EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CASH FLOW MANAGEMENT SYSTEM OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE IN CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY
S. Khalatur, O. Dubovych, A. Kononevych

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.9

УДК: 631.16:336.221.24

S. Khalatur, O. Dubovych, A. Kononevych

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CASH FLOW MANAGEMENT SYSTEM OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE IN CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY

Summary

This article examines the agricultural enterprise cash flow management system, the modeling of efficiency, and the diagnostics of the operations optimization and risk management system. The purpose of improving the cash flow management system was to provide effective solutions to business problems of Ukrainian agricultural enterprises. The cash flow management system is still in formation. In fact, there is no methodology for estimating the risks associated with cash flow management, and there is a need for scientific justification for optimizing cash flows. It is also necessary to improve the methodological support of the coordination mechanism of cash flows and use of investment and financial-credit resources of the agricultural enterprise. Seasonality of agricultural production, which influences the formation of cash flows of the economy, requires the creation of insurance stocks of funds and their equivalents, profitable their temporary investment in various financial instruments, the choice of the most effective ways of financing economic activity in the absence of own funds. A set of guidelines to increase the success rate of the agricultural enterprise cash flow management system is substantiated. A number of optimization strategies for increasing the profitability of an agricultural enterprise have been studied, and the economic benefits of them have been proposed. These scenarios were based on modeling performance in specific circumstances, increasing the reliability of the study. Finally, a number of risk management strategies aimed at improving the cash flow of an agricultural enterprise are reviewed. It is concluded that the use of advanced technical and economic tools can have a positive impact on how the manager manages the agricultural assets of the agricultural enterprise through the implementation of practically proven optimization and risk management strategy. The results showed that the key factors required for an agricultural enterprise to ensure a successful cash flow management system are: management and people; improving the structure of working capital; stakeholder support; a functioning market; marketing system; business development; the use of innovation and access to technology.

Keywords: cash; liquidity; financial and economic activity; financing; factors.

References

1. Демчук Н.І., Халатур С.М., Хідірян М.О. Теоретичні основи аналізу фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Економіка та суспільство 2017, 9, c. 396—400.
2. Державний сайт статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Hudym K., Khalatur S. Systematisation and analysis of MNCs' models of conduct for entering the national agrarian markets. Економiчний часопис-XXI 2016, 5—6, pp. 34—37.
4. Khalatur S. Mechanism of adaptation of agroindustrial complex of Ukraine in the conditions of global food problem. Visnyk Dnipropetrovs' koho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu 2015, 1, pp. 114—116.
5. Khalatur S.M. Innovative doctrine development of agriculture growth of Ukraine. Технологический аудит и резервы производства 2017. Vol. 4, 5 (36), pp. 19—26.

С. М. Халатур, О. В. Дубович, А. О. Кононевич

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

Стаття представляє вивчення системи управління грошовими потоками сільськогосподарського підприємства, моделювання ефективності та діагностику системи оптимізації операцій та управління ризиками. Мета удосконалення системи управління грошовими потоками полягала в тому, щоб забезпечити ефективні рішення бізнес-проблем сільськогосподарських підприємств України. Система управління грошовими потоками знаходиться ще у стані формування. Так, фактично відсутня методика проведення оцінки ризиків, пов'язаних з управлінням грошовими потоками, потребує наукового обгрунтування оптимізація грошових потоків. Необхідним також є вдосконалення методичного забезпечення механізму координації грошових потоків і використання інвестиційних та фінансово-кредитних ресурсів сільськогосподарського підприємства. Сезонність сільськогосподарського виробництва, що впливає на формування грошових потоків господарства, вимагає створення у господарстві страхових запасів коштів і їхніх еквівалентів, вигідного їхнього тимчасового вкладення в різні фінансові інструменти, вибору найбільш ефективних способів фінансування господарської діяльності у разі нестачі власних коштів. Обгрунтовано набір керівних принципів, спрямованих на підвищення рівня успішності діагностики системи управління грошовими потоками сільськогосподарського підприємства. Вивчено низку стратегій оптимізації для підвищення рентабельності сільськогосподарського підприємства, запропоновано виділити економічну вигоду від них. Ці сценарії базувалися на моделюванні продуктивності діяльності в конкретних умовах, збільшуючи надійність дослідження. Нарешті, розглянуто ряд стратегій управління ризиками, спрямованих на удосконалення управління грошовими потоками сільськогосподарського підприємства. Зроблено висновок, що використання передових техніко-економічних інструментів може позитивно впливати на те, як менеджер управляє грошовими активами сільськогосподарського підприємства через впровадження практично перевіреної оптимізації та стратегії управління ризиками. Отримані результати показали, що ключові фактори необхідні сільськогосподарському підприємству для забезпечення успішної системи управління грошовими потоками: керівництво та люди; поліпшення структури оборотних коштів; підтримка зацікавлених сторін; функціонуючий ринок; система маркетингу; розвиток бізнесу; використання інновацій та доступ до технологій.

Ключові слова: грошові кошти; ліквідність; фінансово-господарська діяльність; фінансування; фактори.

Література

1. Demchuk, N.I. Khalatur, S.M. and Khidiryan, M.O. (2017), "Theoretical bases of analysis of the financial state of agricultural enterprises", Economics and Society, vol. 9, pp. 396—400.
2. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 Nov 2019).
3. Hudym, K. and Khalatur, S. (2016), "Systematisation and analysis of MNCs' models of conduct for entering the national agrarian markets", Economic Annals — XXI , vol. 5—6, pp. 34—37.
4. Khalatur, S. (2015), "Mechanism of adaptation of agroindustrial complex of Ukraine in the conditions of global food problem", Visnyk Dnipropetrovs' koho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, vol. 1, pp. 114—116.
5. Khalatur, S.M. (2017), "Innovative doctrine development of agriculture growth of Ukraine", Technological audit and production reserves, vol. 4, no. 5 (36), pp. 19—26.

№ 1 2020, стор. 9 - 16

Дата публікації: 2020-01-24

Кількість переглядів: 1109

Відомості про авторів

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, professor, Professor of Finance, Banking and Insurance Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

С. М. Халатур

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ORCID:

0000-0001-8331-3341


O. Dubovych

PhD in Law, Associate Professor of Entrepreneurship and Law Department Poltava State Agrarian Academy

О. В. Дубович

к. ю. н., доцент кафедри підприємництва і права, Полтавська державна аграрна академія

ORCID:

0000-0003-3390-1393


A. Kononevych

student of gr. MGFBSz-1-18, Dnipro State Agrarian and Economic University

А. О. Кононевич

студентка гр. МгФБСз-1-18, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ORCID:

0000-0002-5453-5428

Як цитувати статтю

Khalatur, S., Dubovych, O. and Kononevych, A. (2020), “Formation and development of the cash flow management system of the agricultural enterprise in conditions of financial instability”, Agrosvit, vol. 1, pp. 9–16. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.