EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ І ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ТА СТРУКТУРИ ІМПОРТУ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
С. А. Сегеда

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.27

УДК: 339.562: 338.4 (045)

С. А. Сегеда

АНАЛІЗ І ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ТА СТРУКТУРИ ІМПОРТУ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Наукову статтю присвячено аналізу основних тенденцій і структури імпорту засобів виробництва аграрного сектору економіки. Здійснено аналіз динаміки вартості витрат закупівлі по імпорту продукції та визначено її місце в структурі загальної вартості імпорту національної економіки за період 2001—2018 рр. Установлено, що вартість витрат на закупівлю по імпорту палив мінеральних, нафти та продуктів переробки за досліджуваний період зросла з 6,3 млрд дол. США до 13,5 млрд дол. США, а їх частка у структурі витрат на закупівлю по імпорту мінеральних продуктів становить 93—95%. Виявлено, що вартість витрат на закупівлю по імпорту продукції хімічної та пов'язаної з нею галузей промисловості зросла з 1,1 млрд дол. США до 7,1 млрд дол. США. Встановлено, що у структурі вартості витрат на закупівлю по імпорту продукції хімічної промисловості найбільша частка належить п.30 — фармацевтична продукція (27—35%), а вартість імпорту зросла у 5,7 разу. Досліджено, що в структурі вартості витрат на закупівлю по імпорту продукції хімічної промисловості вагома частка належить п. 31 — добрива (13,8%), п. 32 — екстракти дубильні (5,5%) та п. 33 — ефірні олії (10,1%), водночас збільшення вартості їх закупівлі відбулось відповідно у 33,2, 3,9 та 7,1 разу. Встановлено, що за період 2011—2018 рр. зменшення вартості витрат на закупівлю по імпорту продукції машин, обладнання та механізмів для аграрного виробництва становив 119,9 млн дол. США.
Запропоновано та обгрунтовано необхідність активізації виробництва альтернативних джерел палива, власного виробництва ефіроолійних та лікарських рослин, мінеральних добрив та засобів механізації.

Ключові слова: імпорт; аграрно-продовольча продукція; засоби виробництва; мінеральні продукти; продукція хімічної промисловості; фармацевтична продукція; ефірні олії; машини і обладнання.

Література

1. Безрукова Н.В. Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. / Н.В. Безрукова, В.А. Свічкарь // Бізнес інформ. — 2016. — № 2. — С. 21—27.
2. Вітюк А.В. Експорт продукції машинобудування до країн Європейського Союзу / А.В. Вітюк, В.М. Клепко, К. Жавела // Бізнес Інформ. — 2019. — № 3. — С. 37—43.
3. Гілета Ю.І. Актуальні проблеми імпортозаміщення і практична цінність кластерного аналізу в покращенні маркетингової діяльності вітчизняних фармацевтичних підприємств / Ю.І. Гілета // Бізнес Інформ. — 2014. — № 5. — С. 413—418.
4. Гоц Д. На Вінниччині запрацював найбільший у світі біогазовий комплекс. URL: https://vezha.vn.ua/na-vinnychchyni-zapratsyuvav-najbilshyj-u-sviti-biogazovyj-kompleks-foto
5. Захарчук О.В., Вишневецька О.В. Використання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві / О.В. Захарчук, О.В. Вишневецька // Економіка АПК. — 2015. — № 5. — С. 62—69.
6. Зовнішня торгівля України: Статистичний збірник 2018 / А. Фризоренко. — Київ: Державна служба статистики України, 2019. — 172 с.
7. Іллюша С.Н. Оцінка динаміки імпорту при довгостроковому прогнозуванні макропоказників / С.Н. Іллюша, О.А. Герасімова // Економіка і прогнозування. — 2012. — № 1. — С. 65—74.
8. Кернасюк Ю. Ринок мінеральних добрив. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/10772-rynok-mineralnykh-dobryv.html
9. Кернасюк Ю. Світовий і вітчизняний ринки мінеральних добрив. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/11595-svitovyi-i-vitchyznianyi-rynky-mineralnykh-dobryv.html
10. Кудриль О. Біоенергетика може дати друге життя цукровому буряку в Україні. URL: https://superagronom.com/news/8790-bioenergetika-moje-dati-druge-jittya-tsukrovomu-buryaku-v-ukrayini--naukovets
11. Мазур В. Біогаз із птахофабрики: на Вінничині до 2018 збудують завод за 25 млн євро. URL: https://vezha.vn.ua/biogaz-iz-ptahofabryky-na-vinnychchyni-2018-zbuduyut-zavod-za-25-miljoniv-yevro
12. Мельник Т.М. Аналіз товарної структури імпорту України з країн ЄС / Т.М. Мельник, Ю.М. Туніцька // Молодий вчений. — 2016. — № 7 (34). — С. 89—94.
13. Мірзоєва Т.В. Особливості вітчизняного ринку лікарських рослин в умовах сьогодення / Т.В. Мірзоєва // Інноваційна економіка. — 2013. — № 6. — С. 209—212.
14. Мірзоєва Т.В. Особливості експорту-імпорту продукції лікарського рослинництва в умовах сьогодення / Т.В. Мірзоєва // Бізнес Інформ. — 2018. — № 7. — С. 32—37.
15. Мірзоєва Т.В. Щодо питання економічної ефективності виробництва лікарських рослин і лікарської рослинної сировини / Т.В. Мірзоєва // Проблеми економіки. — 2018. — № 3 (37). — С. 267—272.
16. На Миколаївщині планується побудувати сучасний біогазовий комплекс на буряковому жомі. URL: http://www.ukrsugar.com/uk/post/na-mikolaivsini-planuetsa-pobuduvati-sucasnij-biogazovij-kompleks-na-burakovomu-zomi?sec=novini-ukraini
17. Никитюк Ю.А. Розвиток зовнішньої торгівлі лікарською рослинною сировиною: еколого-економічні аспекти / Ю.А. Никитюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2015. — Вип. 4. — С. 62—66.
18. Полторак А.С. Стратегія імпортозаміщення товарів легкої промисловості в системі напрямів економічного зростання України / А.С. Полторак // Глобальні і національні проблеми економіки. — 2015. — Вип. 5. — С. 212—216.
19. Ремезова О. Агроруди розвідано й підготовлено до експлуатації / О. Ремезова, Д. Хрущов // Дзеркало тижня. № 29 (375). 11 серпня 2018 р.
20. Сегеда С.А. Аграрно-продовольча продукція в товарній структурі зовнішньої торгівлі України / С.А. Сегеда // Економіка АПК. — 2019. — № 2. — С. 73—83.
21. Сегеда С.А. Тенденції і структура імпорту аграрно-продовольчої продукції / С.А. Сегеда // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія "Економічні науки". — 2019. — Вип. 4. — С. 172—191.
22. Туніцька Ю.М. Проблеми формування товарної структури імпорту в Україні за умов посткризового розвитку / Ю.М. Туніцька // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2012. — № 1. — С. 94—101.
23. Федерація роботодавців України. Презентація проекту Стратегії розвитку хімічної галузі України. URL: http://fru.ua/ua/media-center/announcements/prezentatsiia-proektu-stratehii-rozvytku-khimichnoi-haluzi-ukrainy
24. Ходаківська О.В. Використання засобів захисту рослин у сільському господарстві / О.В. Ходаківська, С.Г. Корчинська, А.Ф. Челомбітко, К.В. Чекан // Економіка АПК. — 2017. — № 1. — С. 24—30.

S. Seheda

ANALYSIS AND EVALUATION OF TRENDS AND STRUCTURES IMPORTS OF AGRICULTURAL ECONOMY PRODUCTION PRODUCTS

Summary

The scientific article is devoted to the analysis of the basic tendencies and structure of import of means of production of agrarian sector of economy. The foreign trade activity of the agrarian sector also includes commodity groups of products and goods, whose functional load is a significant factor in the development of the national economy and the safe product supply of society as a whole. Some of them serve as technological means of production in production processes.
The analysis of the dynamics of the cost of purchase on imports of products and determined its place in the structure of total value of imports of the national economy for the period 2001—2018. It was found that the cost of purchase of mineral, oil and refined petroleum products imports increased from $ 6.3 billion in the period under review up to $ 13.5 billion USA, and their share in the structure of costs for the purchase of imports of mineral products is 93-95%. The cost of importing chemicals and related industries has been found to increase from 1.1 billion.USA up to 7.1 billion USA. It is established that the largest share belongs to item 30 — pharmaceutical products (27—35%) in the structure of the cost of purchase of imports of chemical products, and the value of imports increased 5.7 times. It has been researched that in structure of cost of purchase expenses on import of products of chemical industry a significant share belongs to item 31 — fertilizers (13,8%), item 32 — tannic extracts (5,5%) and item 33 — essential oils (10, 1%), with an increase in the cost of their purchase respectively in 33,2, 3,9 and 7,1 times. It is established that for the period 2011—2018 the cost of purchase of imports of machinery, equipment and machinery for agricultural production decreased by USD 119.9 million. USA.
Most of these products are manufactured or can be made from domestic raw materials — individual products of the chemical and related industries (fertilizers, essential oils, pharmaceuticals, etc.); or produced by exploration and extraction from the natural resources of Ukraine.
The necessity to intensify the production of alternative fuel sources, own production of essential oils and medicinal plants, mineral fertilizers and mechanization means has been proposed and substantiated.

Keywords: import; agro-food products; means of production; mineral products; chemical industry products; pharmaceuticals; essential oils; machinery and equipment.

References

1. Bezrukova, N. V. and Svichkar, V. A. (2016), "Labor Migration from Ukraine to the EU: an Analysis of Characteristics and Consequences", Business-inform, vol. 2, pp. 21—27.
2. Vitiuk, A. V. Klepko, V. M. and Javela, K. (2019), "Exports of the Machine-Building Products to the European Union Member States", Business-inform, vol. 3, pp. 37—43.
3. Hileta, Yu.I. (2014), "Urgent problems of import substitution and practical value of cluster analysis in improvement of marketing activity of domestic pharmaceutical enterprises", Business-inform, vol. 5, pp. 413—418.
4. Hots, D. (2019), "In Vinnitsa region earned the world's largest biogas complex", available at: https://vezha.vn.ua/na-vinnychchyni-zapratsyuvav-najbilshyj-u-sviti-biogazovyj-kompleks-foto (Accessed 24 Dec 2019).
5. Zakharchuk, O.V. and Vyshnevetska, O.V. (2015), "Utilization of fuel and energy resources in agriculture", Econimika APK, vol. 5, pp. 62—69.
6. State Statistics Service of Ukraine (2019), Zovnishnia torhivlia Ukrainy 2018. Statystychnyj zbirnyk [Ukraine's foreign trade 2018. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
7. Illiusha, S.N. and Herasimova, O.A. (2012), "Estimation of import dynamics at long-term forecasting of macro indicators", Economics and forecasting, vol. 1, pp. 65—74.
8. Kernasiuk, Yu. (2018), "Mineral fertilizer market", available at: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/10772-rynok-mineralnykh-dobryv.html (Accessed 24 Dec 2019).
9. Kernasiuk, Yu. (2018), "Global and domestic markets for mineral fertilizers", available at: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/11595-svitovyi-i-vitchyznianyi-rynky-mineralnykh-dobryv.html (Accessed 24 Dec 2019).
10. Kudryl', O. (2019), "Bioenergy can give a second life to sugar beet in Ukraine", available at: https://superagronom.com/news/8790-bioenergetika-moje-dati-druge-jittya-tsukrovomu-buryaku-v-ukrayini--naukovets (Accessed 24 Dec 2019).
11. Mazur, V. (2017), "Biogas from a poultry factory: a plant for 25 million euros to be built in Vinnytsia region by 2018", available at: https://vezha.vn.ua/biogaz-iz-ptahofabryky-na-vinnychchyni-2018-zbuduyut-zavod-za-25-miljoniv-yevro (Accessed 24 Dec 2019).
12. Melnyk, T.M. and Tunitska, Yu.M. (2016), "Analysis commodity structure of imports from the EU in Ukraine", Young Scientist, vol. 7 (34), pp. 89—94.
13. Mirzoieva, T.V. (2013), "Features of the domestic market of medicinal plants in the present conditions", Innovative economy, vol. 6, pp. 209—212.
14. Mirzoieva, T.V. (2018), "The features of export-import of medicinal plant products in modern conditions", Business-inform, vol. 7, pp. 32—37.
15. Mirzoieva, T.V. (2018), "Revisiting the issue of economic efficiency of producing medicinal plants and medicinal plant raw materials", The problems of economy, vol. 3 (37), pp. 267—272.
16. ukrsugar.com (2019), "In the Nikolaev region it is planned to build a modern biogas complex on beet pulp", available at: http://www.ukrsugar.com/uk/post/na-mikolaivsini-planuetsa-pobuduvati-sucasnij-biogazovij-kompleks-na-burakovomu-zomi?sec=novini-ukraini (Accessed 24 Dec 2019).
17. Nykytiuk, Yu.A. (2015), "Development of foreign trade in medicinal plant raw materials: ecological and economic aspects", Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, vol. 4, pp. 62—66.
18. Poltorak, A.S. (2015), "The strategy of import substitution of light industry products in the system of Ukrainian economic growth tendencies", Global and national problems of economics, vol. 5, pp. 212—216.
19. Remezova, O. and Khrushchov, D. (2018), "Agro-ores have been surveyed and prepared for operation", ZT, [Online], vol. 29 (375), available at: http://www.zt.ua (Accessed 20 Sep 2019).
20. Seheda, S.A. (2019), "Agro-food products in commodity structure of the foreign trade of Ukraine", Economika APK, vol. 2, pp. 73—83.
21. Seheda, S.A. (2019), "Trends and structure of agricultural food imports", Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Economic Sciences, vol. 4, pp. 172—191.
22. Tunitska, Yu.M. (2012), "Problems of the formation of import commodity structure in Ukraine in condition of post-crisis development", Foreign trade: economics, finance, law, vol. 1, pp. 94—101.
23. Federation of Employers of Ukraine (2019), "Presentation of the draft Strategy for the development of the chemical industry of Ukraine", available at: http://fru.ua/ua/media-center/announcements/prezentatsiia-proektu-stratehii-rozvytku-khimichnoi-haluzi-ukrainy (Accessed 24 Dec 2019).
24. Khodakivska, O.V. Korchynska, S.H. Chelombitko, A.F. and Chekan, K.V. (2017), "Use of plant protection products in agriculture", Economika APK, vol. 1, pp. 24—30.

№ 3 2020, стор. 27 - 37

Дата публікації: 2020-02-21

Кількість переглядів: 1378

Відомості про авторів

С. А. Сегеда

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

S. Seheda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department оf Accounting and Auditing, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

ORCID:

0000-0002-6179-564X

Як цитувати статтю

Сегеда С. А. Аналіз і оцінка тенденцій та структури імпорту засобів виробництва аграрного сектору економіки. Агросвіт. 2020. № 3. С. 27–37. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.27

Seheda, S. (2020), “Analysis and evaluation of trends and structures imports of agricultural economy production products”, Agrosvit, vol. 3, pp. 27–37. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.