EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА ЗАЛЕЖНО ВІД КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ СПОЖИВАЧІВ
В. О. Лаготюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.77

УДК: 658.5

В. О. Лаготюк

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА ЗАЛЕЖНО ВІД КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ СПОЖИВАЧІВ

Анотація

Обгрунтовано напрями удосконалення стратегії формування виробничої політики птахівничих підприємств, спрямовану на підвищення конкурентоспроможності своєї продукції та збільшення попиту за рахунок споживачів, для яких вона не є основою м'ясного раціону на основі вивчення суб'єктивних факторів, які впливають на обсяги споживання продукції птахівництва залежно від купівельної спроможності населення та розкривають психологічні чи фізіологічні потреби людини.
На основі проведеного опитування споживачів продукції птахівництва в досліджуваному регіоні було визначено основні чинники та характеристики продукції в формуванні її конкурентоспроможності на основі думки споживачів. Як свідчать результати опитувань, до споживання курятини мають прихильність споживачі всіх вікових категорій і різного соціального статусу. За даними опитуваннями такими характеристиками є: якість, імідж підприємства, ціна, упаковка, асортимент продукції, реклама.

Ключові слова: конкурентоспроможність; конкурентоспроможність продукції; споживачі; стратегія; чинники конкурентоспроможності; продукція птахівництва.

Література

1. Брендінг як складова політики підвищення конкурентоспроможності продукції URL: www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_2/10vnmpkp.pdf / Н.М. Вишневська // Економічний журнал. 2010. №2.
2. Виробництво продукції падає але вихід є / журнал "Аграрний тиждень" URL: http://a7d.com.ua/novini/29900-virobnictvo-ptahoprodukcyi-padaye-ale-vihd-ye.html
3. Головне управління статистики в Івано-Франківській області URL: http://www.ifstat.gov.ua/
4. Закон України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" від 10.07.2018 р. № 2496-VІІІ URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TM060457.html
5. Лаготюк В.О., Безродна С.М. Вплив якості на конкурентоспроможність продукції аграрних підприємств. Науково-практичний журнал "Агросвіт", 2016. № 15—16. С. 32—35.
6. Лаготюк В.О., Шанін О.В. Проблеми і чинники конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств галузі птахівництва. Науково-практичний журнал "Агросвіт", 2018. № 4. С. 7—15.
7. Лантифудист: головний сайт про агробізнес URL: https://latifundist.com/rating/top-7-krupnejshih-proizvoditelej-produktsii-ptitsevodstva-ukrainy
8. Лупенко Ю.О., Месель-Веселяк В.Я. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року, К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. 182 с.
9. Мороз О.В., Андрушенко В.М. Брендинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності виробництва органічної продукції в Україні Ефективна економіка. №2. 2015. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3772
10. Морозов В.І. Економічний аналіз тваринницької галузі і перспективи її розвитку. URL: http:// khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_132/18.pdf
11. Підвищення конкурентоспроможності продукції м'ясного птахівництва як ключовий фактор зростання ефективності птахопереробних підприємств України URL: http://www.confcontact.com/2009_03_18/ek1_zabolotnij.htm, 2009. № 3.
12. Союз птахівників України. URL: https://latifundist.com/rating/top-7-krupnejshih-proizvoditelej-produktsii-ptitsevodstva-ukrainy
13. Формування конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств шляхом впровадження НАССР як системи управління якістю URL: www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/nie/2010_1/164-170.pdf / Н.О. Петрова. Наука й економіка, 2010. № 1 (17). С. 164—170.

V. Lagotyuk

PECULIARITIES OF FORMATION THE STRATEGY COMPETITIVENESS ENSURING OF POULTRY INDUSTRY ENTERPRISES DEPENDING ON THE PURCHASING POWER OF POULTRY PRODUCTS CONSUMERS

Summary

The directions of improvement the strategy of production policy poultry industries enterprises aimed at increasing the competitiveness of their products and increasing the demand at the expense of consumers for which it is not the basis of meat ration based on the study of subjective factors that affect the consumption of poultry products the purchasing power of the population and reveal the psychological needs of the individual.
On the basis a survey conducted by consumers of poultry products in the studied region, the main factors and characteristics of the product were determined in the formation of its competitiveness on the basis of consumers' opinion. According to the results the surveys, consumers of all age categories and different social status have a commitment to chicken consumption. According to surveys, such characteristics are: quality, company image, price, packaging, product range, advertising.
The directions improvement of the competitive strategy of enterprises poultry industry on the basis consideration the factor of purchasing power and needs of consumers are offered. Namely for low-income consumers it is proposed to implement a strategy of optimizing production costs based on lover production cost of production, and for higher-income consumers a strategy of diversifying production, expending the product range and improving the quality and safety of products.
Considerable disbalance in the sphere of rational norms violations meat products consumption on chicken's behalf has been stated, that is explained by imperfection of state's finance policy in recent years. Due to the eggs food supply indicator the calculated coefficient is 0,786 and on poultry meat is stated as 0,665. Eggs provide our consumers' consumption on 78,6 % and the same situation is with meat that is 66,5% according to our analysis. This once again justifies our assumption on domestic consumers low level of purchasing power since the certain type of products actual consumption indicator and normative consumption of this certain type of products in a country are used for the calculation of this indicator.

Keywords: competitiveness; products competitiveness; consumers; strategy; factors of competitiveness; poultry products.

References

1. Vyshnevs'ka, N.M. (2010), "Branding as a component of the policy of increasing the competitiveness of products", Ekonomichnyj zhurnal, vol. 2, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_2/10vnmpkp.pdf (Accessed 15 December 2019)
2. Ahrarnyj tyzhden' (2016), "Production falls but output is", available at: http://a7d.com.ua/novini/29900-virobnictvo-ptahoprodukcyi-padaye-ale-vihd-ye.html (Accessed 15 December 2019).
3. General Statistics Office in Ivano-Frankivsk region (2019), available at : http://www.ifstat.gov.ua/ (Accessed 15 December 2019).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About the basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TM060457.html (Accessed 29 October 2019).
5. Lahotiuk, V.O. and Bezrodna, S.M. (2016), "Impact of quality on the competitiveness of agricultural entreprises' products", Agrosvit, vol. 15—16. pp. 32—35.
6. Lahotiuk, V.O. and Shanin, O.V. (2018), "Problems and factors of competitiveness domestic poultry industry enterprises", Agrosvit, vol. 4. pp. 7—15.
7. Latifudist (2019), available at: https://latifundist.com/rating/top-7-krupnejshih-proizvoditelej-produktsii-ptitsevodstva-ukrainy (Accessed 15 December 2019).
8. Lupenko, Yu.O. and Mesel'-Veselyak, V.Ya. (2012), Strategichni napryamy rozvytku sils'kogo gospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku [Strategic directions of development agriculture of Ukraine for the period till 2020], NNC "Instytut agrarnoii economiky", Kyiv, Ukraine.
9. Moroz, O.V. Andruschenko, V.M. (2015), "Branding as a tool for increasing the competitiveness of organic production in Ukraine". Efectyvna economica, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3772 (Accessed 15 December 2019).
10. Morozov, V.I. (2019), "Economic analysis of livestock industry and prospects for its development", available at: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_132/18.pdf (Accessed 15 December 2019).
11. confcontact (2009), "Increasing the competitiveness of meat poultry production as a key factor in increasing the efficiency of poultry processing enterprises in Ukraine", available at: http://www.confcontact.com/2009_03_18/ek1_zabolotnij.htm (Accessed 15 December 2019).
12. Poutry union of Ukraine (2019), available at: https://latifundist.com/rating/top-7-krupnejshih-proizvoditelej-produktsii-ptitsevodstva-ukrainy (Accessed 15 December 2019).
13. Petrova, N.O. (2010), "Formation of competitiveness of agrarian enterprises by introducing HACCP as a quality management system", Nauka j ekonomika, vol. 1 (17), available at: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nie/2010_1/164-170.pdf (Accessed 15 December 2019).

№ 1 2020, стор. 77 - 82

Дата публікації: 2020-01-24

Кількість переглядів: 1425

Відомості про авторів

В. О. Лаготюк

к. е. н., асистент, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

V. Lagotyuk

PhD in Economics, Profesor's assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0003-4406-4551

Як цитувати статтю

Лаготюк В. О. Особливості формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств галузі птахівництва залежно від купівельної спроможності споживачів. Агросвіт. 2020. № 1. С. 77–82. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.77

Lagotyuk, V. (2020), “Peculiarities of formation the strategy competitiveness ensuring of poultry industry enterprises depending on the purchasing power of poultry products consumers”, Agrosvit, vol. 1, pp. 77–82. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.