EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ З КОНТРАГЕНТАМИ ЗА ТОВАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
О. О. Любар

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.48

УДК: 657.4:330.14

О. О. Любар

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ З КОНТРАГЕНТАМИ ЗА ТОВАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Анотація

Попри давню історію існування розрахунків та стан їх вивчення у сучасній науковій літературі (право, фінанси, облік тощо) немає єдиної думки щодо трактування цього поняття. Це є однією із суттєвих проблем на шляху до ефективного управління розрахунковими операціями. У правовій науці розрахунки, в основному, розуміються як дії боржника, що направлені на погашення грошового зобов'язання. Тобто розрахункові правовідносини — це технологія виконання грошових зобов'язань. Щодо бухгалтерського тлумачення поняття "розрахунки", то, на нашу думку, розрахунки — це грошові взаємовідносини, що виникають між підприємствами по операціях товарного і нетоварного характеру. Встановлено, що на сьогодні відсутні єдині систематизовані ознаки класифікації заборгованості підприємства, яка виникає між діловими партнерами під час реалізації розрахункових відносин. Узагальнено і систематизовано різні класифікаційні ознаки та запропоновано власне бачення класифікації розрахунків. Запропонована класифікація розкриває природу різних видів дебіторської та кредиторської заборгованостей, відповідає структурі бухгалтерського балансу і дає змогу якісно та вчасно сформувати інформаційне забезпечення для ухвалення рішень у процесі управління заборгованістю і підприємством. Основою інформаційного забезпечення є дані бухгалтерського обліку. В загальному під організацією бухгалтерського обліку розуміють науково обгрунтовану систему умов та елементів побудови облікового процесу із метою отримання достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства та здійснення контролю з раціональним використанням його ресурсів. Встановлено, що організація бухгалтерського обліку розрахунків з контрагентами за товарними операціями — це процес вибору та впорядкування способів та прийомів збору, обробки та надання достовірної і своєчасної інформації щодо стану дебіторської та кредиторської заборгованості з метою прийняття необхідних управлінських рішень. Узагальнено об'єкти обліку дебіторської та кредиторської заборгованості, яка виникає в результаті здійснення розрахунків між суб'єктами господарювання в процесі формування ресурсів підприємства та в процесі реалізації на підприємствах аграрного сектора економіки та досліджено методику і практику їх обліку.

Ключові слова: розрахунки; контрагенти; товарні операції; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; постачальники; покупці; облік.

Література

1. Агафонова Н.В. Фінансово-правові аспекти розрахункових правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — Серія: Юридичні науки. — 2001. — № 2. — C. 23—26.
2. Бричко Л.В. Правовые основы деятельности Госбанка СССР как расчетного центра страны: автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1966.
3. Бродська І.І. Ефективність управління дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємства: обліково-аналітичний аспект / І. І. Бродська // Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент. — 2012. — Вип. 9 (2). — С. 75—81.
4. Волович О.Б. Сутність та класифікація заборгованості підприємства / О.Б. Волович // Економічний простір. — 2012. — № 66. — С. 195—203.
5. Гончарук Р.П. Сутність та класифікація кредиторської заборгованості: колізії наукових підходів / Р.П. Гончарук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. — 2012. — № 1 (59). — С. 48—51.
6. Власюк Г.В. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками / Г.В. Власюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2009. — № 5. — С. 40—44.
7. Демченко Я.М. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками / Я.М. Демченко, В.М. Прохорова // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер.: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. — 2014. — Вип. 1. — С. 96—108.
8. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ХІV.
9. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній ва-люті: постанова Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22.
10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
11. Кузьмин В.Ф. Кредитные и расчётные правоотношения в промышленности. — М., 1975.
12. Лаптев В.В. Предмет и система хозяйственного права. — М.: "Юрид. лит.". — 1969.
13. Ліснича Т.В. Особливості класифікації розрахункових операцій підприємств / Т.В. Ліснича // Управління розвитком. — 2014. — № 15 (178). — C. 63—66.
14. Марущак Л. Концептуальні основи формування інформаційних потоків стратегічного управлінського обліку [Електронний ресурс] / Леся Марущак, Ольга Павликівська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 2 (13). — С. 237—244.
15. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: наказ Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2.
16. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 04.06.2009 р. № 390.
17. Бердар М.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
18. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vobu.ua/ukr/documents/ accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24
19. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств [текст]: підручник / О.О. Непочатенко, Н.Ю. Мельничук. — К.: "Центр учбової літератури", 2013. — 504 с.
20. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
21. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
22. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: наказ Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.
23. Про затвердження типових первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів: наказ Мінстату України від 21.06.96 р. № 193.
24. Пустяк О.В. Ефективність управління кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги: обліково-аналітичний аспект / О.В. Пустяк, Я.М. Демченко // Економіка і регіон. — 2015. — № 3. — С. 88—95.
25. Фінансове право: підручник / За заг. ред. О.М. Бандурки та О.П. Гетманець; Ю.М. Жорнокуй, О.В. Кашкарьова, Т.В. Колесник та інші. — Х.: Екограф, 2015. — 500 с.
26. Хірс Я.О. Теоретико-правові питання розрахунків / Я.О. Хірс // Юридичний вісник. — 2013. — № 3 (28). — C. 108—112.
27. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV.
28. Цивільне право України: навчальний посібник / Кол. авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. — 468 с.
29. Чорненька О.Б. Напрями вдосконалення обліку дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємствах / О.Б. Чорненька // Наукові записки [Української академії друкарства]. — 2016. — № 2. — С. 259—269.
30. Чорненька О.Б. Основні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління заборгованістю підприємства / О.Б. Чорненька // Наукові записки [Української академії друкарства]. — 2016. — № 1. — С. 226—234.

O. Liubar

ACCOUNTING SUPPORT FOR MANAGEMENT OF PAYMENTS WITH COUNTERPARTIES FOR COMMODITY TRANSACTIONS

Summary

Despite the long history of calculations and the state of their study in the current scientific literature (law, finance, accounting, etc.), there is no consensus on the interpretation of this concept. This is one of the significant problems in the way of effective management of settlement operations. In legal science, calculations are generally understood as the actions of a debtor aimed at repaying a monetary obligation. That is, the settlement relationship is a technology of fulfillment of monetary obligations. With regard to the accounting interpretation of the concept of "calculations", in our opinion, the calculations are monetary relationships that arise between enterprises for transactions of commodity and non-commodity nature. It is established that today there are no unified systematic features of the debt classification of an enterprise that arises between business partners during the implementation of settlement relations. The various classification features are summarized and systematized and the proprietary vision of classification of calculations is offered. The proposed classification reveals the nature of different types of accounts receivable and payable, corresponds to the structure of the balance sheet and enables the quality and timely formation of information support for decision making in the process of debt and enterprise management. The basis of information support is accounting data. In general, accounting organization means a scientifically sound system of conditions and elements of the construction of the accounting process in order to obtain reliable and timely information about the economic activity of the enterprise and exercise control over the rational use of its resources. It is established that the organization of accounting of payments with counterparties for commodity transactions is the process of selecting and ordering methods and methods of collecting, processing and providing reliable and timely information on the status of accounts receivable and payables in order to make the necessary management decisions. The objects of accounting of receivables and payables, which arise as a result of settlements between economic entities in the process of formation of enterprise resources and in the process of realization at the enterprises of the agricultural sector of the economy, are summarized and the methods and practice of their accounting are investigated.

Keywords: settlements; counterparties; commodity transactions; accounts receivable; accounts payable; suppliers; buyers; accounting.

References

1. Ahafonova, N.V. (2001), "Financial and legal aspects of the settlement relationship", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, pperiia: Yurydychni nauky, vol. 2, pp. 23—26.
2. Brychko, L.V. (1966), "The legal basis of the State Bank of the USSR as the settlement center of the country", Ph.D. Thesis, Law, Moscow, Russia.
3. Brods'ka, I.I. (2012), "Efficiency of management of receivables and payables of the enterprise: accounting and analytical aspect", Ekonomichni nauky. Ser. : Ekonomika ta menedzhment, vol. 9 (2), pp. 75—81.
4. Volovych, O.B. (2012), "The nature and classification of debt of the enterprise", Ekonomichnyj prostir, vol. 66, pp. 195—203.
5. Honcharuk, R.P. (2012), "The nature and classification of accounts payable: conflicts of scientific approaches", Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 1 (59), pp. 48—51.
6. Vlasiuk, H.V. (2009), "Ways to improve the accounting of payments with suppliers", Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 5, pp. 40—44.
7. Demchenko, Ya.M. and Prokhorova, V.M. (2014), "Ways to improve the accounting of payments with suppliers and contractors", Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu. Ser.: Bukhhalters'kyj oblik, kontrol' i analiz, vol. 1, pp. 96—108.
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 15 Dec 2019).
9. National Bank of Ukraine (2004), "Instruction on non-cash payments in Ukraine in national currency", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04 (Accessed 15 Dec 2019).
10. Ministry of Finance of Ukraine (1999), Order "Instruction on the application of the Plan of accounts for the accounting of assets, capital, liabilities and business transactions of enterprises and organizations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (Accessed 15 Dec 2019).
11. Kuz'myn, V.F. (1975), Kredytnye y raschiotnye pravootnoshenyia v promyshlennosty [Credit and settlement legal relations in the industry], Moscow, Russia.
12. Laptev, V.V. (1969), Predmet y systema khoziajstvennoho prava [The subject and system of commercial law], Yuryd. lyt., Moscow, Russia.
13. Lisnycha, T.V. (2014), "Features of classification of settlement operations of enterprises", Upravlinnia rozvytkom, vol. 15 (178), pp. 63—66.
14. Maruschak L. and Pavlykivs'ka, O. (2015), "Conceptual bases of formation of information flows of strategic management accounting", Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava, vol. 2 (13), pp. 237—244.
15. Ministry of Finance of Ukraine (2007), Order "Methodical recommendations for inventory accounting", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0002201-07 (Accessed 15 Dec 2019).
16. Ministry of agrarian policy of Ukraine (2009), Order "Methodical recommendations for the use of registers of the log-order form of accounting for agricultural enterprises", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0390555-09 (Accessed 15 Dec 2019).
17. Berdar, M.M. (2010), Finansy pidpryiemstv [Business finance], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
18. Ministry of Finance of Ukraine (2019), "National accounting standards", available at: http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24 (Accessed 15 Dec 2019).
19. Nepochatenko, O.O. and Mel'nychuk, N.Yu. (2013), Finansy pidpryiemstv [Business finance], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
20. Ministry of Finance of Ukraine (1999), Order "Plan of accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99 (Accessed 15 Dec 2019).
21. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 15 Dec 2019).
22. Ministry of Finance of Ukraine (1995), Order "Provisions for documentary support of accounting records", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 (Accessed 15 Dec 2019).
23. Ministry of Statistics of Ukraine (1996), "On the approval of standard primary accounting documents for the accounting of raw materials", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0193202-96http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 Dec 2019).
24. Pustiak, O.V. and Demchenko, Ya.M. (2015), "Effectiveness of the management of accounts payable for goods, works, services: accounting and analytical aspect", Ekonomika i rehion, vol. 3, pp. 88—95.
25. Zhornokuj, Yu.M. Kashkar'ova, O.V. and Kolesnyk, T.V. (2015), Finansove pravo [Financial law], Ekohraf, Kharkiv, Ukraine.
26. Khirs, Ya.O. (2013), "Theoretical and legal issues of calculations", Yurydychnyj visnyk, vol. 3 (28), pp. 108—112.
27. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "The Civil Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 10 Dec 2019).
28. Yanovyts'ka, H.B. and Kucher, V.O. (2011), Tsyvil'ne pravo Ukrainy [Civil Law of Ukraine], L'vivs'kyj derzhavnyj universytet vnutrishnikh sprav, L'viv, Ukraine.
29. Chornen'ka, O.B. (2016), "Areas of improvement of accounts receivable and payable at enterprises", Naukovi zapysky Ukrains'koi akademii drukarstva, vol. 2, pp. 259—269.
30. Chornen'ka O.B. (2016), "The main aspects of accounting and analytical support of debt management of the enterprise", Naukovi zapysky Ukrains'koi akademii drukarstva, vol. 1, pp. 226—234.

№ 1 2020, стор. 48 - 60

Дата публікації: 2020-01-24

Кількість переглядів: 1986

Відомості про авторів

О. О. Любар

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Liubar

PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-3030-6767

Як цитувати статтю

Любар О. О. Облікове забезпечення управління розрахунками з контрагентами за товарними операціями. Агросвіт. 2020. № 1. С. 48–60. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.48

Liubar, O. (2020), “Accounting support for management of payments with counterparties for commodity transactions”, Agrosvit, vol. 1, pp. 48–60. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.48

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.