EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
В. П. Пильнова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.29

УДК: 334.7:330.16

В. П. Пильнова

РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Анотація

У статті визначено теоретичні аспекти та особливості логістичної підтримки водних потоків. Введено поняття "логістичне управління водними потоками". Вказано необхідні і достатні умови формування і розвитку логістичної інфраструктури водних потоків, що дозволяють отримати максимальний економічний ефект за рахунок скорочення втрат під час проходження логістичних бар'єрів від джерела до водокористувача. Виявлено та науково обгрунтовано види ризиків, надано їх класифікацію з урахуванням формування логістичної інфраструктури в досліджуваній галузі, запропоновані підходи щодо їх зниження. Розроблено комплекс організаційно-економічних заходів для формування стратегії розвитку логістичної інфраструктури, який дозволяє підвищити інвестиційну привабливість логістично-орієнтованих проектів водної галузі за рахунок реальної оцінки стану збалансованого споживання та попиту на воду, а також зниження загальної суми витрат, пов'язаних з рухом водних потоків. Здійснено пошук ефективних засобів аналізу та управління логістичними об'єктами водних ресурсів. Проведено аналіз тенденцій розвитку водних потоків. Встановлено взаємозв'язок матеріального, фінансового та інформаційного потоків у логістичній системі управління водними потоками.

Ключові слова: водний потік; логістична інфраструктура; система водокористування; потоковий процес; ризики; ефективність.

Література

1. Артющенко О.В. Система басейнового управління водними ресурсами як складова організаційно-економічного механізму водокористування // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка: зб. наук. праць НУВГП. — Рівне, 2006. — Вип. 4 (36), Ч. 2. — С. 3—9.
2. Вострікова Н.В. Аналіз стану законодавчої бази щодо інтегрованого управління водними ресурсами в Україні // Державне будівництво, 2014. — № 1 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kbuapa. kharkov.ua/ebook/db/index.html
3. Вострікова Н.В. Принципи та завдання удосконалення державного управління водними ресурсами в Україні // Наукові розвідки з державного та муніципального управління: збір. наук. праць. — К.: АМУ, 2014. — № 2. — С. 221—231.
4. Интегрированное управление водными ресурсами: от теории к реальной практике. Опыт Центральной Азии / Под ред. проф. В.А. Духовного, д-ра В.И. Соколова, д-ра Х. Мантритилаке. — Ташкент: НИЦ МКВК, 2008. — 364 с.
5. Кобеньок Г.В., Закорко О.П., Марушевський Г.Б. Збереження біорізноманіття, створення екомережі та інтегроване управління річковими басейнами: посібник для вчителів і громадських природоохоронних організацій. — Київ: Wetlands International Black Sea Program, 2008. — 200 c.
6. Сташук В.А. Еколого-економічні основи басейнового управління водними ресурсами. — Дніпропетровськ: ВАТ Вид-во "Зоря", 2006. — 480 с.
7. Cудук О.Ю. Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку системи управління водогосподарським комплексом // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. — Одеса: Одеський національний економічний університет, 2015. — Вип. 1. — № 56. — С. 268—275.
8. Хвесик М.А. Головинський І.Л., Яроцька О.В. Продуктивність водоресурсних джерел України: теорія і практика. — К., 2007. — 412 с.

V. Pylnova

DEVELOPMENT OF LOGISTICAL INFRASTRUCTURE IN AQUATIC MANAGEMENT

Summary

The feasibility of reforming the water management system is substantiated in the article. Integrated water management is defined as a management system based on consideration of all possible sources of water, respect for industry interests, widespread involvement of all water users and rational use of water flows, ensuring public water supply and environmental safety. The world norms for the right to water are analyzed. The basics of the modern concept of integrated water management are considered in the form of basic principles that became the basis for further global water reform. Theoretical aspects and features of logistical support of water flows are determined. The concept of "logistical management of water flows" was introduced. The necessary and sufficient conditions for the formation and development of logistical infrastructure of water flows, which allow to obtain the maximum economic effect by reducing the losses during the passage of logistic barriers from the source to the water user, are indicated. Positive results from the implementation of the principles of logistic management of water flows have been identified and evaluated. It is recommended to use the method of maximizing the logistical effect of water use in the system of water flow management. The method of logistical management of water flows based on the criteria of efficiency of functioning of the infrastructure is considered and proposed for use, which agrees the total losses of water at changing demand for it. Types of risks identified and scientifically substantiated, their classification given taking into account the formation of logistics infrastructure in the research area. It is stated that the main methods of risk reduction are: the method of risk avoidance; risk taking method and risk mitigation method. The expediency of their application in the water industry is substantiated. It is determined that transport flows of water in the logistics infrastructure must comply with the following rules: water flows of the required quality, in the required quantity, must be delivered to water users at the right time, in the right place with minimal costs and losses for nature. A set of organizational and economic measures for the development of a strategy for the development of logistic infrastructure has been developed, which allows to increase the investment attractiveness of logistic-oriented projects in the water sector due to the real assessment of the balance of balanced consumption and demand for water, as well as reducing the total amount of costs associated with the movement of water flows. The search for effective means of analysis and management of logistic objects of water resources is carried out. The tendencies of development of water flows are analyzed. The interrelation of material, financial and information flows in the logistic system of water flow management is established.

Keywords: water flow; logistics infrastructure; water management system; flow process; risks; efficiency.

References

1. Artiuschenko, O.V. (2006), "System of basin management of water resources as a component of organizational and economic mechanism of water use", Visnyk Natsional'noho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Ekonomika: zb. nauk. prats' NUVHP, vol. 4 (36), no. 2, pp. 3—9.
2. Vostrikova, N.V. (2014), "Analysis of the state of the legislative framework for integrated water resources management in Ukraine", Derzhavne budivnytstvo, vol. 1, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/db/index.html (Accessed 10 Nov 2019).
3. Vostrikova, N.V. (2014), "Principles and tasks of improving public water management in Ukraine", Naukovi rozvidky z derzhavnoho ta munitsypal'noho upravlinnia: zbir. nauk. prats'. K.: AMU, vol. 2, pp. 221—231.
4. Duhovnyj, V.A. Sokolov, V.I. and Mantritilake, H. (2008), Integrirovannoe upravlenie vodnymi resursami: ot teorii k real'noj praktike. Opyt Central'noj Azii [Integrated water resources management: from theory to real practice. Central Asian experience], NIC MKVK, Tashkent, Uzbekistan.
5. Koben'ok, H.V. Zakorko, O.P. and Marushevs'kyj, H.B. (2008), Zberezhennia bioriznomanittia, stvorennia ekomerezhi ta intehrovane upravlinnia richkovymy basejnamy: Posibnyk dlia vchyteliv i hromads'kykh pryrodookhoronnykh orhanizatsij, [Biodiversity Conservation, Eco-Networking and Integrated River Basin Management: A Guide for Teachers and Community Conservation Organizations], Wetlands International Black Sea Program, Kyiv, Ukraine.
6. Stashuk, V.A. (2006), Ekoloho-ekonomichni osnovy basejnovoho upravlinnia vodnymy resursamy [Ecological and economic bases of basin water management], VAT Vyd-vo "Zoria", Dnipropetrovsk, Ukraine.
7. Suduk, O.Yu. (2015), "Domestic and foreign experience of development of water management system management system", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen': zb. nauk. prats'. Odesa: Odes'kyj natsional'nyj ekonomichnyj universytet, vol. 1, no. 56, pp. 268—275.
8. Khvesyk, M.A. Holovyns'kyj, I.L. and Yarots'ka, O.V. (2007), Produktyvnist' vodoresursnykh dzherel Ukrainy: teoriia i praktyka [Productivity of water resources of Ukraine: theory and practice], Kyiv, Ukraine.

№ 1 2020, стор. 29 - 36

Дата публікації: 2020-01-24

Кількість переглядів: 1201

Відомості про авторів

В. П. Пильнова

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

V. Pylnova

Ph.D., Associate professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9777-7451

Як цитувати статтю

Пильнова В. П. Розвиток логістичної інфраструктури у водному господарстві. Агросвіт. 2020. № 1. С. 29–36. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.29

Pylnova, V. (2020), “Development of logistical infrastructure in aquatic management”, Agrosvit, vol. 1, pp. 29–36. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.