EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Ю. В. Негода

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.38

УДК: 338.432

Ю. В. Негода

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Проведені дослідження щодо створення та розвитку різних організаційно-правових форм ще раз підтвердили той факт, що таке різноманіття їх є закономірним явищем у разі становлення ринкових відносин в аграрному секторі. Наявність різних форм власності та господарювання дає можливість, з одного боку, визначити закономірності, напрями й перспективи розвитку суспільства, а з іншого — нові можливості та умови розвитку виробництва. В статті наголошено, що в ринкових умовах "кооперація знизу" розвивається повільно та більшого поширення набула "кооперація зверху", що ініціюється переробними підприємствами або торговими структурами. Мотиви створення інтегрованих формувань в аграрному секторі, що передбачають трансформацію одних форм підприємств в інші, відображені безліччю теоретичних інтерпретацій. Серед основних підходів слід виділити синергетичну теорію, теорію агентських витрат вільних потоків коштів та теорію про недостатню ефективність підприємства ("теорія гордині").
Виявлено переваги горизонтальної та вертикальної інтеграцій господарських процесів за рахунок операційної та фінансової синергій (економія операційних витрат — ефект агломерації, ефект комбінування взаємодоповнюючих ресурсів, збільшення розмірів ринкової ніші господарюючого суб'єкта, сприятливі ефекти від створення податкових "щитів", диверсифікація бізнесу).

Ключові слова: аграрний сектор; інтеграція; кооперація; процеси; трансформація.

Література

1. Андрійчук В.Г. Надконцентрація агропромислового виробництва і земельних ресурсів та її наслідки. Економіка АПК. 2009. № 2. С. 3—9.
2. Данкевич А.Є. Передумови та основні принципи розвитку агрохолдингів. Економіка АПК. 2011. №5. С. 139—147.
3. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 11—19.
4. Міракін В.В. Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарських кооперативів в Україні. Економіка і суспільство. 2018. №16. С. 173—181.
5. Мороз О.О., Семцов В.М. Контракти в аграрній економіці: реальність і перспективи: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2011. 188 с.
6. Чубка О.М. Особливості створення і функціонування ПФГ у різних країнах світу. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/9683 (дата звернення 20 листопада 2019).

Yu. Nehoda

INTERGATION PROCESSES AS COMPONENT OF AGRARIAN ECONOMY SECTOR COMPETITIVENESS IMPROVEMENT

Summary

The conducted researchers in the field of creation and development of various organizational legal forms once again proved the fact that such variety of different forms is a natural phenomenon during market relation formation in the agrarian sector. The presence of various forms of ownership and husbandry enables, from one hand, to identify consistencies, directions and perspectives of society development, from the other hand, new possibilities and new conditions for production development. It has been stressed in the article that under market conditions "bottom-up" cooperation has been developing slowly and "so-called top-level cooperation" has become more widespread that has been initiated by processable enterprises or trade structures. The motives for creating integrated formations in the agrarian sector, which imply the transformation of some forms of enterprises into others, are reflected by many theoretical interpretations. Among the main approaches are synergetic theory, the theory of agency costs of free flows of funds and the theory of underperformance of the enterprise ("Pride theory").
The advantages of horizontal and vertical integrations of household processes on the account of operational and financial synergies (operational expenses saving — effect of agglomeration, effect of combining of complementary resources, increase of sizes of market niche of the economic entity, favorable effects from creation of tax "shields", business diversification) have been revealed.
It is noted that the vector of development of integration formations in the agrarian sector of the economy of Ukraine requires the solution of the primary tasks: — provision of information management bodies, which allows for more objective evaluation and making effective decisions regarding the development of integrated formations; — providing them with state support and extension of legal acts regulating the activities of holdings and other integrated formations and providing conditions for monitoring their condition.
Therefore, the importance of large integrated companies is increasing as they actively influence the economic environment of the agri-food markets. However, when creating these structures, it is necessary to ensure voluntary cooperation, acceptable to all levels of economic autonomy, to take into account the social interests of partners.

Keywords: agrarian sector; integration; cooperation; processes; transformation.

References

1. Andriychuk, V.G. (2009), "Overconcentration of agro-industrial production and land resources and its consequences", APK Economy, vol. 2, pp. 3—9.
2. Dankevich, A.E. (2011), "Preconditions and basic principles of development of agroholdings", APK Economy, vol. 5, pp. 139—147.
3. Malik, M.I. and Shpykulyak, A.G. (2018), "Tendencies and prospects of personal farms development", APK Economy, vol. 1, pp. 11—19.
4. Mirakin, V.V. (2018), "Current tendencies of development of agricultural cooperatives in Ukraine", Economy and society, vol. 16, pp. 173—181.
5. Moroz, O.O. and Semtsov, V.M. (2011), Kontrakty v ahrarnij ekonomitsi: real'nist' i perspektyvy [Contracts in the agrarian economy: reality and prospects: monograph], VNTU, Vinnytsia, Ukraine.
6. Chubka, O.M. (2003), "PF creation and functioning features in different countries of the world", available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/9683 (Accessed 15 Jan 2020).

№ 3 2020, стор. 38 - 42

Дата публікації: 2020-02-21

Кількість переглядів: 1158

Відомості про авторів

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Yu. Nehoda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9714-5438

Як цитувати статтю

Негода Ю. В. Інтеграційні процеси як складова підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки. Агросвіт. 2020. № 3. С. 38–42. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.38

Nehoda, Yu. (2020), “Intergation processes as component of agrarian economy sector competitiveness improvement”, Agrosvit, vol. 3, pp. 38–42. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.38

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.