EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЛОДООВОЧЕВА СКЛАДОВА У ФОРМУВАННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Л. М. Галат

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.89

УДК: 338.43: 635 (477.72)

Л. М. Галат

ПЛОДООВОЧЕВА СКЛАДОВА У ФОРМУВАННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті оцінено сучасний стану розвитку галузі плодоовочівництва в Україні та визначено її роль у формуванні продовольчої безпеки з урахуванням перспектив розвитку галузі, динаміки плодоовочевого ринку та сучасних тенденцій світової економіки.
Проведено аналіз динаміки виробництва та споживання плодів, ягід, винограду, овочів, картоплі в Україні за період з 2000 до 2018 рр.
Розглянуто структуру виробництва плодоовочевої продукції за категоріями господарств. Проведено порівняння обсягів виробництва основних видів плодоовочевої продукції з обсягами споживання, а також рівня споживання у розрахунку на одну людину з раціональними нормами споживання окремих видів плодів та овочів.
Досліджено основні індикатори продовольчої безпеки, індекси достатності споживання плодоовочевої продукції та її економічна доступність, визначено оцінки достатності споживання фруктів та овочів в Україні за роками.
Встановлено, що рівень виробництва овочів та картоплі такий, який відповідає рівню забезпечення населення цими продуктами харчування у повному обсязі. Забезпеченість українських споживачів фруктами, ягодами, виноградом вітчизняного виробництва складає 68%, реальний рівень споживання 58% від раціональних норм.
Надано пропозиції для подальшого розвитку галузі овочівництва і садівництва в Україні, який має здійснюватися шляхом адресної підтримки розвитку ягідництва, закладки інтенсивних садів кісточкових плодових дерев, формування інфраструктури доробки, переробки та зберігання плодово-ягідної продукції, забезпеченню її якості. Запропоновано форми громадської чи партнерської взаємодії між виробниками плодів і овочів та органами місцевого самоврядування з метою продуктової допомоги малозабезпеченим верствам населення.

Ключові слова: продовольча безпека; індикатори продовольчої безпеки; плодоовочівництво; виробництво фруктів та овочів; споживання фруктів та овочів; баланси виробництва і споживання; індекси достатності споживання.

Література

1. Кириленко І.Г., Івченко В.Є., Дем'янчук В.В. Продовольча безпека України в світлі сучасних тенденцій світової економіки // Економіка АПК. 2017. №8. С. 5—14.
2. Паламар І. Чому погіршилася продовольча безпека в країні,і як цьому зарадити? URL://https://usba.com.ua/comu-pogirsilasa-prodovolca-bezpeka-v-kraini-i-ak-comu-zaraditi-golova-asociacii-tvarinnikiv
3. Саблук П.Т., Білорус О.Г., Власов В.І. Продовольча безпека України// Економіка АПК. 2009. №10. С. 3—7.
4. Саблук П.Т., Калетнік Г.М., Кваша С.М., Власов В.І., Лисак В.І. Національна доктрина продовольчої безпеки України //Економіка АПК. 2011. №8. С. 3—11.
5. Постанова Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Закону України "Про продовольчу безпеку України"// Електронний ресурс: http://zakon3.rada.gov.ua/lows/show/3498-vi
6. Кузнецова І.О. Продовольча безпека України: вектор розвитку Економіка України. 2019. № 11—12. С. 60—76.
7. Бабич М.М. Індикатори продовольчої безпеки України у світовому вимірі//Економіка і прогнозування 2017. №1. С. 108—127.
8. Гринишин В.Є. Моніторинг рівня продовольчої безпеки України// Агросвіт. 2019. №23. С. 107—117.
9. Пасхавер Б.Й. Продовольче самозабезпечення населення України// Економіка АПК. 2018. № 8. С. 5—10.
10. Пасхавер Б.Й. Сучасний стан продовольчої безпеки // Економіка АПК. 2014. № 4. С. 5—12.
11. Лузан Ю.Я. Збалансованість попиту та пропозицій на продовольчому ринку України //Економіка АПК. 2011. № 8. С. 27—36.
12. Стариченко Є.М. Продовольча безпека України як соціально-економічна категорія // Агросвіт. 2018. № 13. С. 42—48.
13. Щербина С.В. Аналітичне дослідження стану продовольчої безпеки в Україні у контексті запровадження адресної допомоги у продуктах харчування для малозабезпеченого населення// http://www.auu.org.ua/media/publications/743/files/PolicyResearch_2018_12_17_10_21_51_429866.pdf
14. Рослинництво України. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua/
15. Галат Л.М. Особливості ринку свіжих овочів в Україні // Агросвіт. 2019. № 11. С. 35—44.
16. Галат Л.М. Фактори та тенденції розвитку овочівництва у Херсонській області // Агросвіт. 2019. №22. С. 9—18.
17. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua/
18. Україна в цифрах 2018 р. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua/
19. Береговий В.К. Проблеми продовольчої безпеки України // Економіка АПК. 2011. №5. С. 71—78.

L. Galat

FRUIT AND VEGETABLE COMPONENT IN THE FORMATION OF FOOD SECURITY OF UKRAINE

Summary

The article assesses the current state of development of the fruit and vegetable industry in Ukraine and defines its role in the formation of food security, taking into account the prospects for the development of the industry, the dynamics of the fruit and vegetable market and income of the population.
The analysis of the dynamics of production and consumption of fruits, berries, grapes, vegetables, potatoes in Ukraine for the period from 2000 to 2018. The structure of production of fruits and vegetables by categories of farms is considered. The volumes of production of the main types of fruit and vegetable products with the volumes of consumption, as well as the levels of consumption per one person with rational rates of consumption of certain types of fruits, potatoes and vegetables are compared.
The main indicators of food security, the indices of the sufficiency of consumption of fruit and vegetable products and its economic accessibility, the assessment of the sufficiency of consumption of fruits and vegetables and potatoes in Ukraine by years are investigated.
It is established that the level of production of vegetables and potatoes is such that corresponds to the level of providing the population with these foodstuffs in full. However, there are deficits in the markets of these products from time to time, unreasonable price increases, entry into the markets of fruit and vegetable products with unconfirmed quality characteristics.
The supply of Ukrainian consumers with fruits, berries and grapes of domestic production is 68%, the real level of consumption is 58% of the rational norms. Consideration is given to the fact that some of the fruits, berries and grapes are grown in households, in suburban areas, which increases the consumption of these products by the population through self-sufficiency.
Proposals for the further development of the vegetable and horticulture industry in Ukraine, which should be implemented through targeted support for the development of berries, laying intensive orchards of stone fruit trees, forming the infrastructure of processing, processing and storage of fruit and berry products, ensuring its quality. Forms of community or partnership interaction between fruit and vegetable producers and local self-government bodies in the regions are proposed in order to provide food assistance to the poor.

Keywords: food security; food security indicators; fruit and vegetable production; fruit and vegetable production; fruit and vegetable consumption; production and consumption balances; consumption indices.

References

1. Kyrylenko, I.H. Ivchenko, V.Ye. and Dem'ianchuk V.V. (2017), "Ukraine's food security in light of current trends in the world economy", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 5—14.
2. Palamar, I. (2017), "Why has food security in the country deteriorated, and how can I address it?", available at: https://usba.com.ua/comu-pogirsilasa-prodovolca-bezpeka-v-kraini-i-ak-comu-zaraditi-golova-asociacii-tvarinnikiv (Accessed 15 Dec 2019).
3. Sabluk, P.T. Bilorus, O.H. and Vlasov, V.I. (2009), "Ukraine's food security", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 3—7.
4. Sabluk, P.T. Kaletnik, H.M. Kvasha, S.M. Vlasov, V.I. and Lysak, V.I. (2011), "National Doctrine of Food Security of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 3—11.
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2011), Resolution "On the adoption of the draft Law of Ukraine "On Food Security of Ukraine" as the basis", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/lows/show/3498-17 (Accessed 15 Dec 2019).
6. Kuznetsova, I.O. (2019), "Ukraine's food security: a vector of development", Ekonomika Ukrainy, vol. 11—12, pp. 60—76.
7. Babych, M.M. (2017), "World Food Security Indicators of Ukraine", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 1, pp. 108—127.
8. Hrynyshyn, V.Ye. (2019), "Monitoring of Ukraine's food security level", Ahrosvit, vol. 23, pp. 107—117.
9. Paskhaver, B.J. (2018), "Food self-sufficiency of the population of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 5—10.
10. Paskhaver, B.J. (2014), "Current state of food security", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 5—12.
11. Luzan, Yu.Ya. (2011), "Balance of supply and demand in the Ukrainian food market", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 27—36.
12. Starychenko, Ye.M. (2018), "Ukraine's food security as a socio-economic category", Ahrosvit, vol. 13, pp. 42—48.
13. Scherbyna, S.V. (2018), "Analytical study of the food security situation in Ukraine in the context of the introduction of targeted food assistance for the needy", available at: http://www.auu.org.ua/media/publications/743/files/PolicyResearch_2018_12_17_10_21_51_429866.pdf (Accessed 15 Dec 2019).
14. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Plant growing of Ukraine. Statistical information", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 Dec 2019).
15. Halat, L.M. (2019), "Features of the market of fresh vegetables in Ukraine", Ahrosvit, vol. 11, pp. 35—44.
16. Halat, L.M. (2019), "Factors and tendencies of vegetable growing in Kherson region", Ahrosvit, vol. 22, pp. 9—18.
17. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Balances and consumption of major foodstuffs of the population of Ukraine. Statistical Information", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 Dec 2019).
18. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Ukraine in Figures 2018. Statistical Information", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 Dec 2019).
19. Berehovyj, V.K. (2011), "Problems of food security of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 71—78.

№ 2 2020, стор. 89 - 100

Дата публікації: 2020-01-31

Кількість переглядів: 1288

Відомості про авторів

Л. М. Галат

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна

L. Galat

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of organization, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

ORCID:

0000 0003 0075 9730

Як цитувати статтю

Галат Л. М. Плодоовочева складова у формуванні продовольчої безпеки України. Агросвіт. 2020. № 2. С. 89–100. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.89

Galat, L. (2020), “Fruit and vegetable component in the formation of food security of Ukraine”, Agrosvit, vol. 2, pp. 89–100. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.