EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
М. П. Денисенко, Ю. І. Захарова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.24

УДК: 338.48

М. П. Денисенко, Ю. І. Захарова

ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розкривається сутність понять "прибуток" та "прибутковість", значення прибутку у сучасних умовах господарювання. Висвітлено тлумачення вітчизняних авторів стосовно сутності поняття "прибуток". Аналіз трактування прибутку різними вченими свідчить, що немає єдиного підходу щодо визначення сутності цієї економічної категорії. Тому задля успішного управління прибутком підприємства, передусім треба чітко визначити сутність поняття "прибуток", його складові елементи та чинники, що на нього впливають в зв'язку з цим розглянуто класифікацію видів прибутку. Прибуток є рушійною силою і мотивом діяльності підприємств та організацій, яка дозволяє підприємству утримувати свої позиції на ринку і забезпечувати динамічний розвиток виробництва в умовах конкуренції. Можливість отримання більшого прибутку спонукає керівників підприємств шукати більш ефективні способи використання ресурсів. Визначено, що рівень і сума прибутку складаються під впливом безлічі факторів, що впливають на неї як негативно, так і позитивно. Виявлено необхідні умови ефективного управління, вдосконалення його формування та використання. Визначено, що для підвищення прибутковості діяльності підприємства, потрібно шукати не використані можливості, а саме резерви збільшення прибутку. Обгрунтовано, що прибуток є метою, результатом, стимулом і чинником економічної безпеки діяльності підприємства. Виявлено необхідні умови ефективного управління прибутком. Розглянуто ряд факторів, які впливають на прибуток підприємства та заходи, які можуть бути використані для подальшого зростання прибутку. Прибутковість підприємства безпосередньо пов'язана з отриманням прибутку та показує ефективність діяльності підприємств різних форм власності та характеризує інтенсивність їх роботи. Система управління прибутком може функціонувати тільки за наявності відповідних даних, на основі яких можна налагодити постійний моніторинг процесу формування прибутку. Джерелами інформації у цьому разі виступають дані маркетингового аналізу, бухгалтерського та управлінського обліку. Розглянуто обсяги прибутку, що був отриманий підприємством у 2016—2017 рр. Виявлено фактори, які вплинули на фінансові результати підприємств та запропоновано шляхи для зростання прибутковості.

Ключові слова: прибуток; управління прибутком; формування прибутку; розподіл прибутку; використання прибутку; рентабельність.

Література

1. Фінанси підприємств: підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.: кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. — К.: КНЕУ, 2012. — 546 с.
2. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В.О. Мец. — К.: КНЕУ, 1999. — 437 с.
3. Бланк І.А. Управління прибутком / І.А. Бланк. — К.: Ніка-Центр, 2007. — 768 с.
4. Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ek-lit.aqava.ru./smitsod.htm.
5. Маркс К. Капітал [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.litmir.me/br/?b=64205&p=1
6. "Smida" — розвиток інфраструктури фондового ринку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://smida.gov.ua/db/participant/05509659
7. Управління прибутком підприємства в сучасних умовах [Елекронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/5_PNW.htm
8. Бабіч В.В. Удосконалення обліку формування, розподілу й використання прибутку [Текст] / В.В. Бабіч, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України. — 2012. — С. 103—110.
9. Денисенко М.П. Стан та тенденції розвитку сучасного підприємства: монографія / За ред. д. е. н., проф. М.П. Денисенка. — К.: ДКС центр, 2019. — 464 с.
10. Денисенко М.П., Шилюк В.М. Зарубіжний досвід оцінювання ефективності діяльності підприємства та його використання у вітчизняній практиці. — К.: Міленіум. — №15. — 2018. — С. 14—25.

M. Denysenko, Yu. Zakharova

RESERVES FOR INCREASING THE PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE

Summary

The article considers the essence of the concepts of "profit" and "profitability", value of profit in the current market conditions. Lit the interpretation of domestic authors about the nature of the notion of profit. Analysis interpretation of the profits of various scholars have shown that there is no single approach to determining the nature of this economic category. Therefore, for the successful management of the enterprise's profit, first of all, we need to clearly define the essence of the concept of "profit", its constituent elements and factors influencing it in this regard, the classification of types of income. Рrofit is the driving force and motivation of enterprises and organizations, which allows the company to maintain its position in the market and to ensure the dynamic development of production in the face of competition. The possibility of obtaining more profit encourages managers to look for better ways to use resources. It was determined that the level and amount of profit formed under the influence of many factors that affect it negatively and positively. The necessary conditions for effective management, improvement of its formation and use are revealed. It is determined that in order to increase the profitability of the enterprise, it is necessary to look for unused opportunities, namely reserves for increasing profits. It is proved that the profit is the goal, the result of a stimulus and a factor of economic security of the enterprise. Discovered necessary conditions for effective management of profit. Revealed a prerequisite for effective management of profit. A number of factors affect the profits of the enterprise and the measures that can be used for further profitable growth. The profit management system can only function if there is adequate data on the basis of which it is possible to establish continuous monitoring of the profit generation process. The sources of information in this case are the data of marketing analysis, accounting and management. The volume of profits received by enterprise during 2015—2017 is considered. The factors that affected the financial results of enterprises and the ways to increase profitability. Profitability is directly relatedto a profit and shows the effectiveness of different enterprises and characterizes the intensity oftheir work.

Keywords: profit; profit management; profit generation; profit distribution; profit utilization; profitability.

References

1. Poddier'ohin, A.M. Bilyk, M.D. and Buriak, L.D. (2012), Finansy pidpryiemstv [Business finance], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Mets, V.O. (1999), Ekonomichnyj analiz finansovykh rezul'tativ ta finansovoho stanu pidpryiemstva [Economic analysis of the financial results and financial condition of the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Blank, I.A. (2007), Upravlinnia prybutkom [Profit management], Nika-Tsentr, Kyiv, Ukraine.
4. Smit, A. (2019), "Research on the nature and causes of the wealth of nations", available at: http://www.ek-lit.aqava.ru./smitsod.htm (Accessed 10 Nov 2019).
5. Marks, K. (1859), Kapital [Capital], available at: https://www.litmir.me/br/?b=64205&p=1 (Accessed 10 Nov 2019).
6. Smida (2019), "Stock Market Infrastructure Development", available at: https://smida.gov.ua/db/participant/05509659 (Accessed 10 Nov 2019).
7. rusnauka (2019), "Management of profit of the enterprise in modern conditions", available at: http://www.rusnauka.com/5_PNW.htm (Accessed 10 Nov 2019).
8. Babich, V.V. (2012), "Improving accounting for profit generation, distribution and utilization", Finansy Ukrainy, pp. 103—110.
9. Denysenko, M.P. (2019), Stan ta tendentsii rozvytku suchasnoho pidpryiemstva [Condition and tendencies of development of modern enterprise], DKS tsentr, Kyiv, Ukraine.
10. Denysenko, M.P. and Shyliuk, V.M. (2018), "Foreign experience in evaluating the effectiveness of the enterprise and its use in domestic practice", Milenium, vol. 15, pp. 14—25.

№ 1 2020, стор. 24 - 28

Дата публікації: 2020-01-24

Кількість переглядів: 3245

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Business Economics and tourism, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0001-8767-9762


Ю. І. Захарова

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Yu. Zakharova

Student, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0002-6807-6066

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Захарова Ю. І. Заходи підвищення прибутковості підприємства. Агросвіт. 2020. № 1. С. 24–28. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.24

Denysenko, M. and Zakharova, Yu. (2020), “Reserves for increasing the profitability of the enterprise”, Agrosvit, vol. 1, pp. 24–28. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.