EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗЕМЛЕУСТРІЙ НА ПОЗИЦІЯХ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ
С. М. Смирнова, А. В. Тлустий

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.88

УДК: 32.3: 631.452

С. М. Смирнова, А. В. Тлустий

ЗЕМЛЕУСТРІЙ НА ПОЗИЦІЯХ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ

Анотація

Статтю присвячено науково-організаційним засадам землеустрою, що реалізується на засадах збереження та відтворення родючості грунту сільськогосподарських угідь. Зосереджено увагу на необхідність впорядкування просторово-територіальної організації нових агроформувань з орієнтуванням на еколого-ландшафтний та еколого-економічний підхід. Вказано на особливості диференціації схилів грунтової поверхні за ухилом при формуванні сталого агроландшафту. Наголошено на актуальність градації еколого-технологічних групи грунтів під час розробки схем землеустрою агровиробничих груп земель з метою упередження деградаційних процесів грунту та втрати родючості грунту. Систематизовано у табличний варіант еколого-технологічні групи грунтів сільськогосподарського призначення. Зорієнтовано увагу на необхідність впровадження у практику широкого застосування землювання малопродуктивних низькородючих земель за рахунок реалізації робочого проекту землеустрою щодо зняття, перенесення та збереження родючого шару грунту.
Modern approaches to land management require large-scale implementation of scientific and organizational principles of land management, namely the principles of its practical implementation in the formation of mechanisms of reproduction and conservation of soil fertility. Conservation and rational use of soil is becoming relevant in the current conditions of land transformation. Науково-організаційні аспекти землеустрою у відтворювальному процесі родючості грунту здатні вирішувати питання зміни вмісту гумусу в грунтах різних зон і ландшафтів пов'язані перш за все з їх якісним складом і умовами перетворення.

Ключові слова: родючість грунту; землеустрій; раціональна організація територій; грунтозберігаючі технології; охорона земель.

Література

1. Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 р. № 962-ІV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39. Ст. 349. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15 (дата звернення: 10.12.2019).
2. Про затвердження Порядку ведення агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.10.2011 N 536 // Відомості Верховної Ради України. 2011. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1517-11 (дата звернення: 12.12.2019).
3. Загорнули: залишки рослинних решток на полі сприяють підвищенню родючості чорнозему. AgroDay: найголовніше про Агро щодня: веб-сайт. URL: https //agroday.com.ua/2019/08/27/zagornuly-zalyshky-roslynnyh-reshtok-na-poli-spryyayut-pidvyshhennyu-rodyuchosti-chornozemu/ (дата звернення: 11.12.2019).
4. Балаєв А.Д. Родючість грунтів Лісостепу України за різної інтенсивності їх використання / А.Д. Балаєв, О.П. Ковальчук, М.В. Гаврилюк, В.П. Стопа // Наукові праці. Екологія. — Вип. 140. — Т. 152.— К.: НУБіП, 2011. — С. 63—65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdue_2011_152_140_16 (дата звернення: 11.12.2019).
5. Тараріко Ю.О. Стаціонарні агротехнічні досліди як інформаційна база моніторингу, моделювання та прогнозування розвитку агроекосистем / Ю.О. Тараріко, Ю.В. Сорока // Вісник аграрної науки. — 2004. — №5. — С. 18—23.
6. Полупан М.І. Теоретичні основи нагромадження гумусу в природних умовах, його еволюція та управління ним в агроценозах / М.І. Полупан, В.Г. Ковальов // Вісник аграрної науки. — 1997. — № 9. — С. 21—26.
7. Шикула М.К. Відтворення родючості у грунтозахисному землеробстві / М.К. Шикула, О.Ф. Ігнатенко, М.В. Капштик та ін. — К.: Оранта, 1998. — 680 с.
8. Панас Р. Сучасні проблеми зниження родючості грунтів України і перспективи її відтворення та збереження / Р. Панас // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — 2013. — Вип. 2. — С. 102—106. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdgn_2013_2_25 (дата звернення: 11.12.2019).
9. Sang-Sun Lim. Land-use management for sustainable rice production and carbon sequestration in reclaimed coastal tideland soils of South Korea: a review / Lim Sang-Sun, Hye In Yang, Hyun-Jin Park ets. // Soil Science and Plant Nutrition. — 2019. — Vol. 65. — № 5. URL: https://doi.org/10.1080/00380768.2019.1674121 (Accessed December 12, 2019).
10. Dereje Guteta Farmers' perception of soil fertility change and their preferences for soil fertility management techniques for different land use types in Arsamma Watershed, Southwestern Ethiopian Highlands / Guteta Dereje // International Journal of Environmental Studies. — 2016. — Vol. 73. — P. 108—121. URL: https://doi.org/10.1080/00380768.2019.1674121 (Accessed December 12, 2019).
11. Daniel Bekele. Land use and land cover dynamics in the Keleta watershed, Awash River basin, Ethiopia / Bekele Daniel // Environmental Hazards. — 2018. — Vol. 18. — P. 246—265. URL: https://doi.org/10.1080/17477891.2018.1561407 (Accessed December 12, 2019).
12. Vanlauwe B. Looking back and moving forward: 50 years of soil and soil fertility management research in sub-Saharan Africa / B. Vanlauwe, A.H. AbdelGadir, J. Adewodo ets. // International Journal of Agricultural Sustainability. — 2017. — Vol. 15. — рр. 613-631. URL: https://doi.org/10.1080/14735903.2017.1393038 (Accessed December 12, 2019).
13. Мартин А.Г. Природно-сільськогосподарське районування України: монографія / А.Г. Мартин, С.О. Осипчук, О.М. Чумаченко. — К.: ЦП "Компринт", 2010. 328 с. URL: https://zsu.org.ua/files/Monograph_Natural_agricultural_zoning.pdf (дата звернення: 11.12.2019).
14. Екологічні проблеми землеробства: підручник / За ред. В.П. Гудзя. — Житомир: Вид-во "Житомирський національний агроекологічний університет", 2010. — 708 с.
15. Гудзь В. П. Адаптивні системи землеробства: підручник / В.П. Гудзь, І.А. Шувар, А.В. Юник та ін. — К.: "Центр учбової літератури", 2014. — 336 с.
16. Національна доповідь "Про стан родючості грунтів України" / Редкол. Балюк С.А., Медвєдєв В.В., Тараріко О.Г., Греков В.О., Балаєв А.Д. — 2010. — 112 с. URL: http://www.iogu.gov.ua/wp-content/uploads/2013/07/stan_gruntiv.pdf (дата звернення: 12.12.2019).
17. Максименко Н.В. Моделювання агроландшафтів для цілей сталого розвитку регіону / Н.В. Максименко, К.Ю. Михайлова // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. — 2013. — Том 26 (65), № 3. — С. 221—225.
18. Тараріко О.Г. Формування екологічно-стійких агроландшафтів в умовах змін клімату / О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма // Агроекологічний журнал. — 2013. — № 4. — С. 13—20.
19. Мартин А.Г. Контурно-меліоративна організація території як система заходів щодо збереження продуктивності агроландшафтів / А.Г. Мартин, О.В. Шевченко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. — 2014. — № 3-4. — С. 56—74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2014_3-4_9 (дата звернення: 11.12.2019).
20. Методичні рекомендації щодо розроблення схем землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць [Електронний ресурс]: Наказ Державного агентства земельних ресурсів України від 02.10.2013 № 395. — 2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0395821-13 (дата звернення: 12.12.2019).
21. Земельний портал України [Електронний ресурс] / Розробка робочих проектів землеустрою щодо зняття, перенесення та збереження родючого шару грунту створено. — 2019. URL: https://zem.ua/uk/41-golovni-pitannya-pro-zemlyu/2447-rozrobka-robochikh-proektiv-zemleustroyu-shchodo-znyattya-perenesennya-ta-zberezhennya-rodyuchogo-sharu-gruntu (дата звернення: 12.12.2019).
22. Про Порядок консервації земель [Електронний ресурс] / Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 26.04.2013 № 283 // Верховна Рада України. — 2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0117-03 (дата звернення: 12.12.2019).

S. Smyrnova, A. Tlustyj

LAND DEVICE ОN POSITIONS OF SOIL FERTILITY SAVING

Summary

Particular role is played by practical aspects of the study of the transformation of the soil quality (humus content, granulometric composition of soil, acidity, alkalinity, soil buffer, nutrient ratio, soil biological activity) in the conditions of slope lands, taking into account that 30-60% of the lands of Ukraine is on the slopes. Episodic development of erosion associated with the natural micro-relief drainage network in the form of runoff capillaries is characteristic of the slope areas. Implementation of contour-reclamation organization of the territory can prevent soil degradation processes, prevent loss of soil fertility and ensure rational use of soil. Ecological-technological groups of soils are allocated with the purpose of preventing the degradation processes of the soil in the development of schemes of land management of agricultural production groups of lands. Implementation in practice of the "Working Land Management Project on Removal, Transfer and Preservation of the Fertile Soil" is one of the scientifically grounded approaches to land management. Attention is focused on the need to introduce into practice the widespread use of low-yielding low-yielding land through the implementation of a working land management project for removal, transfer and preservation of the fertile soil layer. Other mechanisms of land management for preservation, restoration of soil fertility concern the order of conservation of degraded and unproductive lands, the economic use of which is environmentally dangerous and economically inefficient, as well as technogenically polluted land plots, where it is impossible to obtain ecologically clean land, is dangerous to their health.

Keywords: soil fertility; land management; rational organization of territories; soil conservation technologies; land protection.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "About the protection of land", аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15 (Аccessed 10 December 2019).
2. Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2011), The Order "On approval of the Procedure of keeping the agrochemical passport of the field, land" № 536, аvailable at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1517-11 (Аccessed 12 December 2019).
3. GrowHow/in/ua (2019), "In Ukraine, they will introduce no-till according to Argentine experience", аvailable at: https://www.growhow.in.ua/v-ukrayini-vprovadzhuvatymut-no-till-za-argentynskym-dosvidom/ (Аccessed 11 December 2019).
4. Balaiev, A.D. Koval'chuk, O.P. Havryliuk, M.V. and Stopa, V.P. (2011), "Fertility of Ukraine's Forest-Steppe soils with different intensity of their use", Naukovi pratsi. Ekolohiia, vol. 152, no. 140, pp. 63—65, аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdue_2011_152_140_16 (Аccessed 11 December 2019).
5. Tarariko, Yu.O. and Soroka, Yu.V. (2004), "Stationary agrotechnical experiments as an information base for monitoring, modeling and forecasting of agroecosystems development", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 5, pp. 18—23.
6. Polupan, M.I. and Koval'ov, V.H. (1997), "Theoretical bases of humus accumulation in natural conditions, its evolution and management in agrocenoses", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 9, pp. 21—26.
7. Shykula, M.K. Ihnatenko, O.F. and Kapshtyk, M.V. (1998), Vidtvorennia rodiuchosti u gruntozakhysnomu zemlerobstvi [Reproduction of fertility in soil protection agriculture], Oranta, Kyiv, Ukraine.
8. Panas, R. (2013), "Current problems of reducing soil fertility in Ukraine and prospects for its reproduction and conservation", Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva, vol. 2, pp. 102-106, аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdgn_2013_2_25. (Аccessed 11 December 2019).
9. Sang-Sun, L. Hye In, Y. and Hyun-Jin, P. (2019), "Land-use management for sustainable rice production and carbon sequestration in reclaimed coastal tideland soils of South Korea: a review", Soil Science and Plant Nutrition, vol. 65, no. 5, available at: https://doi.org/10.1080/00380768.2019.1674121. (Accessed 12 December 2019).
10. Guteta, D. (2015), "Farmers' perception of soil fertility change and their preferences for soil fertility management techniques for different land use types in Arsamma Watershed, Southwestern Ethiopian Highlands", International Journal of Environmental Studies, vol. 73, рр. 108—121, available at: https://doi.org/10.1080/00380768.2019.1674121. (Accessed 12 December 2019).
11. Bekele, D. (2018), "Land use and land cover dynamics in the Keleta watershed, Awash River basin, Ethiopia", Environmental Hazards, vol. 18, рр. 246—265, available at: https://doi.org/10.1080/17477891.2018.1561407. (Accessed 12 December 2019).
12. Vanlauwe, B. AbdelGadir, A.H. and Adewodo, J. (2017), "Looking back and moving forward: 50 years of soil and soil fertility management research in sub-Saharan Africa", International Journal of Agricultural Sustainability, vol. 15, рр. 613—631, available at: https://doi.org/10.1080/14735903.2017.1393038. (Accessed 12 December 2019).
13. Martyn, A.G. Osypchuk, S.O. and Chumachenko, O.M. (2010), "Natural and agricultural zoning of Ukraine", Komprynt, Kyiv, Ukraine, available at: https://zsu.org.ua/files/Monograph_Natural_agricultural_zoning.pdf. (Аccessed 11 December 2019)
14. Hudz', V.P. (2010), Ekolohichni problemy zemlerobstva [Environmental problems of agriculture], Zhytomyrs'kyj natsional'nyj ahroekolohichnyj universytet, Zhytomyr, Ukraine.
15. Hudz', V.P. Shuvar, I.A. and Yunyk, A.V. (2014), Adaptyvni systemy zemlerobstva [Adaptive farming systems], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
16. National report (2010), "On the state of soil fertility in Ukraine", аvailable at: http://www.iogu.gov.ua/wp-content/uploads/2013/07/stan_gruntiv.pdf. (Аccessed 12 December 2019).
17. Maksymenko, N.V. and Mykhajlova, K.Yu. (2013), "Modeling of agricultural landscapes for sustainable development in the region", Uchenyie zapiski Tavricheskogo natsionalnogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo, vol. 26 (65), no. 3, pp. 221—225.
18. Tarariko, О.G. and Il`yenko, and T.V. Kuchma T.L. (2013), "Formation of ecologically sustainable agro-landscapes in the face of climate change", Agroekologichny`j zhurnal, vol. 4, pp. 13—20.
19. Martyn, A.G. and Shevchenko, O.V. (2014), "Contour-reclamation organization of the territory as a system of measures to preserve the productivity of agro-landscapes", Zemleustrij, kadastr i monitoryng zemel`, vol.3-4, pp. 56-74, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2014_3-4_9. (Аccessed 11 December 2019).
20. State Agency of Land Resources of Ukraine (2013), "Guidelines for the development of land management schemes and feasibility studies for the use and protection of land of administrative-territorial units", аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0395821-13. (Аccessed 12 December 2019).
21. Land portal of Ukraine (2019), "Development of working projects of land management for removal, transfer and preservation of fertile soil layer created", аvailable at: https://zem.ua/uk/41-golovni-pitannya-pro-zemlyu/2447-rozrobka-robochikh-proektiv-zemleustroyu-shchodo-znyattya-perenesennya-ta-zberezhennya-rodyuchogo-sharu-gruntu. (Аccessed 12 December 2019).
22. State Committee of Ukraine for Land Resources (2013), Order "About Land Conservation Order", аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0117-03 (Аccessed 12 December 2019).

№ 1 2020, стор. 88 - 95

Дата публікації: 2020-01-24

Кількість переглядів: 1433

Відомості про авторів

С. М. Смирнова

к. геол. н., доцент (бвз) кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

S. Smyrnova

PhD іn Geology, Associate Professor, Department of Land Management,Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0001-9106-7435


А. В. Тлустий

магістрант кафедри управління земельними ресурсами,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

A. Tlustyj

Master of the Department of Land Management, Petro Mohyla Black Sea National University

ORCID:

0000-0002-1381-5714

Як цитувати статтю

Смирнова С. М., Тлустий А. В. Землеустрій на позиціях збереження родючості грунту. Агросвіт. 2020. № 1. С. 88–95. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.88

Smyrnova, S. and Tlustyj, A. (2020), “Land device оn positions of soil fertility saving”, Agrosvit, vol. 1, pp. 88–95. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.