EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ САДІВНИЧИХ ГОСПОДАРСТВ
Л. В. Клименко, Л. В. Длугоборська, О. О. Школьний

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.42

УДК: 339.138:339.564:631.14:634

Л. В. Клименко, Л. В. Длугоборська, О. О. Школьний

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ САДІВНИЧИХ ГОСПОДАРСТВ

Анотація

У статті розглянуто сучасні проблеми розвитку маркетингу в процесі формування експортного потенціалу садівничих господарств України та висвітлено пріоритетні напрями їх вирішення. Узагальнено концепцію експортного потенціалу підприємств у сфері садівництва. Визначено особливості маркетингового менеджменту на ринку плодоягідної продукції. Проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі фруктами вітчизняного виробництва та ідентифіковано несприятливу тенденцію домінування імпорту над експортом. Досліджено, що перенасиченість європейського ринку фруктів зумовлює необхідність пошуку привабливих маркетингових ніш як на цьому регіональному ринку, так і на інших сегментах світового ринку, враховуючи регіональні особливості.
Визначено необхідність вивчення параметрів цільових ніш світового ринку, постійного моніторингу динамічної глобальної кон'юнктури, дотримання природоохоронних правил, розробки ефективних стратегій маркетингової диверсифікації та вдосконалення експортної інфраструктури.

Ключові слова: маркетингові стратегії; експортний потенціал; садівничі підприємства; продукція садівництва; глобальний ринок.

Література

1. Бурляй О.Л., Бурляй А.П., Харенко А.О. Сучасний стан розвитку садівництва в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2013. Вип. 82. С. 249—259.
2. Вольвач П. Наша перша садівнича академія. Культура і життя. 2017. № 52. 29 грудня. С. 10—11; 14—15.
3. Галузева програма розвитку садівництва України на період до 2025 року. К.: СПД "Жителєв С.І.", 2008. 76 с.
4. Горкавий В.К. Державна підтримка формування аграрного ринку за умов глобалізації. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Економічні науки. 2013. № 7. С. 49—54.
5. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 29.11.2019).
6. Економіка та організація промислового садівництва України: монографія / [Шестопаль О.М., Рульєв В.А., Кондратенко П.В. та ін.]; за ред. О.М. Шестопаля. К.: ННЦ ІАЕ, 2010. 334 с.
7. Єрмаков О.Ю. Ефективність інвестицій у садівництво: [монографія] / О.Ю. Єрмаков, М.І. Кісіль, В.І. Чорнодон. Тернопіль: Крок, 2011. 234 с.
8. Кернасюк Ю. Ринок плодово-ягідної продукції: стан, прогнози та рентабельність. Агробізнес сьогодні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/15148-rynok plodovoiahidnoi-produktsii-stan-prohnozy-ta-rentabelnist.html (дата звернення: 29.11.2019).
9. Кернасюк Ю. Ринок фруктів: потенціал зростання. Агробізнес сьогодні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/12231-rynok-fruktiv-potentsial-zrostannia.html (дата звернення: 29.11.2019).
10. Матвійчук Н.П., Мудрак Р.П. Стан галузі садівництва України та визначення перспективних напрямів її функціонування. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2016. Випуск № 13. С. 140—144.
11. Писаренко В.В. Маркетинг овощной продукции (методические и практические аспекты): Рынок овощной продукции: конъюнктура, субъекты [Електронний ресурс]. — Режим доступу:https://agromage.com/stat_id.php?id=324 (дата звернення: 20.11.2019).
12. Річний галузевий звіт "Садівництво та ягідництво в Україні — 2018". К.: Асоціація "Укрсадпром", К., 2019. 19 с.
13. Сало І.А. Розвиток вітчизняного ринку плодів і ягід в умовах глобалізації. Економіка та управління національним господарством. Причорноморські економічні студії. Вип. 11. 2016. с. 101—107.
14. Соковніна Д.М. Напрями вдосконалення маркетингу якості продукції садівничих підприємств України в умовах євроінтеграційних процесів. Економіка. Фінанси. Право. 2016. № 5 (2). С. 57—60.
15. Тарасюк А.В. Особливості управління маркетинговою діяльністю аграрного підприємства України. Агросвіт. 2019. № 17. С. 70—78. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.17.70
16. Шерстюк С.В. Посилаєва К.І. Сутність та особливості агромаркетингу в садівництві. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Гжицького. 2014. Т. 16, № 1 (2). С. 250—257.
17. Шульга Л.В. Терещенко І.О., Горілей В.Ю. Система маркетингового менеджменту підприємства. Агросвіт. 2019. № 18. С. 63—67. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.63
18. Exporting fresh strawberries to Europe [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/fresh-strawberries/ (дата звернення: 29.11.2019).
19. Fresh Trends 2018, 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.thepacker.com/category/fresh-trends-data (дата звернення: 22.11.2019).
20. What is the demand like for fresh fruit and vegetables in the European market? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/trade-statistics/ (дата звернення: 29.11.2019).
21. What trends offer opportunities or pose threats in the European market of fresh fruit and vegetables? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/trends/ (дата звернення: 29.11.2019).

L. Klymenko, L. Dluhoborska, O. Shkolnyi

MARKETING ISSUES OF EXPORT POTENTIAL FORMATION IN HORTICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The current issues of marketing positioning in generating export opportunities for domestic horticultural enterprises were highlighted in the article. The concept of export potential has been viewed in the broad scope of marketing of agricultural products. Global trends in horticultural markets have been determined by innovative technologies, demographic developments, entrepreneurial competitiveness, industrial organization in an international context and agricultural trade policies. The ability of using innovative technologies, achieving economies of scale and accumulation of market volumes of commodities can be considered as important preconditions of the global marketing positioning. However the small entrepreneurial entities that dominate in the Ukrainian horticultural industry are unable to demonstrate technological advances and reflect the global demand patterns.
In a situation in which the market fruit supply is greater than demand in the European market it is important to find the attractive niche marketing tools in order to target both this regional market and other segments of the world market, taking into consideration regional peculiarities. The need for reflecting target markets requirements must be considered during development of effective marketing diversification strategies. The lists of fruit varieties favored by consumers in developed countries can serve as indicators of potential demand patterns. Industrialized horticulture should take into account the interests of all stakeholders with a focus on a limited number of leading commercial fruit varieties.
Consumers' concerns about the problems of environmental degradation and contamination of foodstuffs with harmful substances used in technological processes make it necessary to reflect environmental requirements in the practice of horticultural enterprises. Most global market intermediaries seek to reflect the requirements of sustainable economic development. That is why it is important to guarantee the necessary produce characteristics according to the leading world standards, including related to the environmental performance indicators.
The authors propose the measures that aimed at orientation of domestic fruit producers to the concentration of production on the basis of integration of horticultural enterprises and processing plants.

Keywords: marketing strategies; export potential; horticultural enterprises; horticultural commodities; global market.

References

1. Burlyay, A.L., Burlyay, A.P. and Kharenko, A.A. (2013), "The current state of development of horticulture in Ukraine", Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho NUS, vol. 82, pp. 249—259.
2. Volvach, P. (2017), "Our first horticultural academy", Kultura i zhyttia, vol. 52, pp. 10—11; 14—15.
3. The Institute of Horticulture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (2008), Haluzeva prohrama rozvytku sadivnytstva Ukrainy na period do 2025 roku [The industrial program of horticultural development in Ukraine till 2025], SPD "Zhyteliev S.I.", Kyiv, Ukraine.
4. Gorkavyy, V. (2013), "State support of forming of agrarian market in the conditions of globalization", Visnyk KhNAU im. V. V. Dokuchaieva. Ekonomichni nauky, vol. 7, pp. 49—54.
5. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 29 Nov 2019).
6. Shestopal, O.M. Ruliev, V.A. and Kondratenko, P.V. (2010), Ekonomika ta orhanizatsiia promyslovoho sadivnytstva Ukrainy [The economy and organization of industrial horticulture in Ukraine], NNZ IAE, Kyiv, Ukraine.
7. Yermakov, O.Yu. Kisil, M.I. and Chornodon, V.I. (2011), Efektyvnist investytsii u sadivnytstvo [The investment's efficiency in horticulture], Krok, Ternopil, Ukraine.
8. Kernasiuk, Yu. (2019), "Fruits Market: Status, Forecasts and Profitability", Agribusiness Today, available at: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/15148-rynok plodovoiahidnoi-produktsii-stan-prohnozy-ta-rentabelnist.html (Accessed 29 Nov 2019).
9. Kernasiuk, Yu. (2018), "Fruit market: the potential of growth", Agribusiness Today, available at: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/15148-rynok plodovoiahidnoi-produktsii-stan-prohnozy-ta-rentabelnist.html (Accessed 29 Nov 2019).
10. Matviichuk, N.P. and Mudrak, R.P. (2016), "The state of horticulture in Ukraine and identification of its development directions", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, Mykolaiv V.O. Sukhomlynskyi National University, vol. 13, pp. 140—144.
11. Pysarenko, V.V. (2019), "The vegetable marketing (methodological and practical aspects): The vegetable market: conditions and entities", available at: https://agromage.com/stat_id.php?id=324 (Accessed 29 Nov 2019).
12. The association "Ukrsadprom" (2019), Richnyj haluzevyj zvit "Sadivnytstvo ta iahidnytstvo v Ukraini — 2018" [The annual report "The horticulture in Ukraine — 2018], Kyiv, Ukraine.
13. Salo, I.A. (2016), "Ukrainian fruits and small fruits market development in the globalization conditions", Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 11, pp. 101—107.
14. Sokovnina, D. (2016), "The ways of marketing improvement of the quality of horticultural enterprises production in Ukraine in the context of European integration processes", Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 5, no. 2, pp. 57—60.
15. Tarasyuk, A.V. (2019), "Peculiarities of management of marketing activities of agrarian enterprise of Ukraine", Agrosvit, vol. 17, pp. 70—78. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.17.70
16. Sherstiuk, S.V. and Posylaieva, K.I. (2014), "The essence and peculiarities of agrimarketing in horticulture", Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, vol. 16, no. 1 (2), pp. 250—257.
17. Shulha, L.V, Tereshchenko, І.O, and Horilei, V.Yu. (2019), "System of marketing management of enterprise", Agrosvit, vol. 18, pp. 63—67. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.63
18. CBI, the Centre for the Promotion of Imports from developing countries (2019), "Exporting fresh strawberries to Europe", available at: https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/fresh-strawberries/ (Accessed 29 Nov 2019).
19. The Packer (2019), "Fresh Trends 2018, 2019", available at: https://www.thepacker.com/category/fresh-trends-data (Accessed 22 Nov 2019).
20. CBI, the Centre for the Promotion of Imports from developing countries (2019), "What is the demand like for fresh fruit and vegetables in the European market?", available at: https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/trade-statistics/ (Accessed 29 Nov 2019).
21. CBI, the Centre for the Promotion of Imports from developing countries (2019), "What trends offer opportunities or pose threats in the European market of fresh fruit and vegetables?", available at: https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/trends/ (Accessed 29 Nov 2019).

№ 24 2019, стор. 42 - 49

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 1020

Відомості про авторів

Л. В. Клименко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

L. Klymenko

PhD in Economics, Associate Professor, the Department of Management,Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-2126-5126


Л. В. Длугоборська

викладач кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

L. Dluhoborska

Lecturer, the Department of Management,Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-8222-7417


О. О. Школьний

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

O. Shkolnyi

Doctor of Economic Sciences, professor, the Department of Management,Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-2010-6497

Як цитувати статтю

Клименко Л. В., Длугоборська Л. В., Школьний О. О. Маркетингові аспекти формування експортного потенціалу садівничих господарств. Агросвіт. 2019. № 24. С. 42–49. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.42

Klymenko, L., Dluhoborska, L. and Shkolnyi, O. (2019), “Marketing issues of export potential formation in horticultural enterprises”, Agrosvit, vol. 24, pp. 42–49. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.