EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТЕРНОПІЛЬЩИНИ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Л. В. Ярема

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.71

УДК: 338.244.47

Л. В. Ярема

РОЛЬ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТЕРНОПІЛЬЩИНИ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Розглянуто сутність, значення об'єднаних територіальних громад їх вплив на розвиток сільських територій. Встановлено, що розвиток села за допомогою громад передбачає діяльність, яка дає можливість сільським мешканцям забезпечувати власну життєдіяльність, впливаючи водночас на явища та процеси, які зумовлюють та забезпечують виробництво, розподіл, обмін та споживання економічного продукту.
Досліджено позитивну динаміку сільськогосподарського виробництва Тернопільської області, яка володіє достатньо багатим природно-ресурсним потенціалом, що сприяє розвитку сільських територій, а за відповідних умов може перетворитись у добрі стартові умови і для подальшого розвитку. Разом з тим акцентується увага на основних викликах на етапі створення ОТГ. На прикладі окремих ОТГ області доведено їх соціально-економічну ефективність, важливість розвитку підприємництва, що створює можливості для розширення зайнятості сільського населення, зростання його доходів, участі у розбудові соціальної інфраструктури села.
Відмічений подальший розвиток сільських територій можливий завдяки виконанню ряду стратегічних та операційних цілей. Накреслено пропозиції щодо ефективного використання економічного потенціалу області, розвитку інфраструктури сільських територій та соціальної сфери села.

Ключові слова: об'єднані територіальні громади; сільські території; розвиток сільських територій; децентралізація; соціально-економічний розвиток; інфраструктура; природно-ресурсний потенціал; економічний потенціал.

Література

1. Бородіна О.М., Прокопа І.В. Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію (теоретико-методологічний аспект). Економіка України. 2014. № 4. С. 55—73.
2. Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: монографія. К.: Юрид. Думка. 2010. 656 с.
3. Головня О.М. Соціально-економічні результати реформування власності у сфері торгово-побутового обслуговування: стан та перспективи. Економіст. 2005. № 7. С. 79—81.
4. Балацкий О.Ф. Экономический потенциал административных и производственных систем: моногр. Сумы: Университетская книга. 2006. 972 с.
5. Стратегія розвитку Байковецької об'єднаної громади на 2017—2025 роки. URL: https://bsr1653.gov.ua/strategiya-rozvitku-bajkoveckoi-ob%E2%80%99ednanoi-gromadi-na-20172025-roki-16-21-12-16-07-2018/
6. Саранчуківська громада, Бережанський район, Тернопільська область. URL: https://gromada.info/gromada/saranchukivska/
7. Непочатенко О.О., Прокопчук О.Т. Сучасний стан та перспективи розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2014. Вип. 84. С. 135—143.

L. Yarema

THE ROLE OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES OF THE TERNOPILA REGION IN RURAL DEVELOPMENT

Summary

Сommunity with sufficient economic activity in its own territory, with enterprising, hardworking people can ensure a high standard of living for the population, determine development priorities and finance education, law enforcement, medicine, roads and other important areas.
The article deals with the essence, the importance of the united territorial communities and their influence on the development of rural territories. It has been established that community-based village development involves activities that enable rural residents to provide their own livelihoods, while influencing the phenomena and processes that condition and ensure the production, distribution, exchange and consumption of an economic product.
Positive dynamics of agricultural production of Ternopil region has been investigated, which possesses sufficiently rich natural-resource potential, which contributes to the development of rural territories, and under appropriate conditions can turn into good starting conditions for further development. At the same time, the focus is on the main challenges in the stage of creating an united territorial communities. On the example of the individual united territorial communities of the region their socio-economic efficiency, the importance of entrepreneurship development, which creates opportunities for expansion of employment of rural population, increase of its incomes, participation in the development of the social infrastructure of the village are proved.
The marked further development of rural territories is possible due to the fulfillment of a number of strategic and operational goals. The proposals for effective utilization of the economic potential of the region, development of infrastructure of rural territories and social sphere of the village are outlined.
The development of communities in the Ternopil region is indicative of the ability within a particular socio-economic system to provide its own livelihood, while influencing the phenomena and processes that predetermine and ensure the production, distribution, exchange and consumption of an economic product. Village development with the help of rural communities opens up some opportunities aimed at achieving: the integrity of the rural territorial community as a social entity; coordinated social interaction between citizens — members of the rural territorial community; imparting these values, traditions, rules, rules, customs to future generations.

Keywords: united territorial communities; rural territories; rural development; decentralization; social and economic development; infrastructure; natural resource potential; economic potential.

References

1. Borodina, O.M, and Prokopa, I.V. (2014), "Agrarian development and self-development of communities: modernization through mutual adaptation (theoretical and methodological aspect) ", Ekonomika Ukrayiny, vol. 4. pp. 55—73.
2. Batanov, O.V. (2010), Munitsypal'na vlada v Ukrayini: problemy teoriyi ta praktyky [Municipal power in Ukraine: problems of theory and practice], Yuryd. Dumka, Kyiv, Ukraine.
3. Holovnaya, O.M. (2005), "Socio-economic results of property reform in the sphere of trade and public services: status and prospects", Economist, vol. 7. pp. 79—81.
4. Balackij, O.F. (2006), Jekonomicheskij potencial administrativnyh i proizvodstvennyh sistem [The economic potential of administrative and production systems], Universi- tetskaja kniga, Sumy, Ukraine.
5. Bikovetsky community Ternopil region (2018), "Strategy for the development of the Baikovtsky United Community for 2017—2025", [Online], available at: https://bsr1653.gov.ua/strategiya-rozvitku-bajkoveckoi-ob%E2%80%99ednanoi-gromadi-na-20172025-roki-16-21-12-16-07-2018/(Accessed 20.11.2019)
6. Portal of United Communities of Ukraine (2018), "Saranchuk community Berezhany district Ternopil region", [Online], available at: https://gromada.info/gromada/saranchukivska (Accessed 18.11.2019)
7. Nepochatenko O.O. and Prokopchuk O.T. (2014), "The current state and prospects of development of servicing agricultural cooperatives in Ukraine", Zbirnyk naukovykh prats' Umans'koho natsional'noho universytetu sadivnytstva, Vol. 84, pp. 135—143.

№ 24 2019, стор. 71 - 76

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 998

Відомості про авторів

Л. В. Ярема

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

L. Yarema

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Economics of Enterprise, Separated subdivision of NULES of Ukraine "Bereshany Agrotechnical Institute"

ORCID:

0000-0003-0987-1227

Як цитувати статтю

Ярема Л. В. Роль об'єднаних територіальних громад тернопільщини у розвитку сільських територій. Агросвіт. 2019. № 24. С. 71–76. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.71

Yarema, L. (2019), “The role of the united territorial communities of the ternopila region in rural development”, Agrosvit, vol. 24, pp. 71–76. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.