EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ
Л. М. Киш

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.69

УДК: 631.1.027

Л. М. Киш

МАРКЕТИНГ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

Анотація

Встановлено, що аграрний маркетинг за сучасних умов глобальних викликів охоплює послуги пов'язані з переміщенням сільськогосподарського продукту у ланцюжку, починаючи від виробника продовольства і до кінцевого споживача. Водночас споживачем можуть бути жителі країни, де виробляється продукція, або мешканці інших країн, куди дана продукція експортується. Обгрунтовано, що в умовах виходу на зовнішні ринки збуту продукції послуги маркетингу на певному аграрному підприємстві передбачають планування, організацію, логістику по ланцюжку переміщення продукції. Доведено, що у сучасних умовах глобального ринкового середовища сільськогосподарський маркетинг — це процес, який починається з прийняття рішення про виробництво товару і включає всі аспекти ринкової структури або системи, які у цьому задіяні. Обгрунтовано, що дослідження специфіки запровадження маркетингових інструментів доречно здійснювати на прикладі вітчизняних товаровиробників. Україна наразі експортує значну кількість продукції, є вагомим гравцем на міжнародних продовольчих ринках. Вітчизняні товаровиробники, пристосовуючись до сучасних умов господарювання почали активно розвивати систему маркетингу, яка спрямована на просування продукції на зовнішні ринки. Встановлено, що визначальними позиціями у товарній структурі вітчизняного агропродовольчого експорту є зернові і олійні культури. Проаналізовано структуру аграрного експорту за основними регіонами та охарактеризовано товарну структуру зовнішньої торгівлі у січні — серпні 2019 року. Обгрунтовано роль системи маркетингу для нарощування експортного потенціалу країни.

Ключові слова: маркетинг; експорт; сільськогосподарська продукція; аграрний сектор економіки; реалізація; глобалізація; кон'юнктура ринку; ефективність.

Література

1. Белевят О.А., Сахацький М.П., Запша Г.М. Наукові основи формування системи маркетингу в сільськогосподарських підприємствах. Економіка харчової промисловості. 2009. № 1. С. 31—34.
2. Воронецька І.С. Особливості функціонування маркетингу в агропромисловому виробництві. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2011. №2 (53). Т. 3. С. 93 — 98.
3. Бурова О.М. Особливості процесу формування системи агромаркетингу на підприємствах АПК. Таврійський науковий вісник. 2015. № 78. C. 196 —201.
4. Аграрний і сільський розвиток для зростання та оновлення української економіки: наукова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України Бородіної О.М., д-ра екон. наук Шубравської О.В. Київ: ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України", 2018. 152 с. URL: http://ief.org.ua/docs/sr/298.pdf (дата звернення: 02.04.2019).
5. Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти: монографія / Міжнародна рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М.З. Згуровський. — К.: НТУУ "КПІ". 2012. 312 c.
6. Гончар В.В. Управління системою стратегічних змін в діяльності підприємств: проблеми формування, розвитку та використання: монографія. Маріуполь: ДВНЗ "ПДТУ", 2014. 280 с.
7. Офіційний сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: ukrstat.gov.ua
8. Європа: Статистичний портал. URL: https://de.statista.com/statistik/ daten/studie/37013/umfrage/ranking-der-top-20-exportlaender-weltweit/
9. Основні показники зовнішньої торгівлі України. Український клуб аграрного бізнесу. URL: http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/zovnishni_rinki/ osnovni_ pokazniki _zovnishnoi_torgivli_ukraini
10. ТОП-10 товарів, які світ купує в Україні. Укрінформ. URL: https:// www. ukrinform.ua/ rubric-economy/2555181-top10-tovariv-aki-svit-kupue-v-ukraini.html (дата звернення 03.11.2019).
11. Міжнародна торгова організація. URL: https://www.trade.gov/topmarkets/environmental-tech.asp
12. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.2018.
13. Dankevych V. Clustering of the international agricultural trade between Ukraine and the EU / V. Dankevych, Y. Dankevych, P. Pyvovar // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2018. Vol. 40. No. 3: 307—319.
14. Туніцька Ю.М. Інструментарій забезпечення конкуренто-спроможності експорту продукції харчової промисловості України. Бізнес Інформ. №10. 2017. С. 85—93.
15. Точилін В.О., Осташко Т.О., Пусовойт О.В. Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний аналіз. К.: НАН України. Ін-т екон. і прогноз. К., 2009. С. 307—327.
16. Цимбал В. Удосконалення ринкових відносин на селі. Економіка АПК. 2009, № 8. С. 114.
17. Шпикуляк О.Г. Інституції аграрного ринку: монографія. К.: ННЦ УАЄ. 2009. 480 с
18. Нападовська Л.А. Системний підхід як методологічний базис планування розвитку підприємства у нестабільному середовищі. Університетські наукові записки. 2006. № 1. С. 338—344.
19. Лопатинський Ю.М. Трансформація аграрного сектора: інституційні засади. Чернівці: Рута. 2006. С. 22—24.

L. Kysh

AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETING IN THE EXTERNAL MARKET CONDITIONS

Summary

We find in the article that agrarian marketing in today's global challenges encompasses services related to the movement of an agricultural product in the chain, from the food producer to the end consumer. In this case, the consumer may be residents of the country where the products are produced, or residents of other countries where the products are exported. We have justified that in terms of access to foreign markets for marketing services at a certain agricultural enterprise provide planning, organization, logistics on the chain of movement of products. It is proved that in the current conditions of the global market environment, agricultural marketing is a process that begins with the decision to produce a product and includes all aspects of the market structure or system involved. It is substantiated that it is appropriate to carry out research into the specifics of the introduction of marketing instruments on the example of domestic producers. Ukraine is currently exporting a significant amount of products and is a significant player in international food markets. Domestic producers, adapting to the current economic conditions, began to actively develop a marketing system aimed at promoting products to foreign markets. It has been established that grain and oilseeds are the decisive positions in the commodity structure of domestic agro-food exports. The structure of agrarian exports by major regions is analyzed and the foreign trade commodity structure in January — August 2019 is characterized. The role of the marketing system for increasing the country's export potential for the future is substantiated. It is found that the widespread involvement of marketing technologies in exporting products now allows: to increase the efficiency of marketing activities; ensure optimal use of agricultural resources; forecast short and long term development strategies. The main problems that manufacturers currently face in promoting products to foreign markets are highlighted. Measures to improve and more widely apply the marketing of agricultural products in terms of entry into foreign markets.

Keywords: marketing; export; agricultural products; agricultural sector of economy; realization; globalization; market conditions; efficiency.

References

1. Belevyat, O.A. Sahatsii, M.P. and Zapsha, G.M. (2009), "Scientific fundamentals of marketing system formation in agricultural enterprises", The economy of the food industry, vol. 1, pp. 31—34.
2. Voronetska, I. S. (2011), "Features of marketing functioning in agroindustrial production", Collection of scientific works of VNAU. Series: Economic Sciences, vol. 2 (53), no. 3, pp. 93—98.
3. Burova, O.M. (2015), "Features of the process of forming the agromarketing system at the enterprises of agrarian and industrial complex", Taurian Scientific Bulletin, vol. 78, pp. 196—201.
4. Borodina, O.M. and Shubravska, O.V. (2018). Ahrarnyi i silskyi rozvytok dlia zrostannia ta onovlennia ukrainskoi ekonomiky: naukova dopovid [Agrarian and rural development for growth and renewal of the Ukrainian economy: scientific report], DU "In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy", Kyiv, Ukraine.
5. Zghurovs'kyj, M.Z. (2012), Analiz staloho rozvytku: hlobal'nyj i rehional'nyj konteksty. [Analysis of Sustainable Development: Global and Regional Contexts], NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine.
6. Honchar, V.V. (2014), "Efficiency of motivation of innovative activity of personnel of machine-building enterprise", Upravlinnia systemoiu stratehichnykh zmin v diial'nosti pidpryiemstv: problemy formuvannia, rozvytku ta vykorystannia [Management of the system of strategic changes in the activity of enterprises: problems of formation, development and use], DVNZ "PDTU", Mariupol, Ukraine.
7. Official Web-site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 30 Dec 2019).
8. Europe: Statistical portal (2019), available at: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37013/umfrage/ranking-der-top-20— exportlaender-weltweit/ (Accessed 30 Dec 2019).
9. Ukrainian Agribusiness Club (2019), "Key Indicators of Ukraine's Foreign Trade", available at: http://ucab.ua /ua/doing_agribusiness/zovnishni_rinki/osnovni_pokazniki_zovnishnoi_torgivli_ukraini (Accessed 30 Dec 2019).
10. Ukrinform (2019), "TOP-10 goods that buy the world in Ukraine", available at: https://www.ukrinform.ua/rubriceconomy/2555181-top10-tovariv-aki-svit-kupue-v-ukraini.html (Accessed 30 Dec 2019).
11. International Trade Organization (2019), available at: "https://www.trade.gov/topmarkets/environmental-tech.asp (Accessed 30 Dec 2019).
12. Official Web-site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 30 Dec 2019).
13. Dankevych, V. Dankevych, Y. and Pyvovar, P. (2018), "Clustering of the international agricultural trade between Ukraine and the EU", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Vol. 40, No. 3, pp. 307—319.
14. Тunitska, Ju. M. (2017), "The Instrumentarium for Providing the Competitiveness of Exports of the Food Industry Products of Ukraine", Business Inform, vol. 10, pp. 85—93.
15. Tochylin, V.O. Ostashko, T.O. and Pusovoit, O.V. (2009), Rynky realnoho sektora ekonomiky Ukrainy: strukturno-instytutsionalnyi analiz [Markets of the real sector of the economy of Ukraine: structural and institutional analysis], NAN Ukrainy, In-t ekon. I prohnoz, Kyiv, Ukraine, pp. 307—327.
16. Tsymbal, V. (2009), "Improvement of market relations in the countryside", Ekonomika APK — Economy of agroindustrial complex, vol. 8, pp. 114.
17. Shpykuliak, O.H. (2009), Instytutsii ahrarnoho rynku: monohrafiia [Agrarian Market Institutions: Monograph], NNTs UAIe, Kyiv, Ukraine.
18. Napadovska, L.A.(2006), "System approach as a methodological basis for planning enterprise development in an unstable environment", University Scientific Notes, vol. 1, pp. 338—344.
19. Lopatynskyi, Yu.M. (2006), Transformatsiia ahrarnoho sektora: instytutsiini zasady [Transformation of the agrarian sector: institutional foundations], Ruta, Chernivtsi, Ukraine, pp. 22—24.

№ 2 2020, стор. 69 - 76

Дата публікації: 2020-01-31

Кількість переглядів: 1621

Відомості про авторів

Л. М. Киш

к е. н., доцент, доцент кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

L. Kysh

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of design and information technologies is in an economy, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-3664-3871

Як цитувати статтю

Киш Л. М. Маркетинг аграрної продукції в умовах виходу на зовнішні ринки. Агросвіт. 2020. № 2. С. 69–76. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.69

Kysh, L. (2020), “Agricultural products marketing in the external market conditions”, Agrosvit, vol. 2, pp. 69–76. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.69

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.