EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
І. А. Опенько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.50

УДК: 332.2:630

І. А. Опенько

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У сучасних умовах посилення антропогенного навантаження на земельні та лісові ресурси, низьких темпів зростання показника лісистості території, надмірного застосування засобів хімізації грунтів, зниження продуктивності земель, збільшення рівня смертності серед населення від новоутворень (злоякісних пухлин органів дихання і грудної клітки), освоювання орних і лісових земель під забудови, неконтрольованої масової вирубки лісових масивів, питання розроблення теоретико-методологічних засад формування економічного механізму використання земель лісогосподарського призначення є надзвичайно актуальним та своєчасним. Формування сучасного економічного механізму раціонального використання та охорони природних ресурсів, у тому числі земель лісогосподарського призначення нами було запропоновано здійснити на основі розділу дискретної математики — теорії "графів". Розроблений методологічний підхід дає змогу утворити цілісну науково-обгрунтовану систему, яка об'єднує в собі існуючі організаційні, соціальні, економічні, екологічні елементи використання земель лісогосподарського призначення в Україні. Запропонована матриця коефіцієнтів парних кореляцій обгрунтовує взаємозв'язки між елементами економічного механізму раціонального використання земель лісогосподарського призначення в Україні. Модифіковано та удосконалено оптимізований граф, дає можливість запропонувати математичні моделі з метою імплементації ефективних рішень та позитивного розвитку національної системи лісокористування в умовах децентралізації влади.

Ключові слова: економічний механізм; землі лісогосподарського призначення; теорія графів; раціональне використання лісових ресурсів.

Література

1. Шевченко О.В., Опенько І.А. Теоретичні передумови раціонального сільськогосподарського землекористування. Збалансоване природокористування. 2017. № 3. С. 126—130.
2. Шевченко О.В., Опенько І.А., Цвях О.М. Економічні передумови чергування культур як спосіб запобігання деградації агроландшафту. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 2. С. 58—65.
3. Tsvyakh O., Openko І. Main directions of urban land optimization in Kiev agglomeration. Baltic Surveying International Scientific Journal. 2017. Vol. 6_1. P. 60—65.
4. Цвях О. М., Опенько І. А. Промислові території, як просторовий базис оптимізації використання земель в місті Києві. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. №1. С. 83—91.
5. Опенько І.А., Шевченко О.В., Цвях О.М. Аналіз наукових-методичних підходів до грошової оцінки земельних ділянок із полезахисними лісовими насадженнями. Збалансоване природокористування. 2016. No. 4. С. 137—142. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/5-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2016-rik?download=17:zbalansovane-prirodokoristuvannya-4-2016
6. Опенько І.А., Євсюков Т.О. Удосконалення обліку кількості та якості земель під полезахисними лісовими насадженнями в кадастрово-реєстраційній системі. Збалансоване природокористування. 2014. № 3. С. 106—112.
7. Опенько І.А., Євсюков Т.О. Землі під полезахисними лісовими насадженнями: сучасний стан, проблеми, шляхи вирішення. Збалансоване природокористування. 2014. № 1. С. 125—131 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/3-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2014-rik?download=6:zbalansovane-prirodokoristuvannya-1-2014r
8. Опенько І.А. Порівняльний аналіз оприлюднення земельно-кадастрових відомостей у зарубіжних країнах та Україні. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2013. № 3. С. 80 — 87.
9. Ievsiukov T., Openko I. An Inventory Database, Evaluation and Monitoring of Especially Valuable Lands at Regional Level in Ukraine. Elsivier, Procedia — Social and Behavioral Sciences, "GEOMED 2013" The 3rd International Geography Symposium June 10 — 13, 2013 Kemer, Antalya — Turkey. Access mode: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016619.
10. Євсюков Т.О., Опенько І.А. Моніторинг особливо цінних земель із застосування технологій ДЗЗ та ГІС. Вісник Львівського державного аграрного університету: екноміка АПК. 2013. № 20 (2). С. 231—242.
11. Опенько І.А. Еколого-економічна продуктивність використання земель лісогосподарського призначення в Україні. Агросвіт. № 13—14, 2019. — С. 44—52 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/13-14_2019/8.pdf
12. Опенько І.А. Кореляційний аналіз впливу існуючої системи державного управління на використання земель лісогосподарського призначення в Україні. Економіка та держава. № 7, 2019, С. 55—62. http://www.economy.in.ua/pdf/7_2019/12.pdf
13. Берж К. Теория графов и её приложения. М.: ИЛ, 1962. 320 c.
14. Diestel R. Graph Theory, Electronic Edition. NY: Springer-Verlag, 2005. pp. 422.
15. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to Algorithms. Под ред. И.В. Красикова. 2-е изд. М.: Вильямс, 2005. 1296 с.

I. Openko

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF FORMING ECONOMIC MECHANISM OF RATIONAL LAND USE AND PROTECTION OF FORESTRY IN UKRAINE

Summary

In the current conditions of increasing anthropogenic load on land and forest resources, low growth rate of forest cover, overuse of soil chemistry, decrease in land productivity, increase in the mortality rate of the population from neoplasms (malignant tumors of the respiratory system and pectoral), of land under construction, uncontrolled mass cutting down of forests, the issue of development of theoretical and methodological foundations for the formation of economic mechanism of use Forest land is extremely up-to-date and timely. Formation of a modern economic mechanism of rational use and protection of natural resources, including forest lands, we were proposed to implement on the basis of a section of discrete mathematics — the theory of "graphs". In order to increase the analytical value of the proposed economic mechanism, we calculated correlation relationships between objects to adequately take into account all elements of the graph when developing a mathematical model of rational use and protection of forest land in Ukraine. As a result of the calculations, we obtain a matrix of correlation coefficients that characterize the degree of mathematical correlation between the factors. Based on the calculated matrix of paired correlation coefficients, which substantiate the relationship between the elements of the economic mechanism of rational use of forestry land in Ukraine, we have modified and improved previously optimized graph, which allows us to propose in the future studies model implementation and the positive development of the national forest management system under decentralized power. The developed methodological approach makes it possible to create a coherent science-based system that integrates existing organizational, social, economic, environmental elements of forest land use in Ukraine. The proposed matrix of paired correlation coefficients substantiates the relationship between the elements of the economic mechanism of rational use of forest land in Ukraine. The optimized graph is modified and improved, and it is possible to propose mathematical models in order to implement effective solutions and positive development of the national forest management system in the conditions of decentralization of power.

Keywords: economic mechanism; forest lands; graph theory; forest resource management.

References

1. Shevchenko, О. V. and Openko, I. A. (2017), "Theoretical prerequisites for rational agricultural land use", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 3, pp. 126—130.
2. Shevchenko, О. V. Openko, I. A. and Tsvyakh О. М. (2017), "Economic preconditions for alternating crops as a way to prevent degradation of the agro-landscape", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 2, pp. 58—65.
3. Tsvyakh, O. and Openko, І. (2017), "Main directions of urban land optimization in Kiev agglomeration", Baltic Surveying International Scientific Journal, vol. 6 (1), pp. 60—65.
4. Tsvyakh, О. М. and Openko, I. A. (2017), "Industrial territories as a spatial basis for optimizing the use of land in the city of Kiev", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 1, pp. 83—91.
5. Openko, I. A., Shevchenko, О. V. and Tsvyakh, О. М. (2016), "Analysis of scientific and methodical approaches to the monetary valuation of land with field-protective forest plantations", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 4, pp. 137—142, available at: http://natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/5-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2016-rik?download=17:zbalansovane-prirodokoristuvannya-4-2016 (Accessed 15 Jan 2020).
6. Openko, I. A. and Ievsiukov, T. O. (2014), "Improving accounting quantity and quality of land for shelter forest plantations in the cadastral registration system", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 3, pp. 106—112.
7. Openko, I. A. and Ievsiukov, T. O. (2014), "Lands under field-protective forest plantations: current state, problems, solutions", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 1, pp. 125—131, available at: http://www.natureus.org.ua/index.php/ua/component/phocadownload/category/3-zbalansovane-prirodokoristuvannya-2014-rik?download=6:zbalansovane-prirodokoristuvannya-1-2014r (Accessed 15 Jan 2020).
8. Openko, I. A. (2013), "A comparative analysis of the publication of land cadastral data in foreign countries and Ukraine", Zemleustrij, kadastr i monitorynh zemel', vol. 3, pp. 80—87.
9. Ievsiukov, T. and Openko, I. (2013), "An Inventory Database, Evaluation and Monitoring of Especially Valuable Lands at Regional Level in Ukraine", Elsivier, Procedia — Social and Behavioral Sciences, "GEOMED 2013" The 3rd International Geography Symposium June 10—13, Kemer, Antalya, Turkey, available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814016619. (Accessed 15 Jan 2020).
10. Ievsiukov, T. O. and Openko, I. A. (2013), "Monitoring is especially valuable land from the application of remote sensing and GIS technologies", Visnyk L'vivs'koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu: eknomika APK, vol. 20 (2), pp. 231—242.
11. Openko, І. А. (2019), "Ecological and economic productivity of land use in Ukraine", Ahrosvit, vol. 13—14, pp. 44—52, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/13-14_2019/8.pdf (Accessed 15 Jan 2020).
12. Openko, І. А. (2019), "Correlation analysis of the impact of the existing public administration system on forest land use in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 55—62, available at: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2019/12.pdf (Accessed 15 Jan 2020).
13. Berzh, K. (1962), Teoriya grafov i yeyo prilozheniya [Graph theory and its applications], IL, Moscow, Russia.
14. Diestel, R. (2005), Graph Theory, Electronic Edition. Springer-Verlag, NY, USA.
15. Kormen, T. Leyzerson, CH. Ryvest, R. and Shtayn, K. (2005), Algoritmy: postroyeniye i analiz = Introduction to Algorithms [Algorithms: Construction and Analysis = Introduction to Algorithms], 2nd ed, Vil'yams, Moscow, Russia.

№ 3 2020, стор. 50 - 58

Дата публікації: 2020-02-21

Кількість переглядів: 1204

Відомості про авторів

І. А. Опенько

к. е. н., доцент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

I. Openko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Cartography,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-2810-0778

Як цитувати статтю

Опенько І. А. Теоретико-методологічні засади формування економічного механізму раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення в Україні. Агросвіт. 2020. № 3. С. 50–58. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.50

Openko, I. (2020), “Theoretical and methodological principles of forming economic mechanism of rational land use and protection of forestry in Ukraine”, Agrosvit, vol. 3, pp. 50–58. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.