EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Н. М. Рудік

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.59

УДК: 338.4:633.8

Н. М. Рудік

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто умови формування та особливості функціонування ринку олійно-жирової продукції, охарактеризовано сучасний стан виробництва олійно-жирової продукції та відмічено високий експортний потенціал галузі, обумовлений зростанням попиту світового ринку.
Подальший розвиток ринку олійно-жирової продукції залежить від обсягів виробництва олійних культур та забезпечення переробних підприємств сировиною. За результатами аналізу сучасного стану ринку встановлено, що формування сировинної бази в основному відбувається за рахунок соняшнику, сої та ріпаку, відмічено необгрунтовано низьку частку інших олійних культур.
Проаналізовано обсяги виробництва основних олійних культур в Україні, відмічено їх позитивна динаміка та встановлено, що обсяги виробництва олійних культур переважно зумовлені площею посіву та структурою посівних площ. Встановлено, що в довгостроковому періоді відбувалося збільшення посівних площ соняшнику, ріпаку озимого, сої та зменшення ріпаку ярого. За останні чотири роки відбувалось зменшення посівних площ сої та збільшення ріпаку озимого. Аналіз структури посівних площ олійних культур засвідчив домінування соняшника та формування й розвиток нового сегмента — вирощування та переробки високоолеїнового соняшника.
Встановлено, що підвищення урожайності олійних культур є умовою збільшення обсягів виробництва, яке повинно здійснюватися із застосуванням інтенсивних технологій. З'ясовано, що загальна пропозиція олійного насіння на внутрішньому ринку України формується за рахунок власного виробництва, і більша частина урожаю олійних культур експортується як сировина, тому на державному рівні мають створюватися умови для збільшення обсягів внутрішньої переробки.
Визначено стратегічні пріоритети ефективного та конкурентоспроможного розвитку ринку олійно-жирової продукції: розширення обсягів та глибини переробки олійних культур, зміна структури сировинної бази шляхом нарощування обсягів виробництва інших олійних культур; збільшення обсягів вирощування високоолеїнового соняшника; розвиток органічного виробництва; вирощування гібридів з високим адаптивним потенціалом за сучасними технологіями; розширення позиції на зовнішніх ринках.

Ключові слова: ринок; олійно-жирова продукція; олійні культури; олія рослинна; соняшник; соя; ріпак; виробництво.

Література

1. Чехов С.А., Чехова І.В. Оцінка ефективності виробництва соняшнику в Україні. Економічний простір. 2018. № 136. С. 119—130.
2. Халатур С.М. Порівняльна характеристика сільського господарства України та Європейських країн. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Вип. 3. С. 187—192.
3. Шабатура Т.С., Пертенко О.П. Експортний потенціал підприємств агропродовольчого сектору України. Приазовський економічний вісник. 2019. Випуск 2 (13) С. 195—200.
4. Конкуренція, боротьба за ринки збуту. АПК інформ URL. https://www.apk-inform.com/uk/exclusive/opinion/1505099 (дата звернення 20.11.2019).
5. Олійні культури: тенденції на ринку. Агробізнес URL. http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/%2015275-oliini-kultury-tendentsii-na-rynku.html (дата звернення 22.11.2019)
6. Такі різні олії: що краще експортувати. Агропрофі. URL. http:// agroprofi.com.ua/statti/1664-taki-rizni-oliyi-shcho-krashche-eksportuvaty (дата звернення 15.11.2019).
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL. http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 15.11.2019).
8. Чехова І., Чехов С. Ринок ріпаку змінює вектори розвитку. Пропозиція. 2017. № 1 (257). С. 156—159.
9. Петриченко В.Ф., Воронецька І.С. Виробництво олійних культур в Україні: сучасні виклики та перспективи. Економіка АПК. 2017. № 10. С. 32.
10. Катан Л.І. Розвиток аграрного сектору економіки як важливий фактор ефективної інтеграції у світовий економічний простір. Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал. 2018. Вип. 15. С. 3—7. URL. http:/www.market-infr.od.ua (дата звернення 23.11.2019).

N. Rudik

PECULIARITIES OF THE FORMATION AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE MARKET OF OIL AND FAT PRODUCTS

Summary

The paper looks at the conditions of the formation and the peculiarities of the activities of the market of oil and fat products. It characterizes the current state of manufacturing oil and fat products and highlights high export potential of the industry, caused by an increase in the demand in the world market.
Further development of the market of oil and fat products depends on the volumes of production of oil-bearing crops and the supply of processing enterprises with raw materials. Using the results of the analysis of the current state of the market we established that raw materials base is mainly formed at the expense of sunflower, soybean and rape and underlined the unreasonably low share of other oil-bearing crops.
The study analyzes the volumes of production of major oil-bearing crops in Ukraine and highlights their positive dynamics. It establishes that the volumes of production of oil-bearing crops are mainly caused by sowing areas and their structure. The paper determines that there was an increase in the sowing areas of sunflower, winter rape and soybean, there was a reduction of the sowing areas of summer rape in a long-term period. Over the past four years there was a reduction in the sowing areas of soybean and an increase in the sowing areas of winter rape. The analysis of the structure of the sowing areas of oil-bearing crops proved the prevalence of sunflower and the formation and development of a new segment — growing and processing high-oleic sunflower.
The study establishes that an increase in the productivity of oil-bearing crops is a condition for a rise of the volumes of production that should be realized by implementing intensive technologies. We determined that general supply of oil seeds in Ukraine's internal market is formed at the expense of domestic production and a greater part of the yields of oil-bearing crops is exported as raw materials, therefore the government should provide conditions for increasing the volumes of internal processing.
The paper determines strategic priorities of efficient and competitive development of the market of oil and fat products: expanding the volumes and depth of processing oil-bearing crops, changing the structure of raw materials base by increasing the volumes of production of other oil-bearing crops; increasing the volumes of high-oleic sunflower production; developing organic production; growing hybrids with high adaptive potential applying modern technologies; expanding positions in external markets.

Keywords: market; oil and fat products; oil-bearing crops; plant oil; sunflower; soybean; rape; production.

References

1. Chekhov, S.A. and Chekhova, I.V. (2018), "Assessment of sunflower production efficiency in Ukraine", Ekonomichnyj prostir, vol. 136, pp. 119—130.
2. Khalatur, S.M. (2015), "Comparative characteristics of agriculture in Ukraine and European countries", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 3, pp. 187—192.
3. Shabatura, T.S. and Pertenko, O.P. (2019), "Export potential of Ukrainian agribusiness enterprises", Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 2 (13), pp. 195—200.
4. APK inform (2019), "Competition, struggle for markets", available at: https://www.apk-inform.com/uk/exclusive/opinion/1505099 (Accessed 15 Nov 2019).
5. Ahrobiznes (2019), "Oilseed crops: market trends", available at: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/%2015275-oliini-kultury-tendentsii-na-rynku.html (Accessed 15 Nov 2019).
6. Ahroprofi (2018), "These are different oils: which is best to export", available at: http://agroprofi.com.ua/statti/1664-taki-rizni-oliyi-shcho-krashche-eksportuvaty (Accessed 15 Nov 2019).
7. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 Nov 2019).
8. Chekhova, I. and Chekhov, S. (2017), "The rapeseed market is changing the development vectors", Propozytsiia, vol. 1 (257), pp. 156—159.
9. Petrychenko, V.F. and Voronets'ka, I.S. (2017), "Oilseed production in Ukraine: current challenges and prospects", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 32.
10. Katan, L.I. (2018), "Development of the agricultural sector of the economy as an important factor for effective integration into the world economic space", Infrastruktura rynku: elektronnyj naukovo-praktychnyj zhurnal, vol. 15, pp. 3—7.

№ 24 2019, стор. 59 - 65

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 1459

Відомості про авторів

Н. М. Рудік

к. с.-г. н., доцент кафедри загальноекономічної підготовки, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

N. Rudik

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of General Economics Training, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

ORCID:

0000-0002-6825-6729

Як цитувати статтю

Рудік Н. М. Особливості формування та перспективи розвитку ринку олійно-жирової продукції. Агросвіт. 2019. № 24. С. 59–65. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.59

Rudik, N. (2019), “Peculiarities of the formation and prospects of the development of the market of oil and fat products”, Agrosvit, vol. 24, pp. 59–65. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.