EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВІ
Т. О. Меліхова, Л. В. Лєвтєрова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.10

УДК: 657.6:657.44

Т. О. Меліхова, Л. В. Лєвтєрова

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВІ

Анотація

На сучасному етапі важливим для сільгосппідприємства є своєчасне забезпечення виробничими запасами. Значну питому вагу в активах сільгосппідприємств займають виробничі запаси, бо від правильної оцінки та відображення в обліку яких залежать показники фінансового стану підприємства. Облік виробничих запасів є невід'ємною частиною вирощуванням сільськогосподарської готової продукції. Зараз виникає питання правильності списання виробничих запасів у разі їх вибуття у сільгосппідприємств.
Метою дослідження є розробка методичних підходів до проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідприємстві.
Метою внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідприємстві є встановлення законності, достовірності і доцільності здійснення операцій з виробничими запасами на сільгосппідприємстві, правильності відображення їх в обліку та звітності.
Завдання проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідприємстві полягає у перевірці: наявності первинних документів з оприбуткування та списання виробничих запасів, правильності оформлення первинних документів обліку виробничих запасів на сільгосппідприємстві, правильності визначення ціни врожаю, правильності класифікації запасів згідно з планом рахунків на сільгосппідприємстві, правильності кореспонденції рахунків з обліку виробничих запасів на сільгосппідприємстві.
У роботі розроблено методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідприємстві, які на відміну від існуючих включають: анкету, загальний план внутрішнього аудиту виробничих запасів, програму внутрішнього аудиту виробничих запасів та робочі документи до кожної процедури. Це надасть можливість провести якісно і своєчасно внутрішній аудит виробничих запасів, виявити помилки в веденні обліку, знизити витрати, а також на підставі отриманої облікової інформації у подальшому приймати ефективні управлінські рішення.

Ключові слова: аудит; виробничі запаси; сільгосппідприємства; план; програма; робочі документи.

Література

1. Макаренко А.П. Аудит: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. — 184 c.
2. Макаренко А.П. Організація і методика аудит: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 190 с.
3. Меліхова Т.О. Визначення витрат господарської діяльності підприємства / Т.О. Меліхова // Журнал "Бізнес Інформ". — Харків: ХНЕУ, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, ВД "Інжек", 2013. — № 3. — С. 254—258.
4. Меліхова Т.О. Концептуальні основи обліку витрат підприємства / Т.О. Меліхова, Г.С. Хайло // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. "Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції", 25-27 вересня 2014 р.: збір. матер. — Запоріжжя: ЗДІА. Том І, 2014. — С. 221—224.
5. Меліхова Т.О. Проблемні аспекти відображення в обліку ТМЦ та обладнання при віднесенні до капітальних інвестицій відповідно до П(С)БО та МСФЗ / Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло // Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія "Економіка". — Дніпропетровськ: 2014, Вип. 3. — № 10/1. Т. 22 — С. 158—164.
6. Меліхова Т.О. Удосконалення методичних підходів до проведення аудиту нарахування та утримання єдиного соціального внеску з підвищення ефективності контролю / Т.О. Меліхова, Т. Віговська // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. — № 5 (194). — Ч. 1. — С. 126—130.
7. Меліхова Т.О. Обгрунтування амортизаційної політики з метою підвищення прибутковості підприємства / Т.О. Меліхова, Ю.В. Калюжна // Інноваційна економіка. — 2012. — № 1. — С. 232—237.
8. Меліхова Т.О. Програма аудиту оподаткування заробітної плати підприємства / Т.О. Меліхова, М. Єременко Матеріали XIX Науково-технічної конференції студентів, аспірантів і викладачів в ЗДІА "Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах" (м. Запоріжжя, 2014 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http// zgia.zp.ua
9. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту касових операцій для підвищення ефективності діяльності підприємства / Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2013. — № 2. — С. 97—106.
10. Меліхова Т.О. Удосконалення методичних підходів проведення аудиту власного капіталу з метою забезпечення фінансової стабільності підприємства / Т.О. Меліхова, Ю.М. Малініна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — Запоріжжя: КПУ, 2012. — № 6. — С. 144—153.
11. Макаренко А.П. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту звіту про фінансові результати в системі управління економічною безпекою підприємства / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова // Матеріали тез доповідей Міжнар. наук. — прак. конф. "Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів", 11 листопада 2015 р. — Запоріжжя: КПУ, 2015. — С. 118—120.
12. Макаренко А.П. Теоретико-методичні основи та практичні підходи до вдосконалення аудиту лізингових операцій / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова // Економічний вісник Запорізької державної, 2016. — № 6. — С. 164—171.
13. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту екологічного податку для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.С. Зуб // Ефективна економіка. — 2016. — № 12 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016
14. Меліхова Т.О. Удосконалення документування обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ф.О. Гавриленко // Інвестиції: практика та досвід, 2018. — № 2. — С. 24—32.
15. Меліхова Т.О. Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.В. Троян // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 20. — С. 33—37.
16. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: Монографія. Херсон, Видавничий дім "Гельветика", 2018. — 632 с.
17. Макаренко А.П. Соціальне страхування: сутність, значення та обліковий аспект / А.П. Макаренко, О.П. Зоря, Т.О. Меліхова, І.Я. Максименко навч. посібник: [гриф ЗДІА]. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 200 c.
18. Меліхова Т.О. Удосконалення методики перевірки грошових коштів у національній валюті / Т.О. Меліхова, А.С. Верьовкіна // Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 1. С. 24—29. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.24
19. Меліхова Т.О. Удосконалення методики внутрішнього контролю утримань із заробітної плати та нарахувань на Фонд оплати праці / Т.О. Меліхова, І.В. Феофанова, Г.В. Магда // Економіка та держава. — 2019. — № 1. — С. 89—94.
20. Меліхова Т.О. Удосконалення методичних засад аудиту операцій з готівкою та на рахунках у банку для підвищення ефективності управління підприємством / Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова, Т.С. Середенко // Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 32—41. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.32
21. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, В.В. Височина // Економіка та держава, 2018. — № 1. — С. 69—75.
22. Меліхова Т.О. Сучасні проблеми обліку дебіторської заборгованості / Т.О. Меліхова, Д.А. Мась // Соціально-економічний розвиток / Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 18—19 січня 2016 р. — Т. 2. — Київ: Науково-видавничий центр "Лабораторія думки", 2016. — С. 22—23.
23. Maksymenko I. Fiscal audit development in the system of budget process management / T. Melikhova, I. Maksymenko, O. Zorya, N. Fatiukha, O. Chumak // Academy of Accounting and Financial Studies journal. — 2018. — vol. 22, is. 6, 7 p.
24. Макаренко А.П. Інформаційна база заповнення спрощеної звітності — інструмент управління та фінансової безпеки / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова // Часопис економічних реформ. — 2014. — № 1. — С. 26—32.
25. Макаренко А.П. Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова // Економічний вісник університету. — 2014. — Вип. 22(1). — С. 85—95.
26. Макаренко А.П. Оподаткування в системі обліку: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, О.В. Гамова; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 147 c.
27. Макаренко А.П. Податкове планування та мінімізація податкових ризиків: навч. посібник: [рек. вченою радою ЗДІА] / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 260 c.
28. Подмешальська Ю.В. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник / Ю.В. Подмешальська, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 400 c.
29. Меліхова Т.О. Документування обліку розрахунків за заробітною платою з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, С. Голубенко // Складні системи і процеси. — Запоріжжя: КПУ, 2012. — № 1 (21). — С. 63—67.
30. Салига С.Я. Аудит податків суб'єктів господарювання: Монографія / С.Я. Салига, Т.О. Меліхова. — Запоріжжя: КПУ, 2011. — 224 с.

T. Melikhova, L. Lievtierova

METHODICAL APPROACHES FOR REALIZATION THE INTERNAL AUDIT OF THE PRODUCTION INVENTORY AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISE

Summary

On a modern stage it is important for the agricultural enterprise a timely ensuring by the production inventory. A significant importance in the holdings of the agricultural enterprise are occupied by the production inventory because from the correct assessment and the depiction in the registration of which indicators of the financial condition of the enterprise are depend on. The registration of the production inventory is an essential part of the growing of agricultural finished products. Nowadays there is a question of the correct write-off of the production inventory according to their leaving at the agricultural enterprise.
The aim of the research is a developing of the methodical approaches for realization the internal audit of the production inventory at the agricultural enterprise.
The aim of the internal audit of the production inventory at the agricultural enterprise is an establishment of the legality, reliability and advisability of the realization with the production inventory oat the agricultural enterprise, correctness of their reflection in the registration and accountability.
The task of the carrying of the internal audit of the production inventory at the agricultural enterprise lies in the checking: the availability of the original documents about the posting and writing-off of the production inventory, the correct design of the original documents about the production inventory at the agricultural enterprise, the correct definition of the harvest`s price, the correct classification of the supplies according to the plan of the bills at the agricultural enterprise, the correct correspondence of the bills according to the accounting of the production inventory at the agricultural enterprise.
In this work it is designed the methodical approaches for realization the internal audit of the production inventory at the agricultural enterprise, which unlike existing ones include: a questionnaire, the general plan of the internal audit of the production inventory, the program of internal audit of the production inventory and the working documents to each procedure. It will give the opportunity to hold the internal audit of the production inventory quality and timely, to reveal the mistakes in the accounting, to reduce costs, and also in the future on the basis of the received accounting information to accept the effective management decisions.

Keywords: audit; production inventories; agricultural enterprises; plan; program; working documents.

References

1. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2016), Audyt [Au-dit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Makarenko, A.P. Melikhova, T. O. and Beskosta, H. M. (2015), Orhanizat-siya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
3. Melikhova, T.O. (2013), "Determination of expenses of the economic activ-ity of the enterprise", Zhurnal "Biznes Inform", vol. 3, pp. 254—258.
4. Melikhova, T.O. and Khaylo, H.S. (2014), "Conceptual bases of enterprise cost accounting", zbirnyk mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Ukrayina-Polshcha: dialoh kultur v konteksti yevrointehratsiyi [Compilation mother International science-practice conf. "Ukraine-Poland: Dialogue of Cultures in the Context of European In-tegration"], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine, 25—27 sept, vol. 1, pp. 221—224.
5. Melikhova, T.O. and Manoylo, T. V. (2014), "Problematic aspects of the registration of the TMC and the equipment when attributed to capital investments in accordance with P (C) BO and IFRS", Visnyk Dnipropetrovkoho natsionalnoho uni-versytetu. Seriya 'Ekonomika", vol. 10/1, pp. 158— 164.
6. Melikhova, T.O. and Vihovska, T. (2013), "Improvement of methodical ap-proaches to audit of accrual and maintenance of a single social contribution for im-proving the effectiveness of control", Visnyk Skhidnoukrayinskoho natsionalnoho universytetu im. V. Dalya, vol. 5, pp. 126—130.
7. Melikhova, T.O. and Kalyuzhna, Yu.V. (2012), "Substantiation of deprecia-tion policy in order to increase profitability of the enterprise", Innovatsiyna eko-nomika, vol. 1, pp. 232—237.
8. Melikhova, T.O. and Yeremenko, M. (2014), "Payroll Tax Audit Program", Materialy XIX Naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi studentiv, aspirantiv i vykladachiv v ZDIA "Problemy ekonomichnoho rozvytku u suchasnykh umovakh" [Materials of the XIXth Scientific and Technical Conference of Students, Postgraduates and Teachers at ZDIA "Problems of Economic Development in Modern Conditions"], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
9. Melikhova, T.O. and Manoylo, T. V. (2013), "Development of a Cash Man-agement Audit Program for Enhancing the Company's Performance", Rehionalna biznes-ekonomika ta upravlinnya, vol. 2, pp. 97—106.
10. Melikhova, T.O. and Malinina, Yu.M. (2012), "Improvement of methodi-cal approaches to audit of own capital in order to ensure financial stability of the en-terprise", Derzhava ta rehiony. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo, vol. 6, pp. 144—153.
11. Makarenko, A.P. and Melikhova, T.O. (2015), "Methodological ap-proaches to internal audit of the financial results report in the system of management of economic safety of the enterprise", Materialy tez dopovidey Mizhnar. nauk. — prak. konf. "Suchasni problemy modernizatsiyi ta strukturnykh transformatsiy ekonomiky Ukrayiny i rehioniv", [Materials of Abstracts International sciences — prak conf. "Modern problems of modernization and structural transformations of the economy of Ukraine and regions"], KPU, Zaporizhzhya, Ukraine, 11 nov, pp. 118-120.
12. Makarenko, A.P. and Melikhova, T.O. (2016), "Theoretical and methodo-logical foundations and practical approaches to improving the audit of leasing opera-tions", Ekonomichnyy visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, vol. 6, pp. 164—171.
13. Melikhova, T.O. and Zub, O.S. (2016), "Development of Environmental Tax Audit Program for Increasing Financial Safety of an Enterprise", Efektyvna eko-nomika, vol.12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2016 (Accessed 10 Dec 2019).
14. Melikhova, T.O. and Havrylenko, F.O. (2018), "Improvement of documentation in record of payments to buyers and customers in order to strengthen the safety information improvement of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dos-vid, vol. 2, pp. 24—32.
15. Melikhova, T.O. and Troyan, O.V. (2017), "Analysis of the impact of the tax burden on the level of tax security of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 33—37.
16. Melikhova, T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrol', efektyvnist' [Economic security of the enterprise: formation, control, efficiency], Kherson, Ukraine.
17. Melikhova, T.O. Feofanova, I.V. and Mahda, G.V. (2019), "Improvement of the method of internal control of deductions from wages and payrolls on the Labor Fund", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 89—94.
18. Melikhova, T. and Verovkina, A. (2019), "Improvement of checking method of cash assets in national currency", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 24—29. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.1.24
19. Melikhova, Т. Troyan, О. and Podriz, D. (2019), "Improvement of the methodology of audit of operations on budget accounts of enterprises", Agrosvit, vol. 1—2, pp. 24—32. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.1.24
20. Melikhova, T. Chakalova, N. and Seredenko, T. (2019), "Improvement of methodological principles of audit of operations with cash and cash within the bank for improvement of efficiency of business management", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 32—41. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.32
21. Melikhova, T.O. and Vysochyna, V.V. (2018), "Development of a program for auditing production costs to improve the financial safety of the enterprise", Eko-nomika ta derzhava, vol. 1, pp. 69—75.
22. Melikhova, T.O and Mas, D.A. (2016), "Modern problems of accounts re-ceivable", Sotsialno-ekonomichnyy rozvytok. Materialy XXXIII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Socio-economic development. Materials of the XXXIII International Scientific and Practical ConferenceChernivtsi], Naukovo-vydavnychyy tsentr "Laboratoriya dumky", Kyiv, Ukraine, 18-19 jan, vol. 2, pp. 22—23.
23. Maksymenko, I. Melikhova, T. Zorya, O. Fatiukha, N. and Chumak, O. (2018), "Fiscal audit development in the system of budget process management", Academy of Accounting and Financial Studies journal, vol. 22, рр. 6, 7.
24. Makarenko, A. P. Melikhova, T. A. and Chakalova, N. S. (2014), "Information base for filling in simplified reporting — a tool for management and financial security", Chasopys ekonomichnykh reform, vol. 1, pp. 26—32.
25. Makarenko, A. P. Melikhova, T. A. and Chakalova, N. S. (2014), "Improving accounting records in order to manage the enterprise in a timely manner and monitor its financial security", Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 22 (1), pp. 85—95.
26. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Hamova, O.V. (2015), Opodatku-vannya v systemi obliku : navch.-metod. posibnyk [Taxation in the accounting system: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
27. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Podatkove planuvannya ta minimizatsiya podatkovykh ryzykiv: navch. posibnyk [Tax planning and minimization of tax risks: teaching. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
28. Podmeshal's'ka, Yu. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Bukhhalters'kyy oblik: navch.-metod. posibnyk [Accounting: teaching method. man-ual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
29. Melikhova, T.O. and Holubenko, S. (2012), "Documentation of accounting for payroll calculations in order to strengthen the information security of the enter-prise", Skladni systemy i protsesy, vol. 1 (21), pp. 63—67.
30. Salyha, S.Yа. and Melikhova, T.O. (2011), Audyt podatkiv sub'iektiv hospodariuvannia [Audit of Taxes of Business Entities], KPU, Zaporizhzhya, Ukraine.

№ 2 2020, стор. 10 - 17

Дата публікації: 2020-01-31

Кількість переглядів: 1591

Відомості про авторів

Т. О. Меліхова

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

T. Melikhova

Doctor of Economic Sciences, professor of Accounting and Auditing Department of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-9934-8722


Л. В. Лєвтєрова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

L. Lievtierova

master of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0003-3492-0078

Як цитувати статтю

Меліхова Т. О., Лєвтєрова Л. В. Методичні підходи до проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на сільгосппідприємстві. Агросвіт. 2020. № 2. С. 10–17. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.10

Melikhova, T. and Lievtierova, L. (2020), “Methodical approaches for realization the internal audit of the production inventory at the agricultural enterprise”, Agrosvit, vol. 2, pp. 10–17. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.