EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. О. Вовк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.105

УДК: 658.58.011

М. О. Вовк

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті охарактеризовано сучасний стан суб'єктів господарювання аграрного сектору економіки, який характеризується необхідністю проведення широкомасштабної глибокої реструктуризації підприємств через високий рівень фізичної та моральної зношеності основних виробничих фондів, застарілі технології та низьку конкурентоспроможність продукції, яка також може впливати на формування низької інвестиційної привабливості та подальшого розвитку підприємства агропродовольчої сфери. Зазначено, що в таких умовах постійного глобалізаційного розвитку сформувалася необхідність удосконалення методичного інструментарію технологічної реструктуризації виробничих потужностей в напрямку забезпечення здійснення основних процесів розробки стратегії та плану технологічної реструктуризації. Обгрунтовано важливість формування системи принципів технологічної реструктуризації агропродовольчих підприємств. Розглянуто особливості та розкрито зміст загальних та спеціальних принципів реструктуризації агропродовольчих підприємств.

Ключові слова: принципи; управління; реструктуризація; реорганізація; технологічна реструктуризація; агропродовольчі підприємства; структурні перетворення.

Література

1. Вірт-Кушнір Л.І. Інноваційна складова реструктуризації промислових підприємств. Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Вип. 80 — Донецьк, 2004. — С. 125—133.
2. Гаврилишин Б.Д., Мочерний С.В., Устенко О.А. та ін. Економічна енциклопедія: у трьох томах / Відп. ред. С.В. Мочерний. К.: Видавничий центр "Академія", 2000. Т.1. 864 с.
3. Гавриш О.А., Іванова Т.В. Механізм реструктуризації промислових підприємств. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут": зб. наук. праць. — К.: ВД ЕКМО, 2011. — № 8. — С. 192—196.
4. Комар Н.Г. Концепція побудови механізму реструктуризації підприємств. БІЗНЕСІНФОРМ. 2014. Вип. №10. С. 260—267.
5. Константинова А.В. Реструктуризація як ефективний засіб виведення підприємств з кризового стану. Формування ринкових відносин в Україні. 2002. № 7. С. 117—119.
6. Ларіонова К.Л. Удосконалення комплексної моделі реструктуризації промислових підприємств. Вісник ХНУ. 2007. № 4. Т. 3. С. 41—45.
7. Мішин С.І. Реструктуризація підприємства як інструмент антикризового управління. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. 2013. № 137. С. 142—151.
8. Новікова М.В. Управління реструктуризацією підприємств. Комунальне господарство міст. Серія: "Економічні науки": наук.-техн. зб. ХНАМГ. Київ: Вид. "Техніка", 2007. Вип. 78. С. 110—117.
9. Новікова М.В. Управління підготовчим етапом реструктуризації промислових підприємств: автореферат дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)". Харків, 2014. 23 с.
10. Олійник Г.Ю. Критерії і принципи управління реструктуризацією галузі залізничного транспорту. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 11. С. 54—58. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis _64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ipd_2014_11_12.(дата звернення: 21.10.2019).
11. Редько М.С. Стратегічна реструктуризація аграрних підприємств в умовах глобалізації: дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)". Вінниця, 2017. 179 с.
12. Стеченко Д. Сценарний підхід до реструктуризації підприємств на основі комплексу економіко-математичних моделей. Соціально-економічні проблеми і держава. 2013. Вип. 2 (9). С. 195—215. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/2578/1/13sdmemm.pdf (дата звернення: 22.10.2019).
13. Угрімова І.В. Формування механізму комплексної реструктуризації підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. № 4 (55). 2012. С. 137—138.
14. Ченаш В.С. Управління реструктуризацією промислових підприємств за умов інтеграційних процесів в економіці: дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)". Хмельницький, 2014. 258 с.

M. Vovk

PRINCIPLES OF AGRO-FOOD ENTERPRISE'S TECHNOLOGICAL RESTRUCTURING MANAGEMENT

Summary

The current position of business entities in Ukraine was characterized by an urgent need for large-scale deep technological restructuring of the vast majority of enterprises due to the high level of physical and moral deterioration of fixed assets, outdated technologies and low competitiveness of production.
This situation was formed due to the low investment attractiveness and low competitiveness of products produced by the agro-food enterprise. The technological development of the enterprise is determined by the efficiency of reproduction of innovations that materialize in the main factors of production, in the structure of management of them and in new products.
Under these conditions, the task of improving the methodological tools of technological restructuring planning in the direction of ensuring transparency and accessibility for the basic personnel of the basic procedures of strategy development and restructuring plan was put to the forefront, which makes the research of this subject area relevant.
Today the principles of enterprise's technological restructuring were not fully characterized. Therefore, in such circumstances, there is a need to study the general and specific principles of restructuring.
The general and special principles of management of technological restructuring of agricultural enterprises were analyzed and systematized.
At the enterprise level, technological restructuring is a process of transformation of its activity, aimed at forming and maintaining competitive advantages in different directions. To achieve the goals of technological restructuring, a certain set of restructuring tools, methods and principles was required. Since, restructuring is complex, fundamental, systemic, the range of possible principles is extremely wide.
Technological restructuring is one of the effective tools for transforming the activity of economic entities in the context of socio-economic relations. Adherence to the principles of technological restructuring allows to set clear benchmarks of activity, increasing the efficiency and competitiveness of the economic system.

Keywords: agro-food enterprises; management; principles; reorganization; restructuring; structural transformations; technological restructuring.

References

1. Wirth-Kushnir, L.I. (2004), "Innovative component of industrial enterprises restructuring", Scientific works of DonNTU. Series: economic, vol. 80, pp. 125—133.
2. Gavrilishin, B.D, Mochernyi, S.V. and Ustenko, O.A. (2000), Ekonomichna entsyklopediia [Economic еncyclopedia], Academy Publishing Center, Kyiv, Ukraine.
3. Gavrish, O.A. and Ivanova, T.V. (2011), "Mechanism of restructuring of industrial enterprises", Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", vol. 8, pp. 192—196.
4. Komar, N. G. (2014), "The concept of building a mechanism for enterprise restructuring", BUSINESS INFORM, vol.10, рр. 260—267.
5. Konstantinova, A.V. (2002), "Restructuring as an effective means of removing companies from crisis", Formation of market relations in Ukraine, vol.7, рр. 117—119.
6. Larionova, K.L. (2007), "Improvement of the complex model of restructuring of industrial enterprises", Bulletin of KhNU, vol. 4, рр. 41—45.
7. Mishin, S.I. (2013), "Enterprise restructuring as a tool for crisis management", Bulletin of Kharkiv National Technical University of Agriculture, vol. 137, рр. 142—151.
8. Novikova, M.V. (2007), "Management of enterprise restructuring", Series: "Economic sciences": scientific-technical. Sat. KNAMG. Kiev: View. "Machinery", vol. 78, рр. 110—117.
9. Novikova, M.V. (2014), "Management of the preparatory stage of restructuring of industrial enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kharkov, Ukraine.
10. Oliynyk, G. Yu.(2014), "Criteria and principles for managing the restructuring of the railway industry", Investment: practice and experience, vol. 11, рр. 54 - 58, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis _64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ipd_2014_11_12 (Accessed 10 Nov 2019).
11. Redko, M.S. (2017), "Strategic restructuring of agricultural enterprises in the conditions of globalization", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Vinnytsia, Ukraine.
12. Stechenko, D. (2013), "Scenario approach to enterprise restructuring based on a set of economic and mathematical models", Socio-economic problems and the state, vol. 2 (9), рр. 195—215, available at: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/ 123456789/2578/1/13sdmemm.pdf (Accessed 10 Nov 2019).
13. Ugrimova, I.V. (2012), "Formation of the mechanism of complex enterprise restructuring" Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade, vol. 4 (55), рр. 137—138.
14. Chenash, V.S. (2014), "Management of restructuring of industrial enterprises under conditions of integration processes in the economy", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Khmelnitsky, Ukraine.

№ 24 2019, стор. 105 - 111

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 780

Відомості про авторів

М. О. Вовк

аспірант кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

M. Vovk

postgraduate student of the Department of management,Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0001-8173-0918

Як цитувати статтю

Вовк М. О. Принципи управління процесами технологічної реструктуризації агропродовольчих підприємств. Агросвіт. 2019. № 24. С. 105–111. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.105

Vovk, M. (2019), “Principles of agro-food enterprise's technological restructuring management”, Agrosvit, vol. 24, pp. 105–111. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.