EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТРУМЕНТИ
В. А. Голян, Ю. Б. Заставний

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.20

УДК: 351:63(477)

В. А. Голян, Ю. Б. Заставний

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Анотація

У статті розкриваються теоретичні засади формування системи фінансово-економічного регулювання сільськогосподарського виробництва, виходячи з вітчизняної практики та передового іноземного досвіду. Розглядаються різноманітні авторські підходи до структуризації складових фінансово-економічного регулювання діяльності суб'єктів аграрного підприємництва. Дослідження показали, що основними елементами фінансово-економічного регулювання сільськогосподарського виробництва виступають: бюджетно-податкове, цінове та фінансово-кредитне регулювання. Встановлено, що нерозвиненість інфраструктури аграрних ринків та низький рівень концентрації кредитних ресурсів фінансово-банківських установ не дають можливості повною мірою використати потенціал цінових та фінансово-кредитних інструментів підтримки вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції, тому публічні фінансові фонди передусім державний бюджет, виступають основним джерелом державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Обгрунтовано, що активізація кредитування проектів модернізації та реконструкції основного капіталу сільськогосподарського виробництва, а також проєктів введення додаткових потужностей по виробництву рослинницької та тваринницької галузі напряму пов'язана з дієвістю механізмів здешевлення державою кредитів комерційних банків для сільськогосподарських товаровиробників. На основі аналізу зрушень у структурі видатків держбюджету на підтримку сільськогосподарського виробництва по лінії Апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України визначено, що у 2018 році порівняно з 2011 роком проривних позитивних змін в частині фінансової підтримки зі сторони держави сільськогосподарських товаровиробників не відбулося передусім сектору малих та середніх суб'єктів аграрного підприємництва. Встановлено, що підвищення ефективності підтримки національного сільськогосподарського товаровиробника залежить від темпів реального економічного зростання, що, з однієї сторони, збільшить можливості держави дотувати суб'єкти аграрного підприємництва, а з іншої — дозволить збільшувати суму внутрішніх джерел інвестування сільськогосподарських проектів.

Ключові слова: фінансово-економічне регулювання; бюджетна підтримка; кредитування; державний бюджет; фінансово-кредитні інструменти; сільськогосподарське виробництво.

Література

1. Карпова І.В. Фінансово-кредитні аспекти державного регулювання аграрного виробництва в Україні. Бізнес Інформ. 2016. № 3. С. 138—143.
2. Матвієнко Р.В. Інструменти фінансово-кредитного механізму державного регулювання розвитку аграрного виробництва. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 15. C. 89—94.
3. Пономаренко С.В. Форми і методи регулювання розвитку сільського господарства: світовий досвід. Науковий вісник ЧДІЕУ. 2013. № 4 (20). C. 48—52.
4. Стоянець Н.В. Фінансово-економічні інструменти державного впливу на аграрний сектор економіки України. Фінансові дослідження. 2018. № 2 (5). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
5. Юрчишина С.І. Фінансова складова в системі державного регулювання розвитку підприємств агропромислового комплексу України. Економічний аналіз: зб. наук. праць Тернопільського національного економічного університету. 2017. № 4. С. 118—123.

V. Golyan, Y. Zastavnyy

FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION: PRIORITIES AND TOOLS

Summary

The article reveals the theoretical basis for the formation of the system of financial and economic regulation of agricultural production, based on domestic practice and best foreign experience. Various author's approaches to structuring the components of financial and economic regulation of agricultural business entities are considered. Studies have shown that the main elements of financial and economic regulation of agricultural production are: budget and tax, price and financial and credit regulation. It is established that the underdeveloped infrastructure of agricultural markets and the low level of concentration of credit resources of financial and banking institutions do not allow to fully use the potential of price and financial and credit instruments to support domestic producers of agricultural products, so public financial funds, primarily the state budget, are the main source of state financial support for agricultural producers. It is proved that the activation of crediting of modernization projects and reconstruction of fixed capital in agricultural production, as well as projects for the introduction of additional capacities for production of crop and livestock industry is directly linked to the effectiveness of the mechanisms to reduce the cost of government loans by commercial banks to agricultural producers. Based on the analysis of shifts in the structure of state budget expenditures to support agricultural production through the Office of the Ministry of agrarian policy and food of Ukraine, it was determined that in 2018, compared with 2011, there were no breakthrough positive changes in the part of financial support from the state for agricultural producers, primarily the sector of small and medium-sized agricultural businesses. It is established that increasing the effectiveness of support for the national agricultural producer depends on the rate of real economic growth, which, on the one hand, will increase the state's ability to subsidize agricultural businesses, and on the other — will increase the amount of internal sources of investment in agricultural projects.

Keywords: financial and economic regulation; budget support; lending; state budget; financial and credit instruments; agricultural production.

References

1. Karpova, I.V. (2016), "Financial and credit aspects of state regulation of agricultural production in Ukraine", Biznes Inform, vol. 3, pp. 138—143.
2. Matviienko, R.V. (2017), "Instruments of financial-credit mechanism of state regulation of development of agricultural production", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 89—94.
3. Ponomarenko, S.V. (2013), "Forms and methods of regulation of agricultural development: world experience", Naukovyj visnyk ChDIEU, vol. 4 (20), pp. 48—52.
4. Stoianets', N.V. (2018), "Financial and economic instruments of state influence on the agrarian sector of the Ukrainian economy", Finansovi doslidzhennia, vol. 2 (5), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ (Accessed 15 Jan 2020).
5. Yurchyshyna, S.I. (2017), "Financial component in the system of state regulation of development of enterprises of the agro-industrial complex of Ukraine", Ekonomichnyj analiz: zb. nauk. prats' Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol. 4, pp. 118—123.

№ 3 2020, стор. 20 - 26

Дата публікації: 2020-02-21

Кількість переглядів: 1176

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

ORCID:

0000-0002-2502-4573


Ю. Б. Заставний

аспірант, Луцький національний технічний університет

Y. Zastavnyy

Postgraduate, Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0002-9033-8018

Як цитувати статтю

Голян В. А., Заставний Ю. Б. Фінансово-економічне регулювання сільськогосподарського виробництва: пріоритети та інструменти. Агросвіт. 2020. № 3. С. 20–26. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.20

Golyan, V. and Zastavnyy, Y. (2020), “Financial and economic regulation of agricultural production: priorities and tools”, Agrosvit, vol. 3, pp. 20–26. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.