EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ЯК УМОВА ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
М. О. Орликовський, В. В. Гришковець, Р. С. Зелінський, В. В. Мордюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.96

УДК: 338.43:658

М. О. Орликовський, В. В. Гришковець, Р. С. Зелінський, В. В. Мордюк

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ЯК УМОВА ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню та узагальненню теоретико-методичних і науково-практичних аспектів управління прибутковістю аграрного виробництва, розв'язанню наукового завдання, що виявляється в підвищенні прибутковості виробничої системи типового аграрного підприємства Житомирської області. Проблемою ефективного розвитку досліджуваного підприємства стали застарілі технології виробництва, низький рівень матеріально-технічного забезпечення, незадоволені потреби в ресурсному забезпеченні та ін. Вирішення проаналізованих проблем полягає в запровадженні принципово нових технологічних факторів виробництва, які підтверджуються прогнозними економічними розрахунками, стосовно питань фінансового забезпечення запропонованих нововведень, джерел їх надходження та розрахунку показників ефективності від їх використання. Успішний розвиток досліджуваного підприємства можливий за умови розвитку зовнішнього середовища аграрного підприємства, а те в свою чергу залежать від розвитку національної економіки. Подальший розвиток підприємств аграрного сектора області повинен бути спрямований на впровадження стратегії підвищення ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств Житомирської області під час використання високотехнологічних аспектів.

Ключові слова: прибутковість; сільськогосподарське підприємство; прибутковість виробництва; технології; управління; проектне обгрунтування; оптимізація виробництва; зростання.

Література

1. Березівський П.С. Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в аграрних формуваннях: Монографія. Львів: Ліга-Прес, 2015. 233 с.
2. Васьківська К.В. Організаційно-економічний механізм функціонування сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, практика: Монографія. Львів: Ліга-Прес, 2016. 185 с.
3. Гуторов О.І. Проблеми сталого землекористування у сільському господарстві: теорія, методологія, практика: Монографія. Х.: Едена, 2010. 405 с.
4. Довгалюк Н.В. Ефективність використання та відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств Центрального Полісся: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. Л., 2010. 20 с.
5. Мазнєв Г.Є. Бізнес-планування технологічних процесів переробки сільськогосподарської продукції: навч. посіб. Х.: Міськдрук, 2010. 129 с.
6. Рогач М.М. Ефективність сільського господарства і рівень життя населення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. К., 2010. 20 с.
7. Семенов А.Г. Методи стратегічного управління підвищенням ефективності виробництва на підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук. Д., 2009. 36 с.

M. Orlykovsky, V. Grishkovets, R. Zelinskyy, V. Morduk

ENTERPRISE PROFIT MANAGEMENT AS A CONDITION FOR ITS EFFECTIVE FUNCTIONING

Summary

The thesis is devoted to the research and generalization of theoretical and methodological and scientific-practical aspects of the management of the profitability of agricultural production, the solution of the scientific problem, which manifests itself in increasing the profitability of the production system of Polissya— Agricultural -Agro Ltd. in the Ovruch region of Zhytomyr region. The problem of effective development of the investigated enterprise has become obsolete production technologies, low level of logistics, dissatisfied with the need for resource provision, etc. The solution of the analyzed problems is the introduction of fundamentally new technological factors of production, which are confirmed by predictive economic calculations, in relation to the issues of financial provision of the proposed innovations, sources of their receipt and calculation of efficiency indicators from their use.
The solution of this problem, together with optimization of production processes of the livestock industry and optimization of the processes of development of agricultural enterprises in Zhytomyr region, will provide an opportunity to update the material and resource supply of Polissya— Agricultural -Agro Ltd., create conditions for the development of effective competitive environment and significantly increase its efficiency. When introducing resource-saving technology of growing spring wheat in the investigated farm, the production efficiency of this crop is significantly increased. Successful development of the investigated enterprise is possible under the condition of the development of the external environment of the agrarian enterprise, and these, in turn, depend on the development of the national economy. Expansion of markets in the interests of increasing sales is an urgent goal for Polissya— Agricultural -Agro Ltd. To solve the problem of expansion of markets, the policy is aimed at eliminating restrictions on regional trade. The given economic policy of the enterprise provides maintenance of material and labor resources of agriculture. Further development of enterprises of the agrarian sector of the region should be aimed at introducing a strategy for increasing the efficiency of agricultural activity of agricultural enterprises in Zhytomyr region, using high-tech aspects.

Keywords: profitability; agricultural enterprise; profitability of production; technology; management; project justification; optimization of production; growth.

References

1. Berezivs'kyj, P.S. (2015), Ekonomichna efektyvnist' vyrobnytstva sil's'kohospodars'koi produktsii v ahrarnykh formuvanniakh [Economic efficiency of agricultural production in agrarian units], Liha-Pres, L'viv, Ukraine.
2. Vas'kivs'ka, K.V. (2016), Orhanizatsijno-ekonomichnyj mekhanizm funktsionuvannia sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv: teoriia, metodyka, praktyka [Organizational and economic mechanism of functioning of agricultural enterprises: theory, methodology, practice], Liha-Pres, L'viv, Ukraine.
3. Hutorov, O.I. (2010), Problemy staloho zemlekorystuvannia u sil's'komu hospodarstvi: teoriia, metodolohiia, praktyka [Sustainable Land Use Problems in Agriculture: Theory, Methodology, Practice], Edena, Kharkiv, Ukraine.
4. Dovhaliuk, N.V. (2010), "Efficiency of use and reproduction of fixed assets of agricultural enterprises of Central Polesie", Ph.D., Thesis, Ekonomy, L'vivs'kyj Natsional'nyj Ahrarnyj Universytet, L'viv, Ukraine.
5. Mazniev, H.Ye. (2010), Biznes-planuvannia tekhnolohichnykh protsesiv pererobky sil's'kohospodars'koi produktsii [Business planning of technological processes of processing agricultural products], Mis'kdruk, Kharkiv, Ukraine.
6. Rohach, M.M. (2010), "Agricultural efficiency and standard of living", Ph.D., Thesis, Ekonomy, Kyivs'kyj Natsional'nyj Ekonomichnyj Universytet im. V.Het'mana, Kyiv, Ukraine.
7. Semenov, A.H. (2009), "Methods of strategic management of increasing production efficiency at enterprises", Ph.D., Thesis, Ekonomy, Dnipropetrovs'kyj Derzhavnyj Ahrarno-ekonomichnyj Universytet, Dnipropetrovs'k, Ukraine.

№ 1 2020, стор. 96 - 102

Дата публікації: 2020-01-24

Кількість переглядів: 1145

Відомості про авторів

М. О. Орликовський

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

M. Orlykovsky

PhD in Economics, assistant professor of the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-9296-623X


В. В. Гришковець

магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Grishkovets

Master of the the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-0413-5343


Р. С. Зелінський

магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

R. Zelinskyy

Master of the the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-5622-7886


В. В. Мордюк

магістрант кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Morduk

Master of the the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-4477-7199

Як цитувати статтю

Орликовський М. О., Гришковець В. В., Зелінський Р. С., Мордюк В. В. Управління прибутком підприємства як умова його ефективного функціонування. Агросвіт. 2020. № 1. С. 96–102. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.96

Orlykovsky, M., Grishkovets, V., Zelinskyy, R. and Morduk, V. (2020), “Enterprise profit management as a condition for its effective functioning”, Agrosvit, vol. 1, pp. 96–102. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.