EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНИХ УМОВАХ
В. В. Горлачук, М. М. Пироженко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.24

УДК: 332.282

В. В. Горлачук, М. М. Пироженко

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У статті обгрунтовується, що земельні перетворення в Україні стали причиною небаченої кризи у сільськогосподарському землекористуванні, занепадом його на внутрішньому і зовнішньому ринках, але стали благом для тих, хто не створює самого блага, умов для кращого життя громадян України. Обгрунтовано недоцільність зняття мораторію на купівлю-продажу земельних паїв, орієнтованого на заволодіння олігархатом 72 % території, представленої сільськогосподарськими угіддями. Акцентується увага на процес розвитку фермерських господарств на засадах довгострокової оренди земельних паїв та сільськогосподарських кооперативів на засадах спільної часткової власності на землю з особистою участю власників паїв у процесі виробництва, що сприятиме їх економічній незалежності та формуванню сприятливого впливу на суспільно-політичний, фінансовий, екологічний клімат в Україні та її регіонах. Акцентується увага, що взятий курс держави на продажу земельних паїв — це злочин українського народу.

Ключові слова: аграрне виробництво; сільськогосподарське землекористування; оренда; ринок землі; мораторій.

Література

1. Напрями та засоби розвитку сільських територій в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки України / В.В. Бойко та ін.; за ред. Т.Г. Васильціва, В.В. Бойка. Львів: Ліга-Прес, 2016. 260 с. URL: http://lv.niss.gov.ua/public/File/1/Monografia_Boyko.pdf (дата звернення: 09.01.2020).
2. Газуда Л.М., Ерфан В.Й., Газуда С.М. Сільський розвиток регіону: [монографія] / Л.М. Газуда, В.Й. Ерфан, С.М. Газуда. — Ужгород: Видавництво ФОП Сабов А. М., 2015. — 250 с. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/16084/.pdf (дата звернення: 08.01.2020).
3. Венгерська Н.С. Сільський розвиток України в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи / Н.С. Венгерська // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2015. — № 4. — С. 113—118. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2015_4_15 (дата звернення: 09.01.2020).
4. Стегней М.І. Екологічні пріоритети розвитку сільських територій / М.І. Стегней // Економіка та держава. — 2015. — № 1. — С. 17—21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_1_6 (дата звернення: 09.01.2020).
5. Земля як товар: що нам дасть моніторинг земельних відносин. 24 канал: портал, URL: https://24tv.ua/ukrayina_tag1119/ (дата звернення: 09.01.2020).
6. Земельний Кодекс України: поточна редакція від 09.08.2019 / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3—4, ст. 27. URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/ (дата звернення 09 січня 2020).
7. Малоокий В.А. Теоретичні аспекти дослідження управління земельними ресурсами територіальних громад. Державне будівництво. 2016. № 1. С. 1—11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2016_1_21 (дата звернення 09 січня 2020).
8. Бутенко Є.В., Зарічнюк С.М. Динаміка розвитку нормативно-правової бази управління земельними ресурсами. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2015. №1. С. 20—26. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/6657/6513 (дата звернення 09 січня 2020).
9. Стратегія удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними: Постанова Кабінету Міністрів від 7 червня 2017 р. №413 / Верховна Рада України. URL: http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/18-2018 (дата звернення: 09 січня 2020).
10. Мартин А.Г. Механізм державного регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. Земельне право України. 2011. № 10. C. 18—20. URL: https://zsu.org.ua/andrij-martin/94-2011-07-07-11-38-11 (дата звернення 09 січня 2020).

V. Horlachuk, M. Pyrozhenko

THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF IMPROVEMENT OF LAND RELATIONS IN MODERN CONDITIONS

Summary

The article substantiates that land transformations in Ukraine have caused the unprecedented crisis in agricultural land use, its decline in the domestic and foreign markets, but have become a boon for those who do not create the best conditions for the better life of Ukrainian citizens. The inappropriateness of lifting the moratorium on the sale and purchase of land shares is justified as 72% of the territory represented by agricultural land oriented to the oligarchy. The lifting of the moratorium on the sale and purchase of land units for Ukrainians will mean even greater poverty. The attention is focused on the process of development of farms on the basis of long-term lease of land shares and agricultural cooperatives on the basis of joint partial ownership of land with the personal participation of shareholders in the production process, which will contribute to their economic independence and the formation of a favorable impact on socio-political, financial, financial, in Ukraine and its regions. Attention is drawn to the fact that the state's course of sale of land shares is a crime of the Ukrainian people. It is indicated if the lifting of the moratorium by the Verkhovna Rada of Ukraine in such a case should create conditions for raising the rent to a tenant who would not be profitable to sell spare shares. It is substantiated that the Ukrainian fertile lands that are trying to turn into a sale and purchase item looks criminal. The process of land parsing contradicts the Basic Stock — the Constitution of Ukraine. The lifting of the plant moratorium should result in the incompleteness of a number of legislative acts in order to minimize the negative consequences in the system of land relations and land management. The lifting of the moratorium on the sale and purchase of land units will lead to the devaluation of the national currency. Poor people As a result, they will become poorer and the rich will become even richer. It is substantiated that the Systematic steps in the direction of the adoption of laws, as a matter of priority, are at least such laws as "On the prohibition of change of purpose of land shares", "On zoning of lands", "On development of rural territories", "On harmonization of development of branches of agriculture", "On the obligatory use of land on the basis of land management projects", "On protection of farms" and others.

Keywords: agricultural production; agricultural tenure; agricultural tenancy; market for land; moratorium.

References

1. Bojko, V.V. Vasyl'tsiv, T. H. Voloshyn, V. I. Iliash, O. I. and Lupak, R. L. (2016), Napriamy ta zasoby rozvytku sil's'kykh terytorij v konteksti zmitsnennia sotsial'noekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Directions and means of rural development in the context of strengthening social and economic security of Ukraine], Liha-Pres, L'viv, Ukraine.
2. Hazuda, L. M. Erfan, V. J. and Hazuda, S. M. (2015), Sil's'kyj rozvytok rehionu [Rural development of the region], FOP Sabov A. M., Uzhhorod, Ukraine.
3. Venhers'ka, N. S. (2015), "Rural development of Ukraine in the context of European integration: problems and prospects", Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho hirnychoho universytetu, [Online], vol. 4, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2015_4_15 (Accessed 09 January 2020).
4. Stehnej, M. I. (2015), "Environmental priorities for rural development", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 17—21, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_1_6 (Accessed 09 January 2020).
5. Portal 24 channel (2019), "Land as a commodity: what will enable us to monitor land relations", аvailable at: https://24tv.ua/ukrayina_tag1119/ (Аccessed 09 January 2020).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), "Land Code of Ukraine", available at: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/ (Accessed 09 January 2020).
7. Malooky`j, V.A. (2016), "Theoretical aspects of the study of land management of territorial communities", Derzhavne budivny`cztvo, vol. 1, pp. 1—11, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2016_1_21 (accessed 09 January 2020).
8. Butenko, Ye.V. and Zarichnyuk, S.M. (2015), "Dynamics of development of the regulatory legal framework for land resources management", Zemleustrij, kadastr i monitory`ng zemel`, vol. 1, pp. 20—26, Available at: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/6657/6513 (accessed 09 January 2020).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Decree "Strategy for improving the management mechanism in the field of use and protection of agricultural land of state ownership and disposal", available at: http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/18-2018 (Accessed 09 January 2020).
10.Martyn, A.H. (2011), "Mechanism of state regulation of agricultural land market in Ukraine", Zemel`ne pravo Ukrayiny`, vol. 10, pp. 18?20, Available at: http:// zsu.org.ua/andrij-martin/94-2011-07- 07-11-38-11 (accessed 09 January 2020).

№ 2 2020, стор. 24 - 29

Дата публікації: 2020-01-31

Кількість переглядів: 1502

Відомості про авторів

В. В. Горлачук

д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

V. Horlachuk

Doctor of Economic Science, Professor, Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0003-0297-0396


М. М. Пироженко

магістрант факультету економічних наук, спеціальності "Геодезія та землеустрій", Чорноморський національний університет імені Петра Могили

M. Pyrozhenko

master of the Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0002-2520-6967

Як цитувати статтю

Горлачук В. В., Пироженко М. М. Організаційно-правові аспекти вдосконалення земельних відносин у сучасних умовах. Агросвіт. 2020. № 2. С. 24–29. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.24

Horlachuk, V. and Pyrozhenko, M. (2020), “The organizational and legal aspects of improvement of land relations in modern conditions”, Agrosvit, vol. 2, pp. 24–29. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.