EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
С. І. Дробязко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.3

УДК: 657.471.12:331.214.72

С. І. Дробязко

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто особливості організації обліку власного капіталу в умовах законодавчих змін та процесу гармонізації українського облікового законодавства до вимог міжнародного. Доведено, що у сучасних умовах господарювання роль обліку власного капіталу зводиться до забезпечення управління власністю в адекватних оцінках. Розглянуто особливості вибору методики та процедури оцінки власного капіталу, які впливають на якість інформації в обліковій системі. Проаналізовано різноманітні види оцінок власного капіталу в обліку, що можна пояснити наявністю великої кількості суперечливих інтересів користувачів бухгалтерської інформації, внаслідок чого і змінюється пріоритет тієї чи іншої концепції вартісної оцінки. Концептуальні підходи до вартісного виміру об'єктів бухгалтерського спостереження повинні розглядатися залежно від превалювання інтересів тих чи інших груп користувачів бухгалтерської інформації та цілей складання бухгалтерської звітності. Загалом організація оцінки власного капіталу є важливим етапом в умовах діяльності господарських товариств. Існування різноманітних видів оцінок та методичних підходів до їх визначення обумовлено багатьма факторами: стадіями кругообігу капіталу, організаційно-правовою формою, положеннями нормативно-правових документів та інтересами різних користувачів бухгалтерської інформації.

Ключові слова: власний капітал; резервний капітал; методи оцінки; забезпечення майбутніх платежів; фінансова звітність.

Література

1. Drobyazko S. (2018). Accounting management of enterprises' own of in the conditions of legislative changes. Economics and Finance, 10, 4—11.
2. Drobyazko S. (2018). Features of tourism services accounting structuring in the information-oriented society. Economics and Finance, Volume 6, 44—49.
3. Drobyazko S., Makedon V., Zhuravlov D., Buglak Y., Stetsenko V. (2019) Ethical, Technological and Patent Aspects of Technology Blockchain Distribution. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol. 22 Issue: 2S. URL: https://www.abacademies.org/articles/ethical-technological-and-patent-aspects-of-technology-blockchain-distribution-8434.html
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99
5. Гудзенко Н.М., Горобець Т.П. Звіт про власний капітал: порядок складання та шляхи удосконалення. URL: http://www.rusnauka.com/ 8_NND_2010/Economics/60336.doc.htm5
6. Душко З.О. Методичні аспекти аудиту власного капіталу. Управління економікою. 2011. № 2. С. 22—25.
7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджено наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Законодавство України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/z0336-13/
8. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.03.2013 р. № 433 (зі змінами та доповненнями). URL: http://www.me.gov.ua
9. Стригуль Л.С., Панчеха К.О. Особливості формування та обліку власного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових норм. Вісник НТУ "ХПІ". 2014. № 65 (1107). С. 12—17.
10. Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19
11. Про господарські товариства: закон України від 19.09.91 №1576-ХІІ, із змінами і доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03
13. Нагорна І.В. Резерви підприємства як інструменти підвищення фінансової стійкості. URL: www.nbuv. gov.ua/portal/soc gum/Vdnuet/econ/2010_4/Nagorna.pdf

S. Drobyazko

IMPROVEMENT OF THE COMPANY'S OWN CAPITAL ACCOUNTING METHODOLOGY

Summary

The article deals with the peculiarities of the organization of accounting of own capital in the conditions of legislative changes and the process of harmonization of the Ukrainian accounting legislation to the requirements of international. Equity is one of the conditions for setting up and developing a business, since a start-up cannot start its business without generating some start-up capital, which in turn corresponds to the value of the founders' assets, which were valued at the agreed fair value of the owners. It is proved that in modern economic conditions the role of accounting for equity is reduced to providing property management with adequate valuations. The peculiarities of the choice of methods and procedures of equity assessment that influence the quality of information in the accounting system are considered. Various types of equity valuations in accounting are analyzed, which can be explained by the presence of a large number of conflicting interests of users of accounting information, which consequently changes the priority of a particular concept of value. Conceptual approaches to the cost measurement of accounting entities should be considered in the light of the prevailing interests of particular groups of users of accounting information and the purpose of accounting. The regulatory framework for regulating accounting and analytical support for accounting for equity is characterized by various regulatory acts of different legal force. On the one hand, such a number of legal acts is positive, and on the other — it increases the risk of contradictions between them, but each regulatory act in its own right is important and regulates a certain part of accounting of own capital. in the conditions of activity of business associations. The existence of various types of valuations and methodological approaches to their determination are due to many factors: stages of the capital cycle, organizational and legal form, provisions of regulatory documents and interests of different users of accounting information. Equity is an integral part of the operation of the enterprise. The processes of its formation and change (increase or decrease) are reflected in both the primary documents and the accounting records, in accordance with the principle of double entry.

Keywords: equity; reserve capital; valuation methods; future payment assurance; financial statements.

References

1. Drobyazko, S. (2018), "Accounting management of enterprises' own of in the conditions of legislative changes", Economics and Finance, vol. 10, pp. 4—11.
2. Drobyazko, S. (2018), "Features of tourism services accounting structuring in the information-oriented society", Economics and Finance, vol. 6, pp. 44—49.
3. Drobyazko, S. Makedon, V. Zhuravlov, D. Buglak, Y. and Stetsenko, V. (2019), "Ethical, Technological and Patent Aspects of Technology Blockchain Distribution", Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, vol. 22, Issue 2S, available at: https://www.abacademies.org/articles/ethical-technological-and-patent-aspects-of-technology-blockchain-distribution-8434.html (Accessed 10 Nov 2019).
4. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Accounting Standard 19 "Business Combinations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99 (Accessed 10 Nov 2019).
5. Hudzenko, N.M. and Horobets', T.P. (2010), "Equity report: procedure of preparation and ways of improvement", available at: http://www.rusnauka.com/8_NND_2010/Economics/60336.doc.htm5 (Accessed 10 Nov 2019).
6. Dushko, Z.O. (2011), "Methodical aspects of equity audit", Upravlinnia ekonomikoiu, vol. 2, pp. 22-25.
7. Ministry of Finance of Ukraine (2013), "National Accounting Standard 1 "General Financial Reporting Requirements", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/ (Accessed 10 Nov 2019).
8. Ministry of Finance of Ukraine (2013), "Guidelines for filling in the forms of financial statements", available at: http://www.me.gov.ua (Accessed 10 Nov 2019).
9. Stryhul', L.S. and Panchekha, K.O. (2014), "Features of formation and accounting of own capital at the enterprises of different organizational and legal norms", Visnyk NTU "KhPI", vol. 65 (1107), pp. 12—17.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "Limited liability and subsidiary companies", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19 (Accessed 10 Nov 2019).
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "About companies", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 (Accessed 10 Nov 2019).
12. Ministry of Finance of Ukraine (2003), "Accounting Standard 26 "Employee Benefits", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03 (Accessed 10 Nov 2019).
13. Nahorna, I.V. (2010), "Enterprise reserves as tools for improving financial sustainability", available at: www.nbuv.gov.ua/portal/socgum/Vdnuet/econ/2010_4/Nagorna.pdf/ (Accessed 10 Nov 2019).

№ 1 2020, стор. 3 - 8

Дата публікації: 2020-01-24

Кількість переглядів: 1726

Відомості про авторів

С. І. Дробязко

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку,Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

S. Drobyazko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Finance and Accounting, Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2022-0126

Як цитувати статтю

Дробязко С. І. Удосконалення методології бухгалтерського обліку власного капіталу підприємств. Агросвіт. 2020. № 1. С. 3–8. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.3

Drobyazko, S. (2020), “Improvement of the company's own capital accounting methodology”, Agrosvit, vol. 1, pp. 3–8. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.1.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.