EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ І СТРУКТУРНО-ТЕМПОЛОГІЧНА АНАЛІТИКА
О. Б. Пелех

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.66

УДК: 338.12:330.1

О. Б. Пелех

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ І СТРУКТУРНО-ТЕМПОЛОГІЧНА АНАЛІТИКА

Анотація

У статті визначено, що у випадку дослідження структурних змін темпоральність, як використання різних часових співвідношень, після співвідношень елементів у структурі є другим за важливістю аспектом структурних змін. Цей аспект визначає, як структурні елементи пов'язані між собою в часовій послідовності (в часовій структурі).
Поєднання на повноцінній основі двох напрямів аналітики — структурного і темпологічного склали основу нового теоретико-методологічного підходу, який названо терміном структурно-темпологічна аналітика (СТА) — особливий вид аналітичної діяльності, націлений на відновлення економічної рівноваги національної економіки.
У рамках СТА чітко розрізняється просторово-структурна "протяжність" об'єкта і його темпоральність. Перша визначається просторовою і структурною побудовою, яка повністю представляє одномоментний зріз системи, а друга — темпоральність — розтягнутість процесу у часі. Відповідно виділено два складники аналізу — просторово-структурний і темпоральний.
Практично в усіх науках оперують пов'язаними з часом поняттями, властивостями. Відомими є закони і закономірності прояву цього феномена, механізми, технології вимірювання. Усе це визначено теоретико-методологічною і прикладною базою темпології.
На рівні методики аналізу структурних змін визначено індикатори і показники, які описують структурні зміни: індикатори процесу структурних змін (структурна матриця, вектор змін, період, інтенсивність, швидкість, монотонність структурних змін), індикатори реагування національної економіки на ці зміни (структурний ефект, пропорційність, структурна диспропорція), індикатори — чинників породження нових структурних змін (структурний моніторинг як інструмент аналізу структурних змін).

Ключові слова: темпоральність; структурно-темпологічна аналітика; індикатори процесу структурних змін; індикатори реагування національної економіки на зміни; індикатори-чинники породження.

Література

1. Попов В.В., Музыка О.А., Максимова С.И. Темпоральность, трансформации и альтернативы. Международный журнал экспериментального образования. 2017. №6. С. 106—109.
2. Балацкий Е. В. Понятие времени в экономической науке. Вестник российской академии наук. 2005. Т. 75, № 3. С. 224—232.
3. Баскин А.И. Время в системе экономических ресурсов постиндустриального общества: автореф. дис… канд. экон. наук: 08.00.01. Санкт-Петербург, 2006. 20 с.
4. Бирюков В.В. Время как экономическое пространство развития хозяйственной системы: дис. … д-ра экон. наук: 08.00.01. Санкт-Петербург, 2000. 450 с.
5. Дерев'янко Ю.М. Тенденції аналізу фактору часу у сучасних економічних дослідженнях. Механізм регулювання економіки. 2012. №3. С. 133—139.
6. Домбровський О.Г. Темпоральний вимір економічного буття: методологічний аспект. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. № 38. С. 259—264.
7. Кравченко А.А. Время в экономике. В мире научных открытий. 2010. № 4 (10), Ч. 16. С. 33—35.
8. Економіка підприємства / Заг. ред. Л.Г. Мельника. Суми: Університетська книга, 2004. 648 с.
9. Мифтахутдинова А.М., Кузнецов В.Ю. Время в системе экономических отношений. Вестник Чувашского университета. Гуманитарные науки. 2010. № 1. С. 119—124.
10. Полещук В.И. Фактор времени в эколого-экономических системах. Культура и время. Время в культуре. Культура времени / Под ред. В.С. Чуракова. Шахты: ЮРГУЭС, 2007. 302 с. С. 163—167.
11. Садова У.Я. Темпологія — міждисциплінарний дискурс і його значення для дослідження регіональної соціальної політики. Національна академія наук України. Інститут регіональних досліджень. Львів, 2005. 23 с.
12. Заковоротная М.В. О философских проблемах управления социальными системами: состояние вопроса и перспективы. Синергетика и проблемы теории управления / Под. ред. А.А. Колесникова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. С. 465—481.
13. Болдачев А. Темпоральность / Доклад, прочитанный на Российском междисциплинарном семинаре по темпорологии 20.10.2009. URL: http://philosophystorm.org/boldachev/1343 (дата звернення: 07.10.2019).
14. Пелех О.Б. Сутність і роль структурних змін в умовах економіки, що трансформується. Вісник Одеського національного університету. Серія: економіка. 2017. Том 22. Вип. 10 (63). С. 45—48.
15. Пелех О.Б. Структурні зрушення і трансформації як процеси й результати структурних змін в економіці. Бізнес Інформ. 2018. №3. C. 8—14.
16. Пелех О.Б., Юськів Б.М. Аналіз структурних змін в економіці: методологія та методика. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 16—22.
17. Пелех О. Структурні зміни та зрушення в національній економіці України: аналіз та оцінка: монографія. Рівне: О. Зень, 2019. 380 с.

O. Pelekh

STRUCTURAL ANALYSIS AND STRUCTURAL-TEMPOLOGICAL ANALYTICS

Summary

In the article it is determined that, in case of studying structural changes, temporality, meaning the usage of different time correlations, after the correlation of the elements in the structure is the second most important aspect of structural changes. This aspect determines how the structural elements are interconnected in a temporal sequence (in a temporal structure).
The complete combination of the two directions of analytics (structural and tempological) formed the basis of a new theoretical and methodological approach to dealing with the problem of eliminating restrictions in order to develop the sectors of national economy. This approach is called structural and temporal analytics (STA) — a special type of analytical activity aimed at restoring the equilibrium of the national economy.
The STA clearly differentiates the spatial-structural "length" of an object from its temporality. The first part is determined by the spatial and structural construction, which completely represents a momentary section of the system, and the second one — temporality — represents the length of the process. Accordingly, two components of the analysis are identified — spatial-structural and temporal.
In almost all sciences, they operate with concepts related to time (speed, tempo, duration, period, cycle, range) and properties (duration, uniqueness, irreversibility). There are well-known laws and patterns of manifestation of this phenomenon (asymmetry, distortion, time saving), mechanisms (interval timer, circadian clock) and measurement technologies (wave, optical). All this is determined by the theoretical, methodological and applied base of tempology.
At the level of structural change analysis, indicators and indices that describe structural change are: indicators of the process of structural changes (structural matrix, vector of changes, period, intensity, speed, monotony of structural changes), indicators of the national economy's response to these changes (structural effect, proportionality, structural disproportion), indicators of the generational factors of new structural changes (structural monitoring as an analysing instrument for structural changes).

Keywords: temporality; structural-tempological analytics; indicators of the process of structural changes; indicators of the national economy's response to these changes; indicators of the generational factors of new structural changes.

References

1. Popov, V. V. Muzyka, O. A. and Maksymova, S. Y. (2017), "Temporality, transformation and alternatives", Mezhdunarodnyj zhurnal eksperymental'noho obrazovanyia, vol.6, pp. 106—109.
2. Balatskyj, E. V. (2005), "The concept of time in economic science", Vestnyk rossyjskoj akademyy nauk, vol.3, pp. 224—232.
3. Baskyn, A. Y. (2006), "Time in the system of economic resources of post-industrial society", Ph.D. Thesis, Economic theory and history of economic thought, Saint-Petersburg, Russia.
4. Byriukov, V. V. (2000), "Time as an economic space for the development of the economic system", Abstract of Ph.D. dissertation, Economic theory and history of economic thought, Saint-Petersburg, Russia.
5. Derev'ianko, Yu. M. (2012), "Trends analysis of the time factor in modern economic research", Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol 3, pp. 133—139.
6. Dombrovs'kyj, O. H. (2012), "The temporal dimension of economic existence: a methodological aspect", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 38, pp. 259—264.
7. Kravchenko, A. A. (2010), "Time in the economy", V myre nauchnykh otkrytyj, vol. 4(10), pp. 33—35.
8. Mel'nyk, L. H. (2004), Ekonomika pidpryiemstva [The economy of the enterprise], Universytets'ka knyha, Sumy: Universytets'ka knyha, Ukraine.
9. Myftakhutdynova, A. M. and Kuznetsov, V. Yu. (2010), "Time in the system of economic relations", Vestnyk Chuvashskoho unyversyteta. Humanytarnye nauky, vol. 1, pp. 119—124.
10. Poleschuk, V. Y. (2007), Faktor vremeny v ekoloho-ekonomycheskykh systemakh. Kul'tura y vremia. Vremia v kul'ture. Kul'tura vremeny [Time factor in ecological and economic systems. Culture and time. Time in culture. Culture of time], YuRHUES, Shakhty.
11. Sadova, U. Ya. (2005), Tempolohiia — mizhdystsyplinarnyj dyskurs i joho znachennia dlia doslidzhennia rehional'noi sotsial'noi polityky [Tempology is an interdisciplinary discourse and its significance for the study of regional social policy], Natsional'na akademiia nauk Ukrainy. Instytut rehional'nykh doslidzhen', L'viv, Ukraine.
12. Zakovorotnaia, M. V. (2004), O fylosofskykh problemakh upravlenyia sotsyal'nymy systemamy: sostoianye voprosa y perspektyvy. Synerhetyka y problemy teoryy upravlenyia [On philosophical problems of managing social systems: state of the issue and prospects. Synergetics and problems of control theory], FYZMATLYT, Moscow, Russia.
13. Boldachev, A. (2009), "Temporality. The report read at the Russian Interdisciplinary Seminar on Temporology 10/20/2009", available at: http://philosophystorm.org/boldachev/1343 (Accessed 07.10.2019).
14. Pelekh, O. B. (2017), "Economic development cycling and economic structural changes", Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriia: ekonomika, vol. 22, no. 10 (63), pp. 45—48.
15. Pelekh, O. B. (2018), "The Structural Shifts and Transformations as Processes and Results of Structural Changes in the Economy", Biznes Inform, vol. 3, pp. 8—14.
16. Pelekh, O. B. and Yus'kiv, B. M. (2019), "Structural economy changes analysis: methods and methodology of study", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 16—22.
17. Pelekh, O. B. (2019), Strukturni zminy ta zrushennia v natsional'nij ekonomitsi Ukrainy: analiz ta otsinka: monohrafiia [Structural changes and shifts in the national economy of Ukraine: analysis and evaluation: monograph], O. Zen', Rivne, Ukraine.

№ 24 2019, стор. 66 - 70

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 1504

Відомості про авторів

О. Б. Пелех

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

O. Pelekh

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the of Management Department, Rivne State Humanitarian University

ORCID:

0000-0002-5657-6717

Як цитувати статтю

Пелех О. Б. Структурний аналіз і структурно-темпологічна аналітика. Агросвіт. 2019. № 24. С. 66–70. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.66

Pelekh, O. (2019), “Structural analysis and structural-tempological analytics”, Agrosvit, vol. 24, pp. 66–70. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.