EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНДИКАТОРИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. С. Крамаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.90

УДК: 338.439

І. С. Крамаренко

ІНДИКАТОРИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Метою дослідження є діагностика індикаторів інвестиційного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Основними завданнями дослідження є: визначення індикаторів інвестиційного потенціалу сільськогосподарських підприємств; діагностика та аналіз оцінюючих індикаторів інвестиційної привабливості досліджуваних підприємств.
Обгрунтовано, що для діагностики інвестиційного потенціалу сільськогосподарських підприємств доцільно використовувати такий перелік оціночних індикаторів: показники майнового стану, виробничі соціальні, екологічні показники, показники ліквідності, платоспроможності, ділової активності, рентабельності та іміджу підприємства.
Проаналізовано, що показники майнового стану сільськогосподарських підприємств мають позитивну динаміку, що є високим показником оцінки інвестиційного потенціалу. Незначним негативним явищем є сталий показник частки основних засобів в активах підприємства за досліджуваний період.
Оцінка соціальних показників показала, що збільшення середньомісячної заробітної плати працівників сільського господарства, відбулося за рахунок скорочення кількості зайнятих. Рівень соціальної ефективності сільськогосподарських підприємств значно поступається середньому по національній економіці.
Сільськогосподарські підприємства вкладають інвестиції в обладнання та устаткування, що пов'язані з екологічно більш чистими технологіями, загалом загальні поточні витрати на захист навколишнього середовища аграрних підприємств збільшилися майже в 2,5 рази. Серед головних статей внесення інвестицій в обладнання та устаткування, що пов'язані з екологічно більш чистими технологіями є: збір та ліквідація відходів, збір та ліквідація стічних вод, захист оточуючого повітря та клімату.
Діагностика показників ліквідності свідчить про зниження платоспроможності сільськогосподарських підприємств України за рахунок зростання дебіторської заборгованості внаслідок відволікання оборотних коштів.
Динаміка показників фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств України за 2014—2018 роки має тенденцію до зниження, негативним є зменшення коефіцієнту автономії, фінансової стійкості та забезпечення оборотних активів власними коштами.
У діяльності сільськогосподарських підприємств за досліджуваний період позитивним є збільшення чистого прибутку у 3,31 рази. Загалом можна сказати, що діяльність сільськогосподарських підприємств є прибутковою. Проте сьогодні залишається головною проблемою сільськогосподарських підприємств України невисока рентабельність виробництва.
Своєчасна діагностика індикаторів інвестиційного потенціалу аграрних підприємств дозволить інвестору зменшити інвестиційні ризики, виявити слабкі місця на початку інвестиційного проекту та отримати максимальний прибуток.

Ключові слова: інвестиції; капітальні інвестиції; інвестиційна діяльність; інвестиційна привабливість; інвестиційний потенціал; індикатори діагностики; діагностика; показники.

Література

1. Плаксієнко В.Я., Назаренко І.М. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств: теоретико-методичні засади. Агросвіт. 2019. № 10. С. 19—26.
2. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: монографія. К.: КНЕУ, 2005. 292 с.
3. Економіка підприємства: навч. посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. С.П. Кирильчук. Сімферополь: Фєнікс, 2013. 444 с.
4. Яцків І.Б. Соціальна ефективність сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2015. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3714
5. Поддєрьогін A. M. Фінанси підприємств: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2000. 406 с.
6. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 18.11.2019).
7. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. №2 (72). С. 84—95.
8. Крамаренко І.С. Інвестиційне забезпечення агропродовольчої сфери України: сучасний стан та перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2013. №5. С. 30—33.
9. Крамаренко І.С. Фактори впливу на інвестиційно-фінансову привабливість підприємств агропродовольчої сфери України. Агросвіт. 2013. № 15. С. 22—25.
10. Крамаренко І.С., Войт Д.С., Кравець Л.О. Ефективність використання інвестиційного потенціалу національної економіки у контексті впливу на економічне зростання. Вісник ХНАУ. 2019. №1. С. 403—413.

I. Kramarenko

DIAGNOSTICS INDICATORS OF INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The purpose of the study is to diagnose indicators of investment potential of agricultural enterprises. The main tasks of the research are: determination of indicators of investment potential of agricultural enterprises; diagnostics and analysis of valuation indicators of investment attractiveness of the studied enterprises.
It is substantiated that it is advisable to use the following list of valuation indicators to diagnose the investment potential of agricultural enterprises: indicators of property status, production social, environmental indicators, indicators of liquidity, solvency, business activity, profitability and image of the enterprise.
It is analyzed that the indicators of property status of agricultural enterprises have a positive dynamics, which is a high indicator of the assessment of investment potential. A slight negative phenomenon is the constant indicator of the share of fixed assets in the assets of the enterprise for the period under review.
An assessment of social indicators showed that the increase in the average monthly wage of agricultural workers was due to a reduction in the number of employees. The level of social efficiency of agricultural enterprises is significantly inferior to the national average.
Agricultural companies are investing in cleaner technologies and equipment, and overall, the overall environmental costs of agricultural enterprises have increased by almost 2.5 times. Among the major articles of investment in equipment and equipment related to cleaner technologies are: waste collection and disposal, wastewater collection and elimination, protection of ambient air and climate.
Diagnosis of liquidity indicators indicates a decrease in the solvency of agricultural enterprises of Ukraine due to the increase in accounts receivable due to diversion of working capital.
Dynamics of indicators of financial stability of agricultural enterprises of Ukraine for 2014-2018 tends to decrease, negative is the decrease of the coefficient of autonomy, financial stability and provision of circulating assets with own funds.
In the activity of agricultural enterprises for the period under review, the increase in net profit was 3.31 times positive. In general, it can be said that the activities of agricultural enterprises are profitable. However, today the main problem for Ukrainian agricultural enterprises is the low profitability of production.
Timely diagnosis of indicators of investment potential of agricultural enterprises will allow the investor to reduce investment risks, identify weaknesses at the beginning of the investment project and maximize profits.

Keywords: investment; capital investment; investment activity; investment attractiveness; investment potential; diagnostics indicators; diagnostics; indicators.

References

1. Plaksienko, V. Ya. and Nazarenko, I.M. (2019), "Diagnosis of investment attractiveness of enterprises: theoretical and methodological principles", Agrosvit, vol. (10), pp. 19—26.
2. Andriychuk, V.G. (2005), "Efficiency of activity of agrarian enterprises: theory, methodology, analysis": monograph. K.: KNEU, 292 p.
3. Economics of the enterprise: training. manual (2013), Edited by Doctor of Economics. of sciences, prof. S.P. Kirilchuk. Simferopol: Phoenix, 444 p.
4. Yatskiv, I.B. (2015) Social efficiency of agricultural enterprises. An efficient economy. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3714 (Accessed 20 Nov 2019).
5. Poddyrogin, A.M. (2000) "Business Finance": Educ. tool. K.: KNEU, 406 p.
6. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://vvv.ukrstat.gov.ua (Accessed 18 Nov 2019).
7. Irtyscheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014), "Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries", Regional economy, vol. (72), pp. 84—95.
8. Kramarenko, I.S. (2013), "Investment support of the agro-food sector of Ukraine: current state and prospects for development", Investment: practice and experience, vol. (5), pp. 30—33.
9. Kramarenko, I.S. (2013), "Factors influencing the investment and financial attractiveness of Ukrainian agro-food enterprises", Agrosvit, vol. (15), pp. 22—25.
10. Kramarenko, I.S. Voit, D.S. and Kravets, L.O. (2019), "Efficiency of using the investment potential of the national economy in the context of its impact on economic growth", KhNAU Bulletin, vol. (1), pp. 403—413.

№ 24 2019, стор. 90 - 96

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 742

Відомості про авторів

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету "Україна"

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

ORCID:

0000-0002-0417-0918

Як цитувати статтю

Крамаренко І. С. Індикатори діагностики інвестиційного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2019. № 24. С. 90–96. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.90

Kramarenko, I. (2019), “Diagnostics indicators of investment potential of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 24, pp. 90–96. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.