EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ
С. М. Смирнова, В. М. Смирнов, В. О. Островерха

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.77

УДК: 332.3: 504.062

С. М. Смирнова, В. М. Смирнов, В. О. Островерха

НАУКОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Статтю присвячено науковим основам управління розвитком природно-заповідних територій (ПЗТ). Обгрунтовано, що створення ПЗТ без проекту землеустрою є нелегетивним. Орієнтовано увагу на можливість поетапного планового розвитку ПЗТ на позиціях землеустрою як системи державних заходів щодо організації повного та раціонального використання земель. Цінність землевпорядної документації полягає в тому, що вона окреслює правовий режим використання кожної ділянки заповідної території, передбачає систему організаційно-господарських, економічних та інших заходів. Вказано, що відсутність закріплених на місцевості в установленому законом порядку меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду призводить до порушення вимог заповідного режиму. Запропоновано реалізацію перспектив управління розвитком ПЗТ на засадах розробки та впровадження екологічних цільових програм на муніципальному, регіональному, загальнодержавному рівнях в умовах обмежених фінансових ресурсів.

Ключові слова: природно-заповідні території; управління розвитком природно-заповідного фонду; організація територій та об'єктів природно-заповідного фонду; екологічна цільова програма; управління земельними ресурсами.

Література

1. Січко А.В. Сучасний стан та перспективи розвитку заповідних територій та об'єктів / А.В. Січко // Науковий журнал: Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — Вип. 10. — С. 54—57. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/10_2013/15.pdf (дата звернення: 10.01.2020).
2. Мовчан Я.І. Екомережа України: обгрунтування структури та шляхів втілення / Я.І. Мовчан // Конвенція про біологічне різноманіття: громадська обізнаність та участь. — Київ: Стилос, — 1997. — С. 98—110.
3. Хумарова Н.І. Екологічні цільові програми у системі державного регулювання природокористування / Н.І. Хумарова // Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. — Львів: НЛТУУ. — 2005. — Вип. 15.6. — С. 187—194.
4. Іваненко Є.І. Аналіз розміщення природно-заповідного фонду України: підхід, стан, проблеми / Є.І. Іваненко // Український географічний журнал. — 2013. — № 3. — С. 64—69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UGJ_2013_3_13 (дата звернення: 10.01.2020).
5. Природно-заповідний фонд України // Юридична енциклопедія: [у 6 т.] / ред. кол. Ю.С. Шемшученко. — К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2003. — Т. 5. — 736 с.
6. Природоохоронні заходи. Міністерства екології та природних ресурсів України: офіційний портал. URL: https://menr.gov.ua/timeline/Prirodoohoronni-zahodi.html (дата звернення: 10.01.2020).
7. Селезньова О.В. Особливості виконання екологічних державних цільових програм в Україні / О.В. Селезньова // Бізнес Інформ. — 2013. — № 1. — С. 122—125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_1_27 (дата звернення: 10.01.2020).
8. Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища. ВР України: офіційний веб-портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-98-%D0%BF (дата звернення: 09.01.2020).

S. Smyrnova, V. Smyrnov, V. Ostroverkha

SCIENTIFIC PRINCIPLES FOR DEVELOPMENT MANAGEMENT NATURE RESERVE TERRITORIES

Summary

The territories and objects of the nature reserve fund are valuable centers of conservation of the natural diversity of landscapes, gene pools, maintaining the general ecological balance, ensuring the aesthetic and recreational needs of man. The development of a network of nature reserve territories is integrated into international and national legislation, which proves the relevance of this process and promotes environmental protection for future generations. The share of land in the Nature Reserve Fund in Ukraine is almost 7%, which is significantly less than the average European Union statistics (21%). Land management logistics, as a tool for the formation and development of nature reserve territories, is focused on the management of material, financial, information and human resources in economically adapted systems with synergies. The development of nature reserve territories is aimed at the development of land management projects for the organization and establishment of boundaries of the territories of the nature reserve fund and other environmental purpose, health, recreational and historical and cultural purpose, which determine the location and size of land plots, land owners, land plots, including tenants, as well as the regime of use and protection of the territories of the nature reserve fund and other nature conservation purpose. The value of land management projects is determined by the legal status of protected sites and directs organizational and economic activity, namely the creation and maintenance of ecological paths, compact centers of recreation, determines the permissible level of recreational load in accordance with the zoning of protected objects, focused on reducing the negative ecological effects. When organizing protected areas, special attention should be paid to investment policy, which focuses on the formation of tourist attractiveness of protected areas. The slow downward trend in the number and size of nature conservation areas is driven by insufficient residual funding. The prospects for managing the development of nature reserve territories are focused on the development and implementation of environmental target programs at the municipal, regional and national levels in the context of limited financial resources.

Keywords: nature reserve territories; management of the development of the nature reserve fund; organization of territories and objects of the nature reserve fund; environmental target program; land resources; land management.

References

1. Sichko, A. V. (2013), "The current state and prospects of development of protected areas and sites", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 54—57, аvailable at: http://www.investplan.com.ua/pdf/10_2013/15.pdf (Аccessed 10 January 2020).
2. Movchan, Ya.I. (1997), "The eco-network of Ukraine: justification of the structure and ways of implementation", Konventsiia pro biolohichne riznomanittia: hromads'ka obiznanist' ta uchast', pp. 98—100.
3. Khumarova, N.I. (2005), "Environmental target programs in the system of state regulation of nature management", Ekolohizatsiia ekonomiky iak instrument staloho rozvytku v umovakh konkurentnoho seredovyscha, vol. 15.6, pp. 187—194.
4. Ivanenko, Ye. I. (2013), "Analysis of placement of nature reserve fund of Ukraine: approach, state, problems", Ukrains'kyj heohrafichnyj zhurnal, vol. 3, pp. 64—69, аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UGJ_2013_3_13 (Аccessed 10 January 2020).
5. Ukrains'ka entsyklopediia (2003), Pryrodno-zapovidnyj fond Ukrainy [Nature Reserve Fund of Ukraine], Ukrains'ka entsyklopediia im. M. P. Bazhana, Kyiv, Ukraine.
6. Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (2017), "Environmental protection measures", аvailable at: https://menr.gov.ua/timeline/Prirodoohoronni-zahodi.html (Аccessed 10 January 2020).
7. Selezn'ova, O. V. (2013), "Features of the implementation of environmental state target programs in Ukraine", Biznes Inform, vol. 1, pp. 122—125, аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_1_27 (Аccessed 10 January 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Decree "Regulation on the State Environmental Protection Fund", аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-98-%D0%BF (Аccessed 09 January 2020).

№ 2 2020, стор. 77 - 83

Дата публікації: 2020-01-31

Кількість переглядів: 1212

Відомості про авторів

С. М. Смирнова

к. геол. н., доцент (бвз) кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

S. Smyrnova

PhD іn Geology, Associate Professor, Department of Land ManagementPetro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0001-9106-7435


В. М. Смирнов

к. геол. н., керівник екологічної лабораторії, ТОВ "СЗ "Океан"

V. Smyrnov

PhD іn Geology, head of the environmental laboratory Limited Liability Company "Ocean Shipyard"

ORCID:

0000-0003-3809-6098


В. О. Островерха

магістрант кафедри управління земельними ресурсамиЧорноморський національний університет імені Петра Могили

V. Ostroverkha

Master of the Department of Land Management Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0002-3791-870х

Як цитувати статтю

Смирнова С. М., Смирнов В. М., Островерха В. О. Наукові засади управління розвитком природно-заповідних територій. Агросвіт. 2020. № 2. С. 77–83. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.77

Smyrnova, S., Smyrnov, V. and Ostroverkha, V. (2020), “Scientific principles for development management nature reserve territories”, Agrosvit, vol. 2, pp. 77–83. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.