EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
І. В. Клочан, І. А. Потриваєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.35

УДК: 631.1:631.11

І. В. Клочан, І. А. Потриваєва

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті визначено, що розвиток соціально-економічного становища регіону залежить від його функціонального стану, особливо сільського господарства, що розвиває економіку, забезпечує продовольчу безпеку регіону та підвищення життєвого рівня населення. Миколаївська область володіє вагомим природно-ресурсним потенціалом для розвитку сільськогосподарської діяльності.
Проведені розрахунки показали, що в Миколаївській області за останні три роки виробництво сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств зменшується. У структурі валової продукції сільськогосподарських підприємств рослинництво становить 95%, а тваринництво — 5%, тоді як у господарствах населення ці показники знаходяться на рівні 65% та 35% відповідно. Також у складі продукції рослинництва найбільша частка належить зерновим та зернобобовим, друге місце посідають технічні культури, далі картопля, овочі та баштанні продовольчі культури. В Миколаївській області значна увага приділяється і галузі тваринництва, виробництво якої в основному зосереджено в господарствах населення.
Обгрунтовано, що на ефективність сільськогосподарського виробництва в Миколаївській області впливає, ряд визначених зовнішніх та внутрішніх факторів. Нейтралізація їх негативного впливу сприятиме підвищенню ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, чого можна досягти шляхом: технічного оновлення сільського господарства; розширенням та зміцненням маркетингової інфраструктури; вдалого поєднання тваринницької та рослинницької галузей; розвитку кооперації; впровадженням державної підтримки та вдосконаленням системи кредитування аграрного виробництва.

Ключові слова: сільське господарство; економічна ефективність; сільськогосподарська продукція; виробництво; рентабельність; рослинництво; тваринництво.

Література

1. Агропромисловий комплекс Миколаївщини тримає позиції потужного учасника ринку в державі. Агропівдень: Агроновини України: веб-сайт. URL: http://agro-yug.com.ua/archives/18760 (дата звернення 01.09.2019).
2. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: монографія. Київ: КНЕУ, 2005. 292 с.
3. Білоусько Т.Ю. Ефективність сільськогосподарського виробництва: досягнутий рівень та проблеми підвищення. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. 2013. №6. С. 78—85.
4. Дучинська Н.І., Бондаренко Н.М., Лядова К.А.1 Ефективність сільськосподарського виробництва: сутність та шляхи підвищення. Вісник Дніпропетровського університету. 2013. Т.21, вип. 7 (2). С. 123—127.
5. Зіняк Ю.Р. Ефективність розвитку тваринництва Івано-Франківської області. Сталий розвиток економіки. 2015. №3. C. 161—166.
6. Іваненко Т.Я., Лаврова О.М., Чиж Ю.О. Напрями розвитку зерновиробництва на інноваційній основі. Економіка та суспільство. 2016. №6. С. 65—70.
7. Ковальчук М.І. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: підручник. Київ: КНЕУ, 2005. 390 с.
8. Кушнірук В.С., Сирцева С.В. Тенденції розвитку виробництва та реалізації продукції рослинництва аграрними підприємствами Миколаївської області. Мodern Economic. 2018. №7. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/trends-of-development-of-production-and-realization-of-plant-production-agricultural-enterprises-of-mykolaiv-region (дата звернення: 17.10.2019).
9. Офіційний сайт Державної служби статистики України: веб-сайт. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 12.10.2019).
10. Офіційний сайт Миколаївської обласної державної адміністрації: веб-сайт. URL: http://www.mk.gov.ua (дата звернення: 12.10.2019).
11. Скрипник Г.О. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах. Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. 2016. № 1. С. 207—211.
12. Червен І.І., Шебаніна О.В. Основні напрямки оптимізації обсягів виробництва вітчизняної сільськогосподарської продукції. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2007. Вип. 2 (40). С. 3—10.

I. Klochan, I. Potryvaeva

THE CURRENT STANDARD AND BASIC EFFICIENCY OF VIRAL PRODUCTS IN THE MYKOLAYIV REGION

Summary

The article determines that the development of the socio-economic status of a region depends on its functional state, especially agriculture, which develops the economy, provides food security for the region and enhances the standard of living of the population. The Mykolaiv region possesses considerable natural-resource potential for development of agricultural activity. The total land fund of the region is 2 million hectares of agricultural land, of which 1,7 hectares of arable land, which is 5% of the area of Ukraine.
The calculations showed that in the Mykolaiv region over the last three years, agricultural production in all categories of farms is decreasing. In the structure of gross output of agricultural enterprises, crop production is 95% and animal husbandry is 5%, while in households, these figures are at the level of 65% and 35% respectively. In turn, in the crop production the largest share belongs to cereals and legumes, the second place is occupied by industrial crops, followed by potatoes, vegetables and melons. In the Mykolaiv region considerable attention is also paid to the livestock industry, whose production is mainly concentrated in households.
It is determined that at this point in time the economic efficiency of production of products in the Mykolaiv region is unambiguous to characterize, since the production and sale of certain types of agricultural products have certain features. The production of grain, sunflower seeds, vegetables and milk is profitable and the production of potatoes, fruits, berries and eggs is unprofitable. It is substantiated that a number of certain external and internal factors influence the efficiency of agricultural production in the Mykolaiv region. The neutralization of their negative impact will help to increase the efficiency of agricultural production, which can be achieved by: technical updating of agriculture; expanding and strengthening the marketing infrastructure; successful combination of livestock and crop industries; development of cooperation; introduction of state support and improvement of the credit system of agricultural production.

Keywords: agriculture; economic efficiency; agricultural production; production; profitability; crop production; animal husbandry.

References

1. Agri-afternoon: Agronomy of Ukraine (2019), "The agro-industrial complex of Mykolaiv region holds the position of a powerful market participant in the state", available at: http://agro-yug.com.ua/archives/18760 (Accessed 1 September 2019).
2. Andriychuk, V.G. (2005), Efektyvnist' diial'nosti ahrarnykh pidpryiemstv: teoriia, metodyka, analiz [The effectiveness of agricultural enterprises: theory, methodology, analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Belousko, T.Yu. (2013), "Agricultural production efficiency: the level achieved and the problems raised", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu im. V. V. Dokuchaieva, vol. 6, pp. 78—85.
4. Duchinska, N.I. Bondarenko, N.M. and Lyadova, K.A. (2013), "Efficiency of agricultural production: essence and ways of raising", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu, vol. 21, no. 7 (2), pp. 123—127.
5. Zinyak, Yu.R. (2015), "Efficiency of livestock development in Ivano-Frankivsk region", Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 3, pp. 161—166.
6. Ivanenko, T.Ya. Lavrova, O.M. and Chizh, Y.O. (2016), "Areas of development of grain production on an innovative basis", Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 21, no. 7 (2), pp. 65—70.
7. Kovalchuk, M.I. (2005), Ekonomichnyj analiz diial'nosti pidpryiemstv APK [Economic analysis of agricultural enterprises], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Kushniruk, V.S. and Sirtseva, S.V. (2018), "Tendencies of development of production and sale of crop production by agrarian enterprises of Mykolaiv region". Modern Economic, [Online], vol. 7, available at: https://modecon.mnau.edu.ua/trends-of-development-of-production-and-realization-of-plant-production-agricultural-enterprises-of-mykolaiv-region (Аccessed 17 October 2019).
9. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://ukrstat.gov.ua (Аccessed 12 October 2019).
10. Official site of the Mykolayiv regional state administration (2019), available at: http://www.mk.gov.ua (Аccessed 12 October 2019).
11. Skripnik, G.O. (2016), "Improving the efficiency of agricultural production in modern conditions", Ekonomiko-pravova paradyhma rozvytku suchasnoho suspil'stva, vol. 1, pp. 207—211.
12. Cherven, I.I. and Shebanina, O.V. (2007), "Main directions of optimization of production volumes of domestic agricultural products", Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor'ia, vol. 2 (40), pp. 3—10.

№ 24 2019, стор. 35 - 41

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 1166

Відомості про авторів

І. В. Клочан

д. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

I. Klochan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics and Mathematical Modeling, Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv

ORCID:

0000-0003-3210-4763


І. А. Потриваєва

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

I. Potryvaeva

Master of Nikolaev National Agrarian University, Mykolaiv

ORCID:

0000-0002-1651-0836

Як цитувати статтю

Клочан І. В., Потриваєва І. А. Сучасний стан та основні напрями підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в миколаївській області. Агросвіт. 2019. № 24. С. 35–41. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.35

Klochan, I. and Potryvaeva, I. (2019), “The current standard and basic efficiency of viral products in the mykolayiv region”, Agrosvit, vol. 24, pp. 35–41. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.24.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.