EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА — ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ю. О. Головчук, Л. П. Середницька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.61

УДК: 339.13

Ю. О. Головчук, Л. П. Середницька

МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА — ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті показано вплив маркетингової товарної політики на конкурентоспроможність підприємства. На прикладі олійно-жирового комплексу України проаналізовано ринок олійної сировини, функціонування та переробка олійної продукції на підприємствах. Визначено, що розвиток олійно-жирових підприємств грунтується на маркетинговій стратегії інтенсивного зростання і не приділяє належної уваги товарній політиці, яка знижує загальну конкурентоспроможність підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Виробнича діяльність підприємства ефективна, коли продукція, що виробляється на ній, знаходить попит та задовольняє відповідні потреби споживачів. У ринковій економіці зазвичай є кілька виробників, які працюють у відповідному сегменті товарного ринку. І якщо пропонований товар, порівняно з продукцією інших виробників, краще відповідає потребам споживача, має зручні сервісні характеристики та є доступним під час покупки, то такий товар користується попитом, має конкурентні переваги і вважається конкурентоспроможним.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємств харчової галузі; формування конкурентних переваг; чинники впливу; продовольча сфера; конкурентна позиція; конкурентна стратегія.

Література

1. Stadnyk V., Sokoliuk G., Holovchuk J. Institutional component of competitiveness risks and development of socio-economic systems. Business Risk in Changing Dynamics of Global Village. Ternopil. 2019, 514 р. рр. 28—40.
2. Діченко А.Л. Умови формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2016, № 7, С. 39—43, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/7_2016/8.pdf
3. Стадник В.В., Іжевський П.Г., Головчук Ю.О. Маркетинг взаємодії в розвитку інноваційного та ринкового потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2018, № 2, available at: http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/efektyvna-ekonomika/article/view/1061
4. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление; пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2003, 544 с.
5. Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: [навч. посіб.] К.: ВД "Професіонал", 2006, 336 с.
6. Руснак А.В. Роль споживчої кооперації у сталому розвитку сільських територій. Агросвіт. 2019, № 12, С. 3—9, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/12_2019/2.pdf
7. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент; пер. с англ. под общ. ред. Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. 10-е изд. СПб.: Питер, 2003. 749 с.
8. Дима О.О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства — ключовий засіб реалізації принципів сталого розвитку. Економічний простір. 2016, № 105. С. 174—189, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_105_20
9. Мазаракі А., Лагутін В. Ринок споживчих товарів в Україні: посткризові тенденції. Економіка України. 2011, № 9. С. 17—26.
10. Стадник В.В., Йохна М.А., Соколюк Г.О. Стратегія диверсифікації в управлінні міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: монографія. Хмельницький: ХНУ. ПП Гонта А.С. 2013, 202 с.
11. Марчевська Ю.О. Багатонаціональна конкуренція та міжнародна маркетингова товарна політика. Соціально-гуманітарний вісник. 2018, Вип. 24. С. 93—95, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_24_61
12. Жайворонок Л.В. Маркетингова товарна політика в системі сучасного концептуального забезпечення управління підприємництва. Ефективна економіка. 2015, № 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/201.pdf
13. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. [пер. з англійської А. Олійник, Р. Скільський]. К.: Основи, 1998. 390 с.

Y. Holovchuk, L. Serednytska

MARKETING COMMODITY POLICY SUCH AS IMPROVEMENT TOOL COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

Summary

The article is showing us the effect of marketing commodity policy on the competitiveness of the enterprise. During my research I analyzed the oil and fat complex of Ukraine the market of oil raw materials, the functioning of oil and oil refineries. It is determined that the development of oil and fat enterprises are based on a marketing strategy of intensive growth and doesn't pay due attention to commodity policy, which reduces the overall competitiveness of enterprises both in the domestic and foreign markets.
I reviewed the theoretical, methodological and practical aspects of the development of the enterprise competitiveness strategy are examined, the existing problems in the context of the nowadays modern economy and the crisis processes of the economic area are examined, and methodological approaches to the enterprise development strategy for competitiveness are specified.
The production activity of an enterprise is effective when the products produced on it find demand and meet the relevant needs of consumers. In a market economy, there are usually several manufacturers operating in the relevant commodity market segment. If the offered product is better suited to the needs of the consumer by comparison with the products of others, while it has convenient service and it is available at the time of purchase, then such product is in demand, it has competitive advantages and considered to be competitive.
Well known that in between the consumer of the product and the demand for more effective and useful conditions achieved, reliability is required in the use of marketing commodity products, which requires the competitiveness of the enterprise.
The studies conducted and the conclusions drawn show that manufacturing companies who produce oil, process raw materials for the benefit and produce the final product should pay a lot attention to what they need to develop and implement their marketing policies, and the ability of sections in the production chain of the final product.
Further research into the marketing of the oil and fat complex companies' marketing policies and methods of enhancing their competitiveness should be pursued in order to find ways to improve the range and nomenclature of goods, as well as to develop ways of entry and consolidation in international markets.

Keywords: competitiveness of food industry enterprises; formation of competitive advantages; factors of influence; the food sector; competitive position; competitive strategy.

References

1. Stadnyk, V. Sokoliuk G. and Holovchuk, J. (2019), "Institutional component of competitiveness risks and development of socio-economic systems", Business Risk in Changing Dynamics of Global Village, Ternopil, Ukraine, pр. 28—40.
2. Dichenko, A.L. (2016), "Conditions of Formation of Marketing Commodity Policy of Agricultural Enterprises", Ahrosvit, vol. 7, pp. 39—43, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/7_2016/8.pdf (Accessed 01 Dec 2019).
3. Stadnyk, V.V. Izhevsky, P.G. and Holovchuk, Y.O. (2018), "Marketing interaction in the development of innovative and market potential of the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 8, available at: http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/efektyvna-ekonomika/article/view/1061 (Accessed 01 Dec 2019).
4. Aaker, D. (2003), Strategicheskoe rynochnoe upravlenie [Strategic market management], Piter, St.Petersburg, Russia.
5. Balabanova, L.V. (2006), Marketynhova tovarna polityka v systemi menedzhmentu pidpryiemstv [Marketing commodity policy in the enterprise management system], VD "Professional", Kyiv, Ukraine.
6. Rusnak, A.V. (2019), "The role of consumer cooperation in sustainable rural development", Agrosvit, vol. 12, pp. 3—9, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/12_2019/2.pdf (Accessed 01 Dec 2019).
7. Kotler, F. (2003), Marketing menedzhment [Marketing Management], Piter, St.Petersburg, Russia.
8. Dyma, O.O. (2016), "The marketing commodity policy of an intermediary enterprise is a key means of implementing the principles of sustainable development." Ekonomichnyy prostir, vol. 105, pp. 174—189, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_105_20 (Accessed 01 Dec 2019).
9. Mazaraki, A. and Lagutin, V. (2011), "Consumer goods market in Ukraine: post-crisis trends", Ekonomika Ukrainy, vol. 9, pp. 17—26.
10. Stadnyk, V.V. Yokhna, М.А. and Sokoliuk, G.О. (2013). Stratehiia dyversyfikatsii v upravlinni mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Diversification strategy in managing the international competitiveness of the enterprise], PP "Honta A.S." Khmelnitskyi, Ukraine.
11. Marchevskaya, Y.O. (2018), "Multinational competition and international marketing of commodity policy" Sotsial'no-humanitarnyy visnyk, vol. 24, pp. 93—95, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_24_61 (Accessed 01 Dec 2019).
12. Zhaivoronok, L.V. (2015), "Marketing product policy in the system of modern conceptual management entrepreneurship", Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/201.pdf (Accessed 01 Dec 2019).
13. Porter, M. (1998), Stratehiia konkurentsii. Metodyka analizu haluzej i diial'nosti konkurentiv [Competition strategy. Methods of analysis of industries and activities of competitors], Osnovy, Kyiv, Ukraine.

№ 1 2020, стор. 61 - 68

Дата публікації: 2020-01-24

Кількість переглядів: 2533

Відомості про авторів

Ю. О. Головчук

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут, КНТЕУ

Y. Holovchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Marketing and Advertising Department,Vinnytsia Trade and Economics Institute, KNTEU

ORCID:

0000-0002-4516-109X


Л. П. Середницька

старший викладач кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут, КНТЕУ

L. Serednytska

Senior Lecturer of the Marketing and Advertising Department,Vinnytsia Trade and Economics Institute, KNTEU

ORCID:

0000-0002-0689-7758

Як цитувати статтю

Головчук Ю. О., Середницька Л. П. Маркетингова товарна політика — інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства. Агросвіт. 2020. № 1. С. 61–68. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.61

Holovchuk, Y. and Serednytska, L. (2020), “Marketing commodity policy such as improvement tool competitiveness of the enterprise”, Agrosvit, vol. 1, pp. 61–68. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.