EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
В. К. Збарський, Д. В. Грибова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.18

УДК: 330.101

В. К. Збарський, Д. В. Грибова

ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті проаналізовано особливості становлення туристичної галузі. Виділено основні фактори розвитку туризму на макро-, мезо- та макрорівнях. До них зокрема віднесено: загальний рівень добробуту населення, стабільність соціального клімату, рівень розвитку виробничої та соціальної інфраструктури, імідж туристичних закладів. Доведено необхідність дослідження специфіки виникнення туристичного бізнесу як напряму економічної діяльності. Обгрунтовано еволюційний характер розвитку туризму, висвітлено основні чинники, які обумовили перетворення на потужну індустрію. Проаналізовано процес формування системи інфраструктурного забезпечення як складової конкурентоспроможної діяльності суб'єктів туристичної галузі. Доведено роль міжнародних наднаціональних об'єднань у становленні сучасного туристичного бізнесу. Наголошується на необхідності розробки та реалізації виваженої національної стратегії розвитку туристичного бізнесу, однією із складових якої мають бути питання кадрового забезпечення.

Ключові слова: туризм; рекреаційна діяльність; еволюція; конкурентоспроможність; соціальний клімат.

Література

1. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М. Айрис-пресс. 2004. 576 с.
2. Даниленко-Кульчицька В.А. Особливості міжнародних туристичних заходів. Сталий розвиток економіки. 2014. № 1 (23). С. 207—212.
3. Забуранна Л.В. Зарубіжний досвід розвитку сільського зеленого туризму. Економіка АПК. 2011. № 6. С. 178—183.
4. Забуранна Л.В. Сільський аграрний туризм як чинник розвитку сільський територій. Економіка АПК. 2010. № 8. С. 100—106.
5. Квартальнов В.А. Туризм. Учебник. М.: Финансы и статистика. 2002. 320 с.
6. Кузик С.П. Географія туризму: навч. посібник. Київ. Знання. 2011. 271 с
7. Міжнародний союз офіційних туристських організацій. URL http://infotour.in.ua/msoto.htm (дата звернення 11.12.2019).
8. Поворознюк І.М. Перспективи розвитку європейського ринку туристичних послуг. Інвестиції, практика та досвід. 2015. № 2. С. 27—30.
9. Чучка І.М., Братюк В.П. Досвід зарубіжних країн у контексті формування державної політики розвитку туризму. Економіка України. 2014. № 9 (634). С. 83—94.
10. Шилепницький П.І., Михайлина Д.Г. Державна пріоритетність туризму як ключова детермінанта його глобальної конкурентоспроможності Науковий вісник Чернівецького університету. 2015. Вип. 750. Економіка. С. 15—19.
11. Юрченко Ю.Ю. Механізм адаптації закордонного досвіду туристичної діяльності в економіку України Економіка та держава 2016. №12. С. 13—18.
12. World Tourism Organization. URL https://www.unwto.org (дата звернення 15.12.2019).

V. Zbarsky, D. Gribova

FEATURES OF THE EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY

Summary

The article analyzes the features of the tourism industry. The main factors of tourism development at macro, meso and macro levels are highlighted. These include, in particular, the general level of welfare of the population, the stability of the social climate, the level of development of industrial and social infrastructure, the image of tourist establishments. The necessity to study the specifics of the emergence of tourism business as a direction of economic activity has been proved. The evolutionary nature of tourism development is substantiated, the main factors that led to the transformation into a powerful industry are highlighted. The civilization prerequisites for becoming a tourist business are substantiated. The process of formation of the infrastructure support system as a component of competitive activity of the subjects of the tourism industry is analyzed. The role of international supranational associations in the development of modern tourism business has been proved. The evolutionary nature of the formation of transnational tourist associations has been substantiated. The importance of the International Union of Tourism Organizations and the World Tourism Organization as supranational integration structures has been determined. It is proved that the main goals of international tourist organizations are the following: promotion of international tourism, carrying out of information-research work, implementation of communication activities, optimization of legal support, technical assistance to tourist organizations. It is noted that the current stage of tourism business development is characterized by simultaneous globalization and intensive sectored diversification. In this aspect, the implementation of the state policy of promoting national tourism is of particular importance. One of the directions is the development of rural green tourism in its various directions. The role of state institutions in ensuring the competitive development of the tourism industry is substantiated. Emphasis is placed on the need to develop and implement a well-considered national strategy for the development of the tourism business, one of which must be staffing.

Keywords: tourism; recreational activity; evolution; competitiveness; social climate.

References

1. Vernadsky, V.I. (2004), Biosfera i noosfera [Biosphere and noosphere], Ajris-press, Moscow, Russia.
2. Zaburanna, L.V. (2010), "Rural agricultural tourism as a factor in the development of rural territories", APK economy, vol. 8, pp. 100—106.
3. Danylenko-Kul'chyts'ka, V.A. (2014), "Foreign experience in the development of rural green tourism", Sustainable economic development, vol. 1 (23), pp. 207—212.
4. Zaburanna, L.V. (2011), "Foreign experience in the development of rural green tourism", APK economy, vol. 6, pp. 178—183.
5. Kvartal'nov, V.A. (2002) Turizm [Tourism], Finansy i statistika, Moscow, Russia.
6. Kuzyk, S. P. (2011) Heohrafiya turyzmu [Geography of tourism], Znannia, Kyiv, Ukraine.
7. International Union of Official Tourist Organizations (2019), available at: http://infotour.in.ua/msoto.htm (accessed 11 December 2019).
8. Povoroznyuk, I.M. (2015), "Prospects for development of the European tourist services market", Investment, practice and experience, vol. 2, pp. 27—30.
9. Chuchka, I.M. and Bratyuk, V.P. (2014), "Experience of foreign countries in the context of formation of state tourism development policy", Ukraine economy, vol. 9 (634), pp. 83—94.
10. Shylepnyts'kyy, P.I. and Mykhaylyna, D.H. (2015), "State priority of tourism as a key determinant of its global competitiveness", Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Economics, vol. 750, pp. 15—19.
11. Yurchenko, Yu.Yu. (2016), "The mechanism of adaptation of foreign experience of tourist activity in the economy of Ukraine", Economy and State, vol. 12, pp. 13—18.
12. World Tourism Organization (2019), available at: https://www.unwto.org (accessed 15 December 2019).

№ 2 2020, стор. 18 - 23

Дата публікації: 2020-01-31

Кількість переглядів: 1332

Відомості про авторів

В. К. Збарський

д. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

V. Zbarsky

Doctor of Economic Science, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-6114-8602


Д. В. Грибова

к. е. н., доцент, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

D. Gribova

PhD in Economics, Associate Professor, Dmytro Motorniy Tavria state agrotechnological university

ORCID:

0000-0002-3270-2504

Як цитувати статтю

Збарський В. К., Грибова Д. В. Особливості еволюційного розвитку туристичної галузі. Агросвіт. 2020. № 2. С. 18–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.18

Zbarsky, V. and Gribova, D. (2020), “Features of the evolutionary development of the tourist industry”, Agrosvit, vol. 2, pp. 18–23. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.18

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.