EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Л. І. Катан, С. В. Качула, Н. І. Демчук, Д. К. Павлова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.3

УДК: 336.14.025

Л. І. Катан, С. В. Качула, Н. І. Демчук, Д. К. Павлова

ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розкрито соціально-економічну сутність, функції та роль місцевих бюджетів у системі суспільних фінансів України. Обгрунтовано, що в Україні сформовано достатньо розвинену систему формування доходів бюджетів, що охоплює відповідні складові, інститути та механізми, які все ще не повною мірою узгоджені між собою, відповідно недостатньо ефективно впливають на вирівнювання фіскальних дисбалансів розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Здійснено оцінку доходів як основи формування місцевих бюджетів України та визначено вплив процесу реформування суспільних фінансів на розширення їх бази. Визначено роль міжбюджетних трансфертів у формуванні місцевих бюджетів України. Показано, що від якості планування доходів місцевих бюджетів значною мірою залежить ступінь ефективності здійснення органами місцевого самоврядування покладених на них функцій і повноважень, запланованих заходів, результативність бюджетної децентралізації. Окреслено заходи удосконалення системи формування місцевих бюджетів, що сприятимуть забезпеченню їх збалансованості та стійкості.

Ключові слова: місцевий бюджет; доходи місцевих бюджетів; міжбюджетні трансферти; бюджетна децентралізація; органи місцевого самоврядування.

Література

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
2. Бондарук Т.Г., Мельничук І.О. Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів. Статистика України. 2015. № 4. С. 46—52.
3. Бюджетна система: монографія / за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. К.: Центр учбової літератури, 2012. 871 с.
4. Бюджетний кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
5. Звітність про виконання Державного бюджету (зведеного бюджету, державного бюджету, місцевих бюджетів) України / Державна казначейська служба України: офіційний сайт. URL: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/ doccatalog/list?currDir=146477 (дата звернення 17.11.2019).
6. Качула С.В. Фактори модернізації державної фінансової політики у системі соціального розвитку суспільства. Фінансовий простір. 2019. № 1 (33). С. 41—54.
7. Клочан В.В., Мірошник В.О., Надточий К.П. Особливості об'єднання територіальних громад в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 142—147. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.142
8. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс / Мэнкью Н. Грегори; пер. с англ. СПб.: Питер, 2012. 672 с.
9. Механізми адміністративно-фінансової децентралізації: світові практики та напрямки їх імплементації в Україні: наукова доповідь / наук. редактор І.З. Сторонянська. Львів: ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2018. 106 с.
10. Місцеві фінанси: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. О.Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О.П. Кириленко. Київ: УБС НБУ, 2015. 579 с.
11. Податковий кодекс України: Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
12. Про місцеве самоврядування в Україні: Верховна Рада України; Закон від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-D0%B2%D1%80/print152709380545 3071
13. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція від 01.04.2014 № 333-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
14. Раделицький Ю. О. Місцеві бюджети в умовах поглиблення фінансової децентралізації в Україні: монографія. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. 312 с.
15. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. 19-е изд.: пер. с англ. М.: Вильямс, 2015. 1360 с.
16. Савчук В.А. Дуалізм понять "місцеві бюджети" та "місцеві фінанси". Науково-практичне видання "Незалежний аудитор". 2016. № 18 (IV). С. 56—60.
17. Територіальний розвиток і регіональна політика: виклики та пріоритети сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах сучасних реформ: наукова доповідь / наук. редактор В.С. Кравців. Львів: ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2018. 157 с.
18. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень. Вісник КНТЕУ. 2018. № 5. С. 5—18.
19. Чугунов О. І. Бюджети місцевого самоврядування як інструмент соціальноекономічного розвитку територій. Економічний вісник університету. 2014. Вип. 23 (1). С. 262—266.
20. Shah, Anwar. Autonomy with equity and accountability: toward a more transparent, objective, predictable and simpler (TOPS) system of central financing of provincial-local expenditures in Indonesia. Policy Research Working Pape. 2012. Series 6004, The World Bank. URL: https://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/6004.html
21. Olum Yasin. Decentralization in developing countries: preconditions for successful implementation. Commonwealth Journal of Local Governance. 2014. Issue 15. C. 24—38.

L. Katan, S. Kachula, N. Demchuk, D. Pavlova

LOCAL BUDGETS FORMATION IN THE CONDITIONS OF REFORMING PUBLIC FINANCE OF UKRAINE

Summary

The article describes the socio-economic nature, functions and role of local budgets in Ukraine's public finance system. It is substantiated that a sufficiently developed system of budget revenue generation has been formed in Ukraine, covering institutions and mechanisms that are not yet fully harmonized with each other. Accordingly, they have little effect on balancing the fiscal imbalances in the development of administrative and territorial units. The estimation of local budget revenues of Ukraine is carried out and the influence of the process of reforming public finances on the expansion of their base is determined. The role of intergovernmental transfers in the formation of local budgets of Ukraine is defined. It is shown that the degree of effectiveness of local self-government bodies implementation of the functions and powers assigned to them, the planned measures, and the effectiveness of budget decentralization largely depend on the quality of planning of local budget revenues.
Measures to improve the system of formation of local budgets, which will help to ensure their balance and sustainability, are outlined. It includes the following: expanding the list of local budget revenues, improving the strategic and tactical planning system, taking into consideration the trends of exogenous and endogenous factors influencing the development of the system of local budgeting, optimizing inter-budgetary relations, stimulating entrepreneurship and creating new jobs, promoting incentives and job creation, informal employment. It is emphasized the need of increasing transparency and publicity in the decision-making process regarding the formation and use of budgetary funds, the publication of reports on the formation and implementation of budgets, the analytical evaluation of the effectiveness of local financial management, the financial performance of local governments. The feasibility of empowering local governments in terms of increasing sources of local budgeting is highlighted. At the same time, it is important to introduce and effectively implement the mechanism of financial control of local councils regarding the formation, distribution and spending of local budgets.

Keywords: local budget; local budget revenues; intergovernmental transfers; budget decentralization; local governments.

References

1. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. and Pasichnyj, M.D. (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky [Fiscal policy in the system of regulation of the economy], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine.
2. Bondaruk, T.H. and Melnychuk, I.O. (2015), "The role of intergovernmental transfers in the formation of local budget revenues", Statystyka Ukrainy, vol. 4, pp. 46—52.
3. Fedosov, V.M. and Iurii, S.I. (2012), Biudzhetna systema [Budjet system], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Budget Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2456-17 (Accessed 17 Nov 2019).
5. State Treasury Service of Ukraine (2019), "Reporting on the implementation of the State Budget (consolidated budget, state budget, local budgets) of Ukraine", available at: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477 (Accessed 17 Nov 2019).
6. Kachula, S.V. (2019), "Factors of modernization of public financial policy in the system of social development of society", Finansovyi prostir, vol. 1 (33), pp. 41—54.
7. Klochan, V. Miroshnyk, V. and Nadtochiy, K. (2020), "Features of association of territorial communities in Ukraine", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 142—147. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.142
8. Menk'iu, N. H. (2012), Pryntsypy ekonomyks [Principles of economics], Pyter, St.Petersburg, Russia.
9. Storonianska, I.Z. (2018), Mekhanizmy administratyvno-finansovoi detsentralizatsii: svitovi praktyky ta napriamky yikh implementatsii v Ukraini [Mechanisms of administrative and financial decentralization: world practices and directions of their implementation in Ukraine], DU "Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M.I. Dolishnoho NAN Ukrainy", Lviv, Ukraine.
10. Zhykhor, O.B and Kyrylenko, O.P. (2015), Mistsevi finansy [Local finance], UBS NBU, Kyiv, Ukraine.
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 17 Nov 2019).
12. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/280/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 17 Nov 2019).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of government in Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (Accessed 17 Nov 2019).
14. Radelytskyi, Yu. O. (2018), Mistsevi biudzhety v umovakh pohlyblennia finansovoi detsentralizatsii v Ukraini [Local budgets in the context of deepening financial decentralization in Ukraine], LNU im. Ivana Franka, Lviv, Ukraine.
15. Samuelson, P. E. and Nordkhaus, V. D. (2015), Ekonomyka [Economy], Vyliams.
16.Savchuk, V.A. (2016), "The dualism of the concepts of "local budgets" and "local finance", Naukovo-praktychne vydannia "Nezalezhnyi audytor", vol. 18 (IV), pp. 56—60.
17. Kravtsiv, V.S. (2018), Terytorialnyi rozvytok i rehionalna polityka: vyklyky ta priorytety staloho endohennoho zrostannia rehioniv Ukrainy v umovakh suchasnykh reform: naukova dopovid [Territorial Development and Regional Policy: Challenges and Priorities for Sustainable Endogenous Growth of Ukrainian Regions in the Context of Modern Reforms: Scientific Report], DU "Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy", L'viv, Ukraine.
18. Chuhunov, I.Ya. and Makohon, V.D. (2018), "Budget strategy in the context of economic transformation", Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 5—18.
19. Chuhunov, O. I. (2014), "Budgets of local self-government as an instrument of socio-economic development of territories", Ekonomichnyy visnyk universytetu, vol. 23 (1), pp. 262—266.
20. Shah, A. (2012), "Autonomy with equity and accountability: toward a more transparent, objective, predictable and simpler (TOPS) system of central financing of provincial-local expenditures in Indonesia", Policy Research Working Pape. Series 6004, The World Bank, available at: https://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/6004.html (Accessed 17 Nov 2019).
21. Yasin, O. (2014), "Decentralization in developing countries: preconditions for successful implementation", Commonwealth Journal of Local Governance, vol. 15, pp. 24—38.

№ 3 2020, стор. 3 - 12

Дата публікації: 2020-02-21

Кількість переглядів: 2744

Відомості про авторів

Л. І. Катан

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

L. Katan

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economics University

ORCID:

0000-0002-8466-0609


С. В. Качула

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

S. Kachula

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economics University

ORCID:

0000-0003-2540-862X


Н. І. Демчук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

N. Demchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-1454-0430


Д. К. Павлова

здобувач вищої освіти, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

D. Pavlova

Higher Education Applicant, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-7688-383Х

Як цитувати статтю

Катан Л. І., Качула С. В., Демчук Н. І., Павлова Д. К. Формування місцевих бюджетів в умовах реформування суспільних фінансів України. Агросвіт. 2020. № 3. С. 3–12. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.3

Katan, L., Kachula, S., Demchuk, N. and Pavlova, D. (2020), “Local budgets formation in the conditions of reforming public finance of Ukraine”, Agrosvit, vol. 3, pp. 3–12. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.