslovykh pidpryiemstv [The potential of elasticity in shaping the competitiveness of industrial enterprises], Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, Lviv, Ukraine.
17. AgroReview (2018), "A quarter of the crop yield is lost due to lack of storage", available at: https://www.agroreview.com/news/chvert-vrozhayu-ovochevyh-vtrachayetsya-cherez-nestachu-shovyshch (accessed 04 February 2020).

№ 3 2020, стор. 73 - 79

Дата публікації: 2020-02-21

Кількість переглядів: 1574

Відомості про авторів

Н. Я. Рожко

к. е. н., доцент кафедри промислового маркетингу, Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, м. Тернопіль

N. Rozhko

PhD in Economics, Ternopil Ivan Puluj National Technical University

ORCID:

0000-0002-1400-9503

Як цитувати статтю

Рожко Н. Я. Стратегії досягнення конкурентних переваг виробників на ринку овочів та фруктів. Агросвіт. 2020. № 3. С. 73–79. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.73

Rozhko, N. (2020), “Strategy of achievement of competitive advantages of producers in the fruit and vegetables market”, Agrosvit, vol. 3, pp. 73–79. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.