EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕХНОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ
А. С. Коноваленко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.65

УДК: 339.138

А. С. Коноваленко

ТЕХНОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

Анотація

Роботу присвячено огляду ключових технологічних зрушень, які прямо або опосередковано впливають на стан та розвиток продовольчої сфері та галузі громадського харчування. Визначено основні тенденції, що обумовлюють якісну зміну харчового сервісу, споживачем якого є діти шкільного віку. У статті зазначено, що запровадження технологічних інновації у продовольчій сфері має позитивні та негативні наслідки. Заміни натуральних інгредієнтів штучними аналогами, використанні синтетичних покращувачів споживчих характеристик продуктів, маскування шкідливих продуктів харчування під корисні аналоги дозволяють підвищувати економічну ефективність виробництва, однак водночас погіршується якість харчування населення, підвищується ризик погіршення стану здоров'я людей, виникає загроза для продовольчої безпеки у довгостроковій перспективі. Особливо актуальною проблема рівня безпеки харчування є у дитячому сегменті, адже якість харчування у дитинстві прямо впливає на стан здоров'я людини протягом життя. У роботі викладено аналіз низки ускладнень, з якими стикається сучасний харчовий сервіс у системі загальних закладів освіти в Україні. До таких проблем віднесено необхідність модернізації сервісу, впровадження ресурсоощадних технологій, оновлення обладнання, оздоблення приміщень, підходів до обслуговування споживачів тощо. Реалізація таких заходів ускладнена браком коштів та інвестицій, відсутністю мотивації персоналу до запровадження інноваційних підходів, невідповідність наявного сервісу очікуванням споживачів. Інноваційний розвиток виробництва в Україні ускладнений відсутністю інвестицій, однак спостерігаються певні позитивні зрушення у інноваційному потенціалі країни. Найбільшу частку інновацій у останні роки складають маркетингові та організаційні інновації, що запроваджують вітчизняні виробники. Зазначено, що підвищенню якості продовольства в Україні у майбутньому впливатиме державна підтримка органічного виробництва, поширення виробництва продуктів харчування, збагачених вітамінами та мінеральними речовинами. Акцентовано увагу на тому, що на сучасний харчовий сервіс впливає поширення сфер застосування інформаційних технологій, а стиль життя людей обумовлює появи та розповсюдження нових форматів закладів громадського харчування.

Ключові слова: маркетинг; дитяче харчування; споживач; технологія; інновації; макромаркетингове середовище; шкільна їдальня; харчовий сервіс.

Література

1. Darya G. Legeza, Thomas A. Brunner, Yukilay K. Kerimova, Tatyana V. Kulish, Anastasia S. Konovalenko (2019), "A model of consumer buying behavior in relation to eco-intelligent products in catering", Innovative Marketing, Volume 15, Issue 1, pp. 54—65, http://dx.doi.org/10.21511/im.15(1).2019.05
2. The Global Innovation Index (2017), "Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World", available at: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report (Accessed 15 September 2019).
3. The Global Innovation Index (2019), "Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives-The Future of Medical Innovation", available at: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/gii-full-report-2019.pdf (Accessed 15 September 2019).
4. Білоткач І.А. Маркетинговий механізм виробництва та збуту органічної продукції / І.А. Білоткач // Органічне виробництво і продовольча безпека: [зб. матеріалів доп. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.]. — Житомир: Полісся, 2015. — С. 84—88.
5. Вознюк О.І. Перспективи розвитку виробництва органічних молочних продуктів в Україні та світі / О.І. Вознюк // Аграрна наука та харчові технології. — № 1 (95). — 2017. — С. 189—198.
6. Грудцина Ю.В. Інноваційна діяльність в Україні: аналіз та прогнозування. Бізнес Інформ. 2019. №2. C. 78—84. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-78-84
7. Ковальчук С.В. Маркетингове забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств / С.В. Ковальчук // Вісник Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право. — 2012. — Т. 2. — С. 138—141.
8. Коноваленко А.С. Визначення споживчого статусу дитини у маркетингу продуктів харчування / А.С. Коноваленко // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21—22 червня 2019 р.), Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Мелітополь. — Ч. 2. — С. 188—190.
9. Кравчук А.В. Сучасний стан і перспективи розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств України / А.В. Кравчук, П.Г. Перерва // Бізнес Інформ = Business Inform. — 2018. — № 7. — C. 57—65.
10. Наукова та інноваційна діяльність України, 2017 рік // Державна служба статистики України: статистична інформація, URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf
11. Наукова та інноваційна діяльність України, 2019 рік // Державна служба статистики України: статистична інформація, URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/zb_nauka_2018.pdf
12. Новосельчук Н.Є. Напрями архітектурно-художнього вирішення інтер'єрів закладів громадського харчування / Н.Є. Новосельчук // Архітектурний вісник КНУБА. — 2017. — Вип. 11—12. — С. 448—453.
13. Пилипенко О.Є. Розвиток харчової промисловості України / О.Є. Пилипенко // Scientific Works of NUFT 2017. Volume 23, Issue 3. С. 15—25.
14. Поддєрьогін А.М. Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості України / А.М. Поддєрьогін, А.В. Корнилюк // Фінанси України. — 2009. — № 11. — С. 94—100.
15. Поліщук Г.Є. Пастоподібні молоковмісні продукти для харчування військовослужбовців / Г.О. Сумахіна, Т.В. Семко, І.М. Устименко // Аграрна наука та харчові технології. — Вип. № 1 (90). — Вінниця. — 2015. — С. 187—199.
16. Про встановлення загальних принципів і вимог законодавства про харчові продукти, створення Європейського органу з безпечності харчових продуктів і встановлення процедур у питаннях, пов'язаних із безпечністю харчових продуктів: Регламент (ЄС) № 178/2002 від 28 січня 2012 р. (ОВ L 031, 1.2.2002 року, С. 1).
17. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року № 651-XIV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 28. Ст. 230.
18. Скупський Р.Р. Харчова промисловість: аспекти дослідження сучасних проблем та тенденцій розвитку / Р.М. Скупський, Т.Г. Меліх // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія "Економічні науки". — 2016. — № 2. — С. 335—347.
19. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 році: аналітична довідка [Електронний ресурс] / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша та ін. — К.: УкрІНТЕІ, 2018. — 98 с. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/monitoring-prioritet/stan-id-2017-f.pdf
20. Старостіна А.О. Методологія і практика маркетингових досліджень в Україні: дис. …доктора економ. наук: 08.06.02 / Старостіна Алла Олексіївна. — К., 1999. — 375 с.

A. Konovalenko

TECHNOLOGICAL FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE FOOD MARKET FOR CHILDREN

Summary

The work is dedicated to identifying key technological developments that directly or indirectly affect the status and development of the food and catering sector. The main tendencies that determine the qualitative change of food service, which consumers are of school age, are identified. The article states that the introduction of technological innovations in the food sector has both positive and negative effects. Substitution of natural ingredients with artificial analogues, use of synthetic improvers of consumer characteristics of products, masking of harmful food under useful analogues allow to increase the economic efficiency of production, but at the same time deteriorates the quality of nutrition of the population, increases the risk of deterioration of human health for the perspective. Particularly urgent is the problem of nutritional security in the infant segment, since the quality of nutrition in childhood directly affects a person's health during life.
The paper presents an analysis of a number of complications encountered by modern food service in the system of general educational institutions in Ukraine. These problems include the need to modernize the service, implement resource-saving technologies, upgrade equipment, furnish premises, approaches to customer service, and more. Implementation of such measures is complicated by lack of funds and investments, lack of motivation of the staff to introduce innovative approaches, inconsistency of the available service with consumer expectations.
The innovative development of production in Ukraine is complicated by the lack of investment, but there are some positive developments in the country's innovation potential. The largest share of innovations in recent years is the marketing and organizational innovations introduced by domestic manufacturers. It is stated that the improvement of food quality in Ukraine in the future will be influenced by the state support of organic production, expansion of production of foods enriched with vitamins and minerals. Emphasis is placed on the fact that the modern food service is influenced by the spread of information technology spheres, and the lifestyle of people determines the emergence and distribution of new formats of catering establishments. Technological innovations in food production and catering are influential.

Keywords: marketing; food for children; consumer; technology; innovation; macromarketing environment; school canteen; food service.

References

1. Darya G. Legeza, Thomas A. Brunner, Yukilay K. Kerimova, Tatyana V. Kulish, Anastasia S. Konovalenko (2019), "A model of consumer buying behavior in relation to eco-intelligent products in catering", Innovative Marketing, Volume 15, Issue 1, pp. 54—65, http://dx.doi.org/10.21511/im.15(1).2019.05
2. The Global Innovation Index (2017), "Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World", available at: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report (Accessed 15 September 2019).
3. The Global Innovation Index (2019), "Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives-The Future of Medical Innovation", available at: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/gii-full-report-2019.pdf (Accessed 15 September 2019).
4. Bilotkach, I. A. (2015), "Marketing mechanism of production and marketing of organic products", Orhanichne vyrobnytstvo i prodovolcha bezpeka: zb. materialiv dop. uchasn. III Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Organic production and food security: [Coll. materials of add. participating Third International. Research Practice conf.], Polissia, Zhytomyr, Ukraine, pp. 84—88.
5. Vozniuk, O. I. (2017), "Prospects for the development of organic dairy production in Ukraine and the world", Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii, pp. 189—198.
6. Hrudtsyna, Yu. V. (2019), "Innovative activity in Ukraine: analysis and forecasting", Biznes Inform, vol. 2, pp. 78—84. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-78-84
7. Kovalchuk, S. V. (2012), "Marketing support of innovative development of industrial enterprises", Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu. Ser. V: Ekonomika i pravo, vol. 12 (2), pp. 138—141.
8. Konovalenko, A. S. (2019), " Determination of the child's consumer status in food marketing", Suchasni naukovi doslidzhennia na shliakhu do yevrointehratsii: zb. materialiv Mizhnar. nauk.-prakt. forumu [Modern science on the way to Eurointegration: assembly of materials International science-practical forum], THATU, Melitopol, Ukraine, pp. 188—190.
9. Kravchuk, A. V. and Pererva, P. G. (2018), "The current state and prospects of innovation activity of industrial enterprises of Ukraine", Biznes Inform, vol. 7, pp. 57—65.
10. State Statistics Service of Ukraine: statistical information (2018), "Scientific and Innovative Activity of Ukraine, 2017", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf (Accessed 15 September 2019).
11. State Statistics Service of Ukraine: statistical information (2019), "Scientific and Innovative Activity of Ukraine, 2018", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/zb_nauka_2018.pdf (Accessed 15 September 2019).
12. Novoselchuk, N. Ie. (2017), "Areas of architectural and artistic solution of the interiors of catering establishments", Arkhitekturnyi visnyk KNUBA, vol. 11—12, pp. 448—453.
13. Pylypenko, O. Ie. (2017), "Development of the food industry of Ukraine", Scientific Works of NUFT 2017, vol. 23, Issue 3, pp. 15—25.
14. Poddierohin, A. M. and Kornyliuk, A. V. (2009), "Innovations and their financial support in the food industry of Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 11, pp. 94—100.
15. Polishchuk, H. Ie. Sumakhina, H. O. Semko, T.V. and Ustymenko, I.M. (2015), "Pasty milk-containing foodstuffs for servicemen", Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii, Vinnytsia, vol. 1 (90), pp. 187—199.
16. EC (2012), "Regulation "Establishing the general principles and requirements of food law, setting up a European Food Safety Authority and establishing procedures in food safety matters", No 178/2002 of 28 January 2012 (OJ L 031, 1.2.2002, C. 1).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On general secondary education", Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, vol. 28, p. 230.
18. Skupskyi, R. R. and Melikh, T. H. (2016), "Food industry: aspects of research of current problems and tendencies of development", Visnyk KhNAU im. Dokuchaieva, V.V. Seriia "Ekonomichni nauky", vol. 2, pp. 335—347.
19. Pysarenko, T. V. Kvasha, T. K. (2018), "State of Innovation and Technology Transfer Activity in Ukraine in 2017: Analytical Reference", UkrINTEI, Kiev, Ukraine, available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/monitoring-prioritet/stan-id-2017-f.pdf (Accessed 15 September 2019).
20. Starostina, A.O. (1999), "Methodology and Practice of Marketing Research in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Entrepreneurship, management, marketing, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.

№ 3 2020, стор. 65 - 72

Дата публікації: 2020-02-21

Кількість переглядів: 1785

Відомості про авторів

А. С. Коноваленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

A. Konovalenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Marketing Department, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

ORCID:

0000-0001-9061-5989

Як цитувати статтю

Коноваленко А. С. Технологічні чинники розвитку ринку продуктів харчування для дітей. Агросвіт. 2020. № 3. С. 65–72. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.65

Konovalenko, A. (2020), “Technological factors for the development of the food market for children”, Agrosvit, vol. 3, pp. 65–72. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.