EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИРОБНИЦТВА ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УКРАЇНІ
Н. М. Рудік

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.61

УДК: 633.854.54: 338.43

Н. М. Рудік

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИРОБНИЦТВА ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто господарське значення та економічний потенціал льону олійного із позиції диверсифікації виробництва олійних культур. Розкрито переваги його вирощування — високі експортні резерви, рентабельність, можливість більш повного використання агроекономічного потенціалу, зважаючи на регіональні особливості зональних систем землеробства в контексті кліматичних змін та зростання ризиків вирощування обмеженої кількості традиційних сільськогосподарських культур.
Оцінено потенціал вирощування культури як одного із альтернативних шляхів усунення домінування соняшника. Зазначено, що зважаючи на невибагливість до грунтів, стійкість до посухи можливе розширення вирощування льону олійного в різних природно-кліматичних зонах. Відмічено широкі внутрішні та експортні можливості ринку продукції, зумовлені запитом на здорове харчування. Найбільш перспективним ринком для вітчизняного льону олійного варто розглядати ЄС, який імпортує щороку 900 тис. тонн цієї культури. Окреслено головні обмеження сучасного виробництва культури — відсутність систематичності вирощування, значні коливання посівних площ, та низька урожайність, що у комплексі зумовлюють високу нестабільність валового виробництва, та запропоновано заходи щодо їх усунення.
Зазначено, що розширення виробництва льону повинно базуватися на впровадженні сучасних технологій, використання переваг високої пластичності культури, зональних особливостей агрокліматичних умов, посиленні заходів щодо популяризації льону олійного як об'єкту культивування та організації наукового супроводу, щодо дотримання технологій його вирощування. Розширення виробництва льону дозволить диверсифікувати джерела отримання доходів середніми та малими суб'єктами господарювання, вирішувати проблеми дотримання сівозміни та оптимального розміщення озимої пшениці, задіяти природні механізми розширеного відтворення родючості грунту в сучасних системах землеробства.
Об'єктивне оцінювання потенціалу льону олійного, розробка і впровадження ринкових механізмів стимулювання виробництва та зняття експортного мита, підтримання вітчизняної селекції, популяризації вітчизняних наукових досягнень та зарубіжного досвіду сприятимуть розширенню виробництва культури.

Ключові слова: економічний потенціал; олійні культури; льон олійний; виробництво; посівна площа; грунтово-кліматична зона.

Література

1. Чехова І.В. Світовий ринок олійних культу. Вісник аграрної науки. 2017. № 9. С. 71—77.
2. Катан Л.І. Розвиток аграрного сектору економіки як важливий фактор ефективної інтеграції у світовий економічний простір. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. 2018. Вип. 15. С. 3—7. URL: http:/www.market-infr.od.ua (дата звернення 23.11.2019).
3. Халатур С.М. Порівняльна характеристика сільського господарства України та Європейських країн. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Вип. 3. С. 187—192.
4. Чехова І.В., Чехов С., Шкурко М.П. Вітчизняний ринок льону. Економіка України. 2017. №1. С. 52—63.
5. http://agroconf.org/content/ukrayina-vipadaie-zi-svitovogo-rinku-lonu-cherez-skorochennya-virobnictva (дата звернення 30.12.2019).
6. Vozhehova R.A., Lykhovyd P.V., Kokovikhin S.V., Biliaieva I.M., Markovska O.Y., Lavrenko S.O., Rudik O.L. (2019). Artificial neural networks and their implementation in agricultural science and practice. Warsaw, Diamond Trading Tour, 108 pp.
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 30.12.2019).
8. Тараймович І.В. Можливості розширення асортименту продуктів харчування за рахунок місцевої олійної сировини. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. 2015. № 1 (3). С. 167—171.
9. Hedjazi S., Kordsachia O., Patt R., Latibari J., Tschirnere U. Alkaline sulfite-anthraquinone (AS/AQ) pulping of wheat straw and totally chlorine free (TCF) bleaching of pulps. Ind Crop Prod 2009;29:27-36.
10. Рудік О. Л. Оцінка інноваційного потенціалу Linum humile Mill як джерела волокнистої та целюлозно-паперової сировини в Україні. Сучасний стан та пріоритети розвитку системи обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб'єктів господарювання агропромислового сектору економіки: колект. моногр. Херсон: Айлант, 2018. C. 356—373.

N. Rudik

ECONOMIC POTENTIAL OF OIL-BEARING FLAX PRODUCTION IN UKRAINE

Summary

The paper looks at the significance and economic potential of oil-bearing flax in the light of diversification of oil-bearing crop production. It discovers the advantages of growing it — high export reserves, profitability, the possibility to use its agro-economic potential at maximum, taking into consideration regional peculiarities of agricultural zonal systems in the context of climate changes and increasing risks of growing a limited number of traditional agricultural crops.
The study evaluates the potential of this crop production as one of the alternative ways to eliminate the domination of sunflower. It highlights that it is possible to grow oil-bearing flax in different natural climate areas considering its tolerance to soils and drought resistance. The paper stresses on wide internal and export possibilities to extend the market of its products, caused by the demand for healthy food. The European Union should be considered as the most promising market for domestic oil-bearing flax, since it imports 900 thousand tons of this crop annually. It outlines main restrictions of the national crop production — a lack of systematic production, considerable fluctuations of sowing areas and low productivity, that cause its high instability of gross production on the whole. In addition, the study suggests measures to eliminate these restrictions.
The paper stresses that the extension of flax production should be based on implementing modern technologies, taking the advantages of high plasticity of this crop, the zonal peculiarities of agro-climatic conditions, intensifying measures to popularize oil-bearing flax as an object of cultivation and organization of scientific assistance concerning the growing technologies. The extension of flax production will allow diversifying the sources of income for medium and small economic entities, solving the problem of following crop rotation and optimal location of winter wheat, applying natural mechanisms of intensive restoration of soil fertility in modern agricultural systems.
Objective evaluation of oil-bearing flax potential, the development and implementation of market mechanisms to stimulate the production and abolition of export custom duty, support for the domestic selection, popularization of the national scientific achievements and foreign experience will contribute to the extension of the crop production.

Keywords: economic potential; oil-bearing crops; oil-bearing flax; production; sowing area; soil and climate area.

References

1. Chekhova, I.V. (2017), "The world market of oilseeds", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 9, pp. 71—77.
2. Katan, L.I. (2018), "Development of the agricultural sector of the economy as an important factor for effective integration into the world economic space", Infrastruktura rynku: elektronnyj naukovo-praktychnyj zhurnal, vol. 15, pp. 3—7.
3. Khalatur, S.M. (2015), "Comparative characteristics of agriculture in Ukraine and European countries", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 3, pp. 187—192.
4. Chekhova, I.V. Chekhov, S. and Shkurko, M.P. (2017), "The domestic flax market", Ekonomika Ukrainy, vol. 1, pp. 52—63.
5. agroconf.org (2018), "Ukraine is dropping out of the world market for flax due to declining production", available at: http://agroconf.org/content/ukrayina-vipadaie-zi-svitovogo-rinku-lonu-cherez-skorochennya-virobnictva (Accessed 30 Dec 2019).
6. Vozhehova, R.A. Lykhovyd, P.V. Kokovikhin, S.V. Biliaieva, I.M. Markovska, O.Y. Lavrenko, S.O. and Rudik, O.L. (2019), Artificial neural networks and their implementation in agricultural science and practice, Diamond Trading Tour, Warsaw, Poland.
7. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 30 Dec 2019).
8. Tarajmovych, I.V. (2015), "Opportunities to expand the range of food at the expense of local oil raw materials", Suchasni tekhnolohii v mashynobuduvanni ta transporti, vol. 1 (3), pp. 167—171.
9. Hedjazi, S. Kordsachia, O. Patt, R. Latibari, J. and Tschirnere, U. (2009), "Alkaline sulfite-anthraquinone (AS/AQ) pulping of wheat straw and totally chlorine free (TCF) bleaching of pulps", Ind Crop Prod, vol. 29, pp. 27—36.
10. Rudik, O.L. (2018), "Assessment of Linum humile Mill's innovative potential as a source of fibrous and pulp and paper raw materials in Ukraine", Suchasnyj stan ta priorytety rozvytku systemy obliku, opodatkuvannia j analizu vyrobnycho-ekonomichnoi diial'nosti sub'iektiv hospodariuvannia ahropromyslovoho sektoru ekonomiky [Current status and priorities of the development of accounting, taxation and analysis of production and economic activity of economic entities in the agro-industrial sector of the economy], Ajlant, Kherson, Ukraine, pp. 356—373.

№ 2 2020, стор. 61 - 68

Дата публікації: 2020-01-31

Кількість переглядів: 1484

Відомості про авторів

Н. М. Рудік

к. с.-г. н., доцент кафедри загальноекономічної підготовки, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

N. Rudik

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of General Economics Training, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

ORCID:

0000-0002-6825-6729

Як цитувати статтю

Рудік Н. М. Економічний потенціал виробництва льону олійного в Україні. Агросвіт. 2020. № 2. С. 61–68. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.61

Rudik, N. (2020), “Economic potential of oil-bearing flax production in Ukraine”, Agrosvit, vol. 2, pp. 61–68. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.