EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА РИЗИКУ КОНТРОЛЮ ПРИ АУДИТІ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ НА БАЗІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА
С. В. Cеліщев

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.37

УДК: 001.8:[005.334.658.15:657.635]

С. В. Cеліщев

ОЦІНКА РИЗИКУ КОНТРОЛЮ ПРИ АУДИТІ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ НА БАЗІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті проведено дослідження та подальшу розробку методів оцінки ризику припинення діяльності під час проведення аудиту підприємств. Для вирішення питання оцінки ризику запропоновано методику відбору кількісних та якісних показників, яка заснована на аудиторському судженні, та їх бальна оцінка відповідно до процесів, які пов'язані з ними.
Розглянуто методику оцінки ризику припинення діяльності, пов'язаного з неефективністю служби внутрішнього аудиту, яка базується на відборі трьох видів загроз припинення діяльності підприємства та оцінки впливу на їх виявлення або запобігання з боку системи регламентування та програмування процесів контролю.
Слід зазначити, що окрему увагу приділено оцінюванню ризику контролю, в аспекті дослідження ефективності процесу регламентування та програмування процесів контролю загроз діяльності підприємства.

Ключові слова: аудит; міжнародні стандарти аудиту; припущення про безперервність; оцінка; аудиторський ризик; внутрішній контроль.

Література

1. Міжнародні стандарти якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: нормативне виробничо -практичне видання (2016—2017 роки) // Офіційний веб-сайт Аудиторської палати України. URL: https://www.apu.net.ua/component/content/article/2-uncategorised/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс / И.А. Бланк. — К.: Ника-центр Эльга, 2002. — 528 с.
3. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: [навч. посіб.] / Ф.Ф. Бутинець. — Житомир: ПП "Рута", 2001. — 416 с.
5. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: [підруч.] / І.Б. Гевко. — К.: Кондор, 2009. — 187 с.
6. Давидов Г.М. Аудит: [підруч.] / Г.М. Давидов. — К.: Ліга, 2004 — 336с.
7. Дмитренко І.М. Аудит корпоративних систем: теорія, методологія, організація. [монографія] / І.М. Дмитренко. — К.: "Кондор", 2017 — 540 с.
8. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: [підруч.] / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній. — К.: Знання, 2008. — 487с.
9. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: [підруч.] / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. — К.: Каравела, 2009. — 544 с.
10. Петрик О.А. Аудит: методологія та організація: [монографія] / О.А. Петрик. — К.: КНЕУ, 2003. — 260 с.
11. Проскуріна Н.М. Процедурне забезпечення аудиту. Теорія та практика: [монографія] / Н.М. Проскуріна. — К.: ДП "Інформ. аналіт. агентство", 2011. — 739 с.

S. Selishchev

ASSESSMENT OF THE RISK OF CONTROL IN THE CONTINUITY AUDIT BASED ON DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL AUDIT OF THE ENTERPRISE

Summary

The article investigates and further develops methods for assessing the risk of termination of business audits. It should be noted that special attention is paid to the risk assessment of control, in the aspect of the study of the effectiveness of the process of regulation and programming of processes of control of threats to the activity of the enterprise.
The urgency of the study underscores the fact that, in a highly uncertain environment, when the global financial crisis, changes in legislation, tax increases and other factors can have negative consequences, many businesses are likely to cease operations. At the same time, termination of activity is not an instant process. When auditing an enterprise, there is a need to assess the risk of termination of activities, so one of the objects of the auditor's attention is to determine the effectiveness of internal audit of the enterprise.
The purpose of the article is to research and further develop approaches to assess the audit risk of discontinuing an entity's internal audit.
Existing audit practice on the method of calculation of audit risk indicates the lack of a unified scientific, theoretical and practical approaches.
To address the issue of risk assessment, we have proposed a methodology for the selection of quantitative and qualitative indicators based on audit judgments and their scoring in accordance with the processes that are associated with them.
In this case, we consider a methodology for assessing the risk of termination associated with the inefficiency of the internal audit service. Based on the selection of three types of threats to the termination of the enterprise and assess the impact on their detection or prevention by the system of regulation and programming of the control process.
The subject of further research will be the development of other audit risk assessment techniques related to the sound application of the principle of business continuity by management.

Keywords: audit; international auditing standards; continuity assumptions; assessment; audit risk; internal control.

References

1. Audit Chamber of Ukraine (2017), "International Standards on Quality Control, Audit, Review, Other Assurance, and Related Services: 2016—2017 Edition", available at: https://www.apu.net.ua/component/content/article/2-uncategorised/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017 (Accessed 10 Dec 2019).
2. Blank, I. A. (2002), Finansovyy menedzhment [Financial management], Nika-tsentr El'ga, Kyiv, Ukraine.
3. Butynets, F. F. (2001), Ekonomichnyy analiz [Economic analysis], PP "Ruta", Zhytomyr, Ukraine.
4. Honcharuk, Y.A. (2002), Audyt [Auditing], Svit, Lviv, Ukraine.
5. Gevko, I. B. (2009), Metodi priynyattya upravlinskikh rіshen [Methodology of the management of the administrative departments], Condor, Kyiv, Ukraine.
6. Davidov, G.M. (2004), Audyt [Auditing], Liga, Kyiv, Ukraine.
7. Dmytrenko I.M. (2017), Audyt korporatyvnykh system: teoriya, metodolohiya, orhanizatsiya [Audit of corporate systems: theory, methodology, organization], Kondor, Kyiv, Ukraine.
8. Kindratska, H.I. Bilyk, M.S. and Zahorodniy, A.H., (2008), Ekonomichnyy analiz [Economic analysis], Znannya, Kyiv, Ukraine.
9. Kulakovska, L.P. and Picha, Yu.V. (2009), Orhanizatsiya i metodyka audytu [Organization and methods of auditing], Karavela, Kyiv, Ukraine.
10. Petrik, O.A. (2003), Audyt: metodolohiya ta orhanizatsiya [Auditing: methodology and organization], KNEU, Kyiv, Ukraine.
11. Proskurina, N.M. (2011), Protsedurne zabezpechennya audytu. Teoriya ta praktyka [Procedural software of auditing: Theory and practice], DP "Inform. analit. ahentstvo", Kyiv, Ukraine.

№ 1 2020, стор. 37 - 41

Дата публікації: 2020-01-24

Кількість переглядів: 1168

Відомості про авторів

С. В. Cеліщев

к. е. н., доцент Національного центру обліку та аудиту, Національна академія статистики, обліку та аудиту

S. Selishchev

PhD in Economics, Assistant National Center for Accounting and Auditing,National Academy of Statistics, Accounting and Auditing

ORCID:

0000-0001-6242-6048

Як цитувати статтю

Cеліщев С. В. Оцінка ризику контролю при аудиті безперервності на базі визначення ефективості функціонування внутрішнього аудиту підприємства. Агросвіт. 2020. № 1. С. 37–41. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.37

Selishchev, S. (2020), “Assessment of the risk of control in the continuity audit based on determining the effectiveness of the internal audit of the enterprise”, Agrosvit, vol. 1, pp. 37–41. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.