EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Т. М. Стукан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.118

УДК: 330.341.1:338.24

Т. М. Стукан

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У період постійних змін у веденні виробничо-господарської діяльності, підвищеного рівня конкуренції, інтенсивного розвитку цифрових технологій та постійних непередбачуваних трансформацій в середовищі функціонування спонукає кожне підприємство до посилення економічної безпеки. Це в теперішніх умовах можливо насамперед через впровадження інноваційної компоненти як основного пріоритету для ефективного управління суб'єктом господарювання, яке направлене на сталий розвиток з отриманням позитивного ефекту. Статтю присвячено дослідженню та обгрунтуванню сутності понять "інноваційна діяльність", "економічна безпека підприємств" та їх безпосередньому взаємозв'язку, проаналізовано інноваційну активність суб'єктів господарювання за регіональною ознакою. Виокремлені основні складові формування економічної безпеки та доведена важливість застосування саме інноваційної компоненти для ефективного розвитку підприємства. Визначено прямий взаємозв'язок між інноваційним розвитком суб'єктів господарювання та їх економічною безпекою. Першочерговим завдання для підприємства є стабільний та поетапний розвиток інноваційної діяльності на всіх рівнях, у межах всіх структурних підрозділах. Такий шлях сприятиме результативному економічному зростанню та створюватиме необхідні передумови для сталого розвитку на конкурентному ринку. Впровадження інновацій та подолання викликів, які стоять перед підприємством у процесі їх освоєння призведе до покращення матеріально-технічної бази, диверсифікації продукції, задоволення потреб споживачів, завоювання нових ринків, збільшення прибутковості та матеріального забезпечення працівників, формування технологічної незалежності, що у підсумку призводить до підвищення рентабельності та привабливості організації для інвесторів, які готові до фінансування саме цього бізнесу. Отже, дуже важливо на сьогодні створити такі умови, які зможуть забезпечити стабільний розвиток інноваційної діяльності на підприємстві, тому як це є одним з основних факторів щодо формування його економічної безпеки.

Ключові слова: підприємство; економічна безпека; зовнішні фактори; інноваційна діяльність; інноваційний розвиток; ризики.

Література

1. Андрушків Б.М. Інноваційна політика / Б.М. Андрушків, Ф.В. Бортняк [та ін.]; за заг. ред. Б.М. Андрушківа. — Тернопіль: ТзОВ "Терно-Граф", 2012. — 483 c.
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
3. Кирилов Ю.Є. Агротехнопарки як інноваційний напрям конкурентоспроможного розвитку підприємств агарного сектору / Ю.Є. Кирилов, В.Г. Грановська // Економіка АПК. — 2017. — № 6 — С. 65—73.
4. Кирилов Ю.Є. Концептуальні засади конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації / Ю.Є. Кирилов. — Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. — 420 с.
5. Коюда О.П. Інноваційна діяльність: від оцінки привабливості до інвестиційного забезпечення / О.П. Коюда, В.Ф. Колесніченко.— Харків: ХНЕУ, 2009. — 276 с.
6. Коюда П.М. Ефективність інноваційної діяльності підприємств: теорія та практика: монографія / П.М. Коюда, І.А. Шейко. — Х.: ХНУРЕ, 2013.— 337 с.
7. Небава М.І. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. / М.І. Небава, Ю.В. Міронова. — Вінниця: ВНТУ, 2017. — 73 с.
8. Шарко М.В., Мєшкова-Кравченко Н.В., Радкевич О.М. Економіка підприємства (частина 1): навч. посіб. / М.В. Шарко, Н.В. Мєшкова-Кравченко, О.М. Радкевич. — Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. — 436 с.
9. Швиденко Г.О., Кузьомко В.М., Норіцина Н.І. Економічна безпека бізнесу: навч. посіб. / [Г.О. Швиданенко, В.М. Кузьомко, Н.І. Норіцина та ін.]; за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко. — К.: КНЕУ, 2011. — 511 с.
10. Blomsma, Fenna; Pieroni, Marina; Kravchenko, Mariia and other Developing a circular strategies framework for manufacturing companies to support circular economy-oriented innovation / Journal of Cleaner Production, Volume 241. — Dec 20, 2019.

T. Stukan

INNOVATIVE ACTIVITY AS A FACTOR FOR ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY

Summary

Today, in the period of risky production and economic activity, increased level of competition, intensive development of digital technologies and constant unpredictable changes in the operating environment, the company is facing the issue of increasing economic security. In the present circumstances, this is possible, first of all, through the introduction of an innovative component as a key priority for the effective management of a business entity that aims at sustainable development with a positive impact. Therefore, the article is devoted to the research and substantiation of the essence of the concepts of "innovation activity", "economic security of enterprises" and their direct relationship. The analysis of innovative activity of economic entities on a regional basis is carried out. The basic components of the formation of economic security are highlighted and the importance of using the innovative component for effective development of the enterprise is proved. The direct relationship between the innovative development of economic entities and their economic security is identified. Therefore, the priority for the enterprise is the stable and gradual development of innovative activity at all levels, within all structural divisions. Such a path will promote productive economic growth and create the necessary preconditions for a sustainable position in a competitive market. Introduction of innovation and overcoming the challenges facing the enterprise in the process of their development leads to improvement of material and technical base, diversification of products, satisfaction of consumer needs, conquering new markets, increase of profitability and material support of employees, formation of technological independence, which ultimately leads to increase profitability and attractiveness of the organization for investors who are ready to finance this business. Therefore, it is very important to create conditions today that will ensure the sustainable development of innovation activity in the enterprise, as it is one of the main factors in shaping its economic security and a means of further activity of the entity.

Keywords: enterprise; economic security; external factors; innovative activity; innovative development; risks.

References

1. Andrushkiv, B.M. and Bortniak, F.V. (2012), Innovatsijna polityka [Innovation policy], TzOV "Terno-Hraf", Ternopil', Ukraine.
2. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 Nov 2019).
3. Kyrylov, Yu.Ye. and Hranovs'ka, V.H. (2017), "Agrotechnology parks as an innovative area of competitive development of agar sector enterprises", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 65—73.
4. Kyrylov, Yu.Ye. (2015), Kontseptual'ni zasady konkurentospromozhnoho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Conceptual principles of competitive development of agrarian sector of economy of Ukraine in the conditions of globalization], OLDI-PLYuS, Kherson, Ukraine.
5. Koiuda, O.P. and Kolesnichenko, V.F. (2009), Innovatsijna diial'nist': vid otsinky pryvablyvosti do investytsijnoho zabezpechennia [Innovative activity: from the assessment of attractiveness to investment support], KhNEU, Kharkiv, Ukraine.
6. Koiuda, P.M. and Shejko, I.A. (2013), Efektyvnist' innovatsijnoi diial'nosti pidpryiemstv: teoriia ta praktyka [Efficiency of innovative activity of enterprises: theory and practice], KhNURE, Kharkiv, Ukraine.
7. Nebava, M.I. and Mironova, Yu.V. (2017), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva [Economic security of the enterprise], VNTU, Vinnytsia, Ukraine.
8. Sharko, M.V. Mieshkova-Kravchenko, N.V. and Radkevych, O.M. (2014), Ekonomika pidpryiemstva (chastyna 1) [Enterprise Economics (Part 1)], OLDI-PLYuS, Kherson, Ukraine.
9. Shvydenko, H.O. Kuz'omko, V.M. and Noritsyna, N.I. (2011), Ekonomichna bezpeka biznesu [Economic security of business], KNEU, Kyiv, Ukraine.
10. Blomsma, F. Pieroni, M. and Kravchenko, M. (2019), "Developing a circular strategies framework for manufacturing companies to support circular economy-oriented innovation", Journal of Cleaner Production, vol. 241.

№ 24 2019, стор. 118 - 124

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 1032

Відомості про авторів

Т. М. Стукан

аспірант, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

T. Stukan

postgraduate student, Kherson State Agrarian University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8682-1832

Як цитувати статтю

Стукан Т. М. Інноваційна діяльність як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства. Агросвіт. 2019. № 24. С. 118–124. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.118

Stukan, T. (2019), “Innovative activity as a factor for enterprise economic security”, Agrosvit, vol. 24, pp. 118–124. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.118

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.